İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Reklam İçerik

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

 

1.      YARIYIL DERS PROGRAMI

TÜRK DİLİ                                                                                         Zorunlu Ders / 4 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile öğrencilerin anadillerini yazılı ve sözlü olarak düzgün ve etkin bir biçimde kullanmaları amaçlanmaktadır. Güzel yazı, anlatım biçimleri, anlatım ilkeleri, yaratıcı düşünceyi geliştirme yolları gibi yazma kültürüne dair içeriğin yanısıra Türk edebiyatından örnekler de bu ders kapsamında ele alınmaktadır. 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Türk dilinin fonetik ve gramer yapısını ve Dünya dilleri arasındaki yerini açıklar

·         Sözlü, yazılı ve görsel metinlerde dil kullanımının farklılıklarını ortaya koyar

·         Dil ve toplum arasındaki temel metinler arası ilişkileri analiz eder

·         Türk edebiyatı yazar, eser ve ekollerini tanıyarak toplumsal ilişkilendirmelerini yapabilir ve yorumlama becerisine sahip olur 

SANAT, KÜLTÜR VE TOPLUM                                                    Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin temel amacı dünyadaki sanat akımlarının, medeniyetlerin, kültürel yapılarının, sanat ve estetiğe bakış açılarının öğretilmesidir. Bu bilgilerle öğrencilere sanat eserlerinin biçimsel ve içeriksel analizlerini yapma beceresinin kazandırılması ve dünya sanat ve kültür tarihine dair donanım kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Sanat ve kültürün karşılıklı etkileşimini örnekler göstererek açıklar

·         Kültürel ve sanatsal üretimde toplumun rolünü açıklar

·         Popüler kültürün sanat ve toplum üzerindeki yansımalarını örneklendirir

·         Temel sanat akımlarını genel özellikleriyle ifade eder

·         Kültürel kodların sanat ile yeniden üretimini anlatır

 

 

YABANCI DİL                                                                                   Zorunlu Ders / 4 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile İngilizce’nin günlük hayatta yaygın kullanılan ifadelerinin, temel dil yapısının öğretilmesi ve dilin sözlü-yazılı olarak temel düzeyde kullanılabilmesi amaçlanır. 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         İngilizce’nin temel düzeyde bilgisine sahip olunur

·         Temel düzeyde sözlü ve yazılı olarak İngilizce iletişim kurar

YÖNETİM VE ORGANİZASYON                                                  Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Dersin amacı işletme konusunda gerekli temel bilgilerin verilmesidir. Bir işletmenin nasıl kurulduğu, nasıl yönetildiği, organizasyon yapıları, faaliyet alanları, stratejileri ile ilgili bilgiler verilerek öğrencilere iş hayatının temel kurallarını öğretmek amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         İşletmelerin hangi amaçla, nasıl kurulduğu ve nasıl yönetildiği hakkında bilgi sahibi olur

·         Yönetim ve organizasyon kavramlarını açıklar

·         İş yaşamının temel kurallarını öğrenir

İLETİŞİM BİLİMİ                                                                             Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile bir bilim olarak iletişimin tanımlanması, temel kavramların ve uygulama karşılıklarının sunulması, iletişim sorunlarının tartışılması ve iletişimi engelleyen faktörlerin sunulup, örneklendirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         İletişimi temel kavramlarıyla tanımlar

·         İletişimi diğer bilimlerle ilişkilendirir

·         İletişim sorunlarını ve kaçınma yollarını açıklar

·         İletişimi engelleyen faktörleri tanımlar ve örneklendirir

·         Günlük hayattaki iletişim sorunlarını teşhis eder

 

 

PAZARLAMA VE REKABET                                                         Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile pazarlamanın temel kavramlarıyla birlikte sunulması, rekabet kavramının ve rakip analizinin açıklanması, temel pazarlama yaklaşımlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Pazarlama sürecindeki aktörleri tanımlar

·         Pazarlamayı temel kavramlarıyla ifade eder

·         Küresel, yerel ve glokal pazarlama uygulamalarını örneklendirir

·         Piyasa türlerini analiz eder

·         SWOT analizini temel düzeyde uygular

·         Rakip ve rekabet kavramlarını açıklar

·         Rekabet stratejilerini açıklar

PSİKOLOJİ                                                                                        Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Psikolojinin temel kavramları, insan davranışının dinamikleri ve kişilik yapıları hakkında bilgi verilerek öğrencilerin bu bilgilerini iletişim, pazarlama, tüketici davranışı ve reklamcılık alanlarıyla bütünlüklü olarak kullanabilmesi ve yorumlayabilmesi amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Psikolojinin temel kavramları, boyutları ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur

·         Psikoloji bilgilerini iletişim, pazarlama ve reklamcılık alanlarıyla ilişkilendirir

·         İnsan davranışını ve dinamiklerini anlar

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      YARIYIL DERS PROGRAMI

ATATÜRK  İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ                            Zorunlu Ders / 4 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile Atatürkçülük anlayışının, Atatürk ilkelerinin ifade edilmesi ve Cumhuriyetin ilanından günümüze kadarki süreçte yaşanan Türkiye’nin toplumsal yapısını oluşturan kilometre taşlarının aydınlatılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Atatürk İlkelerini tanımlar

·         Türk İnkılabının özelliklerini ve gerçekleşme evrelerini açıklar

·         Cumhuriyet sonrası Anadolu’da yaşanan siyasi, kültürel, toplumsal olayları analiz eder

PAZARLAMA İLETİŞİMİ                                                               Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile pazarlama iletişiminin temel elemanlarının ve temel stratejilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Pazarlama iletişimini tanımlar

·         Pazarlama iletişimi bileşenlerinin entegre olarak nasıl yönetilmesi gerektiğini öğrenir

·         Markaların pazarlama iletişimi faaliyetlerini analiz eder

SOSYOLOJİ                                                                                      Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Toplum kavramından hareketle sosyolojik düşünce ve sosyoloji biliminin genel ilkeleri kuramcıları ve temel konularına yönelik temel yaklaşımların verilmesi amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Sosyoloji bilimini genel ilkeleriyle açıklar

·         Sosyolojik düşünceyi dönemler bazında yorumlar

·         Sosyoloji kuramcılarını ana öğretileriyle açıklar

·         Sosyolojinin iletişimdeki yerini ifade eder

·         Toplumsal olaylara eleştirel yaklaşır

 

İLETİŞİM VE MEDYA KURAMLARI                                          Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilerin temel iletişim ve medya kuramlarını öğrenmeleridir. Derste ana akım paradigma ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde iletişim çalışmaları ele alınır. Ana akım yaklaşım içerisindeki temel modeller incelenir ve geleneksel yaklaşım çerçevesinde çözümleme yapan kuramcıların görüşleri değerlendirilir. Ana akım yanında eleştirel araştırmaların iletişimi anlamlandırma biçimleri anlatılır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Kuramların toplumsal yaşamla olan bağlarını kurar

