İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. FEHMİ KARASİOĞLU
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  fehmi selcuk.edu.tr
Telefon : 34330
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Yrd. Doç. Dr. Mikail Altan, Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Alper Veli Çam , " Yönetim Karar Sürecinin Bir Enstrümanı Olarak İşletmelerin Kârlılığı Arttırmada Uygulayabilecekleri Finansal Stratejiler ", Ülkümüz, Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, Yıl:3, Sayı:6, Celalabad- Kırgızistan, , , , ,( Konferans )
2. Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Büyükşalvarcı, " The Role of Knowledge and Skill Development in Accounting Education and Practice: The Case of Turkey ", Uluslararası Dergiler, , , , 2009,( Konferans )
3. Öğr. Gör. Dr. Ahmet Büyükşalvarcı, Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu , " Various User Groups' Perception of Corporate Annual Reports: Evidence From Turkey ", Uluslararası Dergiler, , , , 2009,( Konferans )
4. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Handan Çam , " Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Yeni Bir Adım: Kamu Hastane Birlikleri ", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, , , , 2008,( Konferans )
5. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Adnan Akgül, Arş. Gör. Alper Veli Çam , " Muhasebe Meslek Mensupları Arasında Meslek Örgütünün Kalite Politikasının ve Kalite Standartlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ", , 26, , , 2008,( Kurum Dergisi )
6. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Öğr. Gör. İ. Emre Göktürk, " Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükelleflere Hizmet Sunum Kriterleri: Konya İli Örneği ", , 123, , , 2008,( Kurum Dergisi )
7. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Öğr. Gör. İ. Emre Göktürk, " Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükelleflere Hizmet Sunum Kriterleri: Konya İli Örneği ", , 123, , , 2008,( Kurum Dergisi )
8. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Alper Veli Çam , " Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması ", , 1, , , 2008,( Üniversite Dersgisi )
9. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Alper Tunga Alkan , " Training of the Professionals by the Accounting Associations in Turkey: A Historical Review from 1989 to the Present ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2008,( Konferans )
10. Dr. Ahmet Büyükşalvarcı, Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, " Do The Investors Get Enough Information Via Internet? The Case of Listed Companies İstanbul Stock Exchange (ISE) ", Uluslararası Dergiler, , , , 2008,( Konferans )
11. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Dr. Ahmet Büyükşalvarcı, " Management Accounting Usages in the Industry: The Case of Konya ", Uluslararası Dergiler, , , , 2008,( Konferans )
12. Dr. Alexandra Mutiu, Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Prof. Dr. Adriana Tiron Tudor, " Historical Background of the Accounting Profession in Turkey and Romania: A Comparative View ", 12. World Congress of Accounting Historinas (WCAH), 20-24 Temmuz, İstanbul., , , , 2008,( Konferans )
13. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Alper Veli Çam, " Hisse Senedi Yatırımcılarının Yatırım Kararlarında İnternet Kullanımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma - II ", , 35, , , 2007,( Kurum Dergisi )
14. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Alper Veli Çam, " Hisse Senedi Yatırımcılarının Yatırım Kararlarında İnternet Kullanımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma - I ", , 34, , , 2007,( Kurum Dergisi )
15. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Namık Kemal Erdemir, " Ekonomik Entegrasyon Modelinin Yerel Ekonomilerde Uygulanması Üzerine Karaman İli Organize Sanayi Bölgesinde Mevcut Durumun Tespitine Yönelik Bir Analiz ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, , , , 2006,( Konferans )
16. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Haluk Duman , " Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Kültürü ve Risk Sermayesi Üzerine Bir İnceleme ", Uluslar arası Girişimcilik Kongresi, 25-27 Mayıs, Kırgızistan., , , , 2006,( Konferans )
17. Yrd. Doç. Dr. Mikail Altan, Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Alper Veli Çam , " Yönetim Karar Sürecinin Bir Enstrümanı Olarak İşletmelerin Kârlılığı Arttırmada Uygulayabilecekleri Finansal Stratejiler ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2006,( Konferans )
18. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu , " Yatırımcıların Bilgi Kaynağı Olarak İnternet Tabanlı Finansal Raporlama ", , 1, , , 2005,( Üniversite Dersgisi )
19. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Oya Eryiğit, " Finansal Raporlama ve GİRD (Genişletilebilir Kurumsal Raporlama Dili) ", , 2, , , 2005,( Üniversite Dersgisi )
20. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Haluk Duman, " Bilgi İçin mi Vergi İçin mi Muhasebe? ", , 1, , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
21. Yrd. Doç. Dr. Mikail Altan, Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, " İnternet Bankacılığın Toplum Katmanlarınca Kullanımı Üzerine Bir Araştırma ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2004,( Konferans )
22. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Namık Kemal Erdemir, " Karaman İlinde Aile ve Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma ", İstanbul Kültür Üniversitesi 1. Aile İşletmeleri Kongresi, , , , 2004,( Konferans )
23. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, " Yönetim Muhasebesi Enstrümanlarının KOBİ'lerin İç Performanslarının Ölçüm Aracı Olarak Kullanımı Üzerine Bölgesel Bir Araştırma ", 1. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, , , , 2004,( Konferans )
24. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Yrd. Doç. Dr. Mikail Altan, " Ülkemiz Muhasebe Meslek Mensuplarının Toplumun Çeşitli Katmanları Tarafından Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma ", VI. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, , , , 2003,( Konferans )
25. Yrd. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu , " Üniversite - Sanayi İşbirliği (USİ) Kapsamında Staj Uygulaması Sürecinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma ", , 10, , , 2001,( Kurum Dergisi )
26. Yrd. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, " İşletme Kaynaklarının Etkin Kullanılması Açısından Finansal Kiralama ve Muhasebe Uygulaması ", , 3, , , 2001,( Üniversite Dersgisi )
27. Yrd. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, " İnternet Tabanlı Finansal Raporlama ", Bileşim Zirvesi '01, , , , 2001,( Konferans )
28. Yrd. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu , " Muhasebe Eğitiminde İnternetin Rolü ve Muhasebe - Finansman Öğretim Üyeleri Arasında İnternet Kaynaklı Haberleşme Modeli Üzerine Bir Araştırma ", , 1, , , 1999,( Üniversite Dersgisi )
29. Yrd. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Arş. Gör. Sezgin Demir, " Sermaye Piyasasında Dereceleme (Rating) ", , 35, , , 1998,( Kurum Dergisi )
30. Prof. Dr. Tuna Taner, Yrd. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu , " Kamunun Aydınlatılması Açısından Finansal Bilgi Kaynakları ve Bağımsız Denetim Fonksiyonu ", , 1, , , 1998,( Üniversite Dersgisi )
31. Yrd. Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu , " İçeriden Öğrenenler Ticareti (Insider Trading) ve Türkiye'de Muhasebenin Yatırımcılara Bilgi Sağlama Sorumluluğu ", , 3, , , 1998,( Üniversite Dersgisi )
32. Arş. Gör. Dr. Fehmi Karasioğlu , " Muhasebe Denetim Mesleğinde Yetkiler, Sorumluluklar ve Meslek Ahlakı ", III. Muhasebe Denetim Sempozyumu, , , , 1997,( Konferans )
33. Arş. Gör. Fehmi Karasioğlu, " Risk Sermayesi Üzerine Bir Deneme ", , 12, , , 1997,( Üniversite Dersgisi )
34. , " Bağımsız Denetçilerin Yetki ve Sorumlulukları ", III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, , , , 1997,( Kurum Dergisi )
35. Arş. Gör. Fehmi Karasioğlu, " Tekdüzen Muhasebe Sistemine Geçişte Muhasebe Temel Kavram ve Politikalarının Değerlendirilmesi ", , 1, , , 1995,( Kurum Dergisi )
36. Arş. Gör. Fehmi Karasioğlu, " Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin Uygulanma Sürecinde SPK'ya Tabi Ortaklıkların Bildirim Araçlarında Meydana Gelen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri ", , 147, , , 1993,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Haluk Duman, " Kamunun Aydınlatılması İlkesi Kapsamında Kazanç Yönetimi Uygulamalarının Finansal Raporlama Kalitesi ve Şirket Performansı Üzerine Etkisi: İMKB'de Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Muhasebe ve Finansman, - 2010, Tamamlandı
2. İbrahim Emre Göktürk, " Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi Sistemi: Konya Bölge Hastaneleri Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Muhasebe ve Finansman, - 2011,
3. Nuray Demirel, " Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartlarının Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Halka Açık Anonim Şirketlerde Uygulama Örnekleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 2009, Tamamlandı
4. İbrahim Emre Göktürk, " Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi Sistemi: Konya Bölge Hastaneleri Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Muhasebe ve Finansman, - 2011,
5. Handan Çam, " Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 2008, Tamamlandı
6. Namık Kemal Erdemir, " Enflasyon Muhasebesi Uygulamalarında Meydana Gelen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansmanjavascript:__doPostBack('lnkTezEkle',''), - 2005, Tamamlandı
7. Esma Kara, " Yerel Yönetimlerde Belediye Muhasebesi ve Etkinliği: Konya Karatay Belediyesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 2011, Tamamlandı
8. Alper Tunga Alkan, " Türkiye'de Muhasebe Meslek Standartlarının Oluşumunda Meslek Mensupları İle Mükelleflerin Yaklaşımları Ve Öneriler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Muhasebe ve Finansman, - 2011, Tamamlandı
9. Veli Özer, " Sermaye Piyasasında Özel Durum Açıklamaları Kapsamında İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 2009, Tamamlandı
10. İbrahim Emre Göktürk, " Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi Sistemi: Konya Bölge Hastaneleri Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Muhasebe ve Finansman, - 2011, Tamamlandı
11. Rabia Özpeynirci, " Günümüz İşletmelerinde Kullanılan Fizibilite Etüdleri ve Karaman İlinde Fizibilite Etüdleri ile İlgili Örnek Uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 1999, Tamamlandı
12. Mehmet Emin Çetintaş, " TMS 41 Kapsamında Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebe Uygulamalarındaki Yeri ve Örnek Bir İşletme Üzerinde Uygulama Sonuçları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, 2008 - , Devam Ediyor
13. Mustafa İyibildiren, " Üretim Performansının Ölçümünde Yönetim Muhasebesi Enstrümanlarının Kullanım Etkinliği: Konya Şeker Fabrikası Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Muhasebe ve Finansman, 2008 - , Devam Ediyor
14. Esra Koçak, " Muhasebede Sosyal Sorumluluk Anlayışı ve Konya Şeker Fabrikası Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, 2008 - , Devam Ediyor
15. Fetullah Yılmaz, " Bilanço Manipülasyonları ve Vergi Kanunları Açısından Bir Değerlendirme ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, 2007 - , Devam Ediyor

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dekan Yardımcısı19992001
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman A.B.D.20022005
Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği20042006
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi20042006
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dekan Vekili20042006
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Başkanı20052006
Selçuk Üniversitesi Akşehir M.Y.O. Müdürü20092011
Selçuk Üniversitesi Akşehir İ.İ.B.F. Dekan Vekili20102011
Selçuk Üniversitesi Akşehir İ.İ.B.F. Dekan2011 
Selçuk Üniversitesi Akşehir M.Y.O. Müdür Vekili2011 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak.Dekan Yrd.23/09/199912/10/2001
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak. İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman A.B.D.Anabilim Dali Bşk.16/02/200216/02/2005
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak.Fak. Yön.Kur.Üyesi19/07/200418/09/2006
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak.S.Ü.Yön.Kur.Üyesi19/07/200418/09/2006
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak.Dekan Vekili19/07/200418/09/2006
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak. İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman A.B.D.Bölüm Başkani01/05/200503/07/2006
S.Ü. Akşehir Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.19/08/200912/05/2011
S.Ü. Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Vekili26/11/201030/05/2011
S.Ü. Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan30/05/201130/05/2014
S.Ü. Akşehir Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.30/05/201130/05/2014
S.Ü. Turizm FakültesiFak.Kur.Üyesi04/06/2013 
S.Ü. Turizm FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi04/06/2013 

 Ek Bilgi

 Dersler