İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ORHAN ÇOBAN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT POLİTİKASI
E-Mail :  ocoban selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234362
Adres : Selçuk Üniversitesi, İİBF, İKtisat Bölümü, Kampüs, Selçuklu, Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF20022008
Selçuk Üniversitesi İİBF2008 

  Akademik Yayınlar:

 

1. Kitaplar ve Kitap B�l�mleri:

1.1. �oban, Orhan, End�stri İktisadı ve Oyun Teorisi: Rekabetin Analitik Bir İncelemesi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa (2003), ISBN: 975 –8768 –00X.

1.2. Yıldız,Rıfat, Şevki �zgener ve Orhan �oban, Nevşehir Ekonomisinin Sorunları ve ��z�m �nerileri: Un Sanayii �rneği, Detay Yayıncılık, Ankara (2003), ISBN:975-6478-16-0.

1.3. �oban, Orhan ve Can Tansel Tuğcu, “�ekim Modeli Yaklaşımıyla T�rk Tekstil End�strisinin İhracat Performansına İlişkin Bir Analiz”, T�rkiye Avrupa Birliği Sekt�rel Rekabet Analizleri, Edit�r: Selahattin Bekmez, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara(2008), ISBN: 978-605-395-161-2, ss. 119–133.

1.4. Uysal, Doğan ve Orhan �oban, “İktisada Giriş”, Ziraat M�hendislerine Meslek Edindirme Programı (Kurs Notları), Konya (2008), ss. 207–225.

1.5. �oban, Orhan, Makro İktisat, Gazi Kitabevi, Ankara (2009), ISBN:978–605-5804-32-9.

1.6. K�k,Recep ve Orhan �oban, “Privatization as a Strategy of Restructuring in Developing Economies: The Case of Turkey”, Global Privatization and Its Impact, Edit�r: Ingrid J. Hagen and Thea S. Halvorsen, Nova Science Publishers, Hardcover (2009), ISBN: 978-1-60456-785-4, pp. 61-84.

1.7. �oban, Orhan, İktisada Giriş, Sel�uk �niversitesi Matbaası, Konya (2010), ISBN:978–605-60894-0-4.

1.8. �oban, Orhan, “2005: Robert (Yisrael) JohnAumann ve Thomas Crombie Schelling”, Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Edit�r: Tahir B�y�kakın, Yaşar B�lb�l ve Necip �akır, İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: 2010-50, İstanbul (2010),ISBN: 978–9944-60-693-6, ss. 671-686.

1.9. �oban, Orhan, Rekabet ve Firma Stratejisi,  İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No:2010-94, İstanbul (2011), ISBN: 978–9944-60-842-8.

1.10. �oban, Orhan, İktisada Giriş, 4. Baskı, Atlas Kitabevi, Konya (2013), ISBN: 978–605-63373-5-2.

 

2. SCI, SSCI, AHCIlistelerinde ya da T�BİTAK Yayın Teşvik Listelerinin A ve B sınıfına girendergilerde yer alan yayınlar:

2.1. �oban, Orhanand G�khan Se�me, “Prediction of Socio-Economical Consequences of Privatization at the Firm Level with Fuzzy Cognitive Mapping”,Information Sciences, 169(1-2), 131-154, (2005), ISSN: 0020-0255, (Science Citation Index).

2.2. �oban, Orhan and H. K�rşat G�leş, “The Analysis of The Basic Dynamics Of Entrepreneurship in Creating Competitive Advantages: The Case of Organized Industrial Zone in Turkey”,African Journal of Business Management5(21), 8668-8677 (2011), ISSN:1993-8233, (Social Science CitationIndex).

 

3. Diğer indekslerde ve T�BİTAK YayınTeşvik Listelerinin C sınıfında yer alan yayınlar:

3.1�oban, Orhan ve Recep K�k,“T�rkiye Tekstil End�strisi ve Rekabet G�c�: AB �lkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz �rneği (1989–2001)”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 228,68-81, (2005), ISSN: 1300-610X, (EconLit).

3.2. �oban,Orhan, Neşe Yal�ın Se�me, G�khan Se�me and Uygar �zesmi, “An Empirical Analysis of Firms’ Strategies In The Turkish Automobile Market”,Economic and Business Review, (2), 117-141,(2006), ISSN: 1580-0466, (EconLit and IBSS).

3.3. �oban, Orhan, Nihat Doğanalp ve Doğan Uysal,“T�rkiye’de Kamu İ� Bor�lanmasının Makroekonomik Etkileri", Sel�uk �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi, 20, 245-257, (2008), ISSN:1302-1796, (EBSCO/SocINDEX)

3.4. �oban,Orhan, Ayşe Esra Peker ve Yeşim Kubar, “T�rk Tarımının Avrupa Birliği �lkeleri Karşısındaki Sekt�rel Rekabet G�c�”, Sel�uk �niversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,14(10),  Sayı: 20, 247-266, (2010), ISSN: 1303-8370, (T�bitak/Ulakbim).

3.5. �oban, Orhan ve Ceyhun Can �zcan, “Sekt�rel A�ıdan Enerjinin Artan �nemi: Konya İli İ�in Bir Doğalgaz Talep Tahmini Denemesi”, Sel�uk �niversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,16(11), Sayı: 22, 85-106,(2011), ISSN: 1303-8370, (T�bitak/Ulakbim).

3.6. �oban, Orhan ve Selcen Şahin, “T�rkiye’de Para Politikalarının Bankaların Karlılıkları �zerine Etkisi”, Sel�uk �niversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(11), Sayı: 22, 335-350 (2011), ISSN: 1303-8370, (T�bitak/Ulakbim).

3.7. �oban, Orhan ve Mustafa Ger�eker, “K���k Ada Ekonomilerinde Ekonomik B�y�menin Makroekonomik Belirleyicileri: KKTC ve GKRY �rneği”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar48(559), 19-28 (2011), ISSN:1307-7112, (T�bitak/Ulakbim, ASOSIndex, IC Journals).

3.8. �oban, Orhan ve Nazan Şahbaz, “AR&Ge Harcamaları ve GSMH’nın Enerji İthalatına Etkisi: T�rkiye �rneği”, Karamanoğlu Mehmet Bey �niversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi13(21),11-19 (2012), ISSN: 1309-9132, (T�bitak/Ulakbim).

3.9. ��ğ�rc�, İclal ve Orhan �oban, “Dış Bor�-Ekonomik B�y�me İlişkisi: T�rkiye �rneği (1980-2009)”, Karamanoğlu Mehmet Bey �niversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi13(21),133-149 (2012), ISSN: 1309-9132, (T�bitak/Ulakbim).

3.10. �oban,Orhan, Nuryağdı Rozıyev ve Fehmi Karasioğlu, “Eco-Innovation as a New Sustainable Development Strategy: Case Studies”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol: 6, No: 8, August 2012, pp. 112-1119-1345,E-ISSN: 2010-3778, (Scopus & EI, EBSCO, CiteSeerX, GoogleScholar, ERA). http://waset.org/publications/2409/eco-innovation-as-a-new-sustainable-development-strategy-case-studies

3.11. �oban, Ayşe,Orhan �oban ve Murat Birekul, “Radio Frequency Identification System and ItsEffect on Retailing Sector", International Science Index,8 (4), 501-506(2014).

3.12. �oban, Orhan ve Bilal �zel, “Net Hata ve Noksan Hesabı ve İhracat İlişkisi: 1984-2012 T�rkiye Analizi”, Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences Dr. Mehmet YILDIZ Special Edition, 135-143 (2014), ISSN: 1302-1796, (EBSCO/SocINDEX).

3.13. Er, Perihan Hazel, Can Tansel Tugcu ve Orhan Coban, “Investigating the Link Between Savings, Inflation And Economic Growth: An ARDL Analysis For The Case Of Turkey”, Journal of Economics, Finance and Accounting–JEFA1(2), 81-90 (2014).http://www.pressacademia.org/images/documents/jefa/archives/vol_1_issue_2/02.pdf

 

4. Yurt dışı diğer dergilerde yayınlanmışyayınlar:

4.1. �oban, Orhan, G�khan Se�me ve Neşe Yal�ın, "Analysis Of Consumer Behavior In The Market For Used Cars Through Fuzzy Cognitive Mapping Method: The Case Of Nevşehir", International Journal OfComputational Intelligence,1 (2), 406–422, (2003),ISSN:1304–2386, (http://www.ijci.org/product/ijci12/T2003.pdf).