·         Sosyal sorunlara yaklaşımda iletişim kuramlarından nasıl yararlanılabileceğini bilir

·         İletişim alanında ana akım ve eleştirel yaklaşımın birey, toplum ve kitle iletişimi çözümlemesine ilişkin değerlendirmelerini yapar

·         Eleştirel düşünce ve sorgulama yeteneği kazanır

·         İçinde yaşadığı toplumun medya pratiklerini analiz eder

·         Medyadaki ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı söylemleri ve iktidar ilişkilerini çözümler

REKLAMCILIK                                                                                Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilerin reklam iletişimini öğrenmesidir. Reklamcılık ile ilgili reklamveren, hedef kitle, reklam kampanyaları, strateji, metin yazarlığı gibi temel konularla ilgili genel bilgilerin, reklam modellerinin ve reklam mecralarının öğretilmesi amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Reklamcılık kavramını ve pazarlamadaki yerini bilir

·         Reklam iletişimi sürecini ve bileşenlerini kavrar

·         Reklam yaratımı süreci hakkında teorik donanım kazanır

YABANCI DİLDE OKUMA, KONUŞMA                                      Zorunlu Ders / 4 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilerin aldıkları temel İngilizce bilgisini geliştirerek daha ileri düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         İngilizce metinleri okuyabilir ve anlayabilir

·         İngilizce olarak kendini ifade edebilir

TASARIM VE ESTETİK                                                                  Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile tasarımın değerlendirme ölçütleri ile zihinsel ve bilişsel bir aktivite olarak görme eyleminin anlamlandırma düzleminde nasıl işlediği hususunda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Tasarım sürecinde işlevsellik ve biçim ayrımını yapar

·         Estetik kavramını ve estetik kategorilerini açıklar

·         İletişim kodlarını tasarımlar üzerinde analiz eder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      YARIYIL DERS PROGRAMI

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK                                                            Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilerin fotoğrafçılığın temellerini öğrenmesi; analog ve dijital fotoğraf makinelerini kullanabilmesidir. Öğrencilerin soyut fikirler üreterek bunları görsel imgelere fotoğraf makinası aracıyla dönüştürmelerini sağlamak amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Her türlü fotoğraf makinesini sorunsuz kullanabilecek teknik bilgiye sahiptir

·         Amaca uygun fotoğraflar çekebilmek için gereken teknikleri kullanabilir

·         Karanlık odayı kullanarak kendi fotoğraf baskılarını üretebilir

·         Fotoğraf çekiminde kullanılan temel ilkeleri bilir ve uygulayabilir

·         Fotoğrafın tarihsel gelişimini ve önemini bilir

·         Fotoğraf karesinde görsel kompozisyon oluşturmanın temellerini bilir

İKNA EDİCİ VE YARATICI İLETİŞİM                                        Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile öğrencilerin ikna kavramının temellerini tarihsel gelişimi içerisinde anlamalarını sağlamak ve reklamda iknanın yaratıcı bir şekilde kullanım yöntemleri hakkında bilgi sahibi yapmak amaçlanır. Öğrencilere ikna edici iletişimi pazarlama iletişimi ve reklam üretiminde yaratıcı bir şekilde kullanabilmeleri için yeterli teorik donanımı kazandırmak hedeflenir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         İknanın ve yaratıcılığın temel prensiplerini bilir

·         İkna edici iletişim yollarını öğrenir

·         İkna edici iletişimde yaratıcılığı neden ve nasıl kullanacağını öğrenir

TÜKETİCİ DAVRANIŞI                                                                  Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile bireyin tüketim davranışına etki eden içsel ve dışsal faktörlerin anlaşılmasını sağlayarak tüketici davranışının tüm dinamiklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında sürekli değişen tüketim olgusu ve güncel tüketici trendleri hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Öğrencilerin tüketici davranışı ve tüketim alışkanlıklarına dair edindikleri teorik bilgileri pazarlama iletişimi ve reklam kampanyalarında etkin olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanır.   

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Tüketici ve tüketim konularıyla ilgili teorik bilgiye sahip olur

·         Karar verme sürecinin bileşenlerinin ve tutumların davranışsal çıktılarını inceler

·         Karar verme ve tüketim davranışıyla ilgili dinamikleri bilir

·          Pazarlama iletişiminin tüketim davranışı üzerindeki işlevlerini kavrar

·         Tüketici davranışıyla ilgili dinamikleri pazarlama iletişimi stratejileriyle ilişkilendirir

REKLAMCILIK TARİHİ VE REKLAM EKOLLERİ                 Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile geçmişten günümüze reklamcılığın gelişim ve değişimi, gerek reklam mecraları gerekse reklam stratejileri bağlamında öğretilecektir. Dünya ve Türk reklamcılığındaki önemli yapıtaşları tarihsel gelişimi içerisinde anlatılacaktır. Dünya ve Türk reklamcılığındaki ekoller ve reklamcılığa damgasını vurmuş reklamcılar hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Reklamcılığın dünyada nasıl bir gelişim gösterdiğini bilir

·         İletişim araçları ve reklam mecralarının Türkiye’de ve dünyadaki değişim serüvenini ve reklamcılığın bu araçlarda oynadığı rolü bilir

·         Dünyadaki ve Türkiye’deki reklamcılığın gelişimini uygulanan stratejiler bağlamında değerlendirebilir

SİYASET BİLİMİ                                                                              Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile iktidar, toplum, devlet, yurttaşlık, otorite, haklar, egemenlik, meşruiyet, özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet, siyasal rejimler, ideolojiler ve sistemler, siyasi partiler, seçim ve seçmen davranışı, siyasal akımlar gibi konuların tartışılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin bir toplusaml aktör olarak siyaseti, aile, ekonomi, din, eğitim, medya gibi diğer toplumsal kurumlarla ilişkilendirmesi sağlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Siyaset Bilimi alanının temel kavramlarını açıklar

·         Gündemi takip edebilecek siyasi terminoloji bilgisine sahip olur

·         Siyasi ideoloji ve rejimleri temel düzeyde analiz eder

·         Siyasi içerikli bir habere eleştirel yaklaşır ve sorgular

 

HALKLA İLİŞKİLER VE UYGULAMALARI                             Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Halkla ilişkilerin temel kavramları, tarihsel gelişimi ve ilişkili olduğu diğer alanlarla farklılarları/benzerliklerine ilişkin bilgi birikiminin oluşturulması, halkla ilişkiler etkinliklerinin çağdaş yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Halkla ilişkiler ve ilişkin kavramları tanımlar, kuramsal bilgiye sahip olur

·         Halkla ilişkilerin Dünyada ve Türkiye’deki gelişimi hakkında bilgi birikimine sahip olur

·         Halkla ilişkilere ilişkin egemen ve eleştirel bakış açılarını bilir

·         Halkla ilişkilerde kullanılan araçları tanır ve kullanır.

