İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik İçerik

1.DÖNEM

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  2+0

 

Dersin amacı, yakın tarihimiz, Osmanlı Devleti’nin yıkılış süreci, Cumhuriyetin kuruluş-değişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olarak, içinde yaşadığımız sistem ve dönemi, sosyal, siyasi, ekonomik durum ve toplum yapısını tanımlamak ve tartışmaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İnkılâp kavramı ve yardımcı kavramlar, 19-20. Yüzyıllarda Avrupa ve Osmanlı Devleti (çöküşe götüren etmenler).Devleti kurtarma çabaları, düşünce akımları, İttihad ve Terakki yönetimi, Trablusgarb-Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’ni paylaşma projeleri ve I. Dünya Savaşı, Cepheler, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemâl ve Samsun’a çıkışı.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Dursun Gök- Osman Akandere- Osman Sönmez, Yaşar Semiz, Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayını, Konya, 2001.

 

Türk Dili I 2+0

 

Türk Dili dersinin amacı, yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Dil  bilgisi, dil kültür ilişkisi, dünya dilleri arasında Türkçe’nin yeri, dilin bugünkü durumu, imla ve kompozisyon bilgileri.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, S.Ü Vakfı Yayınları

 

Yabancı Dil I 2+0

 

Bu derste öğrencilere, İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İngiliz Dili’ne giriş, İngilizce’de zamanlar, kelime bilgisi kazandırma ve cümle yapıları.

 

Klavye I  2+2

 

Bu dersin amacı öğrencilerin gerek eğitim öğretimleri süresince, gerekse mezun olduktan sonra sektörde rahatlıkla yer edinebilecekleri bir bilgisayar kullanma becerisini kazandırmaktır. Derste öncelikli amaç, 1955 yılında bir Türk Standardı olarak kabul edilen F (Fe) Klâvyeyi bakmadan ON PARMAK yöntemiyle yazmayı öğrenmektir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: F Klavye bilgisi, orta satır çalışması, üst satır çalışması, alt satır çalışması, kelime ve cümle yazımı.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Muzaffer Okutkan, Daktilografi Kitabı, MEB Yayınevi, Ankara.

 

Psikoloji  2+0

 

Psikoloji bilim dalını tanımlamak, önemini vurgulamak, ilgili diğer bilim dalları ile olan benzerlik ve farklarını açıklamak psikolojinin temel olguları ve araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi vermek bu dersin başlıca amacıdır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Psikoloji: bilimsel ve insani bir çaba, Psikolojinin alt dalları, psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri, davranışların gelişimi, biyolojik ve gelişimsel süreçler, öğrenme, hatırlama ve düşünme, algılama ve bilinç, motivasyon, güdülenme duygu ve heyecan, kişilik ve bireysellik, dil ve iletişim, çatışma, uyum ve savunma mekanizmaları.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır:  Clifford T.Morgen. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı, Hacettepe Yayınları, 2002, Ankara. Doğan Cüceloğlu. İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, 1991, İstanbul. Rita L. Etkinson ve ark. Psikolojiye Giriş, Arkadaş yayınları,1999, Ankara.

 

  Sosyoloji 2+0

 

Öğrencilere sosyoloji biliminin kavramsal çerçevesinin aktarılması bu dersin genel amacıdır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Sosyolojinin temel kavramları; toplum, grup, sosyalleşme, kültür, toplumsal etkileşim, tabakalaşma, güç, otorite, kentleşme, sosyal değişme, küreselleşme, temel sosyolojik kurumlar; aile, ekonomi, siyaset, eğitim ve din.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Sosyoloji, Anthony Giddens, (çev: Hüseyin Özel – Cemal Güzel), Ayraç Yay., Ankara, 2000.

 

 

İletişim Bilimi I  2+0

 

Bu derste, iletişim nedir, iletişimin gerçekleşmesi için gerekli koşullar nelerdir, iletişim ögeleri nelerden oluşur, iletişim süreci nasıl işler gibi sorulara cevap arandıktan sonra, iletişim türleri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda sözlü, yazılı, sözsüz iletişim türleri, bunların işleyiş biçimleri, işlevleri, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar, iletişim sorunları (gürültü, iletişim çökmesi, iletişimsizlik vb.) gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. İkna edici iletişim, kitle iletişimi, kitlesel iletimin üretim ve tüketimi, kitle iletişim araçları, bu araçların işlevleri, etki kuramları gibi konular, ele alınan diğer konu başlıklarını oluşturmaktadır.

 

Dersin amacı, iletişimin temel kavramlarını tanıtmak, iletişim süreci, türleri, işleyişi vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek ve edinilen bilgiler ışığında güncel olayları analiz etmelerine katkı sağlamaktır.

 

Gazetecilik I  3+0

 

Bu ders ile gazetecilik eğitimine yeni başlayan öğrencinin meslek bilgisi ve kültürünü alması amaçlanmaktadır. Öte yandan diğer temel kuramsal dersleri ile gazeteciliğin ilintisi aktarılmaya çalışılmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Gazeteciliğin temel kavramları, gazete ve haberciliğin Türkiye ve dünyadaki kısa tarihçesi, gazetenin yapısal ve teknik özellikleri haber ve haber türleri.

 

Halkla İlişkilerin Temel Kavramları  3+0

 

Dersin temel amacı; gazetecilik bölümü öğrencilerine halkla ilişkiler alanını tanıtmak ve temel kavramlarına yönelik bilgi vermektir. Dersle gazetecilik bölümü öğrencilerine temel halkla ilişkiler bilgisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Halkla ilişkiler tanımları, amacı, işlevi, propaganda, reklam gibi benzer kavramlarla farklılıkları, halkla ilişkilerin dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, medya personelinin halkla ilişkiler çalışanlarıyla ilişkisi, halkla ilişkiler görevlisinin özellikleri.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul 2002

 

2.DÖNEM

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  2+0

 

Dersin amacı, yakın tarihimiz, Cumhuriyetin kuruluş-değişim dönemleri ve sonrası hakkında bilgi sahibi olarak, içinde yaşadığımız sistem ve dönemi, sosyal, siyasi, ekonomik durum ve toplum yapısını tanımlayıp, tartışarak tarih şuuru geliştirmektir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Cemiyetler, Amasya Genelgesi, Kongreler, TBMM’nin açılması ve önemi, savaş dönemi ve zorlukları, Mudanya Ateşkes Andlaşması, Lozan Konferansı, Atatürk İnkılâbı (siyasî-ekonomik-hukukî-sosyal) ve hedefleri, Türk Ordusu-Millî Savunma ve Atatürk İnkılâbının ilkeleri.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Dursun Gök- Osman Akandere- Osman Sönmez, Yaşar Semiz, Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayını, Konya, 2001.

 

Türk Dili II  2+0

 

Türk Dili dersinin amacı, yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Zarflar, cümle bilgisi, cümle çeşitleri, sözlü kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyon bilgileri, anlatım bozuklukları, retorik.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, S.Ü Vakfı Yayınları.

 

Yabancı Dil II  2+0

 

Öğrencilere, İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İngilizce’de zamanlar, cümle yapıları, aktif-pasif cümleler, konuşma kalıpları.

 

Klavye II   2+2

 

Öğrencilerin gerek eğitim öğretimleri süresince, gerekse mezun olduktan sonra sektörde rahatlıkla yer edinebilecekleri bir bilgisayar kullanma becerisini kazandırmaktır. Derste öncelikli amaç, 1955 yılında bir Türk Standardı olarak kabul edilen F (Fe) Klâvyeyi bakmadan ON PARMAK yöntemiyle yazmayı öğrenmektir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Örnek metinleriyle alıştırmalar, hız kazandırma çalışmaları, rakam ve işaret çalışmaları.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Muzaffer Okutkan, Daktilografi Kitabı, MEB Yayınevi, Ankara.

 

Hukukun Temel Kavramları  2+0

 

Dersin amacı, öğrencilerin hukukla ilgili temel kavram ve terimleri öğrenmesidir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Hukuka giriş, temel kavramlar, hukukun sosyal düzen kuralları arasındaki yeri, hukukun kaynakları, kaynakların ortaya çıkış biçimleri ve özellikleri, hukukun bölümleri olan kamu ve özel hukuk disiplinleri altında yer alan hukuk dalları (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku gibi) hakkında genel bilgiler.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Haluk Hadi Sümer vd. Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayınevi, Konya 2003.

 

Sosyal Psikoloji  2+0

 

Bu dersin genel amacı; bilimsel yöntem ve teknikler çerçevesinde sosyal psikolojiyi tanıtma, sosyal psikoloji konusu içine giren, bireyin içinde oluşan süreçlerin ve bireylerin arasında yer alan süreçlerin anlaşılmasını sağlamaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Toplumsallık, sosyal algı, yükleme kuramı, sevgi ve çekicilik, saldırganlık, özgeci davranış, tutumlar, toplumsal etki ve uyma, bilişsel çelişki, grup yapısı ve liderlik, grup dinamiği.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır: Jonathan L. Freedman ve ark. Sosyal Psikoloji, Ara Yayınları, 2001,İstanbul. David Krech/Rıchard S. Crutchfıeld. Sosyal Psikoloji, Ötüken Yayınları, 1989,İstanbul. Muzaffer Şerif/carolyn W. Şerif. Sosyal Psikolojiye Giriş, Sosyal Yayınları, 1996, İstanbul.

