İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HÜSNÜ SERDAR ÖĞE
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  soge selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234349
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1993 

  Akademik Yayınlar:


Öge, Serdar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Ekim-2017, Konya.


Öge, Serdar, Alpay Karasoy, Meslek Yüksek Okulları İçin İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kitabevi, Ekim-2016, Konya


Öge, Serdar, Örgütsel Etkinlik İçin Ergonomi, Çizgi Kitabevi, Mayıs-2015, Konya.


Öge, Serdar, “Ulusal İnsan Kaynakları Yönetimine Karşı Uluslar arası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Anlayışı”, Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Ed: M.Ş.Şimşek, A. Çelik, A. Akatay, Gazi Kitabevi, Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara, 2007.


Öge, Serdar, “Piyasa Analizi ve Talep Tahmini”, İşletme Bilimine Giriş, Ed:G. Yıldız, H. B. Akın, Lisans Yayıncılık, 1. Baskı,İstanbul, 2011.


Öge, Serdar, “Değişim Yönetimi”, Yönetim ve Organizasyon, Ed: İ. Bakan, M. Paksoy, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2013.


Öge, Serdar, “Performans Değerleme”, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: O.Erdil, H. Özutku, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2003.


Öge, Serdar, “Yönetim Süreci ve Evreleri”, Yönetim Bilimi, Ed: E. Yücetürk, S. Öge, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2003.


Öge, Serdar ve Elif Yücetürk (Ed.), Yönetim Bilimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2003. 


Öge, Serdar, Nilay Köleoğlu, “The Role of Human Resources (HR) Function at Strategy Formulation and The Required HR Needs ForM. Porter’s Generic Competitive Strategies”, Proceedings of International Strategic Management Conference,429-435, Çanakkale-Turkey, June 23-25, 2005.


Öge, Serdar, Ayten Akatay, “Developing And Formulating A Service Strategy Vision For Service Organizations To Get The Competitive Advantage”, Fourth International Symposium, International Business Administration, 19-27, Karvina-Prag, April 26-27, 2006.


Öge, Serdar “The Effective Leadership Roles In Making Strategic Planning For Non-Profit Organizations”, Proceedings of II. International Strategic Management Conference, 249-256, Çanakkale-Turkey, June 08-10, 2006.


Öge, Serdar, Mehmet Kaplan,“The Place and Importance of Non-Governmental Organizations within TheManagement of Global Economy”, III. International NGO’s Conference, The Interaction Between NGO’s Private SectorAnd State, 451-457, Çanakkale-Turkey, December 09-10, 2006.  


Öge, Serdar “A Research OnAuthentic Leadership In The Formation Of Organizational Trust”, International Journal of Multidisciplinary Thought, ISSN: 2156-6992, 3(1): 103-112, 2013.


Öge, Serdar“ International Teams and Teamwork as Emerging Management Challenge at International Management”, Proceedings of EMU-SSEM EuroConference, International Conference on Business, Economics and Finance, Famagusta-North Cyprus, 11-13 May 2013.

 

Öge, Serdar, Ali Alagöz “An Analysis of Path-Goal Model Leadership and The Formation of Organizational Power Distance”,  International Business Management, ISSN: 1993-5250, 7(4): 288-294, 2013.


Öge, Serdar, Arif Damar “A Research Towards The Examination Of Relationship Organizational Commitment And Job Satisfaction Of Academics”, Eurasian Journal Of Business And Management, 1(2): 44-57, 2013.


Öge, Serdar, Alpay Karasoy, Özlem Kara “A Research on Glass Ceiling Syndrome Career Barriersof Women Academics”, International Science Index, Vol:08, No:09, Part V,684-693,2014.


Öge, Serdar, Esra Çiftçi, Kazım Karaboğa “The Role of Characteristics and Psychological Harassment Behaviors which Employees are Exposedon Work Alienation”, International Journal of Social, Management, Economicsand Business Engineering, Vol:8, No:8, 2629-2638, 2014.


Tekin, İ. Ç., Serdar Öge “A Study On Measuring Of Emotional Labor And Burn-Out Levels Of Shopping Mall Employees: The Case Of The Province Of Konya”, A Macrotheme Review, A Multidisciplinary Journal of Global Macro Trends, Vol:3, No:9, 84-100,2014.


Öge, Serdar, “Kariyer Yönetimi ve Kariyer Yönetiminde Karşılaşılan Güncel Sorunlar”, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)Verimlilik Dergisi, 4, 43-60(1998).


Öge, Serdar, “Entelektüel Sermaye: İşletmeler İçin Yeni Bir Değer”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 5-6, 175-200(2002).


Öge, Serdar, “Kültürel Yaklaşım Boyutuyla Örgütsel İklim”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 79-87 (2002).


Öge, Serdar, “Postmodern İş Organizasyonlarına Ergonomi Perspektifinden Bakış ve Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, 139-161 (2004).


Öge, Serdar, “Düzen mi Düzensizlik (Kaos) mi? Örgütsel Varlığın Sürdürülebilirliği Açısından Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13,285-303 (2005).


Öge, Serdar, “İş Örgütlerinin Rekabetçi Üstünlük Arayışlarında İnsan Kaynaklarının Stratejik Yönetim Perspektifinden Yorumu: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (SHRM)”, Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 9, 115-146 (2005).


Öge, Serdar, “Örgütsel Verimliliğin Sağlanmasında Ergonomi ve Uygulamalarına Verilen Önemin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9,63-84 (2005).


Öge, Serdar, A.Diken “Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetim Algı ve Uygulaması”, Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:45,Sayı: 517, 85-97, 2008.


Alagöz, A., Serdar Öge, N. Koçyiğit “Muhasebe Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemleri İlişkisinin Yönetsel Karar Alma Faaliyetlerine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 30, ss. 27-40.


Alagöz, A., Serdar Öge, M. Ortakarpuz “Bir Kurumsal Zeka Teknolojisi Olarak Veri Madenciliği ile Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr.Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, Yıl:2013, ss. 1-21.


Öge, Serdar, M. Kaplan “Girişimcilik Eğitiminde Pozitif Psikolojik Sermayenin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03 (04), 2017.


Öge, H. Serdar, Nusret Çiftçi "Örgütsel Demokrasi Algısının İç Girişimcilik Eğilimine Etkisi", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:4, Sayı:15, ss. 450-462, Aralık-2017.


Öge, H. Serdar, "Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıkları ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 21-35, 2018.  


Öge, H. Serdar, Gazi Kurnaz "Presenteeism ile Sosyal Kaytarma Arasındaki İlişki: Otomotiv İşletmesinde Bir Araştırma" International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), Vol: 3, Issue: 16, pp. 115-129, (ISSN: 2149-8598).


Öge,Serdar, “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Çalışma Süreleri Açısından Esneklik Hedefleri ve Türk Sanayisi İçin Örnek Esnek Çalışma Modelleri”, 3.Ulusal Orta Anadolu Kongresi, 97-113, Kırşehir, 2004.


Öge, Serdar, “KOBİ’lerde Verimliliğin ArttırılmasınaYönelik Yeşil Yönetim ve İşletmecilik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, 1.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 833-843, İstanbul, 2004.


Öge, Serdar, “Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi (E-İKY)’nde İnsan Kaynakları EnformasyonSistemi (HRIS)’nin Önemi ve Temel Kullanım Alanları”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, 109-117, Eskişehir, 2004.


Öge, Serdar, “Günümüz Postmodern İş Organizasyonlarında Ergonominin Önemi ve Dengeli Örgüt: Bir Değerlendirme”, 10.Ergonomi Kongresi (UluslararasıKatılımlı), Uludağ Üniversitesi, 129-131, Bursa, 2004.


Öge, Serdar, “Örgütsel Verimliliğin Sağlanmasında Ergonomik Uygulamalara Verilen Önemin Belirlenmesine Dönük Bir Araştırma”, 10. ErgonomiKongresi (Uluslararası Katılımlı), Uludağ Üniversitesi, 87-88, Bursa, 2004.


Öge, Serdar, A. Diken, “İş Örgütlerinin Rekabet Gücünün Arttırılmasında İhmal Edilen Yaklaşım:Ergonomi ve Bir Yerel Tespit”, 1.Yerel Ekonomiler Kongresi, 361-372, Karaman, 2005.


Öge, Serdar, A. Diken,“AB KOBİ’leri İle İşbirliği Arayışlarında Önemli Bir Açılım: ÇalışmaSürelerinde Esneklik ve Bir Uygulama”, 2.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 307-316, İstanbul,2005.


Diken, A., Serdar Öge ve Ş. Aslan, “Stratejik Yönetim Kamu ve Özel Sektör Örgütleri Tarafından Nasıl Algılanmakta ve Uygulanmaktadır?”, 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 281-286, Erzurum, 2006.


Diken, Ahmet, Serdar Öğe ve Yunus Emre Öztürk, “Stratejik Hedefleri Gerçekleştirmede YöneticilerinMektepli-Alaylı Oluşu İle İlgili Bir Araştırma”, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 904-910, Sakarya,2007.


Öğe, Serdar, Levent Yılmaz, “Aile İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) Bilinç Düzeyinin Tespiti”, 3. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 399-415, İstanbul, 2008.


Öğe, Serdar, SadifeGüngör, “Popüler Kültürde Liderlik Türleri Üzerine Kavramsal ve Tanımsal Birİnceleme”, 2. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 460-462, Konya, 2012.   