·         Halkla ilişkileri bütünleşik pazarlama iletişiminin bir enstrümanı olarak görür, değerlendirir ve fikirler üretir

GRAFİK VE TASARIM I                                                                 Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı tasarım kavramı ve tasarım teorilerini öğreterek reklamda yaratıcı sürecin planlanması ve uygulanması için gerekli teorik donanımın kazandırılmasıdır. Öğrencilerin yaratıcılığı yeni iletişim teknolojilerini kullanarak fikirleri iletişim ürünlerine dönüştürmeleri amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Tasarım ve grafik tasarım mantığını ve kavramlarını bilir

·         Görsel iletişim kuramlarının grafik tasarım üzerine nasıl uygulanacağını öğrenir

·         Grafik tasarımının uygulanabilir teknik kurallarını öğrenir

·         Renk, doku, çizgi kavramlarını modern tasarım ilkeleri doğrultusunda kullanmayı öğrenir

·         Bitmap tasarım programlarının nasıl kullanılacağını bilir ve uygular

 

 

 

 

 

 

4.      YARIYIL DERS PROGRAMI

REKLAM YÖNETİMİ VE STRATEJİ                                           Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste reklamın yaratılması sürecinde müşteriden brif almak, araştırma yapmak ve bu verileri planlanmış iletişim çabaları olarak stratejiye dünüştürmek gibi yaratıcı brif oluşturmayı da içine alan tüm süreçlerin teorik olarak öğretilmesi amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Reklam yaratımının araştırma, planlama, değerlendirme ve uygulamayı içeren tüm süreci hakkında bilgi sahibi olur
 • Reklamda strateji geliştirmenin ne olduğunu öğrenir ve strateji geliştirir

REKLAM YAZARLIĞI                                                                    Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilere farklı reklam mecralarına yönelik reklam metni yazarlığının temel prensiplerini öğretmektir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Farklı reklam mecralarına yönelik metin yazımının tekniklerini öğrenir
 • Farklı reklam mecralarına, farklı kitlelere ve farklı ürünlere yönelik reklam yazabilir
 • Yaratıcı yazma alanındaki becerilerini geliştirir ve deneyimini artırır
 • Reklam ajanslarındaki reklam yazma sürecini anlar ve uygular
 • Kendi yazım üsluplarını ortaya çıkarma fırsatı bulur

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ             Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı araştırma sürecini (sorun belirlemeden veri toplamaya ve sonuçları yorumlamaya kadar) kavratmaktır. Derste öğrenciler temel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek belirli bir konu hakkında araştırma yapmak için gerekli teorik donanımı kazanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Öğrenci araştırma sürecini başından sonuna kadar tasarlayıp uygulayabilir ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilir
 • Araştırmanın konusuna göre araştırma türü, yöntemi, ölçme değerlendirme tekniğini tasarlar
 • Veri analizi yorumlama ve rapor yazma tekniğini öğrenir
 • Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin farklarını açıklayabilir
 • Araştırma sorusu oluşturma, hipotez kurma, örneklem seçme konularında bilgi sahibi olur

MARKA YÖNETİMİ                                                                        Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı marka ve marka yönetimine ilişkin temel kavramları öğreterek marka yapılandırma modelleri ve markaya yönelik iletişim stratejilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede marka ve tüketici için anlamından başlayarak markanın satın alma kararlarındaki etkisi, tarihsel süreç içinde marka ve markanın bütünleşik iletişim çabaları içerisindeki merkezi rolü ele alınacaktır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Marka ile ilgili kavramları tanımlar
 • Markayı bütünleşik pazarlama iletişimi bağlamında kavrar
 • Marka iletişiminin nasıl işlediğini bilir, tüketici davranışı, ikna ve benzeri alanlarla ilişkilendirir
 • Marka yönetim sürecini bilir
 • Marka yönetiminde araştırma ve ölçümlemenin nasıl olduğunu kavrar

SİNEMA VE TV’DE ANLATIM                                                      Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı sinema ve televizyonda anlatım tekniklerini öğretmek, öğrencilerin görsel anlatım becerisini artırarak mecralara yönelik özgün anlatım dili kullanmadaki deneyimlerini artırmaktır. 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Sinema ve tv anlatım kuramları ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve eleştirel analiz yapabilir
 • Anlatım türlerinin ayırt edici özelliklerini öğrenir
 • Anlatım ögelerini pratiğe dönüştürür 
 • Dramaturjik çözümlemeler yapar ve reklam uygulamalarında bu bilgileri kullanır

 

 

REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI                                                       Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile öğrencilere fotoğrafı ikna edici iletişim aracı olarak tasarlamaları öğretilir ve reklamla iletilmek istenen düşünceyi algılayıp estetik değerde teknik özellikler kullanarak somutlaştırmaları sağlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Fotoğraf karesinde başarılı görsel kompozisyonlar oluşturabilir
 • Hedef kitlesine ve amacına uygun fotoğraflar çekebilir
 • Estetik bakış açısı ile ilgi çekici kareler yakalayabilir
 • Ürün çekimleri yapabilir
 • Çeşitli mecralarda yayınlanan reklam fotoğraflarını değerlendirebilir
 • Reklamlarda kullanılmaya uygun bir fotoğrafın özelliklerini bilir
 • Fotoğrafı ikna edici iletişim materyaline dönüştürerek reklam fotoğrafı haline getirir

GRAFİK VE TASARIM II                                                                Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile bir iletişim materyalinin tasarımından üretim sürecine kadarki aşamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrencilerin görsel iletişim tasarımında kullanılan güncel masaüstü yayıncılık programlarının soyut düşünceleri somut görsel iletişim materyalleri haline getirmeleri için donanım kazandırılır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Grafik tasarımın kullanım alanlarını ifade eder

·         Vektörel tabanlı çizim ile bitmap tabanlı çizimin kullanım alanlarını açıklar ve örneklendirir

·         Tasarımda kompozisyonun önemini açıklar

·         Vektörel tasarım programlarının nasıl kullanılacağını bilir ve uygular

·         Bilgisayar destekli bir tasarımın baskıya hazırlanma sürecindeki aktiviteleri açıklar

 

 

 

 

 

5. YARIYIL DERS PROGRAMI

REKLAM KURAMLARI                                                                  Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste reklamcılık temel iletişim ve kitle iletişim kuramları çerçevesinde ele alınarak epistemolojik yaklaşımların öğretilmesi amaçlanır. Reklamcılık bilimine ait kuramlar kitle iletişim araştırmalarının da içinde bulunduğu tarihsel gelişim sürecinde incelenir.

 ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Reklam kuram, model ve yaklaşımlarını anlar
 • Reklamı kuramsal çerçevede değerlendirmeyi öğrenir
 • Reklamın işleyişini geleneksel ve işlevsel paradigmalar bağlamında analiz eder

MEDYA PLANLAMA                                                                       Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı medya, reklam ve tüketici arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak ikna edici iletişim mesajlarının yaratımı ve iletiminde medya planlamanın rolünün anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda medya-mecra kavramlarının anlaşılması sağlanarak medya araştırma, planlama, satın alma ve etkinlik ölçümleme süreçlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Medya, reklam ve tüketici arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir
 • Medya planlama faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü bilir
 • Mecraların güçlü ve zayıf yönlerini bilerek nasıl bir medya planlama uygulanması gerektiğini bilir
 • Etkin bir medya planlama stratejisi geliştrebilir
 • Mecra özelliğinin tüketiciye ulaşma ve fikir geliştirmedeki önemini kavrayarak medya planlamada bunu uygular

REKLAM, TASARIM VE LAYOUT                                               Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile dijital ortam ve basılı ortam için reklam üretimini gerçekleştirmede kullanılan tasarım ve tasarım hazırlık mantığını öğretmek amaçlanır. Basılı reklamcığın geçmişten günümüze tarihsel gelişimi anlatılır ve basılı reklamcılıkla ilgili güncel trendler öğretilir.

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

·         Reklam fikrini dijital ve basılı ortama uyarlayarak görsel materyal geliştirir

·         Basılı reklamların nasıl üretileceğini bilir ve uygular

·         Basılı reklamcılıkta son trendler hakkında bilgi sahibi olur

TV VE RADYO REKLAMCILIĞI                                                  Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilerin televizyon ve radyo yapım formatlarını, etkili televizyon ve radyo reklamcılığını, televizyon ve radyo reklamlarında yaratıcılığı öğrenmesidir. Öğrencilerin televizyon ve radyo mecrasının niteliklerini göz önünde bulundurarak mecraya yönelik fikir bulma becerisini geliştirmeleri amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Televizyon ve radyo mecrasının niteliklerini, türlerini, anlatım formatlarını bilir
 • Televizyon ve reklam mecrasına özgü ikna edici fikirlerin bulunması ve bu fikirlerin mecralara uygun olarak tasarlanmasını öğrenir
 • Televizyon ve radyo reklam üretiminde üretim öncesi, sırası ve sonrası aşamaları öğrenir

PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARI                            Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste öğrencilerin bütünleşik pazarlama iletişimi planı hazırlayarak reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve doğrudan pazarlama gibi alanlara yönelik entegre fikirler yaratmayı öğrenmeleri amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Pazarlama iletişimi uygulaması yapmayı öğrenir
 • İletişim araçlarını entegre olarak kullanmayı öğrenir
 • Örnek vaka çalışmalarını analiz edebilir

 

 

 

 

 

 

5. YARIYIL SEÇMELİ DERS PROGRAMI

KURUMSAL İLETİŞİM VE İTİBAR YÖNETİMİ                        Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, kurumsal iletişim uygulamalarını stratejik bakış açısıyla ele alarak, kurum itibarının yönetim ve süreçlerini öğretmektir. 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Kurumsal iletişim ve itibar yönetimi uygulamaları hakkında fikir sahibi olur
 • Kamu ve özel sektördeki kurumların kurumsal iletişim uygulamalarını analiz eder
 • Kurumsal iletişim planı hazırlar

RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA YAPIM TEKNİKLERİ         Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders öğrencilerin radyo, televizyon ve sinema yayın teknolojilerini tanımaları, program yapımı, çekimi, kurgu gibi uygulamaları öğrenmeleri ve bunları kişisel yaratıcılıklarıyla birleştirerek ilgili alanda bir yapım ortaya çıkarmalarını hedefler.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Yapım amacı ve hedef kitle belirleme, yapım konsepti geliştirme, sinopsis, tretman, senaryo yazma, storyboard hazırlama, kurgu, ses kurgusu hazırlama gibi yapım öncesi ve yapım sonrası tüm aşamaları öğrenir

SAHNE SANATLARI VE DRAMA                                                  Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Sahne sanatlarının gelişim evresinin tarihsel bir süreç içerisinde ele alındığı bu derste, drama tarihi ve dramaturjinin yanı sıra öğrencilerin yaratıcılık, algı, ifade ve sahne mantığını ve dinamiklerini öğrenmesi ve egzersizlerle pekiştirmesi amaçlanır.   

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Sahne sanatları hakkında genel kültür sahibi olur
 • Dramanın tarihsel gelişimi ve uygulamalarını bilir
 • Sözlü ya da sözsüz doğaçlamalarla yaratıcı hayal gücü ve kendini ifade etme yeteneği gelişir

 

 

ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ                                                                  Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, işletme yönetimi ile psikoloji ilişkisini ortaya koyarak yönetsel psikoloji çerçevesinde örgüt içinde çalışan bireylerin davranışlarını grup, örgüt ve çevre değişkenlerinin dikkate alınarak incelenmesidir. Örgütsel bağlamda insan davranışlarını, anlamaya, tanımlamaya ve gelecekteki davranışları tahmin etmeye yöneliktir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Yönetim ve örgüt psikolojisi ilişkisi hakkında genel bir perspektife sahip olur
 • Psikolojinin örgüt ilişkilerinde önemi ve kullanımını anlar
 • Örgütsel davranışın dinamiklerini değerlendirir
 • Kurumdaşlığın, oluşturulması, işletilmesi ve sürdürülmesi sürecini öğrenir
 • Entelektüel sermayenin ne olduğunu, nasıl yönetileceğini anlayarak örgütsel psikoloji bağlamında değerlendirir

BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM                                              Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile gündelik hayatta kişiler arası ilişkilerde çok yönlü bir olgu olan iletişimin yazılı, sözlü, sözsüz boyutlarıyla ele alınarak etkin iletişim kurma yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Kişilerarası iletişim biçimlerini öğrenme
 • Kendi dünyası ve etkileşimde bulunulan kişilerin iç dünyasıyla ilgili ipuçlarını yakalayabilme becerisi gelişir
 • Kişilerarası iletişimde zorlaştıran ve kolaylaştıran davranış davranış, ifade biçimlerini öğrenir

MESLEKİ YABANCI DİL I                                                              Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Yabancı dili reklam ve pazarlama iletişimi alanında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme, yazabilme, okuduğunu anlayabilme yeteneğini ve literature ait kelime dağarcığını geliştirmeyi amaçlar.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Pazarlama iletişimi ve reklamcılık alanının İngilizce kelimelerine ve ifade biçimlerine hakim olur
 • Mesleki anlamda yazma, konuşma ve anlama yeteneği gelişir
 • İş hayatında İngilizce’yi etkin bir şekilde kullanma donanımı kazanır

EKONOMİ                                                                                           Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Arz, talep, fiyat, rekabet, piyasa yapısı ve koşulları gibi mikroekonomi alanına ait kavramlar ile GSMH, GSYH, işsizlik, enflasyon, para politikaları, para piyasası, faiz, yatırım, hükümet gibi makroekonomi alanındaki temel kavramlar, bileşenler ve bu bileşenlerin karşılıklı etkileşimi, grafiklendirilmesi ve yorumlanması noktalarında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Ekonomi, pazarlama ve reklamcılık alanlarının etkileşimini öğretmek ve ekonominin bu alanlardaki önemini kavratmak temel hedeftir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Piyasaların işleyişi ve piyasa yapıları üzerinden temel bilgileri edinir
 2. Mikro ve makroekonomi alanlarındaki temel kavram ve teorileri öğrenir
 3. Reklam ve pazarlamanın ekonomi ile ilişkisini kavrar ve yorumlar

DESTİNASYON PAZARLAMA                                                       Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı destinasyonların (ülke, şehir vb.) stratejik anlamda yönetilebilir ve pazarlanabilir ürünler olduğunu anlatmak ve bu kapsamda stratejik pazarlamadan ürün geliştirmeye kadar farklı konuları öğretmek amaçlanır. Ülke ve şehir markası yaratma ve pazarlama süreci örnek olaylarla incelenir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Destinasyonun özellikleri, kaynakları, türleri ile destinasyon yönetiminin temel unsurlarını öğrenir
 • Stratejik pazarlama yaklaşımının destinasyon pazarlamasına nasıl uygulanacağını öğrenir
 • Destinasyonları rekabetçi pazarlama stratejileri bağlamında değerlendirir ve stratejiler geliştirebilir
 • Destinasyon pazarlamasında bağlılık, memnuniyet, kalite gibi kavramların stratejik önemini anlar
 • Destinasyon markası yaratma ve yönetme sürecini bilir

 

 

 

6.      YARIYIL DERS PROGRAMI

REKLAM PRODÜKSİYONU                                                          Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, öğrencilere çeşitli mecralar için reklam prodüksiyonunun temel aşamalarını öğretmek ve uygulama becerisi kazandırmaktır. Uygulamalı çalışmalarda öğrenciler reklam yapımı öncesi, sırası ve sonrası aşamaları öğrenirler.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Reklam prodüksiyonu ve süreçlerini bilir
 • Reklam senaryosu yazımı, reklam filmi çekim aşamalarını ve prodüksiyon aşamalarını  uygulama içerisinde öğrenir

REKLAM ARAŞTIRMALARI                                                        Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste öğrenciler, reklam araştırmalarıyla ilgili kuramsal bir altyapı kazanırlar. Reklam araştırmalarında kullanılan yöntemleri tanırlar, reklam araştırmalarının reklamveren, reklam ajansı ve medya açısından önemini anlarlar.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Reklamda araştırmanın önemini kavrar ve araştırma yöntemlerini bilir
 • Reklam öncesi ve sonrası araştırmalarında kullanılan yöntemleri, reklam etkinliğinin ölçümünün önemini ve bu ölçümlerde kullanılan teknikleri öğrenirler
 • Reklamcılıkta araştırmadan etkin bir biçimde yararlanmanın yollarını bilir

REKLAM UYGULAMALARI                                                         Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste öğrenciler reklam yaratma sürecindeki araştırma, planlama, uygulama evreleriyle ilgili edindikleri teorik bilgilerini gerçek bir brif doğrultusunda kampanya haline getirmeyi öğrenirler.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Reklam kampanyasının amaçlarını belirleyerek ürün ve hedef kitle analizleri yapabilir
 • Pazarlama problemini tanımlar
 • Strateji geliştirerek yaratıcı konsept oluşturur
 • Entegre iletişim uygulamaları geliştirir
 • Pazarlama problemini çözmeye yönelik ve yaratıcı konsepte uygun doğru medya-mecra planlaması yapar
 • Reklam bütçesini etkin şekilde yönetmeyi bilir

İNTERNET REKLAMCILIĞI VE SOSYAL MEDYA                 Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilere sanal ortamda yapılan her türlü pazarlama ve reklam iletişimi uygulamalarını öğretmektir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Her türlü interaktif reklam ve pazarlama iletişimi çabasının temel prensiplerini bilir
 • İnternet ve sosyal medyada pazarlama stratejilerine uygun taktikleri ve reklam türlerini belirler
 • İnternette kullanılan reklam formatlarını bilir
 • Etkili internet reklamları üretebilmek için gerekli kriterleri ve mecranın karakteristiklerini bilir

SİYASAL PAZARLAMA                                                                  Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı siyasal iletişimin boyutlarını, siyasal kampanya ve seçim dışı zaman şeklinde ele alarak pazarlama ekseninde öğretmektir. Rekabet, seçmen, iletişim kanalları bağlamında siyasal marka yönetimi gibi konular öğretilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Siyasal pazarlamaya ilişkin kavramları tanımlar ve kuramsal bilgiye sahip olur
 • Siyaseti pazar, rekabet, seçmen zemininde pazarlamayla ilişkilendirerek değerlendirir
 • Siyasal kampanya stratejisi, ürün politikası, aday imajı gibi konular hakkında bilgi sahibi olur
 • Siyasal marka yönetimini bilir

 

 

 

 

 

6.      YARIYIL SEÇMELİ DERS PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                                                Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, insan kaynakları yönetiminin temel prensipleri insan kaynağı planlaması seçim, eğitim, geliştirme ve performans değerlendirme, ücret yönetimi ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesine dair tüm süreçleri öğretmektir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • İnsan kaynakları yönetimine dair genel bir bakış açısı kazanır
 • İnsan kaynakları yönetiminin amacı ve temel işlevini bilir
 • Personel seçimi ve iş analizi süreçlerini öğrenir
 • Performans yönetimi  uygulamaları hakkında  fikir sahibi olur
 • İnsan kaynakları planlaması ve kariyer yönetimi  süreçlerine hakim olur

WEB VE MOBİL TASARIM                                                             Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste öğrencilere web tasarımının mantığı anlatılarak statik bir web tasarımının nasıl yapılacağı, 2D animasyon yapım mantığı anlatılarak nasıl uygulanacağı, Adobe Flash programını kullanarak hareketli web sitelerinin nasıl üretileceği, mobil web sitelerinin ve mobil uygulamalarının nasıl yapıldığı, bu uygulamaların hangi şekilde mobil cihazlarda yayınlanacağı öğretilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Dreamweaver programı ile web tasarımı yapabilir, Adobe Dreamwevare kullanabilir
 • Statik ve dinamik web sitesi mantığını öğrenir, nasıl yapıldığını bilir
 • Kare kare (stop motion) animasyon uygular, 2D animasyon mantığını öğrenir ve uygular
 • Adobe Flash programı ile animasyon oluşturabilir, interaktif cd ve sunum oluşturur
 • Animasyonlu web sitelerinin nasıl oluştuğunu ve bunların avantaj ve dezavantajlarını öğrenir
 • Mobil web sayfaların nasıl yapıldığını, yayınlandığını ve mobil uygulamaların nasıl geliştirildiğini bilir

 

 

SPONSORLUK                                                                                    Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste sponsorluk kavramının bütünleşik pazarlama iletişimi sürecindeki yeri, önemi ve işlevlerini anlatmak amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Sponsorluk kavramını tarihsel gelişim süreci içerisinde tanır
 • Sponsorluğun amaçlarını bilir ve bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisine katkısını değerlendirir
 • Sponsorluk alanları ve türleri hakkında bilgi sahibi olur
 • Sponsorluk planlaması ve strateji geliştirme yapabilir
 • Sponsorluğun yasal mevzuatına hakimdir

SUNUM TEKNİKLERİ                                                                      Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Dersin amacı, etkili sunum hazırlama, planlama ve uygulama yöntemlerini öğretmek ve etkin bir şekilde uygulama yapmalarını sağlamaktır.