 

İletişim Bilimi II  2+0

 

Bu derste çağdaş iletişim kuram ve yaklaşımları teorik olarak anlatılarak, günümüz açısından modellerin eleştirel ve ampirik irdelenmesi sağlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İletişim ve toplum, iletişim sorunları, ikna edici iletişim, insanların kendisiyle iletişimi, ulusal iletişim, kitle iletimi, etki araştırmaları.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır:  Orhan Gökçe, İletişim Bilimine Giriş, Turhan Yayınları, Ankara 2004. İrfan Erdoğan, İletişimi Anlamak, Erk Yayınları, Ankara 2004.

 

Gazetecilik II  3+0

 

Bu ders ile gazetecilik eğitimine yeni başlayan öğrencinin meslek bilgisi ve kültürünü alması amaçlanmaktadır. Öte yandan diğer temel kuramsal dersleri ile gazeteciliğin ilintisi aktarılmaya çalışılmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Haberi algılama ve anlama, değerlendirme, gazetecilik türleri, gazetenin organizasyon yapısı, gazete hazırlama aşamaları, haber yazma: kuramsal ve uygulamalı çalışmalar.

 

Radyo TV’nin Temel Kavramları   3+0

 

Dersin amacı, gazetecilik öğrencilerini radyo-televizyonla ilgili genel kavramları edinmesidir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Radyo ve televizyonun gelişimi, özellikleri, haber medyası olarak kullanımı.

 

Ekonomiye Giriş   2+0

 

Bu ders ile bir uzmanlık alanı haline gelen ekonomi haberciliği ile ilgili eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersle birlikte; ekonomi, işletme ve finansın temel prensipleri ile ekonominin yasa ve içeriklerinin anlaşılmasını sağlamak hedeflenmektedir. 

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Ekonomiye giriş, ekonominin temel ilkeleri, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, ekonominin ana maddesi, araçları ve metotları, arz ve talep; makroekonomiye giriş, muhasebe, işletme süreçleri ve ekonomik rahatsızlıklar bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon.

 

3.DÖNEM

 

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı  1+2

 

Öğrencilere bilgisayar kullanımıyla ilgili temel bilgilerin ve ofis programlarının kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Bilgisayarda elektronik temel yapı, donanım yapıları, disk işletim sistemi, windows işletim sistemi, hizmet programları , disk birleştirici, disk temizleme, disk bakımı.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı, Kadir Yalçın-Sedat Temur, Çizgi Yay., Konya, 2002.

 

Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma  3+0

 

Bu derste öğrencilerin İngilizce’ye orta düzeyde okuma ve konuşma becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İngilizce’de kalıplar, okuma ve telaffuz uygulaması.

 

Röportaj Teknikleri   3+0

 

Dersin amacı, gazetecilikte iki temel tür olan söyleşi ve röportajın birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini öğreterek öğrencilerin bu türleri örneklerini de inceleyerek kavramasıdır. Öğrencilere gerçek kaynaklarla bağlantı kurmak, onları ikna etmek, ele alınacak konuyla ilgili araştırma yapmayı öğreterek soru hazırlatmak ve bu soruları kaynakla görüşme esnasında sordurmak özetle öğrenciye gazetecilik mesleğine başlamadan önce ön çalışmalar yaptırmak amaçlanmaktadır.

 

Gazetecilikte haberden sonra en önemli türlerden olan söyleşinin tanımı, özellikleri, türleri, söyleşi öncesinde, sırasında yapılması gereken hazırlıklar, kaynakla ilişkiler, söyleşinin yazımı, söyleşi örneklerinin incelenmesi ile röportajın tanımı, özellikleri, söyleşi ile röportaj arasındaki farklılıklar, röportaj öncesinde, röportaj sırasında ve röportaj sonrasında muhabirin yapması gerekenler, doğru kaynak seçimi, kaynağı ikna, kaynakla ilişkiler, röportajın yazımı, röportaj örnekleri üzerinde analiz, soru, soru türleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır: Aslan Kemal (2005), Soru Nasıl Sorulur, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, Akman Nuriye (2001), Mayın Tarlası, Benseno Yayınları, İstanbul, Miha Muhabirleri (2003) Kes, Korkak Alıştırma Elini, Inkılap Yayınevi, İstanbul, Schlapp Herman (2002), Gazeteciliğe Giriş, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Konrad Adenauer Vakfı.

 

İletişim Tarihi   3+0

 

Bu derste İletişim ve tarih arasındaki ilişkiler; iletişim araçlarının tarihsel gelişimi, başlangıcından günümüze egemen iletişim biçimleri incelenmektedir. İlkel topluluklar ve ilk uygarlıklarda egemen iletişim biçimleri; Ortaçağ’da iletişimi sağlayan araçlar, sistemler ve egemen iletişim biçimleri; Matbaanın icadının sözlü kültür ve yazılı kültür üzerindeki etkileri; Yeniçağ’da iletişimi sağlayan araçlar, sistemler ve egemen iletişim biçimleri; 18. yüzyılda Aydınlanma düşüncesinin iletişim sistemleri üzerine etkisi; 19. yüzyılda Endüstri Devrimi’nin, kentleşmenin, kitle toplumu tartışmalarının, işçi sınıfı hareketlerinin, emperyalist politikaların basın üzerindeki etkileri; Radyonun, sinemanın tarihsel gelişimi, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası ve Soğuk Savaş döneminde radyonun propaganda amaçlı kullanımı; Televizyon yayıncılığının tarihsel gelişimi ve televizyonun toplumsal yaşamdaki çeşitli etkileri; İnternetin tarihsel gelişimi ve internetin siyasal, kültürel, ekonomik, toplumsal etkileri dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 

Tarih ve iletişim arasındaki ilişkileri ortaya koymak; İletişim tarihinin sadece araçların kronolojik anlamda tarihi olmadığını ortaya koymak; Tarih ve iletişim kavramlarına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmak; İletişim ve tarih üzerine yapılacak tartışmaların tek bir paradigmanın gerçekliği içerisine sıkıştırılamayacağını göstermek; İletişim araçlarının tarihsel gelişimini incelemek;  Başlangıcından günümüze egemen iletişim biçimlerini incelemek; Tarih, tarih yazımı, bilgi, iktidar ve egemen iletişim biçimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak; İletişim tarihi çözümlemelerinde incelenen dönemin toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkileri çerçevesinde çözümleme yapmanın neden önemli olduğunu ortaya koymak dersin temel amaçları arasında yer almaktadır.

 

Temel Fotoğrafçılık   3+0

 

Dersin amacı, öğrencilere iletişim meslekleri açısından önemli olan temel fotoğrafçılık bilgi ve deneyiminin kazandırılmasıdır.

 

Ders kapsamında fotoğrafçılığın tarihçesi ve gelişimi, fotoğraf makinesinin teknik özellikleri, kullanımı, çekimde kullanılan temel ilkeler ve laboratuar uygulamaları ele alınmaktadır.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Metin Kasım, Nobel Yayını, Ankara, 2003.

 

Haber Toplama ve Yazma   3+0

 

Bu dersin amaçları şunlardır: Haberlerin seçiminden, yayınına kadar olan süreci incelenmek. Haber kaynakları, haber konularının ve olaylarının seçimi, takibi, kitle iletişim aracının özelliklerine göre haberin yapılandırılması, haber yazma teknikleri ve bu tekniklerin haber yazımında uygulanması hakkında bilgiler vermek.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Olay ile haber tanımı ve ayrımı, haber değeri kriterleri, haber konuları ve olay seçimi, haber kaynakları, kitle iletişim araçlarının özellikleri, haber toplama teknikleri, haber yazma teknikleri, habere özgü yazım kuralları.

 

Reklamcılık   3+0

 

Reklamcılığın tarihi, yapım ve işlevleri de ele alınarak işlenen bu ders, reklamcılığın bir yaratıcılık süreci olarak hem üreten hem de tüketiciler açısından ele alınarak geniş bir şekilde araştırılması temeline dayanmaktadır.

 

Türk Toplum Yapısı    3+0

 

Türk toplumsal yapısını kavrayarak, üzerinde çalışacağı insan zemini hakkında bilgi sahibi olma. Demokratik bir toplum yapısının gelişmesine, basın yolu ile katkıda bulunma. Türk toplum yapısını anlamada elde ettiği birikimden, diğer toplumları tanımada kıyaslı bir şekilde yararlanma, yurt ve dünya barışına katkıda bulunma.

 

Gazetecilik İlke ve Yöntemleri I  3+0

 

Gazetecilik eğitimi alan öğrencilerin daha önce almış olduğu Gazeteciliğe Giriş I – II dersinin devamı niteliğindeki bu dersin amacı adı geçen ders ile öğrencilerin mesleki bilgi ve kültürünün daha spesifik alanlarda yoğunlaştırılmasıdır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Gazeteci kimliği, gazetecinin taşıması gereken nitelikler, gazetecilikteki mesleki konumlar, görevler ve işlevler.

 

Sunuculuk Spikerlik I  3+0

 

Öğrencilere, sunuculuk mesleğinin gerektirdiği diksiyon, konuşma teknikleri, kamera önü deneyimleri, prompter tekniği gibi konularda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Ses bilgisi, diksiyon, güzel konuşma, metin okuma.

 

Siyaset Bilimi   3+0

 

Siyaset Bilimi dersi, öğrencileri siyasal düşünceler ve siyasal iletişim dersine zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Siyaset biliminin tanımı, tarihi, kavramları, kuramları, ilkçağdan günümüze siyaset biliminin geçirdiği evreler.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Siyaset Bilimi, Ahmet Taner Kışlalı, Ankara Üniv. Yay., 1987.,

 

Basım Teknolojileri  3+0

 

Bu ders ile temel bölüm bilgisini almış olan öğrencinin basım süreçleri, hazırlıkları, basım araçları ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Ders kapsamında temel basım kavramları, dizgi teknikleri, dizgide kullanılan araç ve gereçler, baskı öncesi hazırlıklar baskı teknikleri, baskıda kullanılan araç ve gereçler, baskı sonrası işlemler gibi basım sanayine ilişkin temel konular ele alınmaktadır.

 

Yazınsal İletişim-1  3+0

 

Dersin amacı, öğrencilerin yazınsal yapıtları bilinçli bir şekilde okumalarını sağlamaktır. Yazınsal türleri (roman, öykü, şiir, anı, hatırat, biyografi) okurken görünenin dışındaki anlamlarını çıkarabilme, anlamlı sorular sorma ve yerinde yorumlar yapma becerisi kazandırmaktır.

 

Yazınsal metnin tanımı ve özelliklerini, farklı türden yazınsal metinleri incelemek, metin odaklı olmak üzere, yazar, metin, okuyucu arasındaki ilişkinin toplumsal süreçler ve düşün kanalıyla çözümlenme süreçleri üzerinde durulmaktadır. Roman/öykü kişileri, zaman kullanımı üzerine tartışma.

 

Grafik Uygulamaları   3+0

 

Televizyon yayıncılığında, fotoğraf laboratuvarlarından, katı modelleme programlarında kaplama hazırlamada, reklam sektöründen, kullanıcıların kendi özel resim albümlerini hazırlamaktan, internet sayfalarına, hatta magazin programlarına kadar pek çok sektörde  yoğun olarak ihtiyaç duyulan pixel tabanlı fotoğraf ve grafik düzenleme programını öğretmeyi amaçlamaktadır. Televizyon yayınından ve film kurgularında hayal etikleri kendi grafik çalışmalarını yapabilme yeteneğini vermek temel hedeftir.

 

Dersin içeriğini photoshop yazılımının en son versiyonu tüm detayları ile ileri düzeyde anlatıldığı teorik ve uygulamalı konulardan oluşmaktadır. Yazılım hem PC hem de MAC tabanlı çalışmaktadır.

 

4.DÖNEM

 

Temel Bilgisayar Bilimleri  2+2

 

Bu derste öğrencilere bilgisayar kullanımıyla ilgili temel bilgilerin ve ofis programlarının kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Windows işletim sisteminin kullanımı, Word, Excel, Powerpoint, İnternet Explorer, ağ bağlantıları, İntranet,  Outlook programlarının tanıtılması, uygulamaların yapılması.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı, Kadir Yalçın-Sedat Temur, Çizgi Yay., Konya, 2002.

 

İş Hayatı İçin Yabancı Dil  3+0

 

İletişim öğrencilerine mesleki iletişim ortamları ve yaygın iletişim kalıplarının tanıtılması, temel mesleki jargonların edinilmesine ek olarak temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersi.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, Türkçe’den İngilizce’ye doğru çeviri yaklaşımları, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları, basit temel cümle yapılarının birleştirilmesiyle bileşik cümlelere geçiş, yazışma türlerinin özet olarak tanıtılması. Mesleki alanlara göre İngilizce kullanım özelliklerinin özetlenmesi.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Cesur Öztürk, Grammar for Proficiency, Hacettepe TAS.

 

TV İçin Haber Yazma  3+0

 

Dersin amacı, radyo ve televizyonun araçsal özellikleri ve bu özelliklere göre haberin teknik olarak nasıl yazılacağını öğretmektir. Ayrıca bu araçlar için haber takibi, yazımı ve kurgu aşamasında hangi teknik araçların nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak incelemek amaçlanmaktadır.

 

Ders kapsamında radyo ve televizyonun araçsal özellikleri, televizyon haberine özgü etik problemler ve çözüm önerileri, televizyon haberciliğinde kullanılan teknik araçların kullanım amaçları, televizyon haberciliğine özgü kavram ve tanımlar, televizyon haber metni yazımına ilişkin tekniğin öğretimi ve uygulaması gibi konulara ilişkin bilgiler verilmektedir.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Mustafa Şeker, Televizyon Haberciliği, S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya, 1999.

 

Basın Tarihi   3+0

 

Dersin amacı, basın insanı olarak, içinde bulunduğu sektörün geçmişi hakkında bilgi sahibi olarak; basının doğru kullanılması, basın özgürlüğü, haber alma hakkının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Başlangıçtan günümüze basının geçirdiği evreler, matbaa tekniğini kullanarak, basılı malzeme üretme sürecinde gazetenin doğuşu, Avrupa ve Türkiye’deki gelişimi, basın rejimini etkileyen sosyal, siyasî, yasal gelişmeler.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi,  Der Yayınları, İstanbul, 1993.

 

Gazetecilik İlke ve Yöntemleri II   3+0

 

Gazetecilik İlke ve Yöntemleri I dersinin devamı niteliğindeki bu dersin amacı öğrencilerin meslekî temel bilginin pekiştirilmesidir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Haber kaynakları ve haber toplama, haber toplama karşılaşılan güçlükler ve bunların aşılması, haberin biçimsel öğeleri ve bunların uygulanması, başlık kompozisyon öğeleri.

 

Sunuculuk Spikerlik II    3+0

 

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerine, sunuculuk mesleğinin gerektirdiği diksiyon, konuşma teknikleri, kamera önü deneyimleri, prompter tekniği gibi konularda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Haber sunumu, program sunumu, konuklu tartışma programları sunumu, radyo programı sunumu.

 

Türk Kültür ve Uygarlığı  3+0

 

Dersin amacı, Türk kültür ve uygarlığını gelişim çizgisi içinde tanıyıp anlamaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Kültür, medeniyet kavramları, kültür-medeniyet ilişkisi, kültür değişmeleri, Türk kültür coğrafyası ve yaşayan kültür unsurları, ideal yapı, yaşam tarzı, geçim, beslenme, giyim, ticaret, tarım, el sanatları, mesken şekilleri, mimari, yaşayan kültür varlıkları ve bunları koruma.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Türk Milli Kültürü, İbrahim Kafesoğlu, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1989.

 

Sanat ve Estetik   3+0

 

Öğrencilere sanat ve estetikle ilgili temel bilgilerin aktarılması, konuyla ilgili altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Sanat ve sanatçı kimdir? Sanatçı niçin yaratır, sanat eseri nedir? Güzel sanatların tasnifi, estetik nedir, estetik kavramının genel değerlendirilmesi, estetik beğeni, sanat ve güzellik ilişkisi, estetik güzellik-doğal güzellik ilişkisi, estetik duygunun gelişimi ve sanat yapıtlarına yansıması, sinema ve televizyon sanatının estetik açıdan değerlendirilmesi, iletişim sanat ilişkisinin yorumlanması.

 

Gazetecilikte Yeni Yaklaşımlar   3+0

 

Toplumsal değişimle birlikte teknolojik yenilenmeler her geçen gün gazetecilik yapma biçimlerini etkilemekte gazetecilerin mesleklerini yaparken izledikleri yöntemleri ve araçları geliştirmekte, yenilemektedir. Klasik medyanın yerini sosyal medya, muhabirlerin yerini yurttaşlar, pasif haberciliğin yerini ise aktif olayın içinden biçimlenen yeni bir habercilik şekli almaktadır. Bu derste gazeteciliğin geçirdiği bu hızlı değişim ele alınırken yeninin içinde taşıdığı olanaklar ve birlikte gelişen sorunlar tartışma konusu yapılacaktır. Hayat değişirken gazetecilik mesleğinin değişmemesi düşünülemez. Bu ders değişimin yeninin, gelmekte olanın ele alındığı bir ders olacaktır.

 

Fotoğrafçılık Uygulamaları   3+0

 

Dersin amacı teorik bilgilerle birlikte çekim ve dijital uygulamaları öğrencilere aktarmaktır.

 

Ders kapsamında temel fotoğrafçılık bilgisine sahip olan öğrencilere başta Adobe Photoshop olmak üzere fotoğrafla ilgili bilgisayar programları öğretilmektedir.

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  3+0

 

Ders kapsamında öğrencilerin sosyal bilim mantığında araştırma yönteminin felsefesini kavramaları, teori ile pratik arasındaki bağlantıyı kurmaları ve bilimsel çalışmalarında gereksinim duyacakları metodolojik temelleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 

Derste, bilim ve araştırma, araştırma boyutları, araştırma ve teori konularıyla birlikte sosyal araştırma süreci, konu seçiminden başlayarak araştırma sorusu oluşturma, hipotez kurma, örneklem seçme, ölçme gibi konular da ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak veri toplama aracı hazırlama, saha uygulama teknikleri, raporlama ve yorumlama konuları da işlenmektedir.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Neuman W.L. Social Research Methods, 2000.

