İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Orhan GÖKÇE

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Ali ŞAHİN

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Hülya Eşki UĞUZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Vahap GÖKSU

Amacı: Belirlenen misyon ve vizyonla uyumlu olarak, Ülkesel, bölgesel ve küresel ölçekte kamu yönetimi alnında karşılaşılan sorun ve yenilik alanlarına hakim olabilecek ve bunlara yönelik politikalara katkıda bulunabilecek kapasitede objektif, açık ve ileri görüşlü, takım çalışmasını bilen öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu çerçevede gerekli fiziksel ve donanımsal altyapı ve akademik ortamı oluşturup öğrencilerimizi iş hayatına ve lisansüstü eğitime hazır hale getirerek, hayat boyu öğrenme ve kariyer geliştirme taleplerini karşılamak temel amacımızdır.

Vizyon: Türkiyenin ve Üniversitemizin 2023 hedeflerine uyumlu olarak, bölümümüzün ülkemizde ve dünyada saygın bir konum elde etmesi, bilimsel yeterlilikler ve akademik çalışmalar yönünden rekabetçi ve yenilikçi bir anlayışla sürekli atılım gerçekleştiren bir kamu yönetimi bölümü haline gelmesi temel vizyonumuzdur.

Misyon: Bölümümüzün misyonu, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapabilecek niteliklerle donanmış, alanın güncel teorik ve uygulamalı bilgilerine sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerini haiz, kamu yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyleri topluma kazandırmaktır.

Program Dili: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programının dili Türkçedir.

Program Tanımı: Kamu yönetimi, kamu politikalarının yapılması, bu politikaların uygulandığı ulusal ve yerel otoritelerin yapı ve işleyişi konularının pratik ve teorik düzeyde incelenmesiyle ilgilenen bir disiplindir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise ve dengi öğrenimini tamamlamış durumda olan Türk öğrencilerin Lisans Yerleştirme Sınavından yeterli puanı alması ve bölümümüzü kazanması kayıt ve kabul için yeterlidir. Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, istekleri doğrultusunda girdikleri yabancı dil yeterlilik sınavından geçer not almaları halinde Fakültemizdeki Yabancı Dil derslerinden, aldığı not doğrultusunda muaf tutulmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler bölümümüze Selçuk Üniversitesi Senatosunun 18/01/2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararında belirtilen hükümler doğrultusunda kabul ve kayıt edilmektedir. İlgili Senato kararına aşağıdaki linkten erişilebilir. http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/102/onl_lis_yurtdisi.pdf

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle programımızda önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır.

Mezuniyet Şartları: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitiminin suresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. Bir öğrencinin kamu yönetimi programından mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, proje ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin başarısı, yazılı ve sözlü sınavlar ile dönem süresince verilen ödevler, seminerler kapsamında değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme söz konusu ders yaz okulunda açılması halinde yaz okulu sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, birçok alanda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Kamu sektöründe icra edilebilecek mesleklerde ihtiyaç duyulan bilgi ve donanım, kamu yönetimi alanında bir lisans derecesini gerektirmektedir. Bölümümüz mezunları, kamuda ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi bakanlıkların ve yerel yönetimlerin değişik birimleri, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca, kamu yönetimi alanında lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler kamu yönetimi ya da benzer alanlarda akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz, kamu yönetimi ve benzer alanlarda lisans üstü eğitime başvurabilirler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde de Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans ile Doktora programları yürütülmektedir. Bunun yanı sıra Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde "Kamu Yönetimi" ve "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" olmak üzere iki bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans Programı yer almaktadır.