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Amacına uygun, ikna edici ve etkili sunumlar hazırla ve uygular
 • Sunumu görsel ve işitsel araçlar ve teknolojiyle destekleme becerisine sahip olur
 • Sunuşun amaç ve içeriğinin tasarlanması, sunuş analizi, verilerin toplanması, düzenlenmesi, sunuş planının çıkarılması, metin yazma, görsel yardımcıları belirleme, metni konuşmaya dönüştürme gibi sunum sürecine dair aşamaları bilir ve uygular

SENARYO YAZIMI                                                                           Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilere senaryo yazımının esaslarını öğretmek ve başlıca aşamalarını tecrübe etmelerini sağlamaktır. 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Senaryo yazımının gerektirdiği yaratıcı bakış açısına ve görsel düşünme yeteneğine sahiptir
 • Diyalog yazımı ve uyarlama gibi unsurlara ilişkin beceri kazanır
 • Öyküde zamanı ve mekanı nasıl kullanması gerektiğini bilir
 • Senaryo yazımında kullanılan dramatik yapı türlerini bilir

MESLEKİ YABANCI DİL II                                                             Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Yabancı dili reklam ve pazarlama iletişimi alanında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme, yazabilme, okuduğunu anlayabilme yeteneğini ve literature ait kelime dağarcığını geliştirmeyi amaçlar.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Pazarlama iletişimi ve reklamcılık alanının İngilizce kelimelerine ve ifade biçimlerine hakim olur
 • Mesleki anlamda yazma, konuşma ve anlama yeteneği gelişir
 • İş hayatında İngilizce’yi etkin bir şekilde kullanma donanımı kazanır

KRİZ YÖNETİMİ                                                                               Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, kriz ve kriz yönetimi kavramlarını kamu ve özel sektördeki uygulama ve örnekleriyle destekleyerek öğretmektir.

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Kriz kavramı, işletmeler açısından kriz yaratan faktörler, kriz sürecinin aşamaları ve kriz yönetimi kavramına dair bilgi sahibi olur
 • Kriz iletişimi süreci, kriz öncesi anı ve sonrasında yapılacak çalışmaları bilir
 • Kriz yönetiminde yeni teknolojileri kullanabilir
 • Kriz yönetimi kampanyası geliştirebilir

HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZARLIĞI                            Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste kurumların, kurumsal amaçları doğrultusunda iç ve dış müşterilerine yönelik hazırlanan basın bülteni, konuşma metni, yıllık, broşür, haber mektubu, basın makalesi, basın kiti, el kitabı, kurum dergisi ve gazetesi, el ilanı, doğrudan postalama, davetiye gibi farklı iletişim araçları için mesaj dilini ve yazım kurallarını öğrenir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Kurum amacına hzimet edecek her türlü yazılı materyalin metin yazarlığını yapar

7.      YARIYIL DERS PROGRAMI

REKLAM KAMPANYALARI                                                         Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste öğrencilerin reklam kampanyaları uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin verilen brifler doğrultusunda ekip çalışması yapmaları sağlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Reklam kampanyası hazırlama becerisi gelişir
 • Reklam yapımında stratejik bakış açısının önemini bilir
 • Gerçek deneyimler üzerinden reklamcılık sektörünü tecrübe eder

 

REKLAM ANALİZİ I                                                                       Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste öğrencilerin çeşitli reklam kampanyalarının yaratım sürecini baştan sonra inceleyerek reklam çalışmalarında başarıya götüren faktörleri öğrenmeleri ve başarılı-başarısız sektörel örnekleri analiz edebilmeleri amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Reklamda yaratıcı stratejileri, mesaj özelliklerini, reklam metnini, reklam tonunu ve dilini analizi edebilir
 • Reklamda göstergebilimsel çözümleme yapabilir
 • Reklam kampanyalarını analiz ederek başarı ve başarısızlık kriterlerini açıklayabilir

PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR                                    Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, öğrencilerin pazarlama dünyasındaki değişimler sonucu oluşan yeni pazarlama kavram ve tekniklerini öğretmektir. Pazar yönlülük, postmodern pazarlama, yeşil pazarlama, veri tabanlı pazarlama, tuzak pazarlama, değer pazarlaması, ilişkisel pazarlama, deneyimsel pazarlama gibi yeni yaklaşımlar anlatılır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Yeni pazarlama teknik ve yaklaşımlarını öğrenir
 • Kurumun pazarlama hedefleri doğrultusunda hangi pazarlama stratejisinin uygulanacağını bilir
 • Yeni pazarlama yaklaşımlarının avantaj ve dezavantajlarını bilir

İLETİŞİM HUKUKU                                                                        Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, iletişim hukukuna ilişkin temel kavram, kural ve kurumların, hukuki düzenlemelerin anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler genel iletişim hukuku dışında reklam mevzuatı ve hukuksal düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Temel hukuk kavramlarını bilir
 • İletişim alanında anayasada yer alan hak, özgürlük ve sınırlılıkları bilir
 • Reklamcılıkla ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur

REKLAM AJANSI YÖNETİMİ                                                       Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste bir ajansın nasıl kurulduğu, ajans çeşitleri, ajansta yer alan birimler, ajansın yönetiminde gerekli olan yapı taşları ve bir ajansın nasıl yönetildiği öğretilir.  

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Ajans yönetiminin temel özelliklerini bilir
 • Ajans yönetiminde çalışanlar ürün, kazanç, yeni işler, müşteri ilişkileri ve organizasyonel yapı gibi yönetim süreçlerinin nasıl işlediğini öğrenir
 • Reklam ajanslarında kullanılan sektörel dile hakim olur
 • Ajans işleyişindeki yazışma yöntemleri hakkında fikir sahibi olur
 • Ajans ile reklamverenin nasıl ilişki kurması gerektiğini bilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      YARIYIL SEÇMELİ DERS PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI                                       Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilerin sağlık sektörünün ve sağlık iletişiminin ülkemizdeki durumunu ve önemini kavramaları, sağlık iletişiminin sınırlılıklarını öğrenmeleri ve sağlık sektörü için etkili iletişim çözümleri üretecek duruma gelmelerini sağlamaktır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Sağlık sektörünün ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu bilir
 • Sağlık iletişimi ile ilgili ülkemizde ve dünyada yapılan başarılı çalışmaları bilir ve bu çalışmaları başarıya götüren faktörleri analiz edebilir
 • Sağlık iletişimin önündeki yasal engelleri bilir ve çalışmalarını buna uygun şekilde hazırlayabilir
 • Sağlık sektörü ile ilgili tüketici algılarını bilir
 • Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için iletişim ve markalaşma çözümleri üretebilir
 • Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında rekabet üstünlüğü yaratacak kurum içi ve kurum dışı stratejiler geliştirebilir

