İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Temel ekonometri ve istatistik teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme ve makro iktisada ilişkin verileri yorumlayabilme yeteneğine sahip olma.
P.Ç.6
İktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
P.Ç.7
Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi, şirket finansmanı, turizm işletmeciliği ve kamu idareciliği gibi kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt eğitim konusuna girmeyen alanlardan birinde de uzmanlaşmaya sahip olma.
P.Ç.2
Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olma.
P.Ç.4
Mikro iktisat teorisi hakkında bilgili olma.
P.Ç.3
Makro iktisat teorisi hakkında bilgili olma.
P.Ç.5
Uluslararası iktisat teorisi ve politikası hakkında bilgili olma.
P.Ç.9
Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarında uzmanlaşma hedefine sahip olma.
P.Ç.8
Türkçede olduğu gibi bir yabancı dilde de yazılı (ve tercihen ilave olarak sözlü) iletişim becerisine sahip olma.
P.Ç.11
Muhasebe, istatistik ve ekonometri programlarını kullanma becerisine sahip olma.
P.Ç.10
İktisadi teorilerin tarihi gelişimi ve bunların iktisadi politikaları ile ilişkisinin kurulması.
P.Ç.14
Kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu yüksek nitelikli elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olma.
P.Ç.12
Kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu yüksek nitelikli elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olma.
P.Ç.13
Bağımsız denetim kurumları ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapabilecek, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olma.
TYYÇ1
Beşeri bilimler alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak güncelbilgileri içeren dersmateryallerine,uygulamalı araç vegereçlere, sahaçalışmalarındauygulanan araştırmayöntem ve tekniklerineve diğer kaynaklardadesteklenen ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanındaedindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgileri kullanır.
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanındaedindiği kuramsal veuygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma vetopluma hizmet alanlarında,kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında karşılaşılanve öngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek için bireysel olarakbağımsız çalışır veya ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarınilgili alandaki gelişimine yöneliketkinlikleri planlar.
TYYÇ6
Beşeri bilimler alanındaki bilgi vebecerileri kullanarak, kişisel vekurumsal gelişimi planlar
TYYÇ7
Beşeri bilimler alanındaedindiği bilgi ve becerilerieleştirel bir yaklaşımladeğerlendirir.
TYYÇ8
Sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve öğrenme süreçleriniyönetir
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ10
Beşeri bilimler alanındaki ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir veonlara düşüncelerini aktarır,sorunlarla ilgili çözüm önerilerinikuramsal ve uygulamalı olarakortaya koyar.
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanı ile ilgilisorunlara yönelik olarak çözümönerilerini nicel ve nitel verilerledestekler ve bu verileri ilgilialanda bulunan uzman olan veolmayan kişi ve kurumlarla çeşitliiletişim araçlarıyla paylaşır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanındaki çeşitlisosyal, kültürel ve sanatsaletkinliklere katılır.
TYYÇ13
Bir yabancı dili kullanarak beşeribilimler alanında kuramsal veuygulamalı bilgileri izler ve ilgilialandaki uzman ve uzmanolmayan kişi ve kuruluşlarla bubilgileri paylaşır (Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyinde).
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanınıngerektirdiği bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve bilgiteknolojilerini ileri düzeydekullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgileri toplar, çözümler,yorumlar ve ilgili kişi,kurum ve kuruluşlarlapaylaşır.
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgilerin uygulanmasısürecinde etik değerlerigözetir.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanındasosyal, kültürel haklarınevrenselliğini destekler,sosyal adalet bilinci kazanır,tarihi ve kültürel mirasasahip çıkar.
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanındadisiplinler arası araştırma veinceleme yapar.
TYYÇ19
Kalite yönetim ve süreçlerineuygun davranır ve katılır.
TYYÇ20
Alanla ilgili temel kavramsalbilgilere, uygulamadakiyansımalarını da göz önündebulunduracak şekilde ileridüzeyde sahiptir.
TYYÇ21
Sosyal ve DavranışBilimlerinde temelkavramları kavrayabilme,kavramlar arası ilişkilerehakimdir.
TYYÇ22
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarınadair temel bilgilere sahiptir.
