İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ERDEM ÖZLÜK
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DEVLETLER HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DEVLETLER HUKUKU
E-Mail :  eozluk selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234370
Adres : Selcuk Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi, Uluslararasi Iliskiler Bolumu, Kampus, 42003, Selcuklu, Konya
Url : http://www.selcuk.edu.tr/iktisadi_ve_idari_bilimler/uluslararasi_iliskiler/akademik_personel/bilgi/6777/tr
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2002 

  Akademik Yayınlar:

Doktora Tezi: Uluslararası İlişkilerde Devlet Egemenliğinin Dönüşüm Sorunu (The Question of Transformation of State Sovereignty in IR) in Turkish

Şaban H. Çalış, Erdem Özlük (ed.), Küresel İlişkiler Çağında UluslararasıÖrgütler, Konya: Çizgi, 2018.

Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilere Duygusal Bakış, Konya: Çizgi, 2016.

Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet: Tanım, Teori ve Devlet İstisnacılığı, 2. Baskı, Konya, Çizgi, 2014. (State in IR: Definitions,Theories and State Exceptionalism) in Turkish.

Erdem Özlük, “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları”, Şaban H. Çalış, Erdem Özlük(ed.), Küresel İlişkiler Çağında Uluslararası Örgütler, Konya: Çizgi, 2018.

Erdem Özlük, "Emotional Turn in International Relations: A Myth orReality?", 76th Annual Midwest Political Science AssociationConference, Chicago, IL, USA, April 5-8,2018.

Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkilerde Çevreyi Merkeze Taşımak: TemelYaklaşımlar ve Tartışmalar", Akademik İncelemeler Dergisi,Cilt 13, No. 1, 2018. (Çağlar Söker ile birlikte).

Erdem Özlük, "Historical Antagonism and Hypocrisy of the West and the July 15 inTurkey", Kartepe Summit, October 28-28, 2017.

Erdem Özlük, "Why Do States Apologize? The Case of Israel's Official Apologyfrom Turkey", ISA-West Annual Conference, California, USA,September 22-23, 2017.

Erdem Özlük, "Çin'deki Komünist Devrim Süreci ve Bolşeviklerin Politikaları:1921-1949", Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara Üniversitesi, SBF, 16-17 Ekim 2017(Fazlı Doğan ile birlikte)

Erdem Özlük, "Dengeleme mi Peşine Takılmak mı?: Dış Politika StratejileriniYeniden Düşünmek", Gazi Akademik Bakış, Cilt 10, No. 2, 2017,s. 221-263.

Erdem Özlük, "Marksizm ve Realizm", Faruk Yalvaç (ed.), Marksizm veUluslararası İlişkiler Kuramları, Ankara: İmge, 2017.

Erdem Özlük, Fazlı Doğan "Keşiften Kuruluşa ABD Tarihi: Bir Özgürlük Hikayesi mi Bir Yıkım mı?", TYB Akademi, Yıl 7, Sayı 19, 2017, s.122-149.

Erdem Özlük, “Dostlarını Yakın, Düşmanını Daha Yakın Tut”:Tethering StratejisiniRusya ve Türkiye İlişkileri Üzerinden Test Etmek”, 5. Uluslararası MaviKaradeniz Kongresi, 12-13 Aralık 2016, İstanbul.

Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkilerde Özür Dilemek: Özrün Kuramı", Uluslararasıİlişkiler Dergisi, Cilt 11, Sayı 44, 2015, s. 51-78

Erdem Özlük, "İnsani Diplomasi'nin İnsan(i) Boyutu", Erman Akıllı(der.), Türkiye'de ve Dünyada Dış Yardımlar, Ankara: Nobel, 2016,s. 1-34.

Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkiler Disiplininin Krizleri ve AksiyolojikSessizliği", The Journal of Academic Social Science Studies,No. 44, Bahar 2016, s. 91-106.