HABER TOPLAMA VE YAZMA                                                      Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste haber kavramından yola çıkarak öğrencilere haber toplama ve yazma kriterlerinin öğretilmesi amaçlanır. Habere ulaşmada kullanılan bilgi kaynakları ve haber dili öğretilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Habere ulaşmada kullanılan geleneksel ve yeni bilgi kaynaklarını tanımlar
 • Haber oluşturma sürecini açıklar
 • Haber oluşturabilecek düzeyde haber dili kullanır
 • İçeriğine ve türüne göre haber yazmanın farklılaştığı noktaları ifade eder
 • Haber değeri kavramını açıklar
 • Olayları haber değeri kriterine göre değerlendirir

 

 

SATIŞ TEKNİKLERİ                                                                          Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste satış, satış teknikleri, satışcı, müşteri ve satış süreciyle ilgili temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Satış ilkeleri ve taktiklerini öğrenir, bunları satış gerçekleştirmede etkili bir şekilde kullanır
 • Satın alma sinyallerini tanır, etkin iletişim, sunum, dinleme ve ikna etme becerileri gelişir
 • Satış görüşmesine hazırlık, satış teklifi, satışın gerçekleştirmesi ve satış kapama süreçlerini anlar

TOPLUMSAL TREND VE YAŞAM STİLLERİ                              Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, toplumsal trend ve yaşam stillerini kültür, popüler kültür ve modernizm gibi kavramlarla  ilişkilendirerek öğretmektir. Öğrencilerin moda, mimari, yeme-içme ve müzik gibi alanların toplumsal düzeyde pazarlama ve reklamcılıkla ilişkisini kavramaları amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Toplumsal trend ve yaşam stillerini yorumlar
 • Toplumsal trend ve stilleri pazarlama ve reklamcılık uygulamalarında kullanır

SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI                               Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının anlaşılması ve sosyal sorumluluğun pazarlama iletişimi alanındaki stratejik rolünün kavranmasını sağlamaktır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Sosyal sorumluluk kavramını ve gelişimini bilir
 • Sosyal sorumluluğun kapsadığı alanları ve diğer uygulamalardan farkını bilir
 • Sosyal sorumluluğun yapılma nedenlerini ve kuruma-paydaşlara sağladığı faydaları bilir
 • Hedef kitlelere karşı sorumlu olunacak alanları ve sosyal sorumluluk kategorilerini öğrenir
 • Kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluk uygulamalarını analiz eder

REKLAM VE MÜZİK                                                                         Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilere müzik kavramı, müzik eserleri, müzik türleri gibi konularda genel bilgiler vererek müziğin sosyokültürel anlamda etkilerini anlamalarını sağlamaktır. Öğrencilere pazarlama iletişimi çabalarının etkinliğini artırıcı bir unsur olarak müziği kullanma perspektifi kazandırılır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Müziğin tarihini, gelişimini, önemli eserleri ve müzisyenleri bilir
 • Çeşitli müzik türleri arasındaki farkları anlatabilir
 • Müziği pazarlama iletişimi perspektifinde kullanır

MESLEKİ YABANCI DİL III                                                            Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Yabancı dili reklam ve pazarlama iletişimi alanında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme, yazabilme, okuduğunu anlayabilme yeteneğini ve literature ait kelime dağarcığını geliştirmeyi amaçlar.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Pazarlama iletişimi ve reklamcılık alanının İngilizce kelimelerine ve ifade biçimlerine hakim olur
 • Mesleki anlamda yazma, konuşma ve anlama yeteneği gelişir
 • İş hayatında İngilizce’yi etkin bir şekilde kullanma donanımı kazanır

GÖSTERGEBİLİM                                                                              Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste göstergebilimin kuram ve ilkelerinin öğretilmesi amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Göstergebilimin ne olduğunu ve bu konuda çalışan kuramcıları öğrenir
 • Göstergelerin özelliklerini ve göstergelerde kullanılan temel kavramları öğrenir
 • Reklamda gösterge yaratma ve çözümlemeyi bilir
 • Göstergebilimde anlamlandırma sürecini bilir, kodlar, kod türleri hakkında bilgi sahibi olur
 • Reklam, sinema ve televizyonda göstergebilimsel çözümleme yapar

8.      YARIYIL DERS PROGRAMI

MARKA HİKAYELERİ                                                                    Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı öğrencilerin yerli ve yabancı önemli markaları, markalaşma sürecinde hangi adımları attıklarını, hangi noktalarda başarı elde ettiklerini ya da başarısız olduklarını, ne gibi krizlerle karşılaşıp bu krizleri nasıl aştıklarını öğrenmeleridir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Yerli ve yabancı önemli markaların tarihini, nasıl ortaya çıktıklarını, ne gibi değişimler geçirdiklerini bilir
 • Markaların hikayelerinden ders çıkartır ve öğrendiklerini yeni markaların inşası için kullanabilir

REKLAM ANALİZİ II                                                                      Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste öğrencilerin çeşitli reklam kampanyalarının yaratım sürecini baştan sonra inceleyerek reklam çalışmalarında başarıya götüren faktörleri öğrenmeleri ve başarılı-başarısız sektörel örnekleri analiz edebilmeleri amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Reklamda yaratıcı stratejileri, mesaj özelliklerini, reklam metnini, reklam tonunu ve dilini analizi edebilir
 • Reklamda göstergebilimsel çözümleme yapabilir
 • Reklam kampanyalarını analiz ederek başarı ve başarısızlık kriterlerini açıklayabilir

MEDYA VE REKLAM ETİĞİ                                                         Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı, medya ve etik alanındaki temel tartışmaları tarihsel, kavramsal ve kuramsal gelişimiyle anlatmak, etik, ahlak ve hukukun farkını belirlemek, etik konusunu medyanın siyasi, ekonomik ve örgütsel dinamikleri çerçevesinde incelemektir. Bütün bunları yaparken, özelde reklam etiği kavramını irdelenir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Etik kavramını tanımlar, kavramın tarihsel, kavramsal ve kuramsal gelişmesi bilgisine sahip olur
 • Medya ahlakı, özgürlük ve sorumluluk sınırlarını kavrar
 • Reklam etiğinin kuramsal bilgisini anlar
 • Pazarlama alanı için mecra ve mesaj uygulamalarında haksız rekabet, mahremiyet gibi etik sınırlılıkları bilir

