İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şaban Halis ÇALIŞ

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Sercan Semih AKUTAY

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Demet Şefika MANGIR

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Demet Şefika MANGIR

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KAN

Amacı: Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavramsal ve teorik çerçevesine dayanan ve bu alanın inter-disipliner niteliğine uygun olarak önemli derecede tarih, hukuk, ekonomi ve teknoloji bilgisiyle desteklenen bir programdır. Bu çerçevede program öğrencilerine küreselleşen uluslararası sistemde meydana gelen ulusal ve uluslararası gelişmeleri, tarih ışığında, bilimsel metotlarla kavrama ve analiz etme bilgi ve becerisi kazandırma, bu amaca ulaşabilmek için ulusal kaynaklardan olduğu kadar yabancı dildeki literatürü de izlemeyi sağlayacak düzeyde İngilizce bilgisi edindirme amaçlanmaktadır.

Vizyon: Bölüm olarak vizyonumuz - - Bilimsel ve etik değerler doğrultusunda bilgi kaynaklarını etkin şekilde kullanarak geleceğe yön verebilen, ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilecek kendine güvenen dünya insanları yetiştiren, - ?Geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim alanında örnek olan, - Uluslararası ilişkiler alanında tecrübeli akademik kadromuz ile, bu alanda öncü ve gelişmeleri takip eden, öğrencilerini en etkin biçimde üniversite sonrası hayata hazırlayan, - Ulusumuzu oluşturan bireylerin yaşam düzeylerinin geliştirilmesinde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yoluyla katkı sağlayacak düşünce, bilgi ve becerilere sahip, diğer insanların sorunlarına karşı duyarlı insan gücünü yetiştiren - Bünyesindeki birimlerin alanlarında yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalarla sorunlarının çözümüne ve bu yolla ülkemizin gelişme ve kalkınmasına katkı veren, - Sürekli gelişme içinde, yüksek eğitim-öğretim kalitesi, üretken bilimsel faaliyetleri, paydaşlarla etkileşim, işbirliği ve memnuniyet odaklı sağladığı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında önde gelen bölümler ile işbirliği ve rekabet içerisinde olan, uluslararası alanda tanınan ve bilimsel gelişmeye katkı sunan, - Gerek uluslararası ve bölgesel düzeyde gerekse Türkiyenin dış ilişkilerinde yoğun bir dinamizmin yaşandığı günümüzde Türkiyenin ve dünyanın en saygın ve iddialı akademik kurumları arasında yer alan bir bölüm olmaktır.

Misyon: Bölüm olarak misyonumuz, hızla büyük bir köy haline gelen dünyamızda, geçmişinden aldığı büyük tecrübenin ışığı altında bu hızlı değişimi doğru okuyabilen, sahip olduğu özgüveni ile bu değişime ayak uydurabilen, başkalarının fikirlerine önyargısız yaklaşabilen, yeniliğe açık, eleştirel bakış sahibi, kolektif çalışma yeteneğine sahip, genel kültürü yüksek, duyarlı bireyler yetiştirmek, böylelikle ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu uzmanların yetişmesine olanak vermek, bunun yanında öğrencilerimizin iş ve kariyer beklentilerine cevap vererek onları geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamaktır.Bununla birlikte bölümümüz çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun bireyler yetiştirmeyi ve küreselleşen rekabet ortamında söz konusu bilgilerle donanmış onları karşılaştıkları sorun ve verileri süratle metodolojik ve analitik disiplin içerisinde tahlil etmeyi sağlayacak entelektüel donanıma sahip yaşamın seyircisi değil, katılımcısı ve biçimleyicisi olacak ?bireyler? olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Dili: Türkçe, Uluslararası İlişkiler İngilizce Program dili İngilizcedir: (%100 İngilizce)

Program Tanımı: Küresel sistemin dinamiklerini disiplinlerarası bakış açısı, uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri ve analitik düşünceyle irdeleyebilenlerin bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümü, ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerden diplomatik ilişkilere ve bu ilişkilerin tarihsel süreçlerine kadar birçok olay, olgu ve sorunu siyaset biliminin temel ilkeleriyle analiz edebilen, çok yönlü bir bakış açısı ile kavrama ve değerlendirme becerisine sahip insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde uluslararası ilişkiler, sadece ülkeler arasında değil, toplumlar, sivil toplum örgütleri, bireyler ve uluslar-üstü aktörler arasındaki ilişkileri ve gelişmeleri de kapsamaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü, bu çok katmanlı ilişkiler ağını küresel düzlemde çözümleyebilen, dış ve iç politika hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip, uluslararası ilişkilerde kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşımlara hakim, disiplinlerarası araştırmalar yürütebilen, alanında uzmanlaşmış, analitik düşünebilen, küreselleşme sürecinin dinamiklerine uyum sağlayabilen, ülkemizin rekabet ve temsil gücünü artırabilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirilmesine olanak vermektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, b) O öğretim yılında Selçuk Üniversitesi birimlerine merkezî yerleştirme ile veya Selçuk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak, c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek, ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında önlisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim önlisans programında kayıtlı olmamak. (2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz veeri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formel ve non- formel ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. (2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. (2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. (3) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. MADDE 15 ? (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. (2) Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu öğrencilerimiz hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş imkânına sahiptirler. Mezunlarımız, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında ve bankalarda çalışılabilir, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst kademelerinde görev yapabilirler. Yine aynı şekilde uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında da yetişen öğrencilerimiz özel sektörün her kolunda iş imkânına sahiptirler. Mezunlarımız, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alırlar. Mezunlarımız ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde çalışabilirler ve farklı kademelerde yönetici olarak da görev yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.