Erdem Özlük, "Understanding the Crisis Between Turkey and Russia: A Normalizationor Escalation?", 21st International Academic Conference, 9-12February 2016, Florida, USA.

Erdem Özlük, “Adil Savaş ve Irak Savaşı: Anakronik Bir Öğretiyi 21. YüzyıldaYeniden Okumak”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl15,Sayı 30, Ekim 2015, s. 15-58.

Erdem Özlük, "Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizi ve 'Özür'Meselesi", Orsam Bölgesel Gelişmeler Değerlendirmesi, No. 35,Aralık 2015.

Erdem Özlük, “Turkey: From Torn Country to Pivotal Country”, 14thInternational Academic Conference, 28October 2014, Malta

Erdem Özlük, “The New Driving Force of International Relations:Globalization!”, 2015 Academic OASIS/IAABR-Paris Academic, Paris,18-20 May, 2015, France.

Erdem Özlük, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşu, Kimliği ve Sorunları”, Ş.Kardaş, A. Balcı (ed), Uluslararası İlişkilere Giriş, İstanbul,Küre Yayınları, 2014.

Erdem Özlük, Duygu Özlük, “What Kind of IRDo you Prefer? Anarchical, Hierarchical,Heteronomic, Hegemonic!”, 13th METU Conference on IR, 25-27 June2014, ODTÜ, Ankara.

Erdem Özlük, “Azgelişmişlik ve Kalkınma Sorunları”, Ş. Kardaş, A. Balcı (ed),Uluslararasıİlişkilere Giriş, İstanbul, Küre Yayınları, 2014.

Erdem Özlük, Duygu Özlük, “NATO’yu Anlamak: Dönüşümü, Yeni Kimlikleri ve UyumSüreçleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Sayı 31, 2014, ss. 209-225

Erdem ÖZLÜK, “Uluslararası İlişkiler ve Yeniden Jeopolitik”, VI. Uludağ Uluslararasıİlişkiler Konferansı, 25-27 Kasım 2014, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Erdem Özlük, Murat Cemrek "Burying Sovereignty in its Birthplace: Back to theMiddle Ages", Sai Felicia Hensel (ed.), Order and Disorder in theInternational System, Surrey: Ashgate Publishing, 2010, pp.171–183.

Erdem ÖZLÜK, “İnsani Müdahaleye, "İnsanca" Müdahale Etmek”, 2nd IstanbulHuman Security Conference, Human Security: Threats, Risks and Crises 18-19October 2012, İstanbul.

Erdem Özlük, "Security, Sovereignty, and State: The Bermuda Triangle ofInternational Relations", International StudiesAssociation-Northeast 41. Annual Conference, October 2–3, 2009, Baltimore,MD, USA.

Erdem Özlük, S. Tekin, “State and Security: Deconstructing the SymbioticRelationship”, The Eighth METU Conference on International Relations,June 17–19, 2009, Ankara.

Erdem ÖZLÜK, Fazlı Doğan, “Egemenlik,Devlet ve Kapitalizm: Bermuda Şeytan Üçgeni?”,11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık 2009, ODTÜ, Ankara.

Ş.H. Çalış, Ş. Bağcı, Erdem Özlük,"Minorities in the Accession Process tothe EU: The Cases of Bulgaria and Romania”, (Avrupa Birliği’ne KatılımSürecinde Azınlıklar: Bulgaristan ve Romanya Örneği), International ConferenceOn Turkish Speaking Communities in Europe, Türkevi, Amsterdam, 13–16 Kasım2008.

Erdem Özlük, Murat Çemrek, “Burying Sovereignty to Its Birthplace: Back to the MiddleAges”, Between Hopes and Shadows: Assessing the Global Order, NinthInternational CISS Millennium Conference, June 13–15, 2009, Potsdam,Germany.

Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkilerde Meşruiyet ve Birleşmiş Milletler GüvenlikKonseyi’nin Meşruiyet Krizi", Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 4, No.14, 2008.

