İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. REYHAN SUNAY
Koordinator E-mail rsunay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hukukun temel kavramlarının incelenmesi dersin başlıca amacını oluşturur. Birtakım kavramlara (hak, hukuk, kamu hukuku, özel hukuk, eşitlik-özgürlük, otorite-özgürlük, meşru müdafaa, iyiniyet, zaruret hali, dürüstlük ilkesi vb.) ilişkin mukayeseli ve teorik bilgilerin pratik yansımaları aktarılmaya çalışılır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, Tartışma ve Sorgulama,Güncel hukuki ve siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İnsan, toplum ve hukuk konuları hakkında genel bilgi verilmesi, toplumsal düzeni sağlayan diğer kurallara (görgü, ahlak, din, örf ve adet kurallarına) ilişkin açıklama yapılması. İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011. - Kemal GÖZLER, Hukukun Temel Kavramları, Ekin yayınları, Bursa 2010. -Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları teorisi ve Hukuku, Ankara 2011. - Reyhan SUNAY , Hukuk ve Siyaset Ekseninde İnsan Hakları, Çizgi Kitabevi
2 Hukuk kavramına ilişkin bilgiler: Tanımı, terim ve kavram düzeyinde açıklama, temel özelliklerin (normatiflik, genellik, objektiflik, soyut olmak, insan davranışlarını konu almak, yetkili devlet organı tarafından konulmuş olmak, maddi yaptırım gücüne sahip olmak) incelenmesi. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
3 Hukuk kurallarının unsurlarının ve amaçlarının açıklanması. Emir- yasak- yaptırım ve özgürlük- eşitlik- adalet kavramları arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011. - Kemal GÖZLER, Hukukun Temel Kavramları, Ekin yayınları, Bursa 2010. -Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları teorisi ve Hukuku, Ankara 2011. - Reyhan SUNAY , Hukuk ve Siyaset Ekseninde İnsan Hakları, Çizgi Kitabevi
4 Hukukun çeşitli anlamlarının( mevzu, pozitif, doğal, tarihi hukuk) incelenmesi ve birtakım ayrımların(objektif-sübjektif, maddi- şekli, ulusal- uluslararası, kamu- özel) ortaya konulması. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
5 Farklı hukuk sistemlerinin(Kara Avrupası, Anglo-Sakson, İslam Hukuku, Sosyalist Hukuk) karakteristik özelliklerinin ele alınması. Genel düzeyde ve Türkiye'de kanunlaştırma hareketlerinin anlatılması. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011
6 Hukukun yazılı ve yazılı olmayan, esas ve yardımcı kaynakları hakkında bilgi verilmesi ve bu kaynakların işlevi ve pratik önemi hakkında mukayeseli inceleme yapılması. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
7 Kamu Hukukunun alt dallarının incelenmesi: Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Genel Hukuku, vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik hukuku, Yargılama Hukuku. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
8 Özel Hukukun alt dallarının (Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku) ve karma nitelikli hukukun alt dallarının (Medeni Usul Hukuku, İcra- İflas Hukuku, İş Hukuku) incelenmesi: İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
9 ARA SINAV.
10 Hak kavramı ve türleri, hakkın kazanılması ve kaybedilmesi, hak- fiil ehliyeti konularının anlatılması. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
11 Hukuki olay ve hukuki fiil kavramlarının açıklanması. Hukuki işlemin unsurlarının anlatılması, hukuki işlemlerde geçersizlik hallerinin (yokluk, butlan, iptal, eksiklik) ve hukuki işlemlerin çeşitlerinin incelenmesi. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
12 Hakların kazanılmasında iyiniyetin korunması ilkesi ve hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde dürüstlük ilkesi hakkında bilgi verilmesi. İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
13 Hukuk kurallarının nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması konularının anlatılması. - İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
14 Hukukta boşluk, hakimin takdir yetkisi ve hakların korunması yollarının incelenmesi ve dönem konuları hakkında genel değerlendirme ve tartışma yapılması. İbrahim ERCAN vd. Genel hukuk bilgisi, Gazi kitabevi, Ankara 2013. - Haluk Hadi SÜMER/ Ömer ULUKAPI(Editörler), Temel hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza yayınları, Konya 2011.
15 FİNAL
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 1 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 60
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Hak, hukuk ve devlet kavramları hakkında bilgi ve bilinç düzeyini geliştirebilir. 3
D.Ö.Ç. 2 2) Kamu hukukunun ve özel hukukun alt dallarına ilişkin bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 3 3) Farklı hukuk sistemlerini mukayese edebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4) Devlet ve toplum ilişkilerine ve insan haklarının pratik sorunlarına yönelik olarak bilgi ve duyarlılık düzeyini artırabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5) Hakların kazanılması ve korunması yolları hakkında bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 6 6) Hukuki işlemlerin çeşitleri hakkında bilgi edinir. 3
D.Ö.Ç. 7 7) Hukuk kurallarının uygulanmasında karşılaşılan temel sorunlara ilişkin birtakım çözüm önerileri geliştirebilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8) Hâkimin takdir yetkisinin önemi ve işlevi konusunda bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 9 9) Hukukun güncel sorunları hakkında bilgi ve bilinç düzeyini geliştirebilir. 4
D.Ö.Ç. 10 10)Temel hakların ihlali durumunda hangi koruma mekanizmalarına başvurulabileceği konusunda bilgi edinir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20