İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet AY

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Melis ATTAR

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Melis ATTAR

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tahir DEMİRSEL

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tahir DEMİRSEL

Amacı: Günümüz iş dünyası hızla artan oranda küresel faaliyette bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret Bölümü, işletmelerin bu küresel ortamda başarılı faaliyetler yürütmelerini sağlayacak donanımlı ve bilgili nitelikli yetişmiş insan kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret disiplinler arası bir çalışma esasına dayandığı için yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim, pazarlama, iktisat, finans, lojistik, dünya politikası gibi konularda bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.02.2016 tarih ve 75850160-301.01.02/10464 sayılı yazısı ile 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında Uluslararası Ticaret Normal Öğretim Programına 60 öğrenci alınmasına uygun görülmüştür.

Vizyon: Ülkemizin uluslararası ticaret hedeflerine ulaşmasına hizmet eden düşünce, görüş ve önerileriyle yenilikçi ve girişimci bir anlayışla çevresine katkıda bulunabilen bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen insanlığa yararlı fikirler ve projeler üreterek bunları uygulayabilen donanımlı, vizyon sahibi mezunlar yetiştirmek ve bu alanda ülkemizde ve dünyada öncü bir kurum olmaktır.

Misyon: Yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla araştırmacı, görev bilincine ve sorumluluğuna sahip, daha iyiyi ve kaliteliyi araştıran, sanayi ve işletme arasındaki işbirliğine önem veren, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen, ülkesine ve insanlığa faydalı bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen, iş ahlakı ve toplumsal değerlere saygılı, özgüveni yüksek ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Programın dili Türkçedir.

Program Tanımı: Uluslararası ticaret küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. İşletmelerin ithalat ve ihracata ilişkin işlemleri ve uygulamalarını yürütebilecek, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı ve lojistik gibi alanlarda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip uzmanlara gereksinimleri vardır. Bu ihtiyaca cevap vermeye katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Ticaret Bölümü lisans düzeyinde eğitim veren bir eğitim programıdır. Bölüm, küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlar. Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerin yeteneklerini keşfederek ülke ve iş hayatının kalkınması amacıyla bunları kullanmasını hedefler. Öğrencilerin sosyal yönden gelişimini destekleyerek etkili iletişim becerileriyle yenilikçi ve girişimci olarak iş hayatında başarılı olmalarını öncelikli amaçları arasında tutar. Bölüm yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını ve sanayi ? üniversite işbirliğini esas alır. Bölüm mezunlarının bölge ve dünya ile bütünleşmiş bir şekilde donanımlı olarak sektöre atılmalarını hedefler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Uluslararası Ticaret Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınavları başarmış olması şarttır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruda bulunması gerekir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Programa henüz öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk yükseköğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formel ve non- formel ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. (3) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. MADDE 15 (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. (2) Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik bölümlerinde iş bulabilme imkanları elde etmekle beraber özellikle ithalat ve ihracat firmalarında çalışma imkanı bulabilmektedirler. Mezunlar uluslararası çalışan tüm kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilirler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi alan Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları işletme, ekonomi, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerinden mezun olanlarla aynı yasal haklara sahiptirler. Mezunlar lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Uluslararası Ticaret alanından öğrenci kabul eden bilim dallarında yüksek lisans ve/veya doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.