ECON. AND ADM. SCIENCE
ECONOMICS
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Describe and explain fundamental concepts and applications in the fields of microeconomics and macroeconomics, and learn how to use basic econometrics and statistical techniques in order to produce solutions for problems encountered in these fields
P.Ç.2
Aware of social, scientific, and professional ethical values considering the fact that economics is a social science.
P.Ç.3
Gain experience and have a career opportunity in one of the non-departmental fields such as marketing, management, human resource management, corporate finance, public administration, and tourism management.
P.Ç.6
Gain ability to look at the problems of daily life from a broader perspective, and gain the necessary skills not only to understand the economic problems but also to construct a model and defend in meaningful way.
P.Ç.7
Demonstrate knowledge of microeconomic theory.
P.Ç.5
Demonstrate knowledge of macroeconomic theory
P.Ç.4
Demonstrate knowledge of international economic theory and policy
P.Ç.9
Have career opportunities in one of the sub-branches of economics such as public finance, agricultural economics, environmental economics, natural resource economics, labor economics, economics of industrial organization, economics of property rights, international finance, money and banking, econometrics, innovation and technology, economic growth and development.
P.Ç.11
Demonstrate written and oral communication skills in a foreign language as well as in their native language.
P.Ç.10
Learn how to use various econometric and statistical software packages in statistical data analysis and evaluations, as well as accounting software.
P.Ç.8
Acquire and use knowledge of the historical development of economic theories, and establish the relationship with the economic policies.
P.Ç.13
Demonstrate sufficient knowledge and skills of law demanded in both public and private sector.
P.Ç.12
Demonstrate knowledge of accounting skills demanded by both public and private sector especially for their highly qualified personnel
P.Ç.14
Demonstrate qualifications demanded by the private industry, and work in the various independent audit institutions, the regulatory and supervisory agencies
TYYÇ1
Beşeri bilimler alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak güncelbilgileri içeren dersmateryallerine,uygulamalı araç vegereçlere, sahaçalışmalarındauygulanan araştırmayöntem ve tekniklerineve diğer kaynaklardadesteklenen ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanındaedindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgileri kullanır.
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanındaedindiği kuramsal veuygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma vetopluma hizmet alanlarında,kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında karşılaşılanve öngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek için bireysel olarakbağımsız çalışır veya ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarınilgili alandaki gelişimine yöneliketkinlikleri planlar.
TYYÇ6
Beşeri bilimler alanındaki bilgi vebecerileri kullanarak, kişisel vekurumsal gelişimi planlar
TYYÇ7
Beşeri bilimler alanındaedindiği bilgi ve becerilerieleştirel bir yaklaşımladeğerlendirir.
TYYÇ8
Sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve öğrenme süreçleriniyönetir
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ10
Beşeri bilimler alanındaki ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir veonlara düşüncelerini aktarır,sorunlarla ilgili çözüm önerilerinikuramsal ve uygulamalı olarakortaya koyar.
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanı ile ilgilisorunlara yönelik olarak çözümönerilerini nicel ve nitel verilerledestekler ve bu verileri ilgilialanda bulunan uzman olan veolmayan kişi ve kurumlarla çeşitliiletişim araçlarıyla paylaşır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanındaki çeşitlisosyal, kültürel ve sanatsaletkinliklere katılır.
TYYÇ13
Bir yabancı dili kullanarak beşeribilimler alanında kuramsal veuygulamalı bilgileri izler ve ilgilialandaki uzman ve uzmanolmayan kişi ve kuruluşlarla bubilgileri paylaşır (Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyinde).
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanınıngerektirdiği bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve bilgiteknolojilerini ileri düzeydekullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgileri toplar, çözümler,yorumlar ve ilgili kişi,kurum ve kuruluşlarlapaylaşır.
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgilerin uygulanmasısürecinde etik değerlerigözetir.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanındasosyal, kültürel haklarınevrenselliğini destekler,sosyal adalet bilinci kazanır,tarihi ve kültürel mirasasahip çıkar.
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanındadisiplinler arası araştırma veinceleme yapar.
TYYÇ19
Kalite yönetim ve süreçlerineuygun davranır ve katılır.
TYYÇ20
Alanla ilgili temel kavramsalbilgilere, uygulamadakiyansımalarını da göz önündebulunduracak şekilde ileridüzeyde sahiptir.
TYYÇ21
Sosyal ve DavranışBilimlerinde temelkavramları kavrayabilme,kavramlar arası ilişkilerehakimdir.
TYYÇ22
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarınadair temel bilgilere sahiptir.
TYYÇ23
Toplumlarının yaşadığıdönüşümlerin nedenleri vesonuçları hakkında temelbilgilere sahiptir.
TYYÇ24
Sosyal Araştırma vePlanlama bilgisine sahiptir.
TYYÇ25
İleri düzeyde veri işleyerekbilgi elde edebilmek içingerekli bilgilere kuramsal veuygulama düzeyinde sahiptir
TYYÇ26
Alanla ilgili kuramsal bilgilerianaliz etme ve uygulamadakiyansımalarını değerlendirmebecerisine sahiptir.
TYYÇ27
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranışbilimleri alanında özgün bilgikaynaklarına ulaşır.
TYYÇ28
Üstlendiği görev vesorumlulukları yerinegetirme bilincine sahiptir.
TYYÇ29
Alana ilişkin bilgileri teknikolanaklarla işleyerek bilgi eldeeder ve bu bilgileri alanıngerektirdiği teknik donanımla(bilgisayar ortamında vb.)rapor haline getirip sunmabecerisine sahiptir.
TYYÇ30
Karar alma, kararı uygulamave davranış haline getirmedealana ilişkin sahip olunanbilgileri kullanabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ31
Alanı ile ilgili alt dallar vediğer sosyal bilimler alanlarıile ilişki kurarakdisiplinlerarası yorum üretirve analiz yapma becerilerinesahiptir ve bu becerilerinigeliştirir.
TYYÇ32
Alanla ilgili bir meseleyigerek ekip olarak gerekse dekendi başına bağımsız birşekilde çözer.
TYYÇ33
Alanla ilgili uygulamadagörülebilecek herhangi biraksaklığı veya sorunuçözmek için bireyseldüzeyde ve ekip olaraksorumluluk yüklenir,gerektiğinde inisiyatif alır.
TYYÇ34
Alanı ve ilgili alt dallardayapılacak çok üyeli gruparaştırmalarının süreçlerinive zamanlamasını planlar,planlanmış görevleriistenildiği ölçüde vezamanında yerine getirir
TYYÇ35
Toplumsal hayatıngerekleri doğrultusundadavranır, tutum vetavırlarıyla topluma örnekolur.
TYYÇ36
Alanla ilgili elde edilenbilgileri neden ? sonuç veeleştiri süzgecinden geçirirve değerlendirir.
TYYÇ37
Neyi nasıl öğreneceğinibilir.
TYYÇ38
Alanla ilgili bilgi veuygulama eksikliklerinitespit eder
TYYÇ39
Alanla ilgili ilgi ve isteğisürekli canlı tutabilecekseviyede olduğunugösterir
TYYÇ40
Öğrenimini aynı alandabir ileri eğitim düzeyineveya aynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ41
Bilgiyi paylaşma vebirlikte öğrenmeyetkinliğine sahiptir.
TYYÇ42
Yaşamboyu öğrenme vesorgulama bilincikazanmıştır.
TYYÇ43
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebecerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
TYYÇ44
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri işyaşamında değerlendirir ve uygulamayetkinliğine sahiptir.
TYYÇ45
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsalaltyapı ve kavramsal zenginliğininyarattığı farklılığı bireysel kariyerineyansıtır.
TYYÇ46
Uzmanlık bilgisini, toplumsalsorumluluk bilinciyle kullanır.
TYYÇ47
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları,sosyal sorumluluk yaklaşımıçerçevesinde proje ve etkinlikleredönüştürür
TYYÇ48
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ49
Alanının gerektirdiği ölçüde AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ50
Alanla ilgili bilgi vebirikimlerin oluşturulması(toplama, yorumlama vesonuçların duyurulması)sürecinde toplumsal,kültürel, bilimsel ve etikdeğerlere uygun hareketeder
TYYÇ51
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyal adalet,kalite ve kültürel değerlerile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ52
Değişime ve yeniliğekarşı açık tutuma sahiptir
TYYÇ53
Sosyal ve davranışsalolgulara dair görüşlerinialanın sağladığı yöntemve bilgi kümesinikullanarak geliştirme veolayları yorumlamadayetkinlik sahibidir.