İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Siyaset, yönetim, kent ve çevre bilimleri, hukuk, iktisat, maliye, işletme ile diğer sosyal bilimlere ilişkin temel kavramlara ve kavramlar arası ilişkilere hâkimdir.
P.Ç.2 Siyaset bilimi, kamu yönetimi, kent ve çevre bilimleri alanında kavramsal bilgilere, uygulama yapabilecek şekilde ileri düzeyde hâkimdir.
P.Ç.3 Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal, ekolojik ve psikolojik boyutlarıyla tanımlar.
P.Ç.4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında kuresel olcekteki/makro düzeydeki güncel gelişmelerin yanı sıra yerel olcekteki/mikro düzeydeki alt alanlar (alan/bölge/sorun) düzeyinde uzmanlaşmaya yönelir.
P.Ç.5 Yerel yönetim ve merkezi yönetim kurum ve kuruluşlarının işleyişi ve yasal mevzuatları özel sektör ve kamu sektörünün özel ve kamu hukuku alanlarına giren konuları hakkında yeterli donanıma sahiptir ve bu alanda yapılan yeni düzenlemeleri takip eder, değerlendirir.
P.Ç.6 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında, araştırma ve plan yapma, özgün bilgi kaynaklarına ulaşma, veri toplama ve bunları işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli metodolojiye ve uygulama yeteneğine sahiptir.
P.Ç.7 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında somut olguları ve uygulamaları sahip olduğu kuramsal bilgiye referansla analiz etme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
P.Ç.8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında uygulamadaki aksaklık veya sorunları çözmek için sorumluluk üstlenir ve ekip çalışmasında yer alır.
P.Ç.9 Kurum olarak devleti, devlet sistemlerini, siyasal yapıları, ulusal ve uluslar arası ölçekteki siyasi, sosyolojik, idari, hukuki, tarihi, ekonomik mali boyutları tanır ve Türk kamu bürokrasisine nitelikli eleman yetiştirmek üzere Türk devlet sisteminin işleyişinin kavrar, mesleki etiğin gerekliliğini kabul eder.
P.Ç.10 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır ve raporlar.
P.Ç.11 Öğrenim kazanımlarını iş yaşamında değerlendirir ve uygular.
P.Ç.12 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında ile diğer sosyal bilimler arasında disiplinler arası ilişki kurarak yorum üretme ve analiz yapma becerilerine sahiptir.
P.Ç.13 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin sürekli gelişen dinamik yapısının bilincinde olarak, yaşamboyu öğrenmeye açıktır.
P.Ç.14 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, ekolojik, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun olarak alışılagelmiş sınıfsal, etnik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini doğrudan mesele eder.