İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR.GÜLİSE GÖKCE
Koordinator E-mail ggokce selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Gülise Gökce
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı II. Meşrutiyetten günümüze öne çıkan siyasi olay, fikir ve yapıların öğrenilmesi ve bu çerçevede Türk siyasi hayatının analiz edilebilmesinin sağlanmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders ilgili öğretim üyesi tarafından anlatılır ve öğrencilerin katılımıyla konular tartışılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Türk Siyasi Hayatının Osmanlı Kökenlerini Anlamak: Osmanlı Siyasal-Toplumsal Yapısı ve Devlet Felsefesi Şerif Mardin, Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez Çevre İlişkileri, içinde Türkiyede Politik Değişim ve Modernleşme, (Ed.) E. Kalaycıoğlu ve A. Y. Sarıbay, Dora Yayınları, Bursa, 2009, ss. 121-158. Metin Heper, Türkiyenin Siyasal Hayatı, Doğan Kitap, İstanbul, 2011 içinde Osmanlıda Merkez ve Çevre ve Osmanlı Mirası ve Siyasi Hayatı , ss. 15-58. Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008.
2 Osmanlı modernleşmesi ve yeni Osmanlılar hareketi Kemal H. Karpat, Osmanlı İmparatorluğunda Reform Hareketi, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010 İçinde ss. 89-118. Mümtazer Türköne, Siyasi ideoloji olarak İslamcılığın Doğusu, İletişim yayınları, İstanbul,1994 Hilmi Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce, Ülken yayınları, İstanbul,2011,ss 56-54. Cemil Koçak, "Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet", Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009 İçinde, ss. 72-82.
3 I. Meşrutiyet ve Abdülhamit dönemi(1876-1909) Kemal H. Karpat, "I. Meşrutiyet Dönemi ve Abdülhamitin Saltanatı", Osmanlıdan Günümüze Asker ve Siyaset, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010 içinde ss. 17-74 Orhan Koloğlu, "II. Abdülhamitin Siyasi Düşüncesi", Modern Türkiyede Siyasi Düşünce, Cilt 1,Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009 İçinde, ss. 273-276Selim Deringil, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji (1876-1909), Yapı kredi yayınları, İstanbul, 2002..
4 İttihat ve Terakki dönemi (1908-1918) Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Yayın evi, 6. baskı, İstanbul, 2011. Çağlar Keyder, Türkiyede Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, 1989 içinde ss. 71-99. Eric Jan Zürcher, Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi, Modernleşen Türkiyenin Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998 içinde ss. 137-194. Tarık Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasal Partiler, İttihat ve Terakki, Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi, Cilt 3,İletişim Yayınları,İstanbul,2011.
5 II Meşrutiyet Dönemi Siyasi Fikir Hareketleri ve Siyasi Partileri Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt 1, İkinci Meşrutiyet Dönemi(1908-1918), İletişim Yayınları,İstanbul, 2011 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce, Ülken yayınları, İstanbul,2011, Üçüncü Bölüm. Şerif Mardin Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908), İletişim yayınları,İstanbul. M. Çağatay Okutan ve Yusuf Tekin, Türk Siyasi Hayatı, Orion Kitabevi, 2009. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İmge Kitabevi, 2008.
6 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılış Süreci, Mütareke Dönemi ve Kurtuluş Mücadelesi Eric Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçılık, İletişim Yayınları, 2008. Ahmet Demirel, Birinci Mecliste Muhalefet (İkinci Grup), İletişim Yayınları, 2009. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İmge Kitabevi, 2008. Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010. Tarık Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasal Gelişmeler (1876-1938), Bilgi Ünv. Yay., 2009. Tarık Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasi Partiler, Cilt 2 -Mütareke Dönemi, İletişim Yayınları, 1999.
7 İttihatçıların Ulusal Direniş Hareketine Katkısı Ve Milli Hareketteki Bölünme: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşu ve İzmir Suikasti Eric Jan Zürcher, Milli Mücadelede İttihatçılık, İletişim Yayınları, 2008. Tarih Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasal Partiler Cilt 3-İttihat ve Terakki Dönemi, İletişim Yay. 2009. Eric Jan Zürcher, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasal Muhalefet Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924-1925), İletişim Yay., 2010. Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2011. Ergun Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Zeus Yay., 2009.
8 Ara Sınav Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2011.
9 1927-1938lı Yıllarda Türk Siyasi Hayatında Önemli Gelişmeler Milli Şef Dönemi Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II(1920-1060), Agora Kitaplığı, İstanbul, 2011. Ergun Özbudun, Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, Bilgi Ünv. Yay., 2011. Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931, Tarih Vakfi Yurt Yayınları, 2010 ,Cemil Koçak, Milli Şef Dönemi, Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007. Cemil Koçak, Milli Şef Dönemi, Cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.
10 Çok partili siyasi hayata geçiş ve Demokrat Parti Dönemi Cemil Koçak, İkinci parti, Türkiye'de ikinci partinin Kuruluş Yılları, (1945-1950), Cilt 1-2, İletişim yayınları, İstanbul, 2010. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İmge Kitabevi, 2008. Cem Eroğlu, Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi),Sevinç Matbaası, Ankara, 1970. Feroz Ahmad, Türk Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980),Hil yayınları, Ankara, 2010 Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II (1920-1960), Agora Kitaplığı, İstanbul, 2011.
11 27 Mayıs 1960 Darbesi ve sonrası Yusuf Tekin, Çağatay Okutan, Türk Siyasi Hayatı, Orion yayınları, Ankara, 2011. Feroz Ahmad, Türk Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980),Hil yayınları, İstanbul, Ankara, 2010 William Hale, Türkiye'de Ordu ve Siyaset 1789'dan Günümüze, Hil Yayınları, İstanbul, 1996. Cumhuriyet Ansiklopedisi (1981-1980),Cilt.3, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.
12 12 mart 1971 Muhtırası ve sonrası -siyasi ve toplumsal gelişmeler-. Eric Jan Zürcher, Türk Tarihinde Jön Türk Dönemi, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998 Feroz Ahmad, Türk Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980),Hil yayınları, İstanbul, Ankara, 2010 William Hale, Türkiye'de Ordu ve Siyaset 1789'dan Günümüze, Hil Yayınları, İstanbul, 1996. Kemal Karpat, Osmanlı'dan günümüze Kimlik ve ideoloji, Timaş yayınları, İstanbul,2011, ss109-289,
13 12 Eylül 1980 Darbesi ve 1980-83 dönemi Cumhuriyet Ansiklopedisi (1981-2000),Cilt.4, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003 William Hale, Türkiyede Ordu ve Siyaset 1789dan Günümüze, Hil Yayınları, İstanbul, 1996. Metin Heper, Türkiyenin Siyasi Tarihi -Tarihsel, Kuramsal ve Karşılaştırmalı Açıdan- , Doğan Kitap, Ankara, 2010, ss173-215.
14 1983-93 Özallı Yıllar Cumhuriyet Ansiklopedisi (1981-2000),Cilt.4, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003. Turgay Uzun, İttihat ve Terakkiden günümüze Siyasi Partiler, Orion yayınları. Ankara, 2010.
15 Küreselleşme sürecinde, 1990lardan günümüze Türkiyede Siyasi İslamcılık ve demokrasinin sorunları Ergun Özbudun, William Hale, Türkiyede İslamcılık, Demokrasi ve Liberalizm-AKP Olayı-, Doğan Kitap, İstanbul, 2010. Metin Heper, Türkiyenin Siyasi Tarihi -Tarihsel, Kuramsal ve Karşılaştırmalı Açıdan- , Doğan Kitap, Ankara, 2010. Ergun Özbudun, Otoriter rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını,İstanbul, 2011, ss 127-152.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 16 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Osmanlı modernleşme sürecini ve bu süreçte modern siyasetin aktörlerinin ortaya çıkışını bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Osmanlıdan cumhuriyete aktarılan siyasi fikirleri ve siyasi yapıyı bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda yer alan siyasi aktörleri ve sorunları bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Siyasal yapıyı, toplumsal ve ekonomik aktörlerle ilişkilendirerek açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Türk siyasetindeki siyasi fikir hareketlerinin ortaya çıkışını, gelişimini ve temsilcilerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Türkiyedeki siyasi hareketleri karşılaştırmalı olarak analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiyede demokrasinin gelişimini ve sorunlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Türk siyasetini yapısal özellikleri itibariyle geçmişten günümüze analiz eder. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20