Erdem Özlük, Fazlı Doğan, "Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerini Egemenlik DevriTartışmaları Üzerinden Okumak", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,Cilt9, Sayı 1, 2010.

Erdem Özlük, “Gelenekselcilik -Davranışsalcılık Tartışmasını BağlamındaAnlamak”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, No. 3, 2009.

Erdem Özlük, “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Soy Kütüğü”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 9, No. 17,2009.

Erdem Özlük, "Orta Doğu İstisnacılığı: Sömürünün Yeni Keşif Yolu", Akademik Orta Doğu, Sayı: 3, 2007.

Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkiler Disiplininde Davranışsalcı ParadigmanınAnlamı, Kökeni ve Çatışma Çözümlemesi Örneğinde Davranışsalcılığın Katkısı", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,No. 18, 2008.

Erdem Özlük, "NATO’nun Bilimsel Faaliyetleri: Sanal İpek Yolu ile Güney Kafkasyave Orta Asya’ya Uzanmak", Avrasya Etütleri, Yıl. 13, Sayı.31–32, 2007.

Şaban Çalış, Erdem Özlük, “Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü:İdealizm-Realizm Tartışması", Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü, No. 18,2007.

Şaban Çalış, Erdem Özlük, “Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri: İhmal Edilmiş BirGerçeklik", III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga, 9–10 Aralık 2006.

Erdem Özlük, "NATO’nun Jeopolitiği ve Dönüşümü", Siyasi İlimlerTürk Derneği V. Lisansüstü Konferansı, Erciyes Üniversitesi, 2007.

Erdem Özlük, "Türk Demokrasi Pratiği Üzerine Rawlsian Bir Okuma", Siyasiİlimler Türk Derneği III. Lisansüstü Konferansı, Hacettepe Üniversitesi,2005

Erdem Özlük, "Uluslararası İlişkilerde Feminizm", Haydar Çakmak(ed.), Uluslararası İlişkiler: Giriş Kavramlar ve Teoriler, Ankara:Platin Yayınları, 2007

Şaban Çalış, Erdem Özlük, “Jeopolitik: Mekânın Siyasallaştırılması veSuiistimali", Zeynep Dağı (ed.), Uluslararası Politikayı Anlamak,İstanbul: Alfa, 2007

K.Turgut, Erdem Özlük, "Avrupa Yükseköğretim Alanı, Türkiye ve Selçuk Üniversitesi",Selçuk Bakış Dergisi, 2008.

Şaban Çalış, Erdem Özlük, Ö.Kutlu, "Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları",Ş. Çalış et al. (ed.), Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Konya:Çizgi Kitabevi, 2006.

Birol Akgün, Erdem Özlük, "Amerikan Başkanlık Seçimleri: Bush-Kerry Yarışı veSeçimin Türkiye Açısından Muhtemel Sonuçları", 2023 Dergisi,Yıl 4, No. 42, 2004

Erdem Özlük, “Avrupa Kimliğinin Oluşumunda Mental, Suni ve Doğal SınırlarınFonksiyonları”, International Davraz Congress on Social and EconomicIssues Shaping the World’s Future, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24–27Eylül 2009.

Erdem Özlük, "Tarih, Tanım ve Tartışmalar Üzerinden Avrupa Birliği'niAnlamak, Promotion of Historical and Cultural Diaologue in EU ProjesiSemineri, Selçuk Üniversitesi, 24 Ekim 2008, Konya

Erdem Özlük, Fazlı Doğan, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerini Egemenlik Devri Tartışmaları Üzerinden Okumak”, Türkiye-AB İlişkilerinde 50 Yıl,16–17Nisan 2009, Ankara Üniversitesi, ATAUM.

Erdem Özlük, Fazlı Doğan, “Siyasal ve İdeolojik Yapı”, Ş. H. Çalış, B. Demirtaş(ed.), Balkanlarda Siyaset, AÖF Yayınları, 2012.

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yardımcısı2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler