ECON. AND ADM. SCIENCE
BUSINESS
 
 Name and Surname: PROF.DR. ADNAN ÇELİK
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF BUSINESS PROGRAM OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 
E-Mail  adnancelik selcuk.edu.tr
Phone 0332 223 43 36
Address Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü İİBF B-301 Selçuklu- KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Maliye Bakanlığı19811990
Selçuk Üniversitesi19901996
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi19962010
Selçuk Üniversitesi2010 

  Publications:
1. Yılmaz, A., H. Ulukapı ve A. Çelik, " Otantik ve Dönüşümcü Liderlik Düzeyi Algilamasinin Çalişanlarin Kurumsal Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Konya İlinde Bir Araştirma ", 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , , ,( Konferans )
2. Gungor, S. and A. Celik, " Employees of Stress Levels, The Effect of Job Satisfaction: A Field Study ", International Management Research Congress (InMaR Congress), , , , 2016,( Konferans )
3. Celik, A. and E. E. Oltulu , " Study on Crisis Management Of SMEs: Aksaray Organized Industrial Zone Business Case ", 5th Global Business and Finance Research Conference, , , , 2016,( Konferans )
4. , " The Effect of Ethical Climate Perception of Teachers to Their Organizational Commitment: A Sample Practice ", 2nd International Conference on Applied Economics and Finance, , , , 2016,( Konferans )
5. Celik A. and Y. Gayipov , " The Role and Importance of Institutionalization in Crisis Management ", Fifth International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB16Chennai Conference), , , , 2016,( Konferans )
6. Çelik, A. ve Korkmaz, E. V. , " İş Güvencesizliği ve Duygusal Emek Gösterimi Etkileşimi Araştırması: Alanya Turizm İşletmeleri Örneği ", 1st International Academic Research Congress, , , , 2016,( Konferans )
7. Celik, A., E. V. Korkmaz ve Y. Korkmaz , " Örgütsel Etkinlik ve İşgören Performansı: Konya ve Antalya Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma ", Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK-2016), , , , 2016,( Konferans )
8. Celik, A. and E. E. Oltulu , " The Effects of Corporate Social Responsibility on Brand Image: A Sample Practice in Food Sector ", 5th Global Business and Finance Research Conference, , , , 2016,( Konferans )
9. Akgemci, T., A. Celik and M. K. Unsacar , " Social Entrepreneurship in the Global Economy: Footwear Industry Review and Toms Shoes Model ", 5th Global Business and Finance Research Conference, , , , 2016,( Konferans )
10. Celik, A. and F. Demir , " The Role and Importance of Effective Leadership in Organizations: Sample of the Selçuk Medicine Corporation Leader Ahmet Keleşoğlu ", Fifth International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB16Chennai Conference), , , , 2016,( Konferans )
11. Başa, Z., A.Çelik ve A. Ş. Çetinkaya, " Sosyo-Kültürel Farklılıkların Yönetimi: Kahramanmaraş Suriyeli Mülteciler Örneği ", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, , , , 2015,( Konferans )
12. Yılmaz, A., A. Çelik, ve H. Ulukapı, " Çalışanların Tinsel Değerlere İlişkin Algılarının İş Stresi Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü: Selçuk Üniversitesi Örneği ", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , , 2015,( Konferans )
13. Cakir, B.Ö. and A. Celik, " Cultural Aspects of Global Entrepreneurhip and The Importance of Promoting Entrepreneurial Orientation ", The International Journal of Arts & Sciences (IJAS-2015), , , , 2015,( Konferans )
14. Celik, A. and F. Kalay, " Information Technologies and its Impact on the Organisational Structure ", International Conference on eBusiness, eCommerce, eManagement, eLearning and eGovernance (IC5e-2015), , , , 2015,( Konferans )
15. Çelik, A. ve B. Ö. Çakır , " Kayıp Krizi Nasıl Fırsat Krizine Dönüştü? Türkiye, ABD ve AB Ülkelerinden Seçilmiş İşletmeler Örneği ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, , 35-44, 2015,( Üniversite Dersgisi )
16. Tekin, İ. Ç., ve A. Celik, " The Impact of Ethical Climate on Organizational Commitment: A Study Done in Smes in Konya Province ", ICWSR-2015, , , , 2015,( Konferans )
17. Çelik, A. and S. Cali, " Has The Global Crises A Philosophy? Who e Them And Why? ", , , , , 2015,( Konferans )
18. Çelik, A., and Kaygusuz, İ., " The Role of Electronic Leadership in Crisis Management Practices of National Companies: A Research into Virtual, E-Commerce, Industrial Businesses and Public Sector ", The Third International Conference on Digital Enterprise and Information Systems (DEIS2015), , , , 2015,( Konferans )
19. Erbaşı, A., Z. Sanioğlu ve A. Çelik, " Örgütsel Sosyalleşme ve Dayanışmanın Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi: Sosyalleşme ve Dayanışma İlişkisinde Özdeşleşmenin Aracılık Rolü ", 3. Örgütsel Davranış Kongresi, , , , 2015,( Konferans )
20. Çelik, A., M. İnce ve S. Bozyiğit, " Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini Etkileyen Ailesel Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7, , 113-124, 2014,( Üniversite Dersgisi )
21. Ulukapı, H., A. Çelik ve A. Yılmaz, " Algılanan İşe Adanmışlığın Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği ", 2. Örgütsel Davraniş Kongresi, , , , 2014,( Konferans )