4.2. �oban, Orhan ve Serap �oban, “Globalleşme İndeksiyle T�rkiye’nin Rekabet G�c�n�n �l��lmesi:AB �lkeleriyle Bir Karşılaştırma, 1970–2001”, Kırgızistan-T�rkiye Manas �niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi10, 163–174, (2004), ISSN: 1694–5093.

 

5. Yurt i�i hakemli dergilerde yayınlanmışyayınlar:

5.1. Demir, Osman ve Orhan �oban, “T�rk-Otomotiv Sanayiinin AB-Otomotiv Sanayii Karşısındaki Rekabet G�c�”, Cumhuriyet �niversitesi İİBF Dergisi, 1, 1, 79–93,(1996), ISSN: 1301–6873.

5.2. �oban,Orhan, “Organize Olamayan Sosyo-Ekonomik Sistemin Organize Bir Kurumu: R�şvet”,Amme İdaresi Dergisi32 (3), 3–14, (1999), ISSN: 1300–1795.

5.3. �oban,Orhan, “Bir Siyasal Yozlaşma T�r� Olarak R�şvet ve Ekonomik Etkileri”, Atat�rk �niversitesi İİBF Dergisi, 13 (1), 173–197, (1999), ISSN: 1300–4646.

5.4. �oban,Orhan, “T�rkiye’de Kamu İktisadi Teşebb�sleri ve Fiyatlandırma Politikaları”, Kamu-İş:İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 5 (2), 165–180, (2000).

5.5. �oban,Orhan, “Teknolojik Gelişme ve Rekabet G�c�”, Verimlilik Dergisi, MilliProd�ktivite Merkezi Yayını, 4, 25–34, (2001), ISSN: 1013–1388.

5.6. �oban,Orhan, “End�stri İktisadı: Kavramlar, Olgular ve Etkileşimler”,Cumhuriyet �niversitesi İİBF Dergisi, 3 (1), 163–174, (2002), ISSN: 1303–1279.

5.7. �oban,Orhan, “T�rk ve Alman Ekonomilerinde Para Arzı, Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi”, Atat�rk �niversitesi İİBFDergisi,16 (5–6), 32–41, (2002), ISSN: 1300–4646.

5.8. �oban, Orhanve B�lent Sakarya, “Kriz D�nemlerinde Firmaların Yararlanabileceği StratejikBir Ara�: Barter”, Verimlilik Dergisi, Milli Prod�ktivite MerkeziYayını, 3, 87–104, (2003), ISSN: 1013–1388.

5.9. �oban,Orhan, “Beşeri Sermayenin İktisadi B�y�me �zerine Etkisi: T�rkiye �rneği”, İstanbul �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Dergisi30, 131–142,(2004), ISSN: 1303–1260.

5.10. �oban,Orhan ve Elyesa Uysal, “Ortaklaşa Rekabette Stratejik Bir Yaklaşım: Politika Benchmarking”, Marmara �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� �neri Dergisi,6 (23), 73–80, (2005), ISSN: 1300–0845.

5.11. �oban,Orhan ve Derya Aktaş, “Modern-İşbirlik�i Bir Firma Stratejisi Olarak Franchisingin Ekonomik Potansiyeli”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi42(491), 85-93, (2005).

5.12. �oban,Orhan, “Bilgi Asimetrisi Kaynaklı Piyasa Başarısızlığının Giderilmesinde Kamunun Rol�”, Amme İdaresi Dergisi, 38 (2), Haziran, 135–151, (2005), ISSN: 1300-1795.

5.13. Korkmaz,Adem ve Orhan �oban, “Emek Piyasasında Asgari �cret, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Bir Analizi: T�rkiye �rneği (1969–2006)”, Maliye Dergisi, 151 (Temmuz-Aralık),16-22, (2006), ISSN: 1300-3623.

5.14. �oban,Orhan ve Şevki �zgener, “Ekonomik Entegrasyonda Bir Performans G�stergesi Olarak Globalleşme İndeksi: T�rkiye ve AB �lkeleri �rneği”, İ.�. İşletme Fak�ltesi Dergisi36(1), 27-43,(2007).

5.15. �oban,Orhan, “T�rk Otomotiv Sanayiinde End�striyel Verimlilik ve Etkinlik”, Erciyes �niversitesi İİBF Dergisi, 29,17-36, (2007).