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ                                              Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu ders ile müşteri kavramının ne olduğu ortaya konur ve işletme amaçları doğrultusunda müşteri ilişkileri yönetiminin temel ilke, yaklaşım ve uygulamalarına dair kavramsal olgular öğretilir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Müşteri ilişkileri yönetiminin önemini ve yönetim ilkelerini bilir
 • Müşteri ilişkileri yönetiminde stratejik planlamayı öğrenir
 • Etkin müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli bilgi kaynaklarının tespit ve tasarımını yapar
 • Gelişen ve değişen pazar ve müşteri dinamikleri doğrultusunda ‘ilişkileri’ pazarlama stratejilerinde yönetir

ETKİNLİK PAZARLAMASI VE YÖNETİMİ                              Zorunlu Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı kurumun iç ve dış paydaşlarıyla her türden kurduğu iletişim etkinliklerinin yönetimini öğretmektir. Lansman, basın toplantısı, bayi toplantısı, fuarlar, konserler ve bunun gibi planlı pazarlama iletişimi çabalarının öğretilmesi amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Etkinlik pazarlamasının temellerini öğrenir
 • Etkinlik tipleri, süre, hedef kitle, içerik gibi planlamaları yapabilir
 • Markalar için etkinlikler planlayabilir ve yönetebilir
 • Etkinlikte başarıyı etkileyen faktörleri bilir
 • Etkinliğin nasıl yönetileceğine dair karar alma becerilerini geliştirir
 • Ekip seçme ve yönetme becerilerini geliştirir
 • Etkinlik öncesi, sırası ve sonrası süreçleri yönetir

 

 

 

8.      YARIYIL SEÇMELİ DERS PROGRAMI

KURUMSAL EĞİTİM UYGULAMALARI                                     Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Kurumsal eğitimin iş dünyasındaki rolünün anlaşılması ve kurumsal eğitim verebilme becerisinin kazandırılması amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bir kurumun eğitim ihtiyaçlarını belirler

Kurumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim program oluşturur

Eğitim performansını değerlendirir

E-TİCARET                                                                                         Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı küreselleşme bağlamında e-ticaret uygulamaları ve yaklaşımlarının öğretilmesidir.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • E-ticaret kavramı ve gelişimiyle ilgili bilgi sahibi olur
 • E-ticaret üzerinden müşteri ilişkileri, satış zinciri, tedarik zinciri yönetimi gibi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur
 • B2B ve B2Cuygulamaları ve veri tabanı yönetimi gibi konuları bilir
 • E-ticaretin marka yönetimindeki katma değerini algılar ve anlar

SPOR PAZARLAMASI                                                                      Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin amacı spor endüstrisi, spor ürünü, spor tüketicisi ve spor pazarlaması kavramlarının anlatılarak pazarlama iletişimi perspektifiyle yorumlanmasını sağlamaktır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Pazarlamada sporun kullanımının markalara yapacağı olumlu katkıları açıklayabilir
 • Spor pazarlamasında pazarlama karmasını boyutlarıyla kavrar
 • Sporda marka iletişimi çalışmaları açısından başarılı ve başarısız örnekleri bilir
 • Spor markalarına özel fırsatları değerlendirebilir ve krizleri yönetebilir

MEDYA OKURYAZARLIĞI                                                            Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu dersin temel amacı öğrencilere medya okuryazarlığı kavramını öğretmektir. Öğrenciler medya, çocuk ve aile etkileşimini, medya okuryazarlığının bu etkileşimdeki önemini kavrar ve çocuklara medyaokuryazarlığı dersinin nasıl verilebileceği hakkında fikir sahibi olur.

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Medya okuryazarlığının temel kavramlarını ve etkileşimde bulunduğu unsurları bilir
 • Medya metinlerini yorumlama yeteneği kazanır
 • Medya okuryazarlığının nasıl öğretileceği konusunda fikir sahibi olur

 

İNOVASYON                                                                                       Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Bu derste inovasyon kavramı anlatılarak, inovasyonun pazarlama alanında rekabet avantajı yaratan bir süreç olduğunu öğretmek amaçlanır.

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Stratejik inovasyonu kavramlar ve modeller bağlamında anlar, inovasyon sürecinin yönetimini bilir
 • Stratejik inovasyon geliştirme süreci hakkında bilgi sahibi olur
 • Arge yönetimi, entelektüel sermaye yönetimi ve kitlesel işbirliği kavramlarını algılar
 • Yeni ürün geliştirme yeni iş modelleri gibi rekabet avantajı sağlayacak faaliyetler hakkında bilgi sahibi olur

ULUSLARARASI İLETİŞİM VE REKLAMCILIK                       Seçmeli Ders / 3 Kredi                                                                    

AMAÇ

Bu derste uluslararası iletişim kavramını boyutlarıyla öğretilir. Kitle iletişim ve pazarlama ürünleri bağlamında konu ele alınarak çok uluslu firmaların farklı ülkelerdeki pazarlara girmesiyle ortaya çıkan uluslararası reklamcılığı tanımlamak, uluslararası reklam ajanslarını ve uluslararası reklam yapan markaların hangi ülkelerde nasıl kampanyalar yaptığını incelemek amaçlanır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Uluslar arası iletişimin boyutları ve global pazarlar hakkında bilgi sahibi olur
 • İletişim teknoloji ve ürünlerinin global dünyada reklama nasıl hizmet ettiğiyle ilgili fikir sahibi olur
 • Uluslararası reklamcılık kavramını bilir ve diğer reklamcılık türlerinden farkını ayırt edebilir
 • Uluslararası faaliyet gösteren iletişim araçlarını tanımlar ve bunların olumlu ve olumsuz çalışmalarını, olaylara yaklaşımlarını bilir
 • Uluslararası faaliyet gösteren reklam ajanslarını ve yaptıkları kampanyaları öğrenir

MESLEKİ YABANCI DİL IV                                                            Seçmeli Ders / 3 Kredi

AMAÇ

Yabancı dili reklam ve pazarlama iletişimi alanında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme, yazabilme, okuduğunu anlayabilme yeteneğini ve literature ait kelime dağarcığını geliştirmeyi amaçlar.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Pazarlama iletişimi ve reklamcılık alanının İngilizce kelimelerine ve ifade biçimlerine hakim olur
 • Mesleki anlamda yazma, konuşma ve anlama yeteneği gelişir
 • İş hayatında İngilizce’yi etkin bir şekilde kullanma donanımı kazanır

HİZMET PAZARLAMASI                                                                Seçmeli Ders / 3 Kredi                                                                   

AMAÇ

Bu dersin amacı, hizmet pazarlaması kavramını ve ögelerini örneklerle ilişkilendirerek öğrencilere aktarmaktır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI

 • Hizmet pazarlamasının temel kavramlarını, unsurlarını bilir ve açıklar
 • Hizmetin tüketiciye ulaşma sürecini bilir
 • Müşteri beklentileri ve memnuniyet kavramlarını hizmet kalitesi kavramıyla ilişkilendirir
 • Bir kurumun hizmet pazarlaması stratejilerini geliştirebilir