22. Celik, A. and others, " Development of The Oilseed Crops Production Strategies: Case Study of Turkey ", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences & Baltic Institute of Humanities, , , , 2014,( Konferans )
23. Çelik, A., N. Dinç ve Ş. Özdemir, " Kriz Yönetiminde Stratejik Liderliğin Etkinliği Araştırması: Büyük Ölçekli İşletmeler ve KOBİlerde Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , , 2014,( Konferans )
24. Çelik, A., E. Aydoğan and A. Abul, " Theoretical Background of Scientific Research in Social Sciences ", International Symposium on Business and Management Fall Sessions, , , , 2014,( Konferans )
25. Fındık, M. ve A. Çelik, " Birey Örgüt Uyumu, Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma ", 13.Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , , 2014,( Konferans )
26. Yılmaz, A., A. Çelik, vd., " Sinerjik Liderler Örgütsel Ataleti Yener mi? Çalışanların Özyeterliliğinin Aracılık Etkisi ", 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , , 2014,( Konferans )
27. Çelik, A., A. B. Çakıcı ve M. Fındık, " Çalışma İlişkilerinde Algılanan Adaletsizlik ile Örgütsel Bağlılık, İşe Devamsızlık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Sağlık Kurumları Örneği ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF. Dergisi, 4, , 159-169, 2014,( Üniversite Dersgisi )
28. İraz, R., A. Çelik ve A. Gözen, " Örgüt Kültürü ile İnovasyon Odaklı Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin Araştırılması ", 12.Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , , 2013,( Konferans )
29. Çelik, A., " Culture of Entrepreneurship and SMEs: Comparison of Turkey and The European Union Countries ", The 2nd Improving Corporate Behaviour Conference (ICBC2), , , , 2013,( Konferans )
30. Kaya, D., T. Akgemci ve A. Çelik, " A Research Levels Of Perceived Social Support On The Responsible Persons Of The Hospital Units ", Üniversite Dergisi, 3, , 357-370, 2012,( Üniversite Dersgisi )
31. Çelik, A. ve Ç. Saçlı, " Burnout Syndrome in Hotel Employees: Case of City of Konya ", 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustaniable Development, , , , 2012,( Diğer )
32. Fındık M. ve A. Çelik, " The Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Identification ", ICBEM 2012: International Conference on Business, Economics and Management, , , 1711-1716, 2012,( Diğer )
33. Bal, G., S. Ada ve A. Çelik, " Bilişim Sistemleri Başarı Modeli ve Aile Hekimliği Bilişim Sistemleri(Information Systems Success Model and Family Health-care Information Systems) ", Yönetim ve Ekonomi, 1, , 35-46, 2012,( Üniversite Dersgisi )
34. Şahin, M., A. Bedük ve A. Çelik, " Mobbing in Service Businesses and A Research on Healthcare Industry ", The 2011 Barcelona European Academic Conference Barcelona, , , 1173-1180, 2011,( Diğer )
35. Çelik, A., " The Program Support Of Entrepreneurship: Cases Kosgeb In Turkey ", The 2011 Barcelona European Academic Conference Barcelona, , , 1229-1239, 2011,( Diğer )
36. Çelik, A., S. Yeşil ve İ. Akben, " Integrating Both Negative and Unrecognised Positive Implications of Culturel Diversity for Strategic Management of Companies Operating Across the Borders ", 6Th International Strategic Management Conference, , , , 2010,( Diğer )
37. Çelik, A. ve N. Göksu , " Türkiye'de Girişimcilik Kültürünün Teorik Temelleri ve KOBİ'lerin Yeri ", Ülkümüz (İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi), 7, , 83-96, 2007,( Üniversite Dersgisi )
38. Çelik, A. ve E. Ozan, " KOBİ'lerde Yeniden Yapılanma Stratejileri Araştırması: Kahramanmaraş Örneği ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, , 189-213, 2006,( Üniversite Dersgisi )
39. Çelik, A., " Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonların KOBİ'lere Etkisi: K.Maraş Örneği ", 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF., Tokat, , , 178-187, 2006,( Diğer )
40. Bakan, İ., T. Büyükbeşe, A. Çelik ve M. Taşlıyan, " Yöneticilerin Yönetici Özelliklerini Geliştirmeye Duydukları İhtiyaç: Bir Alan Çalışması ", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, , , 495-502, 2006,( Diğer )
41. Şimşek, M.Ş., A. Çelik, T. Akgemci ve T. Fettahlıoğlu, " Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi: K.Maraş Özel İşletme ve Kamu Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, , , 585-593, 2006,( Diğer )
42. Çelik, A., T. Akgemci, A. Öğüt ve A.Tambay, " İşgören Devrinin Yönetimine İlişkin Tekstil Sektöründe Yapılan Bir Araştırma ", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, , , 621-629, 2006,( Diğer )
43. Şimşek, M.Ş., T. Akgemci, A.Çelik ve A. Öğüt , " Aile İşletmelerinde Güç Odakları Araştırması ", 2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF., , , , 2006,( Diğer )
44. Şimşek, M.Ş., A. Çelik, T. Akgemci ve T. Fettahlıoğlu, " Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, , 568-587, 2006,( Üniversite Dersgisi )
45. Çelik, A., " The Project Development Of Entrepreneurship: Cases KOSGEB in Turkey ", 3rd International Entrepreneurship and Macroeconomic Management? Conference, University of Rijeka Faculty of Economics and Tourism, , , , 2005,( Diğer )
46. Çelik, A, M. Güven, T. Akgemci ve S. Şahin , " Role of Entrepreneurship Culture in Unlocking Organizations: Cases of the SMEs in Turkey ", Twelfth Annual International Conference on Advances in Management, , , , 2005,( Diğer )
47. Güven, M., A. Çelik, S. Şahin ve İ. Bakan , " The Importance Of Strategic Leadership in The Process Of Organizational Change ", Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey And Gebze Institute of Technology ve Istanbul Commerce University, International Strategic Management Conference, , , , 2005,( Diğer )
48. Çelik, A., S. Şahin ve M. Güven , " Educational Applications For An Entrepreneurial Society in The Process Of European Union in Turkey ", Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve University of Finance and Management of Bialystock (Poland), Uluslarararası ?Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ' ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri? Sempozyumu, , , , 2005,( Diğer )
49. Akgemci, T., A. Çelik ve S. Ada , " Women's Entrepreneurship in Turkey ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2005,( Diğer )
50. Çelik, A., T. Akgemci ve M. Kar, " Entrepreneurship And The SMEs Of Turkey in A Globalizing World ", 3rd International ?Entrepreneurship and Macroeconomic Management? Conference University of Rijeka Faculty of Economics and Tourism, , , , 2005,( Diğer )
51. Aslan, Ş., T. Akgemci ve A. Çelik, " Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti Araştırması: Dr. Faruk Sukan Doğum ve Çocuk Hastanesi Örneği ", KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1, , 113-123, 2004,( Üniversite Dersgisi )
52. Çelik, A., T. Akgemci, M. Ş. Şimşek ve H. Alkan, " Organizational Functioning Defeats in The Turkish Public Bureaucracy from Parkinson Law and Peter Principle Viewpoints ", Eleventh Annual International Conference on Advances in Management, , , , 2004,( Diğer )
53. Akgemci, T., Çelik, A. ve M. Ş. Şimşek, " Gaziantep ve K.Maraş İllerinde Karşılaştırmalı Girişimcilik Kültürü Araştırması ", I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş Belediyesi ve Maraşder, K.Maraş, , , , 2004,( Diğer )
54. Çelik, A. ve T. Akgemci, " Kaybolan Meslekler Araştırması: Kahramanmaraş Örneği ", I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş Belediyesi ve Maraşder, K.Maraş, , , 1201-1204, 2004,( Diğer )
55. Çelik, A., A. Soysal ve S.Alıcı., " Aile İşletmelerinde Kuşak Çatışmasından Kaynaklanan Yönetim Sorunları: K.Maraş Örneği ", 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi İİBF., , , , 2004,( Diğer )
56. Çelik, A. ve A. Soysal, " Değişen İş Hayatında Kariyer Platosu: Çalışanlar Açısından Kader mi, Yoksa Fırsat mı? ", KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1, , 124-135, 2004,( Üniversite Dersgisi )
57. Akgemci, T., A. Çelik, M. F. Çavuş ve M. T. Demirsel, " A Research on Applications of Internet And Electronic Commerce in Small And Medium-Sized Enterprises (SMEs) ", International Journal of Computational Intelligence (IJCI) Proceedings of International Conference on Signal Processing, International Journal of Intelligent Systems and Information Processing IJISIP (ISSN 1304-4117), 2, , 140-143, 2003,( Diğer )
58. Bakan İ., A. Çelik, A. M. Eyitmiş ve M. Taşlıyan, " E-Business Uygulamalarının Temel Nedenleri ve Bu Uygulamaların İş Süreçleri Üzerine Etkileri: Elektronik Bilgi Değişimi (EBD: Electronic Data Interchange-EDI), Teknolojisi Üzerine Bir Alan Çalışması ", International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Network, International Computational Intelligence Society, , , , 2003,( Diğer )
59. Çelik, A., A. Soysal, A. Ç. Çakmak ve S. Alıcı, " AB'ye Uyum Sürecinde KOBİNET Projesinin Yeri: Adana, G.Antep ve K.Maraş Küçük ve Orta Boy Tekstil İşletmelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Network, International Computational Intelligence Society, , , , 2003,( Diğer )
60. Kar, M. ve A. Çelik , " Retrospect and Prospects of Small and Medium Sized Enterprises of Turkey in A Globalising World (New Version) ", Globalization and Entrepreneurship: Fears, Challenges and Oppurtunities, , , , 2003,( Diğer )
61. Çelik, A., A. M. Eyitmiş ve T. Akgemci, " Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Yaşanan İnsan Kaynakları Direnci: Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Liselerde Yapılan Bir Araştırma ", TODAİE, Kamu Yönetiminde Kalite 3.Ulusal Kongresi, , , , 2003,( Diğer )
62. Çelik, A., T. Akgemci, A. Yüceler ve B. Kaplan, " The Use of Information-Based Systems in The Enterprises ", International Journal of Computational Intelligence (IJCI) Proceedings of International Conference on Signal Processing, International Journal of Intelligent Systems and Information Processing IJISIP (ISSN 1304-4117), 2, , 144-148, 2003,( Diğer )
63. Çelik, A., T. Akgemci ve E. Aydoğan, " Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Etik: Yönetim Kuramları Açısından Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım ", HÜEM-ETİK 2003, I. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, , , , 2003,( Diğer )
64. Bedestenci, H. Ç., A. Çelik ve M. Kar, " Küçük ve Orta Boy İşletmeler Açısından Entelektüel Sermayenin Önemi ", I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, , , 1028-1039, 2002,( Diğer )
65. Kar, M. ve A. Çelik , " Retrospect and Prospect of Small and Medium Size Enterprises of Turkey in A Globalising World ", International Scientific Conference on Globalization and Sustainable Devolepment, , , , 2002,( Diğer )
66. Çelik A., M. Kar, T. Büyükbeşe ve H. Ağır , " Kahramanmaraş Küçük ve Orta Boy Tekstil İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Yeri ", II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi-Küresel Rekabette Yeni Verimlilik Stratejileri, , , , 2002,( Konferans )
67. Çelik, A., T. Büyükbeşe ve D. Karayılan , " Kadın İşgörenlerin Sorunlarına İlişkin G.Antep ve K.Maraş Tekstil İşletmelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, , , , 2002,( Diğer )
68. Akgemci, T., A. Çelik ve Ş. Özgener, " Sosyal Denetim Kavramına Genel Bir Yaklaşım (Değerlendirme) ", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, , , , 2000-2001,( Üniversite Dersgisi )
69. Çelik, A., " Weberyan Yetki ve Atatürk ", Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, , , , 2000,( Kurum Dergisi )
70. Varoğlu, A.K., A. Çelik, Y. Erçil, Ü. Sığrı ve B. Özdil, " Öğrenen Bireyden Öğrenen Organizasyona Ulaşmada Laboratuvar ve Geleneksel Sınıf Ortamlarının Etkililiğine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: KHO Örnek Olayı ", 8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, , , , 2000,( Diğer )
71. Özdil B. ve A. Çelik, " İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim ", Akademik Bilişim Konferansları, Süleyman Demirel Üniversitesi, , , , 2000,( Diğer )
72. Çelik, A., Ö. Fettahlıoğlu ve H. S. Fettahlıoğlu , " İşletmelerde ve Kuruluşlarda Stres Yönetimi: K.Maraş Özel İşletme ve Kamu Kuruluşlarında Yapılan Bir Araştırma ", Standart Dergisi, 447, , 65-78, 1999,( Kurum Dergisi )
73. Çelik, A. , " Türkiye'deki İşadamı Örgütlerinin Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri ", Kamu Yönetiminde Kalite 2.Ulusal Kongresi, , , , 1999,( Diğer )
74. Çelik, A., Ö. Fettahlıoğlu ve H. S. Fettahlıoğlu, " Etkin ve Verimli Zaman Kullanımı Araştırması: K. Maraş Özel İşletme ve Kamu Kurum Yöneticilerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", Standart Dergisi, 433, , 66-74, 1998,( Kurum Dergisi )
75. Çelik, A., " Küreselleşme, Bilgi Çağı ve Öğrenen Organizasyon Felsefesi: Türkiye'deki Büyük Ölçekli İşletmelerde Yapılan Bir Uygulama ", 6.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya , , , , 1998,( Diğer )
76. Çelik, A., " Kahramanmaraş Tekstil Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ", Türkiye Ekonomi Kurumu Altıncı Ulusal İktisat Sempozyumu'na sunulan bildiri, K. Maraş, , , , 1998,( Diğer )
77. Çelik, A., " Kriz Ortamında Liderlik ", 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Deniz Harp Okulu, , , , 1997,( Diğer )
78. Çelik, A., ve H. M. Paksoy , " Gümrük Birliği (GB) Kapsamında Türk Tekstil Konfeksiyon Sektörünün Durumu ve K.Maraş Tekstil İşletmelerinde Yönetim Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ", Tekstil Teknoloji Dergisi, 14, , 62-71, 1997,( Diğer )
79. Çelik, A., " Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Etkinliği ve İmaj Sergileme ", Polis Dergisi, 2, , 68-69, 1997,( Diğer )
80. Çelik, A., M. Paksoy ve M. Güven , " Kahramanmaraş'ta Finans Sektörünün Gelişme Nedenleri ", Sütçü İmam Dergisi, 9, , , 1997,( Diğer )
81. Çelik, A., İ. Göktürk, D. Kök ve M. Yılmaz , " Bürokrasi ve Etik: K. Maraş Kamu ve Özel İşletme Örgüt Yapılarında Yapılan Karşılaştırmalı Bir Çalışma ", Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, , , , 1997,( Diğer )
82. Çelik, A. ve H. Alkan, " Parkinson Kanunu ve Peter İlkesi Açısından Kamu Bürokrasisinde Görülen Örgütsel Fonksiyon Bozuklukları ve Çözüm Önerileri ", Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, , , , 1997,( Diğer )
83. Çelik, A. ve H. M. Paksoy, " Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetilmesinde Informel Liderlerin Rolü Araştırması: K. Maraş Kamu Örgütleri ve Sanayi İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Deniz Harp Okulu, , , , 1997,( Diğer )
84. Çelik, A., Ö. O. Fettahlıoğlu ve H. S. Fettahlıoğlu, " Gelecek Yönetim Uygulamaları Kapsamında Toplam Kalite Yönetiminin Yeri ", Standart Dergisi, 415, , 91-95, 1996,( Kurum Dergisi )
85. Akgemci, T., A. Çelik ve A. Akatay , " Konya Küçük ve Orta Boy İşletmelerinde Yapılan Yönetim ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma ", Konya Ticaret Odası Dergisi, 103, , 23-31, 1996,( Diğer )
86. Çelik, A., " İnsangücü Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ", Konya Personel Eğitim Komutanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, , , , 1996,( Diğer )
87. Çelik, A., " İnsangücü Yönetiminde Motivasyon ", Konya Personel Eğitim Komutanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu, , , , 1996,( Diğer )
88. Şimşek, M.Ş. ve A. Çelik, " Ekolojik Yapı ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ", Çevre ve İnsan Dergisi, 20, , 30-33, 1995,( Diğer )
89. Çelik, A., " Sanayi İşletmelerinde Yöneticilerin Karşılaştığı Başlıca Organizasyon Sorunları ", Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, , 1-11, 1993,( Üniversite Dersgisi )

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI, SSCI, Arts&Humanities ve Diğer-Doaj) 


1. Ada, S., C. G. Bal, A.Çelik and T. Akgemci (2013), “Discretionary Use of Family Practice Information Systems: An EmpiricalExamination in Turkey”, Health Information ManagementJournal (ISSN / E-ISSN: 1883-3583 / 3575), Volume 42, Issue 2, 10th April 2013, pp.17-22, (Link: http://www.himaa2.org.au/HIMJ/?q=volume42issue2)

2. Çelik, A. ve Ç. Saçlı (2013), “Burnout Syndrome amongHotel Employees: the case of the city of Konya”, Economic and EnvironmentalStudies (ISSN.1642-2597), Vol.13, No.4 (28/2013), December-2013, pp.353-364.(CEEOL, CEJSH, Arianta, Index Copernicus) http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_13/ees_13_4_fulltext_contents.pdf

3. Tambay, A. ve A. Çelik (2014), “The Research on the Effect of Syrian Crisis on ForcedEmigration: Kahramanmaras Case”, Asian Journal of Humanities and Social Studies(ISSN: 2321-2799), Vol.2,Issue.1, February 2014, pp.109-119.

4. Çelik, A. and others (2014), “TheEffects of Employee Empowerment Applications on Organizational Creativity AndInnovativeness in Enterpriseses: The Case of Oiz”, European Scientific Journal(ISSN / E-ISSN: 1857-7881 / 7431), Vol.10, No.10, April 2014, pp.99-107 (IndexCopernicus, ProQuest, Ulrich's, EBSCO, Electronic Journals Library, West European Librarian, The Asian Education Index, Directory of ResearchJournals Indexing, CCG-IBBIBLIOTECA, DOAJ, JournalTOCs).


5.Çelik, A., O. O. Fettahlioglu andS.Demir (2015), “The Effectof Personal Success Perception on Career Planning”, The International Journalof Humanities & Social Studies, Vol.3,No.7,  July 2015,  pp.211-220  (Open J Gate, Electronic Journal Libraray,IIFS). http://theijhss.com/2015-2/july-15 

6. Erdoğan, P. ve A. Celik (2015), “The Problems that Libyan Crisis Causedfor Turkish Contractors”, IJHS (International Journal of Human Sciences), August 2015. Vol.12,No.2, pp.443-460 (ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, DOAJ, EBSCO, ElektronischeZeitschriftenbibliothek, Ganamics, Google Scholar, Google Scholar h5-index value, Index CopernicusInternational, J-Gate, Michigan eLiberary, Michigan State University LibrariesCatalog, Scopus, Slicit, TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, TÜBİTAK UlusalToplu Katalog (TO-KAT), Western Michigan University Libraries Catalog, WorldCat).http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3347

7. Kızıloğlu Esra ve A. Çelik(2015), “Whistleblowing Behavior in Organizations and Work Morality Interaction”, International Journal of Social Sciencesand Education Research, Vol.1, No.2, pp.399-414(OAJI- OpenAcademic Journals Index, Google Scholar , RAS- Russian Academic Science,tei-Turkish Education Index).

8. Celik, A. ve N.Özsoy (2016), “Organizational Change: Where Have We Come From and Where Are We Going?”,  International Journal of Academic Research inAccounting, Finance and Management Sciences, Vol.6, No.1, January 2016,  pp. 134–141 (E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN:2308-0337; http://hrmars.com/index.php/journals/detail/9;Impact Factor - 2012: 0.558 (Allocatedby Global Impact Factor,Australia; IC Value:4.97,Allocated by Index Copernicus, Poland).

9.  Erdoğan, P. ve A. Celik (2016), “Relationship Between Morale and Motivation in Teamwork Environments: A Researchin The Health Sector”, IJHS (InternationalJournal of Human Sciences), 13/1, pp.1433-1451 (ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, DOAJ, EBSCO, ElektronischeZeitschriftenbibliothek, Ganamics, Google Scholar, Google Scholar h5-index value, Index CopernicusInternational, J-Gate, Michigan eLiberary, Michigan State University LibrariesCatalog, Scopus, Slicit, TÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama Motoru, TÜBİTAK UlusalToplu Katalog (TO-KAT), Western Michigan University Libraries Catalog,WorldCat). https://www.j-humansciences.com/ojs/IJHS/article/view/3649

10. Celik, A., T. Akgemci and T. E. Akyazı (2016), “AComparison between the Styles of Transformational Leaders and Authentic Leadersin Crisis Management”, International Journal of Academic Research in Businessand Social Sciences, Feb 2016, Vol.6, No.2, pp.183-196 (UlrichWeb, ProQuest,EBSCO, ERSA, DOAJ, Gale, Library UNISA, getCITED, RePEc, SWB, ERA, EZB, UHR,NCSU Libraries, Librray USA, WorldCat, Sherpa/RoMEO). ISSN:2222-6990;DOI:10.6007/IJARBSS/v6-i2/2023, URL:http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v6-i2/2023

11. Celik, A., T. E. Akyazı and T. Akgemci (2016), “TheRelationship between Shared Vision and Organizational Climate in LearningOrganizations: A Study in the Banking Sector”, International Journal of Academic Research in Business andSocial Sciences, Feb 2016, Vol.6, No.2, pp.197-210 (UlrichWeb, ProQuest, EBSCO, ERSA, DOAJ, Gale, Library UNISA, getCITED,RePEc, SWB, ERA, EZB, UHR, NCSU Libraries, Librray USA, WorldCat,Sherpa/RoMEO). URL: http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v6-i2/2023-24,ISSN:2222-6990; DOI:10.6007/IJARBSS/v6-i2/2024.

12. Celik,A., and S. Gungor (2016), “Research of Place and Importance of The Leadership inEffective Crisis Management”, International Journal of Current Research, March 2016, Vol.8, Issue,03, pp.91-96 (Journal Indexing: DOAJ, DRJI, Google Scholar, Yahoo.in, OCLC Worldcat, Scribd, Cas, New Jour,  Index Copernicus, Journal Seek, Hinari, Ulrichs). http://www.journalcra.com/sites/default/files/13687.pdf

13. Celik A. and R. Yilmaz (2016), Research of The Effectiveness of Strategic Leadershiıp in Crisis Management: A Comperative Study in Large Scale Enterprises and SMEs inKonya 3rd Industrial Zone”, Postmodern Openings,  Volume 7, Issue.1, June, 2016 (EconPapers, RePEc, Ebsco Host, ErihPlus, IndexCoernicus, DOAJ). http://postmodernopenings.com/open-access-policy

14. Celik A. and R. Yilmaz (2016), “TheEffects of Ethical Behaviors of The Managers on Organizational Climate: An Application in 3rdOrganizational Industrial Zone in Konya”, Postmodern Openings, Volume 7, Issue.1, June, 2016 (EconPapers,RePEc, Ebsco Host, ErihPlus, Index Coernicus, DOAJ).http://postmodernopenings.com/open-access-policy

15. Celik, A., S. Kilinc and H. Ulukapi(2016), “A Study on Basic Needs in Organizations: The Relationshıp BetweenPhysiologic-Social and Motivational Needs of Security Forces Personnel”, Advances in Economics and BusinessManagement, Volume 3, Issue 2; April-June, 2016, pp.151-157. Online ISSN:(2394-1553); Print ISSN (2394-1545);  (ISSN, UNESCO, GOAP). http://www.krishisanskriti.org/Publication.html

16. Celik, A., H. I. Cicekdagi and G. Topuz(2016), “The Effects of The Applications of Business Ethics on Employees:Evaluation on Konya AFAD Employees”, Advancesin Economics and Business Management, Volume 3, Issue 2; April-June, 2016, pp.162-170.Online ISSN: (2394-1553); Print ISSN (2394-1545); (ISSN, UNESCO, GOAP). http://www.krishisanskriti.org/Publication.html

17. Akgemci T., H. I. Cicekdagi and A. Celik(2016), “Analysis on Forced Migration Dimension of Syrian Crisis Effect onSocial Enviroment: Example of Konya Province”, Advances in Economics and Business Management, Volume 3, Issue 2;April-June, 2016, pp.175-184. Online ISSN: (2394-1553); Print ISSN (2394-1545);(ISSN, UNESCO, GOAP). http://www.krishisanskriti.org/Publication.html

18. Cakir, B. O. and A. Celik (2016), “Cultural Aspects of Global Entrepreneurshıp andthe Importance of Promoting Entrepreneurial Orientation” International Journalof Business and Management Studies, CD-ROM. ISSN: 2158-1479, 2016, Vol.5, No.1,p.317–326. (Econlit, Ebsco, ProQuest, IBSS, ABI Inform, Ulrich’s, Genamics, ASOS,DOAJ, UR, Open J-gate).


Ulusal Yayınevlerinde Yayınlanan Kitaplar

 

1. Çelik, A., İ. Bakan ve M. Taşlıyan (2007), Yönetimde Seçme Konular, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü RAM Yayını, K. Maraş. (ISBN: 978-975-11-3003-7)

2. Şimşek M.Ş. ve A. Çelik (2008), Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım: Seçme Yazılar, EğitimKitabevi, Konya. (ISBN: 978-975-8890-51-4)

3. Şimşek, M.Ş., A. Çelik ve T. Akgemci (2008), İşletme Becerileri Grup Çalışması, Gazi Kitabevi, Ankara. (ISBN: 978-9944-165-78-5)

4. Çelik,A. (2010), Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi ve CE İşareti Uygulamaları, 2.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. (ISBN:978-605-5543-28-0)

5. Çelik,A. (2010), Kriz ve Stres Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara. (ISBN:978-605-5543-46-4)

6. Çelik,A. ve Akgemci, T (2010), Yönetim Bilişim Sistemleri, Gazi Kitabevi,Ankara. (ISBN: 978-605-5543-50-1)

7. ÇelikA. ve T. Akgemci (2010), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, 3.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. (ISBN: 978-9944-165-49-5)

8. Çelik, A. (2013), Bilimsel Araştırma El Kitabı(Yönlendirilmiş Çalışma Klavuzu), Gazi Kitabevi, Ankara. (ISBN: 978-605-3440-70-3)

9. Çelik,A., T. Akgemci ve M.Ş. Şimşek (2013), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara. (ISBN: 978-605-3440-34-5)

605-4392-52-0)

10. Şimşek M. Ş. ve A. Çelik (2014), Yönetim ve Organizasyon (Meslek Yüksekokulları İçin), 5.Baskı, Eğitim Akademi Yayınları, Konya. (ISBN: 978-605-4392-52-0)

11. Şimşek M.Ş., A. Çelik ve T. Akgemci (2015), Davranış Bilimleri, 2.Baskı, Eğitim Akademi Yayınları, Ankara. (ISBN:978-605-5176-65-5)

12. Şimşek M. Ş. ve A. Çelik (2016), Genel İşletme, 13.Baskı, Eğitim Akademi Yayınları, Konya. (ISBN:978-975-8890-59-0)

13. Şimşek,M. Ş., A. Çelik ve T. Akgemci (2016), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Yenilenmiş 9.Baskı., Eğitim Yayınevi, Konya. (ISBN:978-605-5176-66-2)

14. Şimşek M. Ş. ve A. Çelik (2016), Yönetim ve Organizasyon, 18.Baskı., Eğitim Yayınevi, Konya. (ISBN: 978-605-4392-09-4)

15. Şimşek M. Ş. ve A. Çelik (2016), İşletme Bilimine Giriş, 24.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya. (ISBN: 978-605-4392-08-7)

16. Şimşek M.Ş., A. Çelik ve A. Akatay (2016), İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Uygulamaları, Değiştirilmiş ve Genişletilmiş 3.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya.(ISBN: 978-605-9831-71-0)

17. Çelik, A., M.Ş. Şimşek ve A.Soysal (2016), Zaman Yönetimi: Yönetsel Zamanda Etkinlik, Değiştirilmiş ve Genişletilmiş 4.Baskı,Eğitim Yayınevi, Konya. (ISBN: 978-605-9831-66-6)

 

UlusalYayınevlerinde Kitap Bölümleri

 

1. Çelik, A. ve M. Ş. Şimşek (2013), “Örgüt Tasarımı”, içinde Yönetim ve Organizasyon, 4.Ünite, Editör: Dursun Bingöl, ATA-AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) Yayını.

2. Çelik, A. (2014), “Stratejik Ortaklıklar”, içinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, 14.Ünite, Editör: Mahmut Paksoy, ATA-AÖF (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) Yayını.


  Theses
1. Okuyucu, H., " Sağlık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi: Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulanabilirlik Araştırması ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 1998, Tamamlandı
2. Çakır, B. Ö., " Hibrit Girişimcilik ve Türkiyede Uygulanabilirliği: Teknoparklar ve Akademik Girişimciler Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, , - , Devam Ediyor
3. Yardımcıoğlu, M., " İşletmelerde Karar Almada Muhasebe Departmanından Elde Edilen Bilgilerin İşlevi ve Önemi: Kahramanmaraş Tekstil Sektöründe Bir Araştırma ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2002, Tamamlandı
4. Çevik, E., " Öğrenen Organizasyonlar: Kahramanmaraş'taki Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelere Yönelik Bir Araştırma ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 1999, Tamamlandı
5. Farsakoğlu, A., " İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Bankacılık Sektöründe Yapılan Bir Araştırma ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2003, Tamamlandı
6. Ozan, E., " KOBİ'lerde Yeniden Yapılanma Stratejileri: Kahramanmaraş Örneği ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2005, Tamamlandı
7. Şahin, S., " İMKB'de Yükselen Piyasa ve Düşen Piyasa Dönemlerinde Durumsal İlişki Analizi ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2006, Tamamlandı
8. Bal, G. C., " KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde TSE-EN-ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulaması ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2006, Tamamlandı
9. Tambay, A., " İşgören Devrinin Yönetimine İlişkin Tekstil Sektöründe Yapılan Bir Araştırma ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2006, Tamamlandı
10. Fettahlıoğlu, T., " Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi: Kahramanmaraş Özel İşletme ve Kamu Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2006, Tamamlandı
11. Akpınar, Y., " Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri ve Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2007, Tamamlandı
12. Akça, M., " İşçi Sendikalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması: Kahramanmaraş Örneği ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2007, Tamamlandı
13. Özgül, P., " Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir Alan Araştırması ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2007, Tamamlandı
14. Doğan, A., " İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Tüketici Davranışına Etkisine İlişkin: Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş Gıda İşletmelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2009, Tamamlandı
15. Çıkmaz, G., " Kadın Çalışanların İşyerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Bir Alan Çalışması ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2010, Tamamlandı
16. İncekara, M., " Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Profesyonel Yönetimin Rolü Araştırması: Karaman Bisküvi Sektörü Örneği ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2010, Tamamlandı
17. Doğan, Ö., " Bankalarda Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Araştırması ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2010, Tamamlandı
18. Fındık, M., " Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Araştırması: Konya Aile Hekimleri Örneği ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2011, Tamamlandı
19. Saçlı, Ç. , " Otel İşletmelerinde Tükenmişlik Sendromu: Konya İli Örneği ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2011, Tamamlandı
20. Yılmaz, A., " Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Analizi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2012, Tamamlandı
21. Gül, Z., " Türkiye'deki İşadamı Örgütlerinin Ülkemiz Girişimcilik Kültürünün Gelişimine Etkileri Araştırması ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, , - 2012, Tamamlandı
22. Fettahlıoğlu, Ö.O., " Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinde Kriz Yönetimi Araştırması ", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 1999, Tamamlandı
23. İleri, Y. Y., " Hastane Yönetiminde Mekan Organizasyonu Etkinliği: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Bir Model Çalışması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, , - 2013, Tamamlandı
24. Akandere, G., " Lojistik Köylerin Etkin Yönetimi: Konya İline Yönelik Bir Model Önerisi ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2013, Tamamlandı
25. Çınar, M., " Marka Bağımlılığı Oluşumunda Örgüt Kimliğinin Önemi: Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Sektörü Üzerinde Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2014, Tamamlandı
26. Damar, A., " Girişimci Kişilik Özelliklerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi: Sannio Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2015, Tamamlandı
27. Abul, A., " Sosyal Zekâ Düzeyi ve Algılanan İş Yaşam Kalitesi Etkileşimine Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2015, Tamamlandı
28. Ulukapı, H., " İzlenim Yönetimi Taktiklerinin İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü Araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - , Devam Ediyor
29. Ganiyusufoğlu, A., " Konyada Girişimcilik Kültürü Araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - , Devam Ediyor
30. Tambay, A., " İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracılık Rolü: Çimento Sektöründe Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - , Devam Ediyor
31. Yılmaz, A., " Örgütsel Meşruiyet Krizi ve Meşruiyetin Yeniden Yapılandırılması: Çoklu Vaka İncelemesine Dayalı Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - , Devam Ediyor
32. Ulukapı, H., " Algılanan Örgütsel Desteğin İş-Yaşam Dengesine Etkisi: Konya Üniversiteleri Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2013, Tamamlandı
33. Atabey, D. İ., " İstanbul Finans Merkezi Yönetim Modeli Araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, , - , Devam Ediyor
34. Sanioğlu, Z., " Kurumsal İtibara İlişkin Çalışan Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - , Tamamlandı
35. Gözen, A., " İç Girişimciliğin Etkinliğinde Liderliğin Rolü ve Öneminin İnşaat Sektöründe Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - , Devam Ediyor
36. Attar, M., " Liderlik Tarzları ile Örgütsel Ustalık Arasındaki İlişkinin Analizi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, , 2012 - , Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Kahramanmaraş Sütçü İmam İİBF. Dekan Yard.19962004
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. İİBF. Kamu Yönetimi Böl. Bşk.19972000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. İİBF. İşletme Böl. Bşk.19982009
KSÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü20052008
Selçuk Ün. İİBF. İşletme Böl. Yönetim ve Organizasyon ABD. Bşk.2010 
Selçuk Ün. Beyşehir Ali Akkanat İşlt.Fak.Bankacılık ve Sig. Böl. Bşk.2012 
Selçuk Ün. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fak. Dekanlığı2012 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon A.B.D.Anabilim Dali Bşk.10/01/201110/01/2014
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan Vekili10/01/201205/06/2012
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiDekan05/06/201205/06/2015
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Bankacilik Ve Sigortacilik BölümüBölüm Başkani13/12/2012 
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Bşk.13/01/2014 
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi İşletme BölümüBölüm Başkan V.03/09/2014 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
Individual Development and Job Opportunities
Business Ethics and Social Responsibility
BACHELOR'S DEGREE DISSERTATION-I
BACHELOR'S DEGREE DISSERTATION-II
MANAGEMENT AND ORGANISATION-I
MANAGEMENT AND ORGANISATION-II
MANAGEMENT AND ORGANISATION II