 

Yazınsal İletişim II   3+0

 

Yazınsal İletişim I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, genel olarak Yazınsal İletişim I’deki amaçlar devam ettirilmektedir.

 

Siyasal İletişim  3+0

 

Bu derste geleneksel ve eleştirel paradigmanın siyasal iletişimi anlamlandırma biçimleri üzerinde durulmaktadır. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler; Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları; Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler; Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri; Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü; Siyasal kampanyalar ve siyasetin gösterileşmesi; Siyasal pazarlama; Siyasal reklamcılık; Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar; Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar; Sivil toplum; Sivil itaatsizlik; Yeni toplumsal hareketler dersin temel konularını oluşturmaktadır.

Siyasal iletişimle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları incelemek; Siyasal iletişimi hem geleneksel hem de eleştirel bir perspektif içerisinde çözümlemek; Siyasal iletişimin politik meşruiyeti sağlamadaki rolünü ortaya koymak; Politik konuşma ve politik söylem üzerinde medya etkilerini çözümlemek; Siyasal iletişimdeki uzmanlaşmanın siyasal kampanyalar, siyasal pazarlama, siyasal reklamlar üzerinde ne gibi değişiklikler yarattığını ortaya koymak; Seçmenin oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek unsurları belirlemek; Bireyin siyasetin bir öznesi olabilmesinde sivil toplumun, sivil itaatsizlik eylemlerinin, yeni toplumsal hareketlerin rolünü ortaya koymak dersin temel amaçları arasında yer almaktadır.

 

Masaüstü Yayıncılık   3+0

 

Dersin amacı, masaüstü yayıncılık ile ilgili bilgi, yaratıcılık ve teknolojik süreç hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimini sağlamaktır. Masaüstü yayıncılık olgusu açıklanarak, yayıncılık bilgileri, uygulanacak grafik programlarının teknik bilgilerinin ardından broşür, afiş gibi uygulama projeleriyle öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.

 

Masaüstü yayıncılık, tasarımın temel kavramları ve bu kavramların uygulanması için gerekli grafik programlarının öğretilmesi ve yaratıcılığın geliştirilmesi teorik ve uygulama örnekleri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

Bu ders kapsamında şu kaynaklardan yararlanılmaktadır: Arıkan Abdulgani (2008) Grafik Tasarımda Görsel Algı, Eğitim Kitabevi, Konya, Arıkan Abdulgani (2009) İmgeden Baskıya Grafik Tasarımı Corel Draw Uygulamaları, Eğitim Kitabevi, Konya, Aydın D. Emin ve diğ. (1998) Masaüstü Yayıncılık. Der Yayınları, İstanbul, Becer Emre (2005) İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınları, Ankara, Bektaş Dilek (1992) Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ciylan Bünyamin, M. Sezai Türk ve Niyazi Kansu (2007) Masaüstü Yayıncılıkta Baskı Öncesi Hazırlık ve Photoshop Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara, İstek Ragıp (2004) Görsel İletişimde Sayfa Düzeni ve Tipografi. Pusula Yayıncılık, İstanbul, Ketenci Hasan F. ve Can Bilgili (2006) Yongaların 10 000 Yıllık Dansı: Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı, Beta Yayıncılık, İstanbul, Lawler P. Brian (2006) Adobe Resmi Masaüstü Yayıncılık Basım Klavuzu. Alfa Yayıncılık, İstanbul, Mazlum Fehmi Soner (2006) Masaüstü Yayıncılık (Tasarım ve Basım Teknolojisine Giriş), Gazi Kitabevi, Ankara, Odabaşı Hatice Aslan (2002) Grafikte Temel Tasarım, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul, Sarıkavak, Namık Kemal (2004) Çağdaş Tipografinin Temelleri, Seçkin Yayınları, Ankara, Şeker Mustafa (2004) Kuramsal Temeller ve Uygulama İlkeleriyle Sayfa Düzeni, Çizgi Yayınevi, Konya, Tepecik Adnan (2002) Grafik Sanatlar, Detay Yayıncılık, Ankara, Uçar Tevfik Fikret (2004) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Kitabevi, İstanbul, Weill Alain (2012) Grafik Tasarım, Orçun Türkay (çev), Yapı Kredi Yayınları,  İstanbul, Yanık Hayri (2008) Masaüstü Yayıncılık, Dönence Yayıncılık, İstanbul.

 

5.DÖNEM

 

Kitle İletişim Kuramları  3+0

 

Bu derste anaakım paradigma çerçevesinde iletişim çalışmaları ele alınmaktadır. Anaakım yaklaşım içerisindeki temel modeller incelenmekte ve geleneksel yaklaşım çerçevesinde çözümleme yapan kuramcıların görüşleri değerlendirilmektedir. İletişim çalışmalarında Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisi ve alanın tanımlanmasındaki rolü belirlenmeye çalışılmaktadır. Kuram, model, paradigma kavramları; İletişim çalışmalarında iletişim alanına egemen olan farklı iki paradigmanın (geleneksel ve eleştirel yaklaşım) iletişimin bir disiplin olma ve kimlik bulma mücadelesindeki rolleri; Geleneksel yaklaşımın genel özellikleri. Medya etki araştırmaların tarihsel gelişimi; Geleneksel yaklaşım içerisinde temeli atan yaklaşımlar; Geleneksel yaklaşım içerisinde ilk saha araştırmaları ve İki Aşamalı Akış Modeli; Deneye Dayalı Olarak Geliştirilen Psikolojik Kuramlar; İletişime Sosyolojik Yaklaşım; Yeniliklerin ve haberin yayılmasına yönelik geliştirilen yaklaşımlar; Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı; De-Fleur ve Ball-Rokeach’ın Medya Bağımlılık Modeli; Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı; Gündem Belirleme Yaklaşımı; Suskunluk Sarmalı Modeli; Bilgi Açığı Modeli; Teknolojik belirlenimcilik çerçevesinde Innis ve McLuhan’ın görüşleri dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 

İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek; İletişim alanında temeli atan Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisini saptamak; Egemen olan paradigmaların ve kuramsal yaklaşımların bilim, eğitim ve toplumsal yaşamın diğer alanları üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek; Kuram ve pratik arasındaki ilişkileri sentezleyebilmek; Kuramların sosyal sorunlara ne gibi çözümler getirebileceğini ortaya koymak; İletişim kuramları üzerinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarının etkilerini ortaya koyarak, iletişimin disiplinlerarası niteliğini görünür kılmak; İletişim kuramları ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek; Anaakım yaklaşımlar içersindeki kuramsal yaklaşımların eleştirel bir okumasını yapabilmek dersin temel amaçları arasında yer almaktadır.

 

Gazete Yayınlama Teknikleri I  3+0

 

Bu dersin amacı gazete çıkarmak için gerekli örgütlenme ve gazete çıkarma sürecinin öğrencilere aktarılmasıdır.

 

Ders kapsamında, ulusal gazetelerin ülke genelinde ve dış ülkelerdeki örgütlenmesi, gazete yazı işlerinin örgütlenmesi, gazete hazırlama, yayınlama ve dağıtım süreci ile bunlara ilişkin mesleki terim, tanım ve unvanlar işlenmektedir.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Mustafa Şeker, Çağdaş Gazete Yayınlama Teknikleri, S.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, Konya 2000.

 

Sayfa Tasarımı I  3+0

 

Bu dersin amacı, gazeteciliğin önemli bir boyutu olan estetiğe ilişkin temel bilgileri aktarmak, uygulama yaptırarak öğrencilerin sayfa düzeni deneyimi kazanmalarını sağlamaktır.

 

Ders kapsamında sayfa tasarımına ilişkin temel kuramsal bilgiler aktarılmakta ve sayfa düzeniyle ilgili bilgisayar programları öğretilmektedir.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Mustafa Şeker, Sayfa Düzeni, Çizgi Yayınevi, Konya 2004.

 

Mesleki Yabancı Dil I   3+0

 

İletişim öğrencilerine mesleki iletişim ortamları ve yaygın iletişim kalıplarının tanıtılması, temel mesleki jargonların edinilmesine ek olarak temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersi.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, Türkçe’den İngilizce’ye doğru çeviri yaklaşımları, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları, basit temel cümle yapılarının birleştirilmesiyle bileşik cümlelere geçiş, tüm iletişim bölüm ve uzmanlık alanlarının ortak iletişim ortamı olan haber dilinin kullanılmasına giriş.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Cesur Öztürk, Grammar for Proficiency, Hacettepe TAS.

 

Kültürler Arası İletişim  3+0

 

Kültürlerarası iletişim, farklı kültürlere mensup insanlar arasındaki duygu, düşünce ve anlam aktarımları, yabancı olanın algılanması, anlamlandırılması ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan yanlış anlama/anlaşılmalar konusunda bireylerde farkındalık yaratılması gibi konuları kapsar. Bu derste, dil ve kültürle ilgili çeşitli tanımlar ve yaklaşımlar üzerinde durulduktan sonra, dil-kültür ilişkisi, sosyal normlar, dil ve iletişim, sosyal bir davranış biçimi olarak dil, kültür ve iletişim gibi kuramsal bilgilerin yanı sıra, çeşitli toplumların gündelik yaşamlarında sergiledikleri sözlü, sözsüz, paradilsel ve ekstra sözel iletişim davranışlarına ilişkin somut örnekler üzerinde durulmaktadır.

 

Dersin amacı, farklı kültürlere mensup bireylerin hangi durumlarda ne tür dilsel veya dil dışı tavırlar sergiledikleri/sergileyebilecekleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, öğrencilerin farklılıklara karşı hoşgörü ve empati duygusunu geliştirmek, meslek hayatlarında yabancılarla girecekleri iletişimin ön yargıdan uzak ve sağlıklı bir zeminde yürümesine katkı sağlamaktır.

 

Siyasal Düşünceler  3+0

 

İnsanlığı etkileyen siyasal düşünce ve rejimler hakkında bilgi sahibi olarak, siyasal düşüncelerin, toplumsal yapı ve insan ilişkileri üzerindeki etkilerini kavrayıp, demokratik bir toplum yapısının gelişmesine, basın yolu ile katkıda bulunma.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Temel kavramlar, İlk, Orta Çağlarda Doğu ve Batıda siyasi düşünce; ütopyalar, anti-ütopyalar, liberalizm-kapitalizm, sosyal demokrasi, sosyalizm-komünizm, faşizm, nazizm, sivil toplum, sivil itaatsizlik, anarşizm, teokrasi, demokrasi.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları İstanbul 2000.

 

İletişim Sistemleri  3+0

 

Bu ders kapsamında öncelikli olarak demokratik toplumlarda medyanın olmasına gereken (normatif) işlevleri, medya ile ekonomik-siyasi-toplumsal çevre ve devlet arasındaki etkileşim öğrencilere kavratılacaktır. Daha sonra çeşitli ülkelerde iletişim alanının düzenlenmesi ve denetiminde etkili olan Siebert ve Patterson tarafından ortaya konular Basının Dört Kuramı’nın (daha sonra gelişmeci kuram ve katılımcı demokratik medya kuramının da eklenmesiyle altı çıkan) öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca gerek Avrupa gerekse Türkiye’de iletişim alanının düzenlenme gerekçeleri, denetleme yöntemlerinin öğretilmesi, Türkiye’de iletişim alanının düzenlemesi ile ilgili öğrencilerin bilgi birikimine sahip olmalarının sağlanması dersin diğer amaçları arasında yer almaktadır.  

 

Demokratik toplumlarda medyanın rolü ve işlevleri; bir kurum olarak medya ile ekonomik, siyasi, toplumsal (kültürel) çevre ve devlet arasında etkileşim, liberal özgürlükçü düşüncenin kuramsal ve felsefi temelleri, otoriter medya kuramı, liberal özgürlükçü medya kuramı, sosyal sorumluluk kuramı, Sovyet totaliter medya kuramı, gelişmeci kuram, katılımcı demokratik medya kuramı, iletişim alanının düzenlenmesinin gerekçeleri, ilkeleri ve yöntemleri, Amerika ve Avrupa’da iletişim alanın düzenlenmesi, Türkiye’de iletişim alanının düzenlenmesi: tarihsel arka plan, 1990 sonrası Türk medyasında dönüşüm, RTÜK’ün kurulması, görev ve sorumlulukları gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Bu ders kapsamında şu kaynaklar okutulmaktadır: Adaklı, Gülseren (2001). Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol, Beybin Kejanlıoğlu vd. (Eds.), Medya Politikaları, Ankara: İmge Kitabevi, Çaplı, Bülent (2002). Medya ve Etik, Ankara: İmge Kitabevi, Demir, Vedat (2007). Türkiye’de Medya Siyaset İlişkisi, İstanbul: Beta Basım Dağıtım, Işık, Metin (2012). Kitle İletişim Sistemleri, Konya: Eğitim Kitabevi, Kaya, A. Raşit (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları, Kejanlıoğlu, Beybin vd. (2001). Yayıncılıkta Düzenleyici Kurullar ve RTÜK, Beybin Kejanlıoğlu vd. (Eds.), Medya Politikaları, Ankara: İmge Kitabevi, Özgen, Murat (2002). Gazetecinin Etik Kimliği, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 

Sosyal Bilimler İçin İstatistik  3+0

 

Dersin amacı, sosyal bilimler alanında öğrenim gören öğrencilere istatistik yöntem ve tekniklerinin kuramsal temellerine inilmeksizin, yalın ve anlaşılır formülleriyle tanıtılmasıdır.

Dersin temel konularını istatistik nedir, istatistiğin temel kavramları, temel matematik, frekans dağılımları,  frekans dağılımlarının tablo ve grafikle gösterilmesi, betimlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık, standart puanlar ve çapraz tablolar oluşturmaktadır.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Köklü, N. Ve Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş, Pegema Yayınları, 2000.

 

Kültürel Antropoloji  3+0

 

Dersin amacı, insanlığın ortaya koyduğu ürünleri, kültürü inceleyen kültürel antropolojiyle ilgili kavramsal altyapıyı oluşturmaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Antropolojinin kavramsal çerçevesi, antropolojinin inceleme yöntemleri, insanı tanıma ve insanın ortaya koyduğu eserlerin, kültürün incelenmesi.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: William A. Havilland, Kültürel Antropoloji, çev: Hüsamettin İnanç, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2002.

 

Yerel Habercilik   3+0

 

Dersin amacı, yerel basının yapısı, örgütlenmesi, işleyişi ve sorunları üzerine bilgi aktarmaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Türkiye genelindeki yerel gazetelerin tarihçesi, gelişimi, örgütlenmesi, yerel basınla ilgili yasalar, kurumlar ve temel sorunlar.

 

Spor Haberciliği  3+0

 

Bu ders ile bir uzmanlık alanı haline gelen spor gazeteciliğinin eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Sporun tanımlanması, sporun amaç ve işlevleri, sporun Türkiye ve dünyadaki kısa tarihçesi, spor basınının tanımlanması, spor basınının amaç ve işlevleri, spor basınının Türkiye ve dünyadaki tarihçesi, spor basınının konu ve içerikleri, spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikler spor haberinin yazımı, spor haberi yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve spor gazeteciliğinin etik boyutu.

 

Basın Arşivi Araştırma Teknikleri I  3+0

 

Dersin amacı; araştırmacı gazeteci yetiştirmek, bunun için araştırmacılığın alt yapısını güçlendirmek, basın tarihinin temeli olan arşiv çalışmalarına ilgi duyanlar için yeni gelişmelerin önünü açmaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Arşiv-basın arşiv veya koleksiyonları, Osmanlı paleografyası, 1928’den geriye giderek ağırlıklı olarak gazete (yazı) örnekleri.

 

Toplumsal Cinsiyet Ve Medya   3+0

 

Bu derste toplumsal cinsiyet ve medya arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Toplumsal cinsiyet; toplumsal cinsiyet kuramları; Bir akademik disiplin olarak kadın araştırmaları; Feminizmin tarihsel gelişimi ve Türkiye’de feminist hareket; Feminist teoriler; Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi, hegemonik erkeklik tartışmaları ve hegemonik erkekliğin medya yoluyla üretimi; Beden politikaları, bedenin sosyo-kültürel inşası üzerine değerlendirme ve medyanın beden politikaları; Haber, televizyon dizileri ve programları, sinema, reklam ve yeni iletişim teknolojileri yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 

Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları incelemek; Toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini ortaya koymak; Toplumsal cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkileri belirlemek; Toplumsal cinsiyetin yeniden üretiminde medyanın rolünü ortaya koymak; Medyanın beden üzerindeki politikalarını ortaya koymak; Medyadaki cinsiyetçi temsilleri ortaya koymak, Medyadaki eril dili analiz etmek; Medyanın cinsiyetçi politikalarının ayrımcı ve nefret söylemi üzerindeki etkilerini belirlemek dersin temel amaçları arasında yer almaktadır.

 

Kamuoyu ve İletişim   3+0

 

Bu ders kapsamında öncelikli olarak kamu, kanaat ve kamuoyu kavramlarının tartışılması, kamuoyunun anlam ve önemi, kamuoyunun oluşmasını etkileyen unsurlar ve kamuoyunun oluşum aşamaları öğrencilere kavratılacaktır. Daha sonra tarihsel süreçte kamuoyunun ortaya çıkısı, Türkiye kamuoyunun genel özellikleri, kamusal alan ve Türkiye’de kamusal alanın genel nitelikleri, kamu vicdanına çağrı: sivil itaatsizlik konularının öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca medyanın toplumsal etkileri, medya ve şiddet arasındaki ilişki, kamuoyu araştırmaları ve tarihsel gelişimi, siyasal nitelikli nitelikle kamuoyu araştırmalarının seçmen davranışı üzerinde olası etkilerinin öğrencilere öğretilmesi dersin diğer amaçları arasında yer almaktadır.  

 

Kamu, kanaat ve kamuoyu kavramlarının tartışılması, kamuoyunun anlam ve önemi, kamuoyunun oluşmasını etkileyen unsurlar ve kamuoyunun oluşum aşamaları, tarihsel süreçte kamuoyunun ortaya çıkısı, Türkiye kamuoyunun genel özellikleri, kamusal alan ve Türkiye’de kamusal alanın genel nitelikleri, kamu vicdanına çağrı: sivil itaatsizlik, medyanın toplumsal etkileri, medya ve şiddet, kamuoyu araştırmaları ve tarihsel gelişimi, siyasal nitelikli nitelikle kamuoyu araştırmalarının seçmen davranışı üzerinde olası etkileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Bu ders kapsamında şu kaynaklar okutulmaktadır: Atabek, Nejdet ve Dağtaş, Erdal (1998). Kamuoyu ve İletişim, Eskişehir: Eğitim, Sağlık Ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayını, Köse, Hüseyin (2007). Küresel Akıntıya Karşı Sivil Arayışlar: Alternatif Medya, İstanbul: Yirmi Dört Yayınevi, Özbek, Meral (2004). Kamusal Alanın Sınırları. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları, 19-89., Kejanlıoğlu, Beybin (2004). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları, 689-713, Arendt, Hannah vd. (2001). Kamu vicdanına çağrı: Sivil itaatsizlik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları., McLeod, Jack M. vd. (2003). Medya Etkilerinin Anlaşılması ve Yanlış Anlaşılması, Murat S. Çebi (Çev. ve Ed.), Medya Etki Araştırmaları, Ankara: Alternatif Yayınları, ss. 123-178, Rigel, Nurdoğan (2008). TV, Çocuk ve Şiddet Araştırmalarında 50 Yıl, Yasemin Giritli İnceoğlu ve Nurdan Akıner (Eds.), Medya ve Çocuk Rehberi, Konya: Eğitim Kitabevi, 9-29, Bekiroğlu, Onur ve Kutlu, Tezcan Özcan (2009). Popüler Kültür ve Popülerleştirilen Genç Kız İmgesi, Enderhan Karakoç (Ed.), Medya ve Popüler Kültür: Eleştirel Bir Yaklaşım, Konya: LiteraTürk Yayınları, 215-258, Lake, Celinda C. ve Harper, Pat Callbek (2008). Kamuoyu Araştırmaları, Nurettin Güz (Çev.), Konya: Eğitim Kitabevi, ss. 1-19, Balcı, Şükrü (2002). Siyasal Kampanyalarda Kamuoyu Araştırmalarının Rolü ve Önemi, İletişim Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 142-175.

 

6.DÖNEM

 

Gazete Yayınlama Teknikleri II   3+0

 

Gazete Yayınlama Teknikleri I’in devamı niteliğindeki dersin amacı öğrencilerin yazı işlerindeki çalışmaları uygulamalı bir şekilde öğrenmesidir.

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Yazı işlerindeki çalışma süreci, haber redaksiyonu, editasyon, haber değerlendirme ve seçimi ile sayfa düzeni aşamasına hazırlık süreci.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Mustafa Şeker, Çağdaş Gazete Yayınlama Teknikleri, S.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, Konya 2000.

 

Haber Kuramları   3+0

 

Haber kuramları dersi farklı kuramsal yaklaşımların haber ve haber üretim sürecini ele alış biçimlerine odaklanmaktadır. Haberin statüsüyle ilgili çıkarımlar; Haber ve haber üretim sürecinin liberal ve eleştirel çözümlemeleri; Örgütsel yaklaşımda haber ve haber üretim süreci; Haberin alımlanmasında bilişsel modeller.  Çerçeveleme ve öne çıkarma stratejileri ve haber; Haberin ekonomi politiği üzerine kuramsal yaklaşımlar; Haber ve ideoloji; Haberde dil ve söylem. Haberi bir söylem olarak ele almak; Eleştirel haber araştırmalarının yapıldığı bir alan: Eleştirel söylem çözümlemesi. Örnek çözümlemeler; Haber metinlerinde biz ve ötekinin temsili ve yabancının tasarlanmasında haberdeki söylem biçimleri;  Haber ve nefret söylemi üzerine kuramsal yaklaşımlar; “Politik bir güç olarak haber” üzerine tartışmalar dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 

Ana akım ve eleştirel yaklaşımların haber ve haber üretim sürecini ele alınış biçimlerini ortaya koymak; Haberin ideolojik boyutlarını ortaya koymak; Haberi siyasal, kültürel, ekonomik, sosyal boyutlarıyla analiz edebilmek; Haberin dili ve söylemini analiz edebilmek; Haber ve gerçeklik arasındaki ilişkileri sorgulamak; Haberin eleştirel bir okumasını yapabilmek; Haber medyasını toplumsal bağlamından koparmadan ele almak; Haber metinlerinde egemen söylemlerin nasıl yeniden üretildiğini ortaya koymak dersin temel amaçları arasında yer almaktadır.

 

Eleştirel Yaklaşımlar   3+0

 

Bu derste eleştirel yaklaşım çerçevesinde yapılan iletişim çalışmaları ele alınmaktadır. Eleştirel araştırmaların iletişimi anlamlandırma biçimleri; Marksist paradigmanın birey, toplum ve iletişim çözümlemelerindeki temel kavramlar -İdeoloji, hegemonya, yabancılaşma, tarihsel materyalizm, şeyleşme, üretim, yeniden üretim…-; Althusser, Gramsci, Lukacs ve Marx’ın kuramsal yaklaşımları; Frankfurt Okulu’nun tarihsel gelişimi; Yapısalcılık; Ekonomi Politik Yaklaşım; Kültürel Çalışmalar; Alımlama Çalışmaları; Feminist Medya Çalışmaları dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 

Eleştirel paradigmanın medya, birey, toplum çözümlemelerinde ön plana çıkan kavramları incelemek; Eleştirel yaklaşım içerisinde yer alan kuramcıların görüşlerini değerlendirmek, Ana akım yaklaşımın iletişim ve medya çözümlemeleri ile aralarındaki farklılıkları ortaya koymak; Medya sektörünün kültürel ürünleri üretme koşullarını ve süreçlerini analiz etmek; Medyanın ekonomi politik yapılanmasının kültürel ürünler üzerindeki etkisini belirlemek; Ekonomi politik ilişkilerin egemen söylem üzerindeki etkilerini incelemek; Medyanın ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı söylemlerin yeniden üretilmesindeki rolünü belirleyebilmek; Eleştirel bir okuma yapmayı sağlamak dersin temel amaçları arasında yer almaktadır.

 

Medya ve Demokrasi   3+0

 

Medya ve demokrasi kavramları birlikte anılan kavramlardır. Bu derste medya ve demokrasi ilişkisi ele alınıp incelenmektedir. Medya ve demokratik katılım, medya kamuoyu ilişkisi, medya ve siyasal temsil, basın ve ifade özgürlüğü gibi başlıklar dersin konu başlıklarındandır. Türkiye’deki medya yapısı, gazetecinin toplumsal ve demokratik sorumlulukları da yine üzerinde durulan konulardır. Katılımcı bir ders anlayışıyla şekillenen dersin amacı gazeteci adaylarına mesleklerini yaparken bir demokrasi bilinci kazandırmaktır.

Sayfa Tasarımı II   3+0

 

Sayfa Tasarımı I dersinde kazandırılan temel bilgilere ilave olarak bu derste gazete sayfa düzenine ilişkin ileri uygulamalar hakkında bilgi verilmesi ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Bilgisayar ortamında kuramsal temellere uygun sayfa düzeni hazırlayabilme deneyimi kazandırma,. fotoğraf işleme programlarının öğretilmesi.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır:  Mustafa Şeker, Sayfa Düzeni, Çizgi Yayınevi, Konya 2004.

 

Popüler Kültür 3+0

 

Bu derste, popüler kültür kavramına yönelik olumlu ya da olumsuz bir kavramsallaştırma yapılmadan alternatif bir bakış açısının kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında temel olarak kültür ve iktidar arasındaki ilişki ortaya konularak, iktidar tarafından popüler kültürün tarihsel ve toplumsal olarak nasıl tanımlandığı serimlenmektedir.

 

Dersin içeriğini şu konular oluşturmaktadır: Kültür kavramının tarihsel olarak tanımlanma biçimleri ve bu tanımlamaların popüler kültür kavramını anlamada nasıl bir izleğe yol açtığı. Kitle kültürü ve popüler kültür kavramlarının birbirinin yerine geçen kavramlar olarak kullanılmasının ideolojik anlamı. Frankfurt Okulu üyelerinin kültüre yönelik bakış açılarının tartışılması. Kültür, iktidar ve hegemonya ilişkisinin incelenmesi.

 

Mesleki Yabancı Dil II   3+0

 

İletişim öğrencilerine mesleki iletişim ortamları ve yaygın iletişim kalıplarının tanıtılması, temel mesleki jargonların edinilmesine ek olarak temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersi.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, Türkçe’den İngilizce’ye doğru çeviri yaklaşımları, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları, basit temel cümle yapılarının birleştirilmesiyle bileşik cümlelere geçiş, tüm iletişim bölüm ve uzmanlık alanlarının ortak iletişim ortamı olan haber dilinin kullanılmasına giriş.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Cesur Öztürk, Grammar for Proficiency, Hacettepe TAS.

 

İletişim Araştırma Yöntemleri  3+0

 

Dersin amacı, iletişim çalışmalarında kullanılan yöntemleri örneklerle ve ayrıntılarıyla açıklamaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: iletişim araştırmalarının genel özellikleri, amprik ve eleştirel perspektif izleyici, içerik ve kurum araştırma alanları ile yöntemleri, iletişim araştırmalarında kullanılan içerik analizi, söylem analizi, alımlama analizi, göstergebilimsel analiz.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Konca Yumlu Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları,  Nam Yayıncılık, İzmir, 1994.

 

Uluslar arası İletişim   3+0

 

Bu ders ile temel iletişim, kitle iletişim ve bölüm bilgisini almış olan öğrencinin uluslararası boyuttaki iletişim süreç, ortam ve araçları ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Uluslararası iletişimin tanımı, uluslararası iletişimin amaç ve işlevleri, uluslararası iletişimin kısa tarihçesi, ekonomi, kültür, politika gibi temel kurumların uluslar arası iletişim ile ilgisi, küreselleşme süreci ile uluslar arası iletişim sürecinin ilintisi, teknoloji, hammadde, örgüt, yasa ve transferleri bağlamında uluslararası iletişim, uluslararası haber ajansları; uluslararası reklam ajansları; uluslararası bilgisayar ağları; uluslararası antlaşmalar bağlamında uluslar arası iletişim uluslararası  iletişimdeki dengesizlik ve nedenleri.

 

TV Haberciliği  3+0

 

Dersin amacı günümüzün en önemli haber medyası haline gelmiş olan televizyonun haberciliğe getirdiği olumlu-olumsuz etkilerin tartışılmasıdır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Televizyon haber bülteni hazırlama sürecine ilişkin uygulamalı bilgiler, televizyon haberine özgü kurallar, televizyon için yazma uygulamaları ve televizyon gazeteciliği alanına ilişkin tartışmalar.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Mustafa Şeker, Televizyon Haberciliği, S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya 1999.

 

Ajans Haberciliği   3+0

 

Dersin amacı, ajans haberciliğinin tanıtılması, Dünya’da ve Türkiye’de ajansların gelişimini bilen; ajans haberlerinin ve haberciliğinin özellikleri tanıyan kişileri yetiştirmektir.

 

Dersin içeriği, ajans haberciliğinin tanımı, özellikleri, dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, ajansların işlevleri, özellikleri, haber yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, dünyada ve Türkiye’deki ajanslar dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

TV Haber Kurgusu  3+0

 

Dersin amacı televizyon haberciliğinin önemli teknik aşamalarında biri olan kurgunun uygulamalı olarak öğretilmesidir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Kurgunun temel ilkeleri, dijital kurgu yazılımlarının öğretilmesi,  bilgisayar üzerinde haber kurgusu uygulaması.

 

Foto Muhabirliği  3+0

 

Dersin amacı, fotoğrafçılıkla ilgili temel bilgileri kazanan gazetecilik bölümü öğrencilerinin bu bilgileri haber fotoğraf alanına uyarlamasını sağlamak ve foto muhabirliği deneyimi kazandırmaktır. 

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Haber, fotoğraf ve muhabir kavramları, haber fotoğrafçılığı konularında temel bilgi, haber fotoğrafı uygulaması.

 

Ekonomi Haberciliği   3+0

 

Bu ders ile bir uzmanlık alanı haline gelen ekonomi gazeteciliğin eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Ekonominin tanımlanması, ekonominin amaç ve işlevleri, ekonomi haberciliği ve ekonomi basınının tanımlanması, ekonomi basınının amaç ve işlevleri, ekonomi basınının Türkiye ve dünyadaki kısa tarihçesi, ekonomi basınının konu ve içerikleri ekonomi basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikler, ekonomi haberlerinin yazımı.

 

Basın Arşivi Araştırma Teknikleri II   3+0

 

Basın Arşivi Araştırma Teknikleri I’in devamı niteliğinde olan derste, öğrencilerin konuyla ilgili ileri düzeyde araştırmalar ve uygulamalar yapmaları amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Basın koleksiyonlarına ulaşma zorunluluğu, paleografya sorunları (İbranice, Rumca, Arapça, Ermenice, Fransızca, İtalyanca vb. dillerle farklı alfabelerde yayınlar) ve Osmanlı paleografyası, matbu yazıları okumaya hazırlık, matbu örnekleri okuma çalışmaları, metin çözümleme ve yazılı basından örnek transkriptler.

 

7.DÖNEM

 

Uygulamalı Gazetecilik  3+0

 

Dersin amacı, gazetecilik bölümü son sınıf öğrencilerinin önceki yıllarda aldıkları haber toplama yazma, foto muhabirliği, sayfa tasarımı, editörlük bilgisi gibi mesleğe ilişkin temel bilgilerden yararlanarak uygulama gazeteleri hazırlamasını sağlamaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Farklı konularda sayfalardan oluşan gazeteler çıkarılması, öğrencilerin gazete yazı işlerindekine benzer bir şekilde örgütlenerek çalışma pratiği elde etmesi,  yazı işleri çalışması, redaksiyon ve editasyon uygulaması.

 

Gazete Yazı Türleri  3+0

 

Bu dersin amacı, gazetelerdeki farklı yazı türlerinin bir bütünlük ekseninde incelemektir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Gazetelerde yer alan çeşitli sayfaların (spor, magazin, kültür/sanat, ekonomi) derinlikli olarak analiz edilmesi.

 

İletişim Hukuku   3+0

İletişim Hukuku dersi, iletişim ve onun düzenleyici kurallarının, hukuk normu şeklinde incelenmesi biçiminde gerçekleştirilir. Dünyada ve Türkiye'de iletişim hukukunun temel kavram ve kurumları, özgürlükler alanı, özel yaşamın korunması ve haberleşme özgürlüğü, basın, sinema, Radyo-TV kurumlarının hukuk ve yönetim yapıları öğretilir. Anayasada yer alan Basın Hukuku ile ilgili düzenlemeler, Basın Yasası, Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, TRT Kanunu, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi, internet gazeteciliğinin hukuksal boyutları, kitle iletişim araçlarıyla ilgili yasal düzenlemeler kapsamında internet hukuku hakkında son gelişmeler örnek ders konularını oluşturmaktadır. Öğrenci bu derste gazete, dergi, televizyon, radyo veya internet gibi kitlesel iletişim araçlarında neler yapması ve kitle iletişim mesajlarının nasıl oluşturulması gerektiği konularında bilgi alır.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır: İçel Kayıhan ve Yener Ünver,(2005)  Kitle Haberleşme Hukuku, İst. Ünv. Hukuk Fakültesi, İstanbul, Çolak Nusret İlker (2007) Kitle İletişim Hukuku, Seçkin Yay.Ankara, Yıldız Sevil (2011)Medya ve Hukuk, Nobel Yayıncılık, Ankara

 

Akademik Yabancı Dil I   3+0

 

Bu dersin genel amacı şudur: İletişim öğrencilerine İngilizce bilimsel metinlerin okunması, arka planlarıyla birlikte anlaşılmalarına yönelik, ayrıca temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersi.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, temel sözlük araştırma bilgisi, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları, cümlelerin konu bağlamı ile ilişkileri içinde anlamlandırılmaları, tüm iletişim bölüm ve uzmanlık alanlarının ortak iletişim ortamı olan haber dilinin kullanılmasına giriş.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Cesur Öztürk, Grammar for Proficiency, Hacettepe TAS.

 

Web Tasarımı I   3+0

 

Dersin amacı, öğrencilerin web sayfası yapabilecek düzeyde tasarım bilgisi edinmeleridir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Tasarımın temel ilkeleri, tasarımda kullanılan öğeler ve kullanımları  bir HTML düzenleme programı orta düzeyde öğretilmesi.

 

İçerik Çözümlemeleri   3+0

 

Dersin amacı, iletişim araştırmalarında son dönemlerde büyük önem taşıyan, geçerlilik ve güvenilirlik açısından test edildiğinde başarılı sonuçlar veren içerik çözümlemesi yönteminin öğretilmesidir.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İçerik çözümlemesi yönteminin teorik olarak anlatılması, güncel konularda içerik çözümlemesi uygulaması yaptırılması.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Orhan Gökçe, İçerik Çözümlemesi,  Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1995.

 

Pazarlama İletişimi   3+0

 

Pazarlama İletişimi dersi ile, temel hedef kitlenin kurum ve ürünün farkına varmasının sağlanması, kurum ve ürün hakkında bilginin verilmesi, müşteri sadakatinin sağlanması ve hatırlatma yapmak amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Temel iletişim konuları, detaylı olarak kişisel satış, satış promosyon, reklam, marka, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, uluslararası iletişim konuları.

 

Basın İş Hukuku   3+0

 

Türkiye'de medya alanında çalışma hayatına yönelik 5953 sayılı Basın İş Kanunu dersin inceleme alanını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Fikir işçiliği tanımı altında işçi ve işveren ilişkileri incelenmektedir. Basın iş Kanununun işçiye sağladığı sosyal ve mesleki haklar ve yüklediği yükümlülükler dersin ana konularını oluşturmaktadır.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır: Basın İş Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları,(2006) Kollektif, Legal ayıncılık,İstanbul, Nuray Gökçek Karaca(2010), Gazetecinin Basın İş Kanunundan Doğan Hakları ve Sorumlulukları, Legal Yayıncılık, İstanbul

 

İletişim Sosyolojisi   3+0

 

Öğrencilerin iletişim sosyolojisi alanına ilişkin temel bilgileri kazanması ve konuyla ilgili altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İletişim ve sosyoloji ilişkisi, iletişim sosyolojisinin alanları, kitle iletişim araçlarının sosyolojik boyutu ve etkileri, uluslar arası enformasyon düzeni ve doğurduğu sonuçlar.

 

Bu ders kapsamında şu kitap okutulmaktadır: Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar, Korkmaz Alemdar-Raşit Kaya, A.Ü. Yay., Ankara, 1983.

 

Propaganda   3+0

 

Dersin amacı günümüzde yaygın biçimde kullanılan propagandayla ilgili bilgiler sunmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Propaganda tanımları, çeşitleri, tarihi gelişimi, lider propagandası örnekleri, propaganda ve karşı propaganda kuralları, propaganda analizi.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır: Jean Marie Domenach, Politika ve Propaganda,

Varlık Yayınları, İstanbul. Arsev Bektaş, Siyasal Propaganda, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002.

 

Araştırmacı Habercilik   3+0

 

Bu ders ile gazeteciliğin son noktası olan, ürünlerinin en nadir bulunduğu, tüm meslek üyelerinin çalışmak istediği araştırmacı gazeteciliğin temel eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Araştırma ve araştırmacı gazeteciliğin tanımlanması, araştırmacı gazeteciliğin amaç ve işlevleri, araştırmacı gazeteciliğin Türkiye ve dünyadaki kısa tarihçesi, araştırmacı gazetecinin taşıması gereken mesleki ve kişisel özellikler, araştırmacı gazeteciliğin kapsamı, konu ve içerikleri, araştırma haber için bilgi toplama ve bilgi toplama yöntemleri, araştırma haberin yazımı, araştırma haberin yazımında dikkat edilmesi gereken noktalar, araştırmacı gazeteciliğinin etik boyutu.

 

Dergi Tasarımı ve Üretimi   3+0

 

Dersin amacı, gazete gibi basılı kitle iletişim araçlarının önemlilerinden olan derginin kendine özgü tasarım özelliklerini ve üretim aşamalarındaki farklılıkları öğrencilere aktarmaktır.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır: Dergi üretim sürecinin aşamaları, dergi üretmek için kullanılan yazılımlar, bilgisayar ortamında dergi tasarımı uygulamaları.

 

Söylem Analizi   3+0

 

Bu derste söylemin ne olduğu, söylem ve ideoloji ilişkisi, medya metinlerinde söylemin nasıl kurulduğu gibi konular tartışıldıktan sonra, söylem çözümlemesine ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar ele alınmakta ve çeşitli medya metinleri üzerinde örnek çözümlemeler yapılmaktadır.

 

Dersin amacı, öğrencilerin medya metinlerinde söylemin nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu  ve bunun okur/izler kitle üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

 

8.DÖNEM

 

Uygulamalı Gazetecilik II  3+0

 

Uygulamalı Gazetecilik I’in devamı niteliğindeki derste, gazete hazırlama konusundaki uygulama deneyiminin artması ve öğrencilerin meslek pratiğine tam anlamıyla hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Çeşitli konularda sayfalardan oluşan uygulama gazetelerinin içerik ve estetik olarak hazırlanması.

 

Basında Etik   3+0

 

Bu dersin amacı, evrensel etik ilkeler doğrultusunda basında yer alan etik problemlere değinmek ve mevcut durumun daha iyiye götürülmesi için nelerin yapılabileceğini tartışmaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Yürürlükteki basın kanunları, bildirgeler ve etik ilkelerin  öğrencilere aktarılması, örnek etik sorunlar üzerine tartışmalar.

 

Akademik Yabancı Dil II   3+0

 

İletişim öğrencilerine mesleki iletişim ortamları ve yaygın iletişim kalıplarının tanıtılması, temel mesleki jargonların edinilmesine ek olarak temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersi.

 

İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, Türkçe’den İngilizce’ye doğru çeviri yaklaşımları, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları, basit temel cümle yapılarının birleştirilmesiyle bileşik cümlelere geçiş, tüm iletişim bölüm ve uzmanlık alanlarının ortak iletişim ortamı olan haber dilinin kullanılmasına giriş.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır: Cesur Öztürk, Grammar for Proficiency, Hacettepe TAS.

 

Web Tasarımı II    3+0

 

Bu derste Web Tasarımı I dersinde kazanılan temelin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Fotoğraf işleme programları ve Macromedia Flash programı kullanılarak örnek web siteleri hazırlanması.

 

TV Haber Programı Yapımı   3+0

 

Dersin amacı açık oturum, röportaj, tartışma programları gibi haber temelli televizyon programlarının hazırlanması konusunda öğrencilere bilgi aktarmaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Haber programlarının temel özellikleri, hazırlanma sürecindeki önemli noktalar,  haber programı analizleri.

 

Basın İşletmeciliği   3+0

 

Dersin amacı gazete, dergi gibi basın kuruluşlarındaki ekonomik işleyişi ana hatlarıyla ele almaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Basındaki hammadde maliyetleri, entelektüel maliyetler, işçi maliyetleri, dağıtım maliyetleri.

 

İnternet Haberciliği  3+0

 

Dersin amacı en yeni haber medyası olan interneti ve bu medyanın gazetecilik açısından önemini öğrencilere aktarmaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: İnternetin doğuşu ve gelişimi, internete ilişkin teknik bilgiler, internet gazeteciliğinin temel özellikleri.

 

Basının Güncel Sorunları   3+0

 

Dersin amacı, öğrencilerin sektördeki güncel gelişmelere ilişkin bilgi ve duyarlılık kazanmasını sağlamaktır.

 

Bu dersin içeriğinde şu konular yer almaktadır: Basın sektöründeki güncel sorunlar, örnek olaylar, gelişmeler ve değişimler üzerine tartışmalar.

 

AB Medya Politikaları   3+0

 

Bu ders kapsamında Avrupa Birliği’nin kuruluş mantığı ve tarihsel arka planı kavratılacaktır. Daha sonra Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş süreci ve karşılaştığı engeller öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Avrupa’da yeni medya politikası oluşturmanın gerekçeleri, bu konuda yapılan çalışmalar ve oluşturulan destek programları, Türkiye’nin uyum çalışmaları, AB gazeteciliğinin ne olduğunun ve nasıl işlediğinin kavratılması dersin diğer amaçları arasında yer almaktadır.  

 

Bir Kavram Olarak Avrupa Birliği, Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişimi, Avrupa Birliği’nin Karar Organlarının (AB Konseyi, AB Parlamentosu, AB Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Sayıştayı) İşleyiş Mekanizmaları, Görev Ve Sorumlulukları; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci: Tarihsel Arka Plan, Türkiye’nin AB’ye Girişinde Karşılaştığı Engeller, Avrupa’da Yeni Bir Medya Politikası Oluşturmanın Gerekçeleri, Sınır Aşırı Televizyon Direktifi, Avrupa Birliği nezdinde oluşturulan medya politikaları (MEDIA I, MEDIA 2, MEDIA 3, MEDIA Plus, MEDIA 4), AB’nin sinema alanına katkıları, AB’ye uyum sürecinde Türkiye’de televizyon yayıncılığına ve TV reklamlarına yönelik düzenlemeler, anadilde yayın: AB ve Türkiye, medya politikalarında kültürel kimlikler, AB gazeteciliği gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Bu ders kapsamında şu kaynaklar okutulmaktadır:

1.    Arsan, Esra (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi
2.    Çakır Vedat (2007). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk İletişim, 5 (1): 198–209.
3.    Çakır Vedat ve Gülnar Birol (2008). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Televizyon Yayıncılığına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 207-223
4.    Ulusoy, Nejat (2005). Türk Sinemasındaki Dönüşüm ve Eurimages. Mine Gencel Bek ve Deirdre Kevin (Eds.), Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss. 333-372.

5.Timisi, Nilüfer (2005). Medya Politikalarında Kültürel Kimlikler: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye. Mine Gencel Bek ve Deirdre Kevin (Eds.), Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, ss. 441-486.

 

Medya Okuryazarlığı  3+0

 

Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki (gazete, radyo, televizyon, sinema, reklamlar, internet vs.) medya metinlerine erişim, onları analitik bir bakış açısıyla inceleyip çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanır. Bu derste, medya kavramı ve medyanın işlevleri, gündem belirlemedeki rolü ve önemi, medya kurumlarının yapısı, işleyişi, ekonomi politiği, medya iletilerinin yapılanması, aktarılan haber ve olayların sunumu, gerçeklik ve kurgusallık, medyada kullanılan dilin özellikleri ve medya metinlerinin (yazılı, görsel, işitsel) çözümlenmesinde izlenmesi gereken yöntemler üzerinde durulmaktadır. Söz konusu kuramsal bilgiler ışığında, öğrencilerden çeşitli medya iletilerini (gazete, tv haberleri, tv dizileri, reklamlar, magazin programları vb) çözümleyen seminerler hazırlamaları istenmekte ve bu şekilde öğrencilerin derse aktif olarak katılımı sağlanarak demokratik bir atmosfer içerisinde karşılıklı tartışma ve fikir alış verişi zemini oluşturulmaktadır.

Dersin amacı, öğrencilerin ne izlediği, okuduğu ve duyduğunun bilincinde olan, çeşitli medyalar tarafından yeniden paketlenmiş olarak sunulan iletileri ve bu iletilerin ardyörelerini anlayıp çözümleyebilecek düzeyde medya alt yapısının, medya gerçekliğinin sırlarına vakıf olan bireyler olarak mezun olmalarına katkı sağlamaktır.