Öğe, Serdar, Ayşe Yavuz, “Whistleblowing ile Çalışan Sadakati Arasındaki İlişki: Konya İli İmalat İşletmesinde Örnek Uygulama”, 1.International Academic Research Congress, 959-966, Side-Antalya, 2016.


Öğe, Serdar, EsraYıldız, Nezahat Koçyiğit “Örgütsel Çekiciliğin Pozitif Örgütsel Davranışlar Sonucu Psikolojik Sermayeye Etkileri: Konya İli Süt ve Et Entegre Tesislerinde Uygulama Örneği”, 1. InternationalAcademic Research Congress, 1387-1392, Side-Antalya, 2016.


Öğe, Serdar, Emine Vasfiye Korkmaz, “Hizmetkâr Liderliğin Çalışanların Örgütsel Güveni Üzerine Etkisi: Konya Beyşehir İlçesi Bankacılık Sektörü Örneği”, 1. International Academic Research Congress, 1628-1635,Side-Antalya, 2016.


Öge, Serdar, Mehmet Kaplan, “Psikolojik Sermayenin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Girişimcilik Eğitimi Alanlar Üzerine Bir Araştırma”, V.Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongresi-IBANESS, 720,23-24 Eylül, Kırklareli, 2017.


Öge, Serdar “Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve YönetselEtkinlik”, Yeni İpek Yolu, KTO Dergisi,Yıl: 11, Sayı: 125, 35-39 (1998).

   

Öge, Serdar “Örgütsel Etkinliğin Sağlanmasında İşgören-İş Uyumunun Ergonomik Analizi”, S.Ü. Selçuk İletişim, 4, 107-119 (2001).


Öge, Serdar “Örgüt İklimi”, S.Ü.Selçuk İletişim, 4, 132-143 (2001).


Öge, Serdar “Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar”, İş’teUzman, İş ve Ekonomi Dergisi, Yıl:2, Sayı:5, 36-42 (2012).


Öge, Serdar “İnsan Kaynakları Yönetimi Bilinci”, İş’te Uzman, İş ve Ekonomi Dergisi, Yıl:3,Sayı:5, 46-47 (2013).


Öge, Serdar “İKY’ni Oluşturan İşlevler”, İş’te Uzman, İş ve Ekonomi Dergisi, Yıl:3,Sayı:10, 42-43 (2013).


Öge, Serdar “İKY’ninHukuki Boyutları ve Esneklik”, İş’teUzman, İş ve Ekonomi Dergisi, Yıl:3, Sayı: 11, (2013).


Öge, Serdar “İKY’nde İşGüvencesi”, İş’te Uzman, İş ve Ekonomi Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, (2013).

  Yönetilen Tezler
1. Ebru Yıldırım, " Örgütsel Öğrenmenin Öncülü Olarak Örgütsel Zeka: Teori ve Bir Uygulama? ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2006,
2. Pınar Erdoğruca, " Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki?, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2011, Tamamlandı
3. Muhammet Şen, " Tedarik Zinciri Yönetiminin KOBİlerde İşletme Performansı Üzerine Etkileri ve Bir Örnek Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2010, Tamamlandı
4. Sadife Güngör, " Havacılık Yer Hizmetleri Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yeri ve Önemi: Konya Havalimanı Örneği?, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2013, Tamamlandı
5. Şükran Gökçe, " Bilgi Çağının İş Organizasyonlarında Stratejik Bilgi Yönetimi: Teori ve Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2006, Tamamlandı
6. B. Oramadov, " Küçük ve Orta Büyüklükteki Sanayi İşletmeleri (KOSİ)nin İnsan Kaynakları Politikaları ve İş Analizi Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma? ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2004, Tamamlandı
7. Büşra Kılıç, " İşyerinde Yalnızlık ve İşyerinde Dışlanma Sarmalında Presenteeism: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2018, Tamamlandı
8. Hatice Ertürk, " İş Örgütlerinin Rekabet Üstünlüğü Arayışlarında Bilişim Teknolojilerinin Yeri ve Önemi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2009, Tamamlandı
9. Ramazan Usta, " Otel İşletmeciliğinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2007, Tamamlandı
10. Hadiye Arazi, " Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının İşletmelerin Kriz Yönetimindeki Yeri ve Önemi: Konu ile İlgili Bir Uygulama? ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2010, Tamamlandı
11. Ceylan Taşçıoğlu, " Eğitim Sektöründe Kariyer Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Performans Üzerine Etkileri: Teori ve Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2006, Tamamlandı
12. Mahamadi El Nour Derra, " The Effect Of Organizational Justice Perception On Organizational Citizenship Behaviour ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Yönetim Organizasyon, - 2018, Tamamlandı
13. Hatice Bayındır, " Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı: Teori ve Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, , - 2007, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Akşehir İ.İ.B.F.Dekan Vekilliği2016 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Vekili23/08/201608/02/2018
S.Ü. Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan08/02/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
Yönetim Sanatı
Yönetim Sanatı