İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. BURCU GÜVENEK
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT TEORİSİ
E-Mail :  burcuguvenek selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 43 78
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Uysal, Doğan, Volkan Alptekin ve Burcu Güvenek, “The Role Of The Economic Size Of A Country In Attracting Foreign Direct Investments: A PanelData Analysis For Oecd Countries (1980 -  2006)”, Current Research Journal Of Economic Theory, 2(1),Maxwell Scientific Organization. ISSN:2042 – 485X, ss. 1-7.

Alptekin, Volkan, Doğan Uysal ve Burcu Güvenek, “The Analysis of Long Run Effects About Real Exchange Rate’s Impact on Foreign Trade”,IJAS Conference Boston, (27-31 May2012), Boston-USA.

Acet, Hakan, Burcu Güvenek,  Mahamane Moutari Abdou Baoua. “The Relationship between Inflation and Economic Growth: Time Series Analysis for Niger(1971-2014),” The Journal of Global Academic Institute Business & Economics(JGAIBE). ISSN.2375-9534, Vol: 2, No: 3,  2016, pp. 154-163.

Alptekin, Volkan ve Burcu Güvenek, “The Relationship Between Energy Consumption andEconomic Growth in Turkey: a Time Series Analysis”, TenthInternational Conference on Current Issues of SustainableDevelopment-Governance and Institutional Change, Opole University, May 18th-20th, 2010, Opole-Poland, p.25.

Uysal, Doğan, BurcuGüvenek ve Volkan Alptekin, “Effect Of Tourism Sector On The EconomicGrowth Performance As A Perception Of Sustainable Development: Turkey Case”, TenthInternational Conference on Current Issues of Sustainable Development -Governance and Institutional Change, Opole University, May 18th-20th, 2010, Opole-Poland, p. 59.

Güvenek, Burcu,Zeynep Karaçor, Volkan Alptekin ve HakanAcet, “The Big Barier for Sustainable Development: Evaluation of The FinancialCrisis and The Turkish Economy Using Trend Analysis, The Case of StabilizationProgrammes” Tenth InternationalConference on Current Issues of Sustainable Development-Governance andInstitutional Change, Opole University, May 18th-20th, 2010, Opole-Poland,p. 66.

 Boyacıoğlu,Melek, Volkan Alptekin ve Burcu Güvenek,“Modelling Volatility Of The Gold Prices By Using Generalized AutoregressiveConditional Heteroscedasticity Method: The Case Of Turkey”, Forecasting Financial Markets Advances ForExchange Rates,Interest Rates And Asset Management, Hannover – Germany. (26-28 May 2010).

 Karaçor Zeynep, HaldunSoydal, Burcu Güvenek ve Fatma NurYorgancılar, “Transition Process of Inflation Targeting in Turkey: ImplicitInflation Targeting (2002-2005)”, WorldAcademy of Science, Engineering and Technology, Issue 77, May 2013,Berlin-GERMANY, ss.995-1003.

Acet, Hakan, Burcu Güvenekve Haldun Soydal. “Güvenirlik İhtiyacı ve Devletin Regülasyonu,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MeslekYüksek Okulu Dergisi, Cilt. 9, Sayı. 1–2, 2006, ss. 501–519.

Güvenek, Burcu ve Volkan Alptekin, “Reel Döviz Kuru Endeksinin OtoregresifKoşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İleModellenmesi”, Maliye Dergisi, Sayı.156, Ocak-Haziran 2009, ss. 294- 310.

Güvenek, Burcu, “Devletin Regülasyonlar Yoluyla PiyasalaraMüdahalesi ve Türkiye Enerji Piyasaları,” SelçukÜniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl. 9, Sayı. 18,Ekim 2009, ss. 45–62 (Yüksek Lisans Tez Özeti).

Alptekin,Volkan, Burcu Güvenek ve DoğanUysal, “Üretici Fiyat Endeksinin Volatilite Analizi: Mart 2009-Aralık 2009Dönemine İlişkin Endeksin Tahmini”, FinansPolitik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl. 46, Sayı.537, Kasım 2009, ss.9-22.

Yamak, Rahmi, ZeynepKaraçor, Volkan Alptekin ve BurcuGüvenek, “Türkiye’de Otomotiv Üretiminin Oynaklığının Otoregresif KoşulluDeğişen Varyans ve Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen VaryansModelleri Yardımıyla Analizi”, FinansPolitik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl. 46, Sayı.537, Kasım 2009, ss.51- 63.

Ay,Ahmet, Burcu Güvenek ve Sinem YaparSaçık, “IMF ve Merkez Bankalarının Borç Veren Son Merci Olarak Ekonomik KrizlerÜzerinde Etkinliği”, KaramanoğluMehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, Yıl.11, Sayı.17, Aralık 2009, ss.113- 123.

Güvenek, Burcu, Volkan Alptekin ve Murat Çetinkaya, “Enflasyon veDolaylı Vergilerden Elde Edilen Gelirler Arasındaki İlişkinin VAR YöntemiyleAnalizi”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisatDergisi, Cilt.11, Sayı.3, 2010, ss. 1-28.

Karaçor, Zeynep ve Burcu Güvenek, “Enerji PiyasasıReformlarının Elektrik Enerjisi Piyasasına Etkisi: EÜAŞ ve AyrıcalıklıŞirketler Üzerine Bir Araştırma”, CelalBayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Yönetim veEkonomi), Cilt.17, Sayı.1, 2010 (Doktora Tez Özeti)

Boyacıoğlu,Melek, Burcu Güvenek ve VolkanAlptekin,  “Getiri Volatilitesi İle İşlemHacmi Arasındaki İlişki: İMKB’de Amprik Bir Çalışma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:48, Ekim 2010, ss.200-216.

Burcu Güvenek, Esra Kabaklarlı ve M.Göktuğ Kaya, “Kalkınma Planlarında Gelir Dağılımı Dengesizlikleri veYoksullukla Mücadele”, SelçukÜniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1-Sayı 2, Ocak 2011, ss.31-37.

Burcu Güvenek ve Volkan Alptekin “Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi:OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi”, Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, 2010, ss.172-193.

Burcu Güvenek ve Volkan Alptekin,  “Enflasyonun Oynaklık Analizi: Egarch Yöntemiyle Modellenmesi” I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve KültürKongresi. 10-16 Mayıs 2009, Kosova-Piriştine, ss. 433- 446.

Güvenek, Burcu ve Burcu Doğanalp, “Elektronik Ticaret”, Konya Ticaret Odası Dergisi- Yeni İpek Yolu. Yıl.22, Sayı.253, Mart2009, ss. 28- 30.

Alptekin, Volkan ve Burcu Güvenek, “Pandora’nın Kutusu:Küresel Finans Krizi”, Kon Eko AylıkSanayi Ticaret ve Bilim Dergisi, Yıl.3, Sayı.30, Eylül 2009, ss.56- 58.

Güvenek, Burcu ve Volkan Alptekin, “Türkiye’de Bölgesel Gelişme ve Bölgesel GelişmişlikFarklılıkları”, Kon Eko Aylık SanayiTicaret ve Bilim Dergisi, Yıl.3, Sayı.34, Ocak 2010, ss.54- 58.

Güvenek, Burcu ve Volkan Alptekin,“Enflasyon Hedeflemesi”, Konya TicaretOdası Dergisi- Yeni İpek Yolu. Yıl.23, Sayı.263, Ocak 2010, ss. 28- 30.  Yönetilen Tezler
1. , " BEŞERİ SERMAYENİN BİR UNSURU OLARAK EĞİTİMİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ: AMPRİK BİR UYGULAMA ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, iKTİSAT, - , Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Bankacılık ve Mali Kurumlar
KAMU MALİYESİ
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I