ECON. AND ADM. SCIENCE
POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Having full knowledge of the concepts and the relations between the concepts which pertain to the fields of politics and public administration.
P.Ç.3
Possessing a high level of theoretical and applied knowledge in the fields of politics, public administration and urban end environmental studies.
P.Ç.4
Define historical and actual issues from social, political, ecological and psychological aspects.
P.Ç.2
Specialize in the sub areas (area/region/problem)as well as macro level developments of Political Science and Public Administration.
P.Ç.5
Have adequate information on the functioning and legal regulations of local and central government institutions, private and public sector laws follow and evaluate new regulations in those areas.
P.Ç.8
Possessing the capacities to design and conduct research, access original sources in collecting data as well as the required methodological knowledge and ability to process and analyze the data collected.
P.Ç.6
Having the skill of analyzing and assessing concrete facts and practices in the fields of politics and public administration in accordance with the theoretical knowledge received.
P.Ç.7
Having the skill of analyzing and assessing concrete facts and practices in the fields of politics and public administration in accordance with the theoretical knowledge received.
P.Ç.9
Recognize the state as an institution, government systems, political structures, and political, sociological, administrative, legal, historical, economic, financial aspects on national and international basis, and realize the functioning of the Turkish state system in order to train qualified personnel for the Turkish public bureaucracy, accept the need for professional ethical standards.
P.Ç.14
Having the ability to prepare reports and convey the knowledge and abilities that are gained during the education in political science and public administration both verbally and in written form.
P.Ç.13
Applying and making use of the knowledge and abilities that are gained during the education in professional career.
P.Ç.11
Having the capacity to establish inter-disciplinary links between political science and public administration and other social science fields in coming up with analyses and new interpretations.
P.Ç.12
Be life-long learners and stay informed of the constantly evolving dynamic structure of Political Science and Public Administration.
P.Ç.10
Demonstrate class, ethnic and gender relations in accordance with the principles of democracy, human rights, social, scientific, ecological, cultural values ??and professional ethics.
TYYÇ1
Beşeri bilimler alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak güncelbilgileri içeren dersmateryallerine,uygulamalı araç vegereçlere, sahaçalışmalarındauygulanan araştırmayöntem ve tekniklerineve diğer kaynaklardadesteklenen ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanındaedindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgileri kullanır.
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanındaedindiği kuramsal veuygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma vetopluma hizmet alanlarında,kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında karşılaşılanve öngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek için bireysel olarakbağımsız çalışır veya ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarınilgili alandaki gelişimine yöneliketkinlikleri planlar.
TYYÇ6
Beşeri bilimler alanındaki bilgi vebecerileri kullanarak, kişisel vekurumsal gelişimi planlar
TYYÇ7
Beşeri bilimler alanındaedindiği bilgi ve becerilerieleştirel bir yaklaşımladeğerlendirir.
TYYÇ8
Sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve öğrenme süreçleriniyönetir
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ10
Beşeri bilimler alanındaki ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir veonlara düşüncelerini aktarır,sorunlarla ilgili çözüm önerilerinikuramsal ve uygulamalı olarakortaya koyar.
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanı ile ilgilisorunlara yönelik olarak çözümönerilerini nicel ve nitel verilerledestekler ve bu verileri ilgilialanda bulunan uzman olan veolmayan kişi ve kurumlarla çeşitliiletişim araçlarıyla paylaşır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanındaki çeşitlisosyal, kültürel ve sanatsaletkinliklere katılır.
TYYÇ13
Bir yabancı dili kullanarak beşeribilimler alanında kuramsal veuygulamalı bilgileri izler ve ilgilialandaki uzman ve uzmanolmayan kişi ve kuruluşlarla bubilgileri paylaşır (Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyinde).
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanınıngerektirdiği bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve bilgiteknolojilerini ileri düzeydekullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgileri toplar, çözümler,yorumlar ve ilgili kişi,kurum ve kuruluşlarlapaylaşır.
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgilerin uygulanmasısürecinde etik değerlerigözetir.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanındasosyal, kültürel haklarınevrenselliğini destekler,sosyal adalet bilinci kazanır,tarihi ve kültürel mirasasahip çıkar.
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanındadisiplinler arası araştırma veinceleme yapar.
TYYÇ19
Kalite yönetim ve süreçlerineuygun davranır ve katılır.