İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
Siyaset, yönetim, kent ve çevre bilimleri, hukuk, iktisat, maliye, işletme ile diğer sosyal bilimlere ilişkin temel kavramlara ve kavramlar arası ilişkilere hâkimdir.
P.Ç.1
Siyaset bilimi, kamu yönetimi, kent ve çevre bilimleri alanında kavramsal bilgilere, uygulama yapabilecek şekilde ileri düzeyde hâkimdir.
P.Ç.3
Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal, ekolojik ve psikolojik boyutlarıyla tanımlar.
P.Ç.5
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında kuresel olcekteki/makro düzeydeki güncel gelişmelerin yanı sıra yerel olcekteki/mikro düzeydeki alt alanlar (alan/bölge/sorun) düzeyinde uzmanlaşmaya yönelir.
P.Ç.2
Yerel yönetim ve merkezi yönetim kurum ve kuruluşlarının işleyişi ve yasal mevzuatları özel sektör ve kamu sektörünün özel ve kamu hukuku alanlarına giren konuları hakkında yeterli donanıma sahiptir ve bu alanda yapılan yeni düzenlemeleri takip eder, değerlendirir.
P.Ç.6
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında, araştırma ve plan yapma, özgün bilgi kaynaklarına ulaşma, veri toplama ve bunları işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli metodolojiye ve uygulama yeteneğine sahiptir.
P.Ç.7
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında somut olguları ve uygulamaları sahip olduğu kuramsal bilgiye referansla analiz etme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
P.Ç.9
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında uygulamadaki aksaklık veya sorunları çözmek için sorumluluk üstlenir ve ekip çalışmasında yer alır.
P.Ç.8
Kurum olarak devleti, devlet sistemlerini, siyasal yapıları, ulusal ve uluslar arası ölçekteki siyasi, sosyolojik, idari, hukuki, tarihi, ekonomik mali boyutları tanır ve Türk kamu bürokrasisine nitelikli eleman yetiştirmek üzere Türk devlet sisteminin işleyişinin kavrar, mesleki etiğin gerekliliğini kabul eder.
P.Ç.10
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır ve raporlar.
P.Ç.13
Öğrenim kazanımlarını iş yaşamında değerlendirir ve uygular.
P.Ç.12
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında ile diğer sosyal bilimler arasında disiplinler arası ilişki kurarak yorum üretme ve analiz yapma becerilerine sahiptir.
P.Ç.11
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin sürekli gelişen dinamik yapısının bilincinde olarak, yaşamboyu öğrenmeye açıktır.
P.Ç.14
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, ekolojik, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun olarak alışılagelmiş sınıfsal, etnik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini doğrudan mesele eder.
TYYÇ1
Beşeri bilimler alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak güncelbilgileri içeren dersmateryallerine,uygulamalı araç vegereçlere, sahaçalışmalarındauygulanan araştırmayöntem ve tekniklerineve diğer kaynaklardadesteklenen ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanındaedindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgileri kullanır.
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanındaedindiği kuramsal veuygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma vetopluma hizmet alanlarında,kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında karşılaşılanve öngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek için bireysel olarakbağımsız çalışır veya ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarınilgili alandaki gelişimine yöneliketkinlikleri planlar.
TYYÇ6
Beşeri bilimler alanındaki bilgi vebecerileri kullanarak, kişisel vekurumsal gelişimi planlar
TYYÇ7
Beşeri bilimler alanındaedindiği bilgi ve becerilerieleştirel bir yaklaşımladeğerlendirir.
TYYÇ8
Sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve öğrenme süreçleriniyönetir
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ10
Beşeri bilimler alanındaki ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir veonlara düşüncelerini aktarır,sorunlarla ilgili çözüm önerilerinikuramsal ve uygulamalı olarakortaya koyar.
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanı ile ilgilisorunlara yönelik olarak çözümönerilerini nicel ve nitel verilerledestekler ve bu verileri ilgilialanda bulunan uzman olan veolmayan kişi ve kurumlarla çeşitliiletişim araçlarıyla paylaşır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanındaki çeşitlisosyal, kültürel ve sanatsaletkinliklere katılır.
TYYÇ13
Bir yabancı dili kullanarak beşeribilimler alanında kuramsal veuygulamalı bilgileri izler ve ilgilialandaki uzman ve uzmanolmayan kişi ve kuruluşlarla bubilgileri paylaşır (Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyinde).
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanınıngerektirdiği bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve bilgiteknolojilerini ileri düzeydekullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgileri toplar, çözümler,yorumlar ve ilgili kişi,kurum ve kuruluşlarlapaylaşır.
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgilerin uygulanmasısürecinde etik değerlerigözetir.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanındasosyal, kültürel haklarınevrenselliğini destekler,sosyal adalet bilinci kazanır,tarihi ve kültürel mirasasahip çıkar.
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanındadisiplinler arası araştırma veinceleme yapar.
TYYÇ19
Kalite yönetim ve süreçlerineuygun davranır ve katılır.
TYYÇ20
Alanla ilgili temel kavramsalbilgilere, uygulamadakiyansımalarını da göz önündebulunduracak şekilde ileridüzeyde sahiptir.
TYYÇ21
Sosyal ve DavranışBilimlerinde temelkavramları kavrayabilme,kavramlar arası ilişkilerehakimdir.
TYYÇ22
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarınadair temel bilgilere sahiptir.
TYYÇ23
Toplumlarının yaşadığıdönüşümlerin nedenleri vesonuçları hakkında temelbilgilere sahiptir.
TYYÇ24
Sosyal Araştırma vePlanlama bilgisine sahiptir.
TYYÇ25
İleri düzeyde veri işleyerekbilgi elde edebilmek içingerekli bilgilere kuramsal veuygulama düzeyinde sahiptir
TYYÇ26
Alanla ilgili kuramsal bilgilerianaliz etme ve uygulamadakiyansımalarını değerlendirmebecerisine sahiptir.
TYYÇ27
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranışbilimleri alanında özgün bilgikaynaklarına ulaşır.
TYYÇ28
Üstlendiği görev vesorumlulukları yerinegetirme bilincine sahiptir.
TYYÇ29
Alana ilişkin bilgileri teknikolanaklarla işleyerek bilgi eldeeder ve bu bilgileri alanıngerektirdiği teknik donanımla(bilgisayar ortamında vb.)rapor haline getirip sunmabecerisine sahiptir.
TYYÇ30
Karar alma, kararı uygulamave davranış haline getirmedealana ilişkin sahip olunanbilgileri kullanabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ31
Alanı ile ilgili alt dallar vediğer sosyal bilimler alanlarıile ilişki kurarakdisiplinlerarası yorum üretirve analiz yapma becerilerinesahiptir ve bu becerilerinigeliştirir.
TYYÇ32
Alanla ilgili bir meseleyigerek ekip olarak gerekse dekendi başına bağımsız birşekilde çözer.
TYYÇ33
Alanla ilgili uygulamadagörülebilecek herhangi biraksaklığı veya sorunuçözmek için bireyseldüzeyde ve ekip olaraksorumluluk yüklenir,gerektiğinde inisiyatif alır.
TYYÇ34
Alanı ve ilgili alt dallardayapılacak çok üyeli gruparaştırmalarının süreçlerinive zamanlamasını planlar,planlanmış görevleriistenildiği ölçüde vezamanında yerine getirir
TYYÇ35
Toplumsal hayatıngerekleri doğrultusundadavranır, tutum vetavırlarıyla topluma örnekolur.
TYYÇ36
Alanla ilgili elde edilenbilgileri neden ? sonuç veeleştiri süzgecinden geçirirve değerlendirir.
TYYÇ37
Neyi nasıl öğreneceğinibilir.
TYYÇ38
Alanla ilgili bilgi veuygulama eksikliklerinitespit eder
TYYÇ39
Alanla ilgili ilgi ve isteğisürekli canlı tutabilecekseviyede olduğunugösterir
TYYÇ40
Öğrenimini aynı alandabir ileri eğitim düzeyineveya aynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ41
Bilgiyi paylaşma vebirlikte öğrenmeyetkinliğine sahiptir.
TYYÇ42
Yaşamboyu öğrenme vesorgulama bilincikazanmıştır.
TYYÇ43
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebecerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
TYYÇ44
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri işyaşamında değerlendirir ve uygulamayetkinliğine sahiptir.
TYYÇ45
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsalaltyapı ve kavramsal zenginliğininyarattığı farklılığı bireysel kariyerineyansıtır.
TYYÇ46
Uzmanlık bilgisini, toplumsalsorumluluk bilinciyle kullanır.
TYYÇ47
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları,sosyal sorumluluk yaklaşımıçerçevesinde proje ve etkinlikleredönüştürür
TYYÇ48
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ49
Alanının gerektirdiği ölçüde AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ50
Alanla ilgili bilgi vebirikimlerin oluşturulması(toplama, yorumlama vesonuçların duyurulması)sürecinde toplumsal,kültürel, bilimsel ve etikdeğerlere uygun hareketeder
TYYÇ51
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyal adalet,kalite ve kültürel değerlerile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ52
Değişime ve yeniliğekarşı açık tutuma sahiptir
TYYÇ53
Sosyal ve davranışsalolgulara dair görüşlerinialanın sağladığı yöntemve bilgi kümesinikullanarak geliştirme veolayları yorumlamadayetkinlik sahibidir.