İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. FATİH MANGIR
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
E-Mail :  fmangir selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234364
Adres : Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kampüs / Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ2001 

  Akademik Yayınlar:

1. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç):
 Mangır, F.,(2012), Dış Ticarette Denge Oyunu: Stra-Trajik Senaryo Ve Aktörleri  (2008 Krizi: ABD & Çin Ve Diğerleri), Orion Kitapevi, Ankara
 
Ulussever, T., Mangır, F., Ertuğrul, H.M. (2018), Ekonominin Yeni Büyüme Gücü Ulusal Varlık Fonları Ve Türkiye : Karşılaştırmalı Bir Analiz, İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, ISBN: 605931032X, 9786059310321

2.Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :
Ay, A., Mangır, F.(2008), "Baltık Ülkeleri: Estonya, Letonya ve Litvanya", Geçiş Ekonomileri, Taş, S., Örnek, İ., Yıldırım, M. (ed.), Seçkin Yayıncılık, Ankara

Mangır, F., Ay, A., (2012), Uluslararası Sermaye Hareketleri, Finansal Krizlere Bir Çözüm: Tobin Vergisi,editörler C.C.Aktan, A. Kesik, D. Dileyici, Yeni" Maliye: Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar,Yeni Öğretiler, Yeni Perspektifler (395-415), Ankara, Maliye Bakanlığı

Mangır,F., Özel, B (2017), Sektörel Yapısıyla Konya İmalat Sanayi Araştırması. Editörler: Ahmet Ay, Savaş ÇEVİK, Palet Yayınları, Basım sayısı: 1, 2017, ISBN: 978-605-2338-07-7

3.SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale:
 Mangır, F., Ertuğrul H.M., (2012),”Sermaye hareketliliği, tasarruf ve yatırım ilişkisi: Türkiye örneği”,  İktisat İşletme ve Finans, 27 (317): 61-87
Makalenin Tarandığı Alan Endeks: SSCI (C)

Ertugrul, H.M., Mangır, F., (2014),” The tourism-led growth hypothesis: empirical evidence from Turkey”, Current Issues in Tourism, DOI:10.1080/13683500.2013.868409
Makalenin Tarandığı Alan Endeks: SSCI (C)

 

4. Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış  makale:
Mangır, F.(2006),”Finansal Deregülasyonun (1989-2001) Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri”, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitisü Dergisi, 16: 459-473
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri : TÜBİTAK – ULAKBİM, EBSCO
Ay, A., Mangır, F., (2007), "Uluslararası Finansal Entegrasyon Bağlamında Sermayenin Vergilendirilmesi: Tobin Vergisi", Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık, 153:123-141.
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: Ulakbim, Tubitak, Ebsco

Mangır, F. (2008),“Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Makro Ekonomik Etkileri: 2001-2006 Türkiye Örneği”, S. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 10, Sayı 1-2: 237 - 262
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: TR Dizin, Google Scholar

Mangır, F., Ay, A. (2009), “Türkiye’ De Tekstil-Hazır Giyim Sektörleri Ve Rekabet Gücü”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi,
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: TR Dizin, Google Scholar

Mangır, F., (2011), “Export And Economic Growth In Turkey: Cointegratıon And Causality Analysis”, Economics, Management, and Financial Markets , 7(1): 67–80
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: EBSCOhost, EconLit, ProQuest

Erdoğan, S., Mangır F., (2011),” 2008-2009 Dünya Ekonomik Krizi ve BRIC Ülkeleri”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (562):5-19
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: Ulakbim, Ebsco, Econlit, Prorequest,

Mangır, F. (2012),”Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi Testi (1980-2011)”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2):136-149
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: Sobiad, Asos Endeks, Index Copernicus

Mangır, F., Ertuğrul H.M., (2012), “Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1988-2011 Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, 162 Ocak-Haziran:256-266
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: Ulakbim, Tubitak, Ebsco

Mangır, F., Erdoğan S.,(2012),” Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (1990-2011)”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49 (570):77-86
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: Ulakbim, Ebsco, Econlit, Prorequest,

 Mangır, F., Erdoğan S., (2012),” Merkez Bankası Finansal İstikrar Tedbirleri:  Reel Kur Ve Kredilerin Cari Açığa Etkisi”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(24):241-259
Makalenin Tarandığı Alan Endeksleri: (DOAJ), SOBİAD, Proquest, Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index, Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Index, ASOS Index

Mangır, F., Shawney, B.,(2012),”The Deficit-Reduction Debate In The U.S.: An Investigation Of Cointegration And Causality”, Int. J. Revenue Management
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: Scopus (Elsevier), Academic OneFile (Gale),Business and Company Resource Center (Gale), Expanded Academic ASAP (Gale)

Mangır, F., Acet, H., (2014),” Serbest Ticaret ve Korumacılık, Avrupa Birliği’nde Malların Serbest Dolaşımı ve Türkiye’nin Uyumu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı

Mangır F., Kabaklarlı E. (2016),”The Relatıonshıp Between Publıc Sector Revenues And Expendıtures In Turkey”,  Journal of Life Economics, 3(10), 143-150
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: Ebsco, Index Copernicus

Mangır F., Kabaklarlı E. (2016) “Defence Expenditures and Economic Growth Nexus A Panel Data Analysis”, Economic Insights – Trends and Challenges , 5(1), 1-13
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: Econlit, Ebsco

Mangır, F., Ertem, C. (2016), “Alternatif Para Politikası Stratejisi Olarak Nominal Gsyih Hedeflemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal  Ekonomik Araştırmalar Dergisi,  16 (31):162-185
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: Asos Index, Sobiad, Doaj
Mangır, F.(2016), “Yerel Yönetimler İçin "Akıllı Şehir" Stratejileri: Konya Türkiye Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı, 17-36
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: Asos Index,

Mangır, F., Fidan, A. (2017), “Grubel-Lloyd Endeksi İle Endüstri-İçi Ticaret Analizi: Tarım Sektörü Türkiye Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19 (33): 45-51
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: Ebsco, Sobiad

Mangır, F. , Kabaklarlı, E.,  Ayhan, F. (2017), “An Analysıs For The Relatıonshıp Between Trade Openness And Economıc Growth: Evıdence For Ten African Countrıes”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 11(Özel Sayı 1), 58-71
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: Asos Index, Sobiad, TR dizin
Mangır, F. ,, Ayhan, F., Kodaz S. (2017), “Thirlwall Kanunu’nun Oecd Ülkeleri İçin Test Edilmesi (1990-2014)”, Journal of Social Humanities and Sciences, 11: 638-648
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: Sobiad, Sıa, Crossref,

Kabaklarlı, E., Mangır, F., Ayhan, F.(2018), “Ulaştırma Altyapı Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı: Seçilmiş Ülkeler için Panel Eşbütünleşme Analizi”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı ICEESS’ 18: 303 - 309
Makalenin Tarandığı Alan Endeksler: TR Dizin, Index Copernucus, Asos Index,

5.İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale:
Mangır, F., Ay, A., Saraç, T.B., (2012),” Determinants of foreign direct investment: a comparative analysis of Turkey and Poland”, Economic and Environmental Studies, 12(1):65-87, Faculty of Economics Opole University,  Poland

6. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 Ay, A., Altınok, S., Karaçor, Z., Mangır, F., Alptekin, V. (2005), “International Financial Integration, Main Aspects of Financial Integration in Turkey”, Turkish Economy in a Changing World, Papers on Economic Growth, Trade, Finance and Economic Policies, Vol. 1, 165-180,  Ed. Coşkun Can Aktan, First International Conference on Business, Economics and Management, Yaşar University, İzmir, Tu

Ay, A., Mangır, F. (2008), "Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Türkiye", Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar, Balıkesir Üniversitesi, 24-27 Nisan, Turkey

Mangır, F., Erdoğan S., (2011),“ Comparison Of Economic Performance Among Six Countries In Global Financial Crisis: The Application Of Fuzzy TOPSIS Method”, The  Barcelona European Academic Conference, The Clute Institute, Barcelona, Spain,

 Mangır, F. (2014), “Common Agricultural Policy of the EU and Impacts of Possible Accession on the. Agricultural Policies”, 12th International Academic Conference, Prague, Czech Republic

Ertem, C., Mangır, F. (2016), “Inflation Targeting or Fear of floating? An Empirical Investigation of International Fisher Theory for Turkey”, Proceedings of Business and Social Sciences Research Conference 11 -13 April , University of London, London, UK  ISBN: 978-1-925488-03-6

Mangır F.,  Karaçor Z. Ve Kartal M. (2017). “Konya Dış Ticaretinin Belirleyicileri: Çekim Modeli Analizi”, I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kongresi, Konya, Türkiye
Mangır, F., Acet, H., Baoua, M. (2017),” Foreign aid and Economic growth:  Panel Analysis for UEMOA Countries (1980-2014)” I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kongresi, Konya, Türkiye

 Acet H., Mangır, F., Ekinci, E (2017). “Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Etkisi” I. International Social and EconomicResearch Student Congress, October 12-13,  Konya-Turkey, ISBN:978-605-5194-28-4, pp. 104-110.

Karaçor, Z., Konya, S., Mangır, F., Yardımcı, P. (2018),” Türkiye’de Sürdürülebilir Ekonomik Büyümede Tarımın Rolü: Ampirik Bir Uygulama”, Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Nevşehir

Mangır, F., Karaçor Z., Konya, S. Yardımcı, P.(2018), “Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Oecd Ülkeleri Örneği”, Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Nevşehir

Yardımcı, P., Karaçor Z., Konya, Mangır, F. (2018)” Karmaşıklık Teorisinin İktisadi Düşünceye Etkisi Ve Küresel  Finans Sisteminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar”, Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Nevşehir

Kabaklarlı, E., Mangır, F., Fidan, A., (2018), “Endüstri 4.0 ve Ekonomik Etkileri”, UNİKOP Sempozyumu, Konya

Çoban, O.,  Mangır, F., Çoban, A. (2018), “Makroekonomik Göstergeler İle Türkiye Ve BRICS Ülkelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi”,  UNİKOP Sempozyumu, Konya

Mangır, F., Fidan, A., Kabaklarlı, E., , (2018),”  AB (IPARD) Teşviklerinin Türkiye Tarımına Etkileri: Konya İli Örneği, UNİKOP Sempozyumu, Konya  

Ay, A., Fırat, E., Mangır, F. (2018), “Relationship Between Poverty and Economic Development: A Study on the Regions of Turkey”, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, Tashkent – Uzbekistan

Mangır, F.,  Ahmet Ay, Emine Fırat, “Mean Reversion and Structural Breaks in the BRICS-T Real Exchange Rate”, International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, /Bandırma - Turkey   


7. Uluslararası Kongrelerde Sözlü Sunulan bildiriler
Karaçor, Z., Acet, H. ve Mangır, F.  (2005), “E-Economy and Electronic Trade: Turkey,” Knowledge Society, Economy & Education Congress, Girne American University, March 24th-26t, North Cyprus

Mangır,F., AY, A., Saraç, T. B.(2010), “The impact of FDI on a country's prospects for sustainable development: A Comparison of Turkey and Poland” Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development -Governance and Institutional Change, the Opole University (Poland),

Acet, H., Kaya, G., Çetinkaya, M., Mangır, F. (2010). "Root of Japan Development and Meiji's Reform," Tenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development-Governance and Institutional Change, Opole University, May 18th-20th, 2010, Opole (Poland)

Ertugrul, M., Mangır, F. (2012), “The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis in Turkey: Evidence From Zivot-Andrews And Lee And Strazicich Unit Root Tests”, UEK-TEK, 1-3 Kasım, İzmir, Turkey
Mangir F., Hakan Acet, Mahamane Moutari Abdou Baoua (2017), “An Empirical Analysis on the Relationship between Trade Openness and Economic Growth in Niger“, The Sixth International Conference in Economics July 25-27, Paris
B. Güvenek,  H. Acet,  Mangır, F. O. Kasap (2017), “Relationship between Natural Gas Consumption and Economic Growth in Turkey”, The Sixth International Conference in Economics July 25-27, Paris

 Mangır, F., Ayhan, F., Kodaz, S. (2016),Thirlwall Kanunu: OECD Ülkeleri Örneği, 1990-2014”, 2.nd ICOAEF, Kıbrıs
 Mangır, F., Ayhan, F. Kabaklarlı, E. (2017), “Trade Openness And Economic Growth: Evidence For Ten African Countries”, 3th ICOAEF, Kıbrıs
Mangır, F., Soydal, H., GANDOU, A. (2017), “Feldstein –Horioka Puzzle Re -Examination: Ecowas Case (1986-2015)”, 3th ICOAEF, Kıbrıs

Karaçor Z., Mangır F., Kodaz S.,  Kartal, M. (2017),” Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların Camels Performans Analizi: Türkiye Örneği” Uluslararası Ekonomi, Finans, ve Yönetim Konferansı (ICEFM 2017), İstanbul,
 Mangır, F., Ulusever, T., Ertuğrul, M. (2018), “The Study on the Contribution of the Football to
Economic Growth: Econometric Analysis of Panel Data”, II. International Conference on Economics of Football, Moskova, Rusya

 

8. Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metin Yayınlanan Eserler:
Ay, A., Mangır, F., Alptekin, V. (2004), “Finansal Entegrasyon ve Türkiye Uygulaması”, VIII: Ulusal Finans Sempozyumu, “, Finans Biliminin Yeni Vizyonu, 47-54, İstanbul, Türkiye

Ay, A., Mangır, F. (2008),” Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Liberalizasyon ve Krizler: Karşılaştırmalı Bir Analiz (Latin Amerika ve Doğu Asya Örneği)”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneğİ ( SOBİAD), İzmir, Türkiye

Yılmaz, L., Mangır, F. (2008), “Küreselleşmenin Bölgesel Entegrasyon Hareketlerine Etkiler”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği   ( SOBİAD), İzmir, Türkiye

Mangır, F.,(2009),“ Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Fiyat İstikrarı”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği  ( SOBİAD), İzmir,

Mangır, F., Kan A. (2011), ” Kırsