İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. TAHİR AKGEMCİ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  takgemci selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 4341
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1985 

  Akademik Yayınlar:
1. Akgemci, T., A. Celik and M. K. Unsacar , " Social Entrepreneurship in the Global Economy: Footwear Industry Review and Toms Shoes Model ", 5th Global Business and Finance Research Conference, Sydney, Australia., , , , 2016,( )
2. Akgemci, T., Ada, S., Korkmaz, E.V., " Örgütsel İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi ", Uluslarası Multidisiplinler Konferansı, Antalya, , , , 2016,( )
3. Akgemci, T. And Y. Gayipov, " The Effects of High-Performance Human Resources Management Practices on Individual and Organizational Performance ", Fifth International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences , , , , 2016,( )
4. Celik, A., T. E. Akyazı and T. Akgemci, " The Relationship between Shared Vision and Organizational Climate in Learning Organizations: A Study in the Banking Sector ", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6, , 197-2010, 2016,( SSCI )
5. Akgemci, T., S. Gungor and A. Yilmaz, " Evaluation of Strategy as Practice Concept in Terms of Strategic Human Resources Management: Application Examples from Turkey and the World ", 5th Global Business and Finance Research Conference, Sydney, Australia., , , , 2016,( )
6. Akgemci, T. and E. S. Kabakci, " Management of Reputation and Impression ", Fifth International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB16Chennai Conference) ISBN: 978-1-943579-74-7 Chennai-India, , , , 2016,( )
7. Akgemci T., H. I. Cicekdagi and A. Celik, " Analysis on Forced Migration Dimension of Syrian Crisis Effect on Social Enviroment: Example of Konya Province ", Advances in Economics and Business Management, 3, , 175-184, 2016,( SSCI )
8. Akgemci, T., E. E. Oltulu and S. Cetin, " The Relations Of Women Employees Career Barriers And Organization Culture: A Research İn Konya ", Postmodern Openings, 7, , , 2016,( SSCI )
9. Celik, A., T. Akgemci and T. E. Akyazı, " A Comparison between the Styles of Transformational Leaders and Authentic Leaders in Crisis Management ", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6, , 183-196, 2016,( SSCI )
10. Akgemci, Tahir and Gök, S.Gökçe , " The Effects of Politıcal Behavior on the Level of Reachıng Individual Career Goals in Business ", International Journal of Business and Social Science, 6, , 182-193, 2015,( Diğer )
11. Akgemci, Tahir, Sanioğlu, Zehranur, Kızıloğlu, Esra ve Gedik, Alper , " The Effect Of Work-Famıly Lıfe Conflıct Of Academıcıans On Job Stress ", The International Symposium Economics, Business & Finance, , , , 2015,( Konferans )
12. Akgemci, Tahir ve Doğanalp, Burcu , " İnsan Kaynakları Seçimi Sürecini Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Ele Alan Ampirik Çalışmaların Önündeki Engeller ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 17, , 131-155, 2014,( Üniversite Dersgisi )
13. Akgemci, Tahir and Kızıloğlu, Esra , " Do Personality Traits Have An Impact On Organizational Identification? A Field Survey ", V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, , , , 2014,( Konferans )
14. H. K. Güleş, T. Akgemci ve M. Türkmen, " Stratejik Üretim İşletme Performansı İlişkisi: Yapısal Eşitlik Modellemesi Üzerine Bir Analiz ", Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 13, , 62-79, 2011,( Diğer )
15. C. G. Bal ve T. Akgemci, " Bilişim Teknolojilerinin Üniversite Hastanelerinde Kullanımının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, , 749-759, 2011,( Üniversite Dersgisi )
16. T. Akgemci, A. Öğüt ve M. T. Demirsel, " Akademik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi İİBF Örneği ", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 320-327, 2007,( Konferans )
17. T. Akgemci, A. Öğüt ve B. Doğanalp, " Ekonomik Kriz Dönemlerinde Transformasyonel Liderliğin Fırsat Yönetimine Etkisi ", Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, , , 309-320, 2007,( Konferans )
18. T. Akgemci, Ş. Aslan ve M. Özata, " Duygusal Zekanın Demografik Değişkenler Açısından Araştırılması: Hizmet Sektörü Yöneticileriyle İlgili Bir Çalışma ", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 871-879, 2007,( Konferans )
19. A . Çelik, T. Akgemci, A. Öğüt ve A. Tambay, " İşgören Devrinin Yönetimine İlişkin Tekstil Sektöründe Yapılan Bir Araştırma ", XIV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 621-629, 2006,( Konferans )
20. M . Ş. Şimşek, A. Çelik, T. Akgemci ve T. Fettahlıoğlu, " Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, , 569-587, 2006,( Üniversite Dersgisi )
21. A . Öğüt, T. Akgemci ve T. Gök, , " The Advantages and Disadvantages of Expert Systems Applications in Managerial Processes: The Case of Tourism Industry ", The International Conference on Modeling and Simulation, , , 701-706, 2006,( Konferans )
22. T. Akgemci, M. F. Çavuş ve N. Basım, " KOBİ'lerde İnternet ve E-Ticaret Uygulamalarının Yönetim ve İşletme Fonksiyonlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma ", XIV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 771-777, 2006,( Konferans )
23. M . Ş. Şimşek, T. Akgemci, A. Öğüt ve R. İraz, " Konya'da Faaliyet Gösteren Otomotiv-Yan Sanayi İşletmelerinde Yöneticilerin Bakış Açılarıyla Stratejik Planlama ", XIV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 441-450, 2006,( Konferans )
24. M . Ş. Şimşek, A. Çelik, T. Akgemci ve T. Fettahlıoğlu, " Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi: Kahramanmaraş Özel İşletme ve Kamu Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", XIV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 585-593, 2006,( Konferans )
25. M . Ş. Şimşek, T. Akgemci, A. Çelik ve A. Öğüt, " Aile İşletmelerinde Güç Odakları Araştırması ", II. Aile İşletmeleri Kongresi, , , 434-446, 2006,( Konferans )
26. A . Öğüt, H. K. Güleş ve T. Akgemci , " Post-Endüstriyel İş Dünyasında İleri Bilişim Teknolojileri Kullanımının Örgütsel, Sektörel ve Stratejik Sinerji Üretimine Etkileri ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, , 305-314, 2005,( Üniversite Dersgisi )
27. T. Akgemci, A. Çelik ve S. Ada, " Women's Entrepreneurship in Turkey ", III. International Entrepreneurship and Macroeconomic Management Conference, , , , 2005,( Konferans )
28. A . Çelik, M. Güven, T. Akgemci ve S. Şahin , " Role of Entrepreneurship Culture in Unlocking Organizations: Cases of the SMEs in Turkey ", Twelfth Annual International Conference on Advances in Management, , , , 2005,( Konferans )
29. T. Akgemci ve İ. Sevinç, " The Role and Importance of Team Work in Increasing Organizational Productivity in the Process of Globalization ", Knowledge Society, Economy and Education Congress, , , , 2005,( Konferans )
30. A . Çelik, T. Akgemci ve M. Kar, " Entrepreneurship and the SMEs of Turkey in a Globalizing World ", III. International Entrepreneurship and Macroeconomic Management Conference, , , , 2005,( Konferans )
31. T. Akgemci, A. Öğüt ve M. A. Tosun, " Küresel Rekabetin Sunduğu Fırsatlar ve Tehditler Bağlamında KOBİ'lerde Stratejik Yenilik Yönetimi: SWOT Analizine Dayalı Kuramsal Bir Değerlendirme ", S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10, , 139-156, 2005,( Üniversite Dersgisi )
32. H. K. Güleş, T. Akgemci ve A. Civelek , " Stratejik Bir Rekabet Aracı Olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama ", S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, , 273-290, 2005,( Üniversite Dersgisi )
33. Ş. Aslan, T. Akgemci ve A. Çelik , " Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti Araştırması: Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi Örneği ", KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1, , 113-123, 2004,( Üniversite Dersgisi )
34. A . Öğüt, T. Akgemci ve A. Ş. Çetinkaya, " Sistem Yaklaşımı Perspektifiyle Konaklama İşletmelerinde Takım Yönetimi Sorunsalı ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 369-376, 2004,( Konferans )
35. A . Çelik, T. Akgemci, M. Ş. Şimşek ve H. Aklan, " Organizational Functioning Defeats in the Turkish Public Bureaucracy from Parkinson Law and Peter Principle Viewpoints ", XI. Annual International Conference on Advances in Management, , , , 2004,( Konferans )
36. A . Öğüt, T. Akgemci ve M. T. Demirsel, " Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci, ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, , 277-290, 2004,( Üniversite Dersgisi )
37. T. Akgemci ve İ. Sevinç, " Aile İşletmelerinde Büyümenin Kavramsal Analizi ", I. Aile İşletmeleri Kongresi, , , 512-520, 2004,( Konferans )
38. T. Akgemci, A. Çelik ve M. Ş. Şimşek, " Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş İllerinde Karşılaştırmalı Sanayi Kültürü Araştırması ", I. Kahramanmaraş Sempozyumu, , , , 2004,( Konferans )
39. A . Çelik ve T. Akgemci, " Kaybolan Meslekler Araştırması: Kahramanmaraş Örneği ", I. Kahramanmaraş Sempozyumu, , , , 2004,( Konferans )
40. T. Akgemci, E. Aydoğan ve B. Kaplan , " Yöneticiler Açısından İş Analizi Sonuçlarının İşletmelerde Uygulanabilirliği: Özel Sektör Kuruluşlarında Bir Uygulama ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 325-336, 2004,( Konferans )
41. A . Çelik, M. Eyitmiş, T. Akgemci, " TKY Uygulamalarında Yaşanan İnsan Kaynakları Direnci: Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı Liselerde Yapılan Bir Araştırma ", Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, , , 391-407, 2003,( Konferans )
42. T. Akgemci, A. Çelik, M. F. Çavuş ve M. T. Demirsel, " A Research On Applications of Internet and Electronic Commerce In Small And Medium Sized Enterprises ", International Conference on Signal Processing, , , 140-143, 2003,( Konferans )
43. A . Çelik, T. Akgemci, A. Yüceler ve B. Kaplan, " The Use Of Knowledge-Based Systems In The Enterprises ", International Conference on Signal Processing , , , 144-148, 2003,( Konferans )
44. A . Çelik, T. Akgemci ve E. Aydoğan, " Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Etik: Yönetim Kuramları Açısından Karşılaştırmalı bir Yaklaşım ", 1. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, , , 574-588, 2003,( Konferans )
45. T. Akgemci, A. Çelik ve Ş. Özgener, " Sosyal Denetim Kavramına Genel Bir Yaklaşım (Değerlendirme) ", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, , , 9-21, 2001,( Üniversite Dersgisi )
46. T. Akgemci, " Örgütlerde Stres Yönetimi ", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 1-2, , 301-310, 2001,( Üniversite Dersgisi )
47. T. Akgemci, " Kariyer Planlaması ", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, , 187-196, 2000,( Üniversite Dersgisi )
48. T. Akgemci, " İşgücü Planlanmasında İş Analizinin Yeri ", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, , 55-72, 2000,( Üniversite Dersgisi )
49. T. Akgemci, " Sanayi Ötesi Toplum ve Öğrenen Organizasyonlar ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2, , 59-72, 1999,( Üniversite Dersgisi )
50. T. Akgemci ve Ş. Özgener , " Öğrenen Organizasyon Anlayışı ile Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Eşdeğer mi? ", Standart Dergisi, 442, , 50-55, 1998,( Üniversite Dersgisi )
51. M . Ş. Şimşek, T. Akgemci ve A. Çelik, " Örgütlerde Rol Çatışması ve Yönetimine Farklı Bir Boyut: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Profesyonel Yönetici, Sermaye Sahibi Anlaşmazlığı Araştırması ", Örgütlerde İnsan Davranışlarının Yönetimi Sempozyumu, , , , 1998,( Konferans )
52. M . Ş. Şimşek, A. Çelik. ve T. Akgemci, " Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Girişimci Tipolojilerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", VI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 463-478, 1998,( Konferans )
53. T. Akgemci ve A. B., " Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İhracatının Geliştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ", Konya Ticaret Odası Dergisi, 23, , 24-29, 1998,( Kurum Dergisi )
54. T. Akgemci ve S. Ö., " Ortak Girişim (Joint Venture) ", Konya Ticaret Odası Dergisi, 114, , 33-36, 1997,( Kurum Dergisi )
55. T. Akgemci, " Liderlik Prensipleri ve Lider Özellikleri ", Konya Personel Eğitim Komutanlığı Yönetimde Verimlilik Esasları Sempozyumu, , , 149-162, 1997,( Konferans )
56. T. Akgemci, " Moral ve Motivasyonun Yönetime Etkisi ", Konya Personel Eğitim Komutanlığı Yönetimde Verimlilik Esasları Sempozyumu, , , 59-74, 1997,( Konferans )
57. T. Akgemci, A. Çelik ve A. A. , " Konya Küçük ve Orta Boy İşletmelerinde Yapılan Yönetim ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma ", Konya Ticaret Odası Dergisi, 104, , 23-31, 1997,( Kurum Dergisi )
58. T. Akgemci, " İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme Etkenliğinin Sağlanması ", Verimlilik Dergisi, 4, , 47-62, 1997,( Kurum Dergisi )
59. T. Akgemci, " Amaçlara Göre Yönetim (AGY) Tekniğinin Başarı Değerlemesindeki Yeri ", Konya Ticaret Odası Dergisi, 101, , 28-33, 1996,( Kurum Dergisi )
60. T. Akgemci, " Türkiye'de ve Dünyada Özelleştirme ", Ticaret Turizm Dergisi, 3, , 4-7, 1992,( Kurum Dergisi )
61. T. Akgemci, " Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Anlayışı ", Ticaret Turizm Dergisi, 15, , 16-18, 1991,( Kurum Dergisi )
62. T. Akgemci ve A. D., " Kalite İçin Liderlik ", 1. Ulusal Kalite Kongresi, , , , 1998,( Konferans )  Yönetilen Tezler
1. ESRA KIZILOĞLU, " İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİNİN BİLGİ PAYLAŞMA TUTUMU VE İŞ ÇIKTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALGILANAN ETİK İKLİMİN ARACI ROLÜ ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME, 2013 - , Devam Ediyor
2. SUUDAN GÖKÇE GÖK, " Çalışma Ahlakının İş Performansı Üzerine Etkileri:Dinler Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, iŞLETME, 2012 - , Devam Ediyor
3. CELAL CAHİT AĞAR, " âkim İktisadi Sistem-İşletme İlişkileri Bağlamında, Organizasyon Yapılarının Otokratikleşme ve Demokratikleşme Eğilimleri. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2011 - 2011, Tamamlandı
4. ESRA ÇİFTÇİ, " GENEL SİNİZMİN ve ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞE BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİ:KONYA İLİNDEKİ OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2010 - 2013, Tamamlandı
5. CANAN GAMZE BAL, " Üniversite Hastanelerinde Bilişim Teknolojilerinin Stratejik Kullanıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, , 2009 - 2010, Tamamlandı
6. FATİH VAROL, " ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE OLAN ETKİSİ: KONYA İLİ İLAÇ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2008 - 2010, Tamamlandı
7. ESRA GÖKÇEN KAYGISIZ, " ÖRGÜTSEL BİLGELİĞİN YARATILMASINDA DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME, 2008 - 2013, Tamamlandı
8. NEZAHAT YILDIZ, " İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2008 - 2011, Tamamlandı
9. AYŞE ÖZAĞIR, " İş Yaşamında Kadınların Karşılaştıkları Sorunların Bireysel Performansa Etkileri: Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2007 - 2010, Tamamlandı
10. BURCU DOĞANALP , " İnsan Kaynakları Seçme Sürecinde Bulanık Mantık Yaklaşımı: Görgül Bir Araştırma. ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, , 2006 - 2012, Tamamlandı
11. BARIŞ İBRAHİM DİLEK , " PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2006 - 2009, Tamamlandı
12. MEHMET LEVENT YILMAZ, " İlk 500de Faaliyet Gösterin Konyadaki İşletmelerin Stratejik Yönetime Bakış Açıları, Sorunları ve Çözüm Önerileri" ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2005 - 2007, Tamamlandı
13. OĞUZHAN ŞİRECİ, " Kamu Kurumlarında TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması Ve Örgütsel Verimlilik Üzerine Etkisi:Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uygulaması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2005 - 2006, Tamamlandı
14. TUBA BEKİŞ, " Liderlikte Ruhsal Zeka Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2003 - 2006, Tamamlandı
15. ELİF SİNANOĞLU KOÇ, " Kadın Girişimciler Kavramı ve Serbest Meslek Mensubu Kadın Girişimcilere İlişkin Konya İlinde Uygulamalı Bir Araştırma ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2003 - 2006, Tamamlandı
16. BURCU KAPLAN, " riz Döneminde Transformasyonel Lider Davranışların İşletme Performansı Bağlamında Fırsat Yönetimne Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama ", SELÇUK ÜNİVERSİTSİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2003 - 2006, Tamamlandı
17. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ, " İşletmelerde Personel Güçlendirme Uygulamalarının Örgütsel Yraratıcılık ve Yenilikçiliğe Etkileri Üzerine İmalat Sanayiinde Bir Uygulama ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME, 2003 - 2006, Tamamlandı
18. YETER DEMİR, " Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Performans Değerleme Yöntemlerinin İncelenmesi, Güven Sigorta A.Ş. İçin Karşılaştırmalı Bir Model ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME, 2003 - 2006, Tamamlandı
19. SİBEL AKANDERE, " İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlemenin Bireysel ve Örgütsel Başarıya Katısının Üretim ve Hizmet İşletmelerinde Araştırılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2002 - 2005, Tamamlandı
20. MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ, " Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Elektronik Ticaret: Adanada faliyet Gösteren Kobiller üzerinde Bir Araştırma ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2002 - 2003, Tamamlandı
21. KÜRŞAT ALP, " ş Analizleri ve İş Analizi Sonuçlarının İşletmelerde Kullanılabilirlik Seviyesinin Araştırılmasına Yönelik Bir Uygulama ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, , , İŞLETME, 1999 - 2003, Tamamlandı
22. AYTEN AKATAY, " Y önetsel Zamanın Etkin Kullanılması Teori ve Bir Uygulama ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, , 1997 - 2003, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Niğde Eğitim Yüksek Okulu Müdürlüğü19891992
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği19921993
Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü19931995
Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü19951995
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü20032010
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı20102012
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müd.15/12/200324/02/2010
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Bşk.05/07/200605/07/2009
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku A.B.D.Anabilim Dali Bşk.05/07/200906/01/2011
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Vekili09/02/201024/02/2010
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müdür Vekili24/02/201017/03/2010
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan24/02/201030/12/2011
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat BölümüBölüm Başkani17/08/201026/08/2010
S.Ü. RektörlükRektör Yrd.27/12/201101/11/2013
S.Ü. Sanat Ve Tasarim FakültesiDekan Vekili05/04/201225/04/2013
S.Ü. Mesleki Eğitim FakültesiDekan Vekili05/04/201225/04/2013
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme BölümüBölüm Başkani29/03/2017 

 Ek Bilgi

 Dersler