ECON. AND ADM. SCIENCE
BUSINESS
 
 Name and Surname: Assistant. SERAP KALFAOĞLU
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF BUSINESS PROGRAM OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 
E-Mail  serapkalfaoglu selcuk.edu.tr
Phone 0332 223 31 00
Address Selçuk Üni., İİBF, İşletme Bölümü, 1. Kat, A127 nolu oda, Ardıçlı Mah., Alaaddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/Konya
Url: https://www.selcuk.edu.tr/iktisadi_ve_idari_bilimler/isletme/akademik_personel/bilgi/11920/tr
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi, İİBF2017 

  Publications:

Gerşil, G. ve Yılmaz, S. (2014).Global power is now in Cosmocrats, Global executives to our globalized world: Cosmocrats. European Journal of Research on Education, 2 (Special Issue): 50-54. (http://iassr2.org/rs/020806.pdf) 

 

Kalfaoğlu, S., Çelik, A. ve Kalfaoğlu, V. (2018).Çalışanların Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Kimliklenme Düzeyleri Üzerine Etkileri Araştırması. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 11: 24-43.(http://dergipark.gov.tr/download/article-file/522293)

 

Akgemci, T., Alaloul, A., Kızıloglu, E. ve Kalfaoglu, S. (2018). Existence of Nepotism in Associations and Its Effects on Employee Motivation and Performance. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 4 (8): 339-352.(http://ideastudies.com/Makaleler/1742000722_14_4-8_ID-113.%20Akgemci%20vd_339-352.pdf)

 

Kalfaoğlu, S. (2018). Duygusal Zeka ile Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: DEGA Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(27): 2827-2845. (http://www.jshsr.org/Makaleler/1156527778_15_2018_5-27.ID677.%20KALFAO%C4%9ELU_2827-2845.pdf)

 

İraz, R., Kalfaoğlu, S. ve Kurnaz, G. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnovasyon Performansının Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 21 (2): 393-406.(http://dergipark.gov.tr/download/article-file/572437)

 

Kalfaoğlu, S. ve Bedük, A. (2018). Türkiye’nin Start-Up Ekosisteminin İncelenmesi “Osr Robotics” Firması Örnek Olayı. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (9): 25-40.(http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/052/AKMYOSBD-2018.pdf)

 

Akgemci, T., Kalfaoğlu, S., Çağlıyan, V. ve İpek Çınar, F. (2018). Örgütsel Zekanın Firma Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 2nd International Economic Research and Financial Market Congress, 12-14 April, Nevşehir, pp. 809-829.(http://ierfm.com/Documents/ierfm_2018_bildiri_kitabi.pdf)

 

Gerşil, G. ve Kalfaoğlu, S. (2018).Türkiye'de Yeşil İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Yansımaları. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, 7-8 September, Didim/Aydın, pp. 1211-1220.(http://ukodlk2018.com/wp-content/uploads/2019/01/Proceeding-Book-PDF.pdf)

 

Akgemci, T., Sarı Gerşil, G., Kalfaoğlu, S. ve Erat, L. (2018). İşveren Markası Algısı ile Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, 7-8 September, Didim/Aydın, pp. 548-564. (http://ukodlk2018.com/wp-content/uploads/2019/01/Proceeding-Book-PDF.pdf)

 

Kalfaoğlu, S. ve Erbaşı, A. (2018). Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, İş Erteleme Davranışı ve İş Stresi İlişkileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (84): 375-388. (http://www.asosjournal.com/Makaleler/962654774_14353%20Serap%20KALFAO%C4%9ELU.pdf)

 

Akgemci, T. ve Kalfaoğlu, S. (2018). Algılanan Kontrolün Yetki Devri ve Performansla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. (Editör: Dr. Ercan Yılmaz ve Dr. Süleyman Alpaslan Sulak). Human Society and Education in the Changing World. Konya: Palet Yayınları, 24-33.

 

Akgemci, T. ve Kalfaoğlu, S. (2018). Eylem Araştırması. (Editör: Prof. Dr. Şebnem Aslan). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber. Konya: Eğitim Yayınevi, 395-408.(https://www.kitapyurdu.com/kitap/sosyal-bilimlerde-arastirma-yontemleri-amp-nicel-nitel-ve-karma-tasarimlar-icin-bir-rehber--/487729.html)

 

Kalfaoğlu, S. ve Öğe, H. S. (2018). Fırsat Girişimcisinin Yeni Özelliği: Polikronisite. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13 (2): 166-182.

 

Attar, M., Jami, M. S. ve Kalfaoğlu, S. (2019). Effect of Cultural Intelligence on Transactional and Transformational Leadership Styles: A Research in Charity Organizations in Erbil. Selçuk Üni. Sos. Bil. Ens. Der.,(41): 148-160.


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli06/04/201702/01/2018

 Additional Information

 The Courses