İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dersin Adı   Türkiye Ekonomisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0607458 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. HALDUN SOYDAL
Koordinator E-mail hsoydal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. HALDUN SOYDAL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Şükrü SÜRÜCÜ
Dersin Amacı Dersin temel amacı, tarihsel bağlamından koparmaksızın ve siyasal/ideolojik konjonktür değişmelerini dikkate alarak, Türkiye Ekonomisinin dönemler itibariyle kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Osmanlının son döneminde (1830lardan 1923e kadar olan dönem) iktisadi yapının görünümü. Osmanlı üretim düzeni: feodal mi, yoksa asyatik mi? Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
2 1923-1929 Kuruluş Dönemi Cumhuriyetin ekonomik misakı- İktisat Kongresi, Lozan anlaşmasının ekonomik sonuçları, yerli tüccar ve sanayicilerin rolü, dünya ekonomik bunalımı, yasal ve kurumsal düzenlemeler Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
3 1929-1938 Devletçilik Dönemi Devletin sanayi kesimindeki öncü rolü, ilk plan deneyimi, korumacı politikalar, kamu iktisadi teşebbüsleri Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
4 1938-1946 Savaş Dönemi Dünyada değişen ekonomik ve siyasi koşullar, ekonomi politikalarının yeniden biçimlenmesi, sermaye kaynakları Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
5 1946-1960 Toplumsal Dönüşüm Dönemi İki alt döneme ayrılarak incelenmektedir. 1. 1946-1953: çok partili hayata geçiş, dünya ekonomisinde Amerikan egemenliği, soğuk savaş koşulları, popülist politikalar, kırdan kente göç, nüfus artışı Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
6 Planlı Kalkınma Dönemi Kalkınma planlarının nedenleri, nitelikleri ve amaçları, dünya ekonomisinden örnekler Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
7 1960-1970 Dönemi Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
8 Ara sınav
9 1960-1970 Dönemi Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler 1970-1980 Dönemi Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
10 1980li yıllar: Ekonomi Politikasında Köklü Değişim Dönemi Dışa açık büyüme stratejisinin nedenleri, kaynakları, 24 Ocak kararları, 1980-1983 dönemi uygulama sonuçları Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
11 1989 Dönüşümü (Finansal Serbestleşme): Sıcak para girişine dayalı sermaye birikim modeli ve finansal krizler Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
12 1990lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiyenin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
13 2001 Krizi Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
14 Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye Uzun dönemli gelişmenin dayanakları, uluslararası rekabet gücünün kazanılması, sürdürülmesi, 21.yüzyılın ekonomik temelleri Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
15 Genel Tekrar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 20 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 33
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İktisat alanını, bilhassa siyaset alanı ile toplumsal alandan bağımsız olarak değerlendirme girişimlerinin yanıltıcı sonuçlara ulaşma riski taşıdığına dair bir kanaat oluşturur 4
D.Ö.Ç. 2 Klişeleşmiş siyasal/ideolojik pozisyonlar üzerinden ve belli bir amaca dönük olarak yapılan iktisadi değerlendirmelerin yanıltıcı olduğu fikrini içselleştirir. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkiyenin iktisat politikalarında görülen kırılmalar ile liberal kapitalist dünyada yaşanan paradigma değişiklikleri arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu kavrar 4
D.Ö.Ç. 4 Tıpkı liberal kapitalist dünyada olduğu gibi, Türkiyede de iktisat politikaları belirlenirken, çok belirgin olmamakla birlikte, sınıfsal tercihlerin etkili olduğuna dair bir perspektif inşa etmeye yönelir. 4
D.Ö.Ç. 5 Türkiyenin gerek tarihsel gerek güncel ekonomik sorunları üzerine makul değerlendirmeler yapar 4
D.Ö.Ç. 6 Türkiyede iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrar 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz eder 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiye Ekonomisini tarihsel olarak analiz eder 4
D.Ö.Ç. 9 Tıpkı liberal kapitalist dünyada olduğu gibi, Türkiyede de iktisat politikaları belirlenirken, çok belirgin olmamakla birlikte, sınıfsal tercihlerin etkili olduğuna dair bir perspektif inşa etmeye yönelir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20