5.16. �oban,Orhan, “Eko-İnovasyon Nedir, Bileşenleri Nelerdir?”, Yeni İpekyolu Dergisi, 25(289),26-29, (2012).

5.17. �oban,Orhan ve Ceyhun Can �zcan, “T�rkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik B�y�meİlişkisi: Nedensellik Analizi (1963-2010)”, Eskişehir Osmangazi �niversitesi İİBF Dergisi8(1),243-261, (2013).

 

6. Yurt i�i diğer dergilerde yayınlanmış yayınlar:

6.1. �oban,Orhan, “�zelleştirmenin Sosyal, İktisadi ve Siyasi Boyutu”, Konya Ticaret Odası İpekyolu Dergisi, 10, 133, 37-48, (1997).

6.2. �oban,Orhan, “X-Etkisizliği, Yalın �retim ve Rekabet G�c�”, (�eviri),İktisat,İşletme ve Finans Dergisi, 14, 163, 94-103, (1999), ISSN: 1300-610X.

6.3. �oban,Orhan, "�niversitelerde Kurumsallaşma", Anahtar Dergisi, 15,180, 14, (Aralık 2003), ISSN: 1300-2414.

6.4. �oban, Orhan ve Oğuz Tutkun, “Firmaların Piyasa Performansının Artırılmasında Bir Strateji Olarak Outsourcing’in Rol�”, Outsourcing Dergisi1, 2, 36-40,(Aralık-Ocak 2004), ISSN: 1304-4362.

6.5. �oban,Orhan, �niversitelerde Akademik Gelişim ve Bilimsellik �zerine,Sel�uk �niversitesi Bakış Dergisi, (Mart-Temmuz 2008), 98-99, ISSN: 1306-4649.

 

7. Uluslararası yabancı dilde yapılanbilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

7.1. K�k, Recep ve Orhan �oban, “KOBİ’lerin Sorunları, Analitik ��z�m Stratejileri ve Rekabet İmkanları- Kahramanmaraş Tekstil End�strisi ve Firma �l�eğinde Bir Etkinlik Analizi”, Small and Medium Sized Enterprises in the 21. Century: Problems, Opportunities and Solutions’ Conference, Gazi Magusa, 80-96, January 3-4, (2002), ISBN: 975-8401-13-9.

7.2. K�k, Recep ve Orhan �oban, “Kitlere İlişkin Bir Reg�lasyon Modelinin Gerekliliği ve Kaynak Kullanım Etkinliği �zerine: Nevşehir Tekel Rakı Fabrikası �rneği”, 6thMETU International Conference in Economics, Ankara, September 11-14,(2002), (CD-ROM basımı) (http://www.econ.utah.edu/ehrbar/erc2002/abstracts/A180.html).

7.3. �oban, Orhan ve G�khan Se�me, “�zelleştirmenin Sosyo-Ekonomik Manip�lasyonu- Bulanık Bilişsel Haritalama Y�ntemiyle Firma �l�eğinde Bir Analiz”, 6thMETU International Conference in Economics, Ankara, September 11–14,(2002), (CD-ROM basımı) (Bu bildiri yeniden d�zenlenmiş veInformationSciences dergisinde yayınlanmıştır) (http://www.econ.utah.edu/ehrbar/erc2002/abstracts/A155.html).

7.4. �oban, Orhan ve M. Esra Yağbasan, “T�rkiye Şeker End�strisinde End�striyel Verimlilik veEtkinlik: Kayseri Şeker Fabrikası �rneği”,International Conference on Economics, Ankara, September 11-13, (2006), (CD Rom basımı).

7.5. �oban, Serap ve Orhan �oban, “T�rkiye’de Ekonomik B�y�me A�ısından Teknolojik Gelişme,Rekabet ve Verimlilik İlişkisi (1990–2005)”, International Knowledge, Economy and Management Congress, Volume-I, 335–344,3-5 November, Kocaeli, (2006).

7.6. Se�me, Neşe Yal�ın, Orhan �oban, G�khan Se�me ve Uygar �zemsi, “Firm Strategies in Noncooperative Games: A Contribution to Game Theory With Fuzzy Cognitive Mapping”, The 11th IFAC Intl.Symposium on Computational Economics & Finance and Industrial Systems (CEFIS) 2007,161-166, October 09-11, Istanbul, Turkey, (2007).

7.7. G�leş, Hasan K�rşat, Orhan �oban ve Ercan Oktay, “The Strategic Importance Of Innovativeness for Sustainable Competitive Advantage: The Case Of Supply Chain ManagementPractices In The Turkish Automotive Industry”, Proceedings of 4thInternational Strategic Management Conference, 481-492, June 19-21, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, (2008).

7.8. �oban Orhan, Aykut Bed�k ve Melis Atar, “K�reselIsınma ve �okuluslu İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Vaka Analizleri”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue, September24-27, Davraz-Isparta (2009).

7.9. �oban Orhan ve Nihat Doğanalp, “Sustainable Development as aDilemma of Capitalist System”, Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development -Governance and Institutional Change, 18-20 May 2010, Opole University, Opole, Poland.

7.10. Doğanalp, Nihat, Orhan �oban ve Ayşe �oban, “Local Administrations and Sustainable Development: Case Studies From Turkey”, Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development -Governance and Institutional Change, 18-20 May 2010, Opole University, Opole, Poland.

7.11. �oban, Orhan ve Nihat Doğanalp, “K�resel Finansal Krizin Temel Kalkınma G�stergeleri �zerindeki Etkisi: T�rkiye �rneği”, International Conference of Political Economy, 16-18 September 2010,Kocaeli, Turkey.

7.12. �oban, Orhan ve Fatma Nur Yorgancılar, “Relationship betweenRenewable Energy Consumption and Sustainable Economic Growth: The Case of Turkey”, 2011 Barcelona European Business&Economics Conference, 6-9 Juni 2011, Barcelona, Spain, http://conferences.cluteonline.com/index.php/IAC/2011SP/paper/viewFile/501/508

7.13. Doğanalp, Nihat ve Orhan �oban, “The Effects of Global Financial Crisis on Macro Economic Indicators: The Case of Turkey and Spain”, 2011 Barcelona European Business&Economics Conference, 6-9 Juni 2011, Barcelona, Spain.http://conferences.cluteonline.com/index.php/IAC/2011SP/paper/viewFile/502/509

7.14. �oban, Orhan ve Nazan Şahbaz, “Karbon Salınımı, Milli Gelir ve Enerji T�ketimi İlişkisi:T�rkiye �rneği”, ICEOS-2012, 13th International Conference on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 24-26 May 2012.

7.15. �oban, Orhan ve Mustafa Ger�eker, “K���k Ada Ekonomilerinde Turizm Gelirleri-Ekonomik B�y�me İlişkisi: KKTC �rneği”, ICEOS-2012, 13th International Conference on Econometrics, Operations Research, and Statistics, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 24-26 May 2012.

7.16. �oban,Orhan ve �mer Bayram, “Serbest B�lgeler ve T�rkiye Ekonomi’sine Etkileri”, 1stI nternational Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, October 11-13, 2012, Konya, Turkey, Conference Book, pp. 387-402.

7.17. �oban Orhan, G�khan Akar, Tuba Akar, ve Hakan Karag�z, 2008 “K�resel Finansal Krizinin T�rkiye ve Konya Ekonomileri �zerindeki Etkileri”, ICE TEA 2012, 1-3 November, İzmir, Turkey.

7.18. �oban,Orhan, Tuba Akar ve G�khan Akar, “The Competitiveness Analysis of The Turkish Food and Beverage Industry at Regional Level”, ICEFM 2013: International Conference on Economics, Finance and Management, May 22-23, 2013, Berlin, Germany. World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue: 77, pp. 1067-1073.

7.19. Er, Perihan Hazel ve Orhan �oban, “Is Absolute Income Hypothesis Applicable for the Turkish Economy?”, ICEFM 2013: International Conference on Economics, Finance and Management, May 22-23, 2013, Berlin, Germany, World Academyof Science, Engineering and Technology, Issue: 77, pp. 1074-1079.

7.20. �oban,Ayşe, M�cahide K���ksucu and Orhan �oban, “Relationship between Energy Consumption and Economic Growth: The Case of Turkey”, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13), "Economic Crises and European Union", Edited by Ali G�ksu, MerdžanaObralic. - Sarajevo : International Burch University, 2013, Sarajevo, May 10–11, Bosnia and Herzegovina,pp. 140-151, ISBN 978-9958-834-23-3.

7.21. �oban, Orhan, Bilal �zel and NabeelAl-Tel, “The Impact of Energy Prices on the Jordanian Budget Deficit for the Period 1999 – 2012”, First International Conference on:Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions, 30-31 October, 2013, University of Jordan, Amman- Jordan.

7.22. �oban Orhan, Fatma Nur Yorgancılar and Esra Kabaklarlı, “The Effects Of Regulation Policies on Turkish Banking Sector: A Nonparametric Analysis (1995-2010)”, Second International Conference on Emerging Research Paradigms in Business And Social SciencesTuesday 26th – Thursday 28th November 2013, Dubai Mall, Dubai UAE.

7.23. Kartal,Mustafa and Orhan �oban, “The Effect of E-Trade on the Economies of Developing Countries: Example of Turkey”, The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague (MAC-EMM 2013)December 6-7, 2013, Prague, Czech Republic.

7.24. �oban,Orhan, G�nter Fandel and Alper S�nmez, "Productivity in Turkish and German Automotive Industries”, 6th International Congress on Entrepreneurship (ICE'14), 24-26 April, 2014, Bishkek, Kyrgyzstan, Conference Proceeding, pp. 340-350.

7.25. Coban Orhan ve Mustafa Kartal, “Evaluation of Women Working In Textile Sector In Terms of Their Marital Status: Kahramanmaraş/Turkey Example”, The Clute Institute International Academic Conference, June 8 - 12, 2014 in Munich, Germany Conference Proceedings,413-417, 2014, ISSN 1539-8757(print); 2157-9660 (online).

 

8. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulanbildiriler:

8.1. Demir, Osman ve Orhan �oban, “T�rk Otomotiv Sanayiinin Rekabet G�c�n� Artırmaya Y�nelik Politikalar”, V. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 105–112, 7–8 Kasım, Bursa, (1997),ISBN: 975-395-239-2.

8.2. �oban, Orhan, “Bilgi Toplumunda Eğitimin Verimlilik ve İktisadi B�y�me �zerine Etkileri: Teorik Bir Analiz”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Y�netim Kongresi Bildiriler Kitabı, 417–427, 10-11 Haziran, Kocaeli, (2002).

8.3. �oban, Orhan, “Gıda Sekt�r�nde Faaliyet G�steren İşletmelerin Sorunları, Stratejik Davranışları ve ��z�m �nerileri: Nevşehir Un Sanayii �rneği", I. Nevşehir Ekonomisi Sempozyumu, 57–81, 27–28Haziran, Nevşehir, (2003), ISBN: 975-6478-16-0.

8.4. �oban, Orhan, “Eğitim, Beşeri Sermaye ve İktisadi B�y�me Etkileşimi: T�rkiye �zerine Ekonometrik Bir İnceleme(1980–1997)”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Y�netim Kongresi Bildiriler Kitabı, 171–181, 17–18 Mayıs, Kocaeli, (2003), ISBN: 975-8047-23-X (Bu bildiri yeniden d�zenlenmiş ve İstanbul �niversitesi Siyasal Bilgiler Fak�ltesi Dergisi’nde yayınlanmıştır).

8.5. �zesmi,Uygar, Orhan �oban, Neşe Yal�ın Se�me ve G�khan Se�me, “Bulanık Bilişsel Haritalama Y�ntemiyle T�rk Otomotiv Sanayiinde Firma Stratejileri”, YA/EM’2004,XXIV. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 437–439, 15–18 Haziran, (2004),Adana, ISBN: 975-7375-36-5 (Tam metin CD-ROM basımı) (http://yaem2004.cukurova.edu.tr/bildiriler/065%20-%20CD.pdf).

8.6. �oban, Orhan ve Şevki �zgener, “Ekonomik Entegrasyonda Bir Performans G�stergesi Olarak Globalleşme İndeksi: T�rkiye ve AB �lkeleri �rneği”, 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Devlet İstatistik Enstit�s�, 33-37, 5-6 Mayıs,Ankara, (2005).

8.7. �oban,Orhan, "T�rk Otomotiv Sanayiinde End�striyel Verimlilik", 2. Kobiler ve Verimlilik Kongresi,K�lt�r �niversitesi, 605–610, 2–3 Aralık, İstanbul, (2005), ISBN:975-6957-51-4.

8.8. �oban, Orhan ve H. K�rşat G�leş, “Rekabet�i Avantajlar Yaratmada İ� Girişimciliğin Temel Dinamiklerinin Makro A�ıdan Analizi: Organize Sanayi Alt B�lgeleri �rneği”, Organize Sanayi B�lgelerinin Sorunları ve ��z�m �nerileri Sempozyumu, Dokuz Eyl�l �niversitesi, 29–30 Kasım, İzmir, (2007).

8.9. G�leş, H.K�rşat ve Orhan �oban, “KOBİ'lerde Tedarik Zinciri Y�netiminin İşletmePerformansı �zerine Etkisi: G�rg�l Bir Analiz”, Organize Sanayi B�lgelerinin Sorunları ve ��z�m �nerileri Sempozyumu,Dokuz Eyl�l �niversitesi, 29–30 Kasım, İzmir, (2007).

8.10. �oban,Orhan, “Gelişmekte Olan Ekonomilerde Yeniden Yapılanma Stratejisi Olarak �zelleştirme: T�rkiye �rneği”, İzmir İktisat Kongresi Anısına Ulusal İktisat Kongresi, Dokuz Eyl�l �niversitesi, İİİBF, İktisat B�l�m�, 20–22 Şubat,İzmir, (2008), (Tam metin CD-ROM basımı),http://www.iibf.deu.edu.tr/uik/).

8.11. �oban,Orhan, Nihat Doğanalp ve Ebru Yıldırım, "Veri Zarflama Analizi Yardımıyla Şeker End�strisinde Faaliyet G�steren İşletmelerin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Konya Şeker End�strisi �rneği", 10.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu", Atat�rk �niversitesi İİBF,Ekonometri B�l�m�, 27–29 Mayıs, Paland�ken/Erzurum, (2009).

8.12. K�k, Recep, Hasan K�rşat G�leş, Vural �ağlıyan ve Orhan �oban, “Tedarik Zinciri Y�netiminin İşletme Performansı �zerine Etkisi: Konya Sanayisinde Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (ULTZK2012), 596-605, 10-12 Mayıs, Konya, (2012).

8.13. �oban, Orhan ve Nazan Şahbaz, “Enerji Kullanımının �evresel Etkilerinin İktisadi Analizi”, Ekoloji 2014 SempozyumuDoğu Akdeniz �niversitesi Eczacılık Fak�ltesi, Gazimagosa, 1-4 Mayıs, Kuzey Kıbrıs T�rk Cumhuriyeti, (2014).


  Yönetilen Tezler
1. Mustafa Kartal, " Emek Piyasasında Kadın Çalışanlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Kahramanmaraş Tekstil Sektörü Örneği ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2012 - 2014, Tamamlandı
2. Selcen Şahin, " Para Politikalarının Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2009 - 2011, Tamamlandı
3. Hasan Çiçek, " Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Kırsal kalkınmaya Etkisi ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2009 - 2012, Tamamlandı
4. Nihat Doğanalp, " Finansal Krizlerin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomileri Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2008 - 2014, Tamamlandı
5. Ayşe Esra Peker, " Türkiye Ekonomisinde tarım Sektörünün Üretim Yapısı ve Karşılaştırmalı Rekabet Gücü ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2008 - 2014, Tamamlandı
6. Abdurrahman Uslugil, " Serbest Bölge Uygulamalarının Ekonomik Performans Üzerine Etkileri: Mersin Serbest Bölgesi Örneği ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2008 - 2013, Tamamlandı
7. İclal Çöğürcü, " Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme (1980-2009) ", Selçuk, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2005 - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Dekan Yardımcılığı20022004
Erciyes Üniversitesi Senato Üyeliği20022005
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Bölüm Baş. V.20032003
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Bölüm Başkanlığı20052008
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği20052008
Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği20052008
Selçuk Üniversitesi Akşehir İİBF Fakülye Kurlu-Yönetim Kurulu Üyeliği2010 
Selçuk Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği2012 
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Fakülte Kur.-Yönetim Kurulu Üyeliği2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikasi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.17/08/201017/08/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İKTİSADA GİRİŞ-I
İKTİSADA GİRİŞ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I