İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Haldun SOYDAL

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Ayşen EDİRNELİGİL

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Mustafa TEK

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GERÇEKER

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Esra KABAKLARLI

Amacı: Ekonomik konular hakkında bilgi üretmek ve paylaşmaktır. Bu amaçla - Özellikle Türkiye Ekonomisi hakkında, uluslararası düzeyde kaliteli araştırmalar yapar. - Lisans programları özel ve kamu sektörlerinde başarılı bir şekilde çalışabilecek, ana ekonomik konsept ve methodları anlamış, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmiş yaratıcı ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirmeye odaklıdır. - Lisans üstü programları bağımsız araştırma yapabilen ve ekonomistlerin yer aldığı kurumların talepleri karşılayabilecek belirli konularda uzmanlaşmış kaliteli iktisatçılar yetiştirmeye odaklıdır.

Vizyon: Bilimsel faaliyetlerinin niteliği ve yürüttüğü öğretim programlarının kalitesi ile ayırt edilen bir kurum haline getirmektir.

Misyon: Öğrencilere günümüz dünya ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi vermek hem fen bilimleri hem de diğer sosyal bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası bir araştırma felsefesiyle ekonomi biliminin sınırlarını zorlayan araştırmalar yapmak ve bölümün akademik birikimini toplumla paylaşmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İktisadi ve toplumsal sorunlar ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve iktisadi ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek gelişmesine katkıda bulunan ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektörde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, b) O öğretim yılında Selçuk Üniversitesi birimlerine merkezi yerleştirme ile veya Selçuk Üniversitesi Yurt dışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak, c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek, ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında önlisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim önlisans programında kayıtlı olmamak. (2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz veri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTSlik dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. (2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. (3) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

İstihdam Olanakları: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunları mali müşavirlik, dış ticaret uzmanlığı, halkla ilişkiler, sigortacılık, finans, borsa ve menkul kıymetler, ihracat ve ithalat alanlarında çalışabilmektedirler. Kaymakamlık, İdari yargı hâkimliği, Sayıştay denetçiliği, Bakanlıklarda, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük yapabilmektedirler. Ayrıca medya, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar iktisatçıların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.