TYYÇ23
Toplumlarının yaşadığıdönüşümlerin nedenleri vesonuçları hakkında temelbilgilere sahiptir.
TYYÇ24
Sosyal Araştırma vePlanlama bilgisine sahiptir.
TYYÇ25
İleri düzeyde veri işleyerekbilgi elde edebilmek içingerekli bilgilere kuramsal veuygulama düzeyinde sahiptir
TYYÇ26
Alanla ilgili kuramsal bilgilerianaliz etme ve uygulamadakiyansımalarını değerlendirmebecerisine sahiptir.
TYYÇ27
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranışbilimleri alanında özgün bilgikaynaklarına ulaşır.
TYYÇ28
Üstlendiği görev vesorumlulukları yerinegetirme bilincine sahiptir.
TYYÇ29
Alana ilişkin bilgileri teknikolanaklarla işleyerek bilgi eldeeder ve bu bilgileri alanıngerektirdiği teknik donanımla(bilgisayar ortamında vb.)rapor haline getirip sunmabecerisine sahiptir.
TYYÇ30
Karar alma, kararı uygulamave davranış haline getirmedealana ilişkin sahip olunanbilgileri kullanabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ31
Alanı ile ilgili alt dallar vediğer sosyal bilimler alanlarıile ilişki kurarakdisiplinlerarası yorum üretirve analiz yapma becerilerinesahiptir ve bu becerilerinigeliştirir.
TYYÇ32
Alanla ilgili bir meseleyigerek ekip olarak gerekse dekendi başına bağımsız birşekilde çözer.
TYYÇ33
Alanla ilgili uygulamadagörülebilecek herhangi biraksaklığı veya sorunuçözmek için bireyseldüzeyde ve ekip olaraksorumluluk yüklenir,gerektiğinde inisiyatif alır.
TYYÇ34
Alanı ve ilgili alt dallardayapılacak çok üyeli gruparaştırmalarının süreçlerinive zamanlamasını planlar,planlanmış görevleriistenildiği ölçüde vezamanında yerine getirir
TYYÇ35
Toplumsal hayatıngerekleri doğrultusundadavranır, tutum vetavırlarıyla topluma örnekolur.
TYYÇ36
Alanla ilgili elde edilenbilgileri neden ? sonuç veeleştiri süzgecinden geçirirve değerlendirir.
TYYÇ37
Neyi nasıl öğreneceğinibilir.
TYYÇ38
Alanla ilgili bilgi veuygulama eksikliklerinitespit eder
TYYÇ39
Alanla ilgili ilgi ve isteğisürekli canlı tutabilecekseviyede olduğunugösterir
TYYÇ40
Öğrenimini aynı alandabir ileri eğitim düzeyineveya aynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ41
Bilgiyi paylaşma vebirlikte öğrenmeyetkinliğine sahiptir.
TYYÇ42
Yaşamboyu öğrenme vesorgulama bilincikazanmıştır.
TYYÇ43
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebecerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
TYYÇ44
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri işyaşamında değerlendirir ve uygulamayetkinliğine sahiptir.
TYYÇ45
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsalaltyapı ve kavramsal zenginliğininyarattığı farklılığı bireysel kariyerineyansıtır.
TYYÇ46
Uzmanlık bilgisini, toplumsalsorumluluk bilinciyle kullanır.
TYYÇ47
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları,sosyal sorumluluk yaklaşımıçerçevesinde proje ve etkinlikleredönüştürür
TYYÇ48
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ49
Alanının gerektirdiği ölçüde AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ50
Alanla ilgili bilgi vebirikimlerin oluşturulması(toplama, yorumlama vesonuçların duyurulması)sürecinde toplumsal,kültürel, bilimsel ve etikdeğerlere uygun hareketeder
TYYÇ51
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyal adalet,kalite ve kültürel değerlerile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ52
Değişime ve yeniliğekarşı açık tutuma sahiptir
TYYÇ53
Sosyal ve davranışsalolgulara dair görüşlerinialanın sağladığı yöntemve bilgi kümesinikullanarak geliştirme veolayları yorumlamadayetkinlik sahibidir.