İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet AY

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Melis ATTAR

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Melis ATTAR

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tahir DEMİRSEL

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tahir DEMİRSEL

Amacı: Günümüz iş dünyası hızla artan oranda küresel faaliyette bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret Bölümü, işletmelerin bu küresel ortamda başarılı faaliyetler yürütmelerini sağlayacak donanımlı ve bilgili nitelikli yetişmiş insan kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret disiplinler arası bir çalışma esasına dayandığı için öğrencilere yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim, pazarlama, iktisat, finans, lojistik, dünya politikası gibi konularda bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Vizyon: Ülkemizin uluslararası ticaret hedeflerine ulaşmasına hizmet eden düşünce, görüş ve önerileriyle yenilikçi ve girişimci bir anlayışla çevresine katkıda bulunabilen bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen insanlığa yararlı fikirler ve projeler üreterek bunları uygulayabilen donanımlı, vizyon sahibi mezunlar yetiştirmek ve bu alanda ülkemizde ve dünyada öncü bir kurum olmaktır.

Misyon: Yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla araştırmacı, görev bilincine ve sorumluluğuna sahip, daha iyiyi ve kaliteliyi araştıran, sanayi ve işletme arasındaki işbirliğine önem veren, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilen, ülkesine ve insanlığa faydalı bilimsel çalışmalar yapmayı hedefleyen, iş ahlakı ve toplumsal değerlere saygılı, özgüveni yüksek ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Uluslararası ticaret küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak giderek karmaşıklaşmakta ve uzmanlık gerektirmektedir. İşletmelerin ithalat ve ihracata ilişkin işlemleri ve uygulamalarını yürütebilecek, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı ve lojistik gibi alanlarda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip uzmanlara gereksinimleri vardır. Bu ihtiyaca cevap vermeye katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Ticaret Bölümü lisans düzeyinde eğitim veren bir eğitim programıdır. Bölüm, küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlar. Bölüm yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını ve sanayi-üniversite işbirliğini esas alır. Bölüm mezunlarının bölge ve dünya ile bütünleşmiş bir şekilde donanımlı olarak sektöre atılmalarını hedefler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, b) O öğretim yılında Selçuk Üniversitesi birimlerine merkezî yerleştirme ile veya Selçuk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak, c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek, ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında ön lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim ön lisans programında kayıtlı olmamak. (2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz yasal temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk yükseköğretim kurumlarında önceki formel (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formel olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formel ve non-formel) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin başarısı, yazılı ve sözlü sınavlar ile dönem süresince verilen ödevler, seminerler kapsamında değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik bölümlerinde iş bulabilme imkânları elde etmekle beraber özellikle ithalat ve ihracat firmalarında çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar uluslararası çalışan tüm kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında, dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı, satış temsilcisi (iç-dış piyasa) ve pazarlama elemanı olarak görev yapabilirler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi alan Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları işletme, ekonomi, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerinden mezun olanlarla aynı yasal haklara sahiptirler. Mezunlar lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Uluslararası Ticaret alanından öğrenci kabul eden bilim dallarında yüksek lisans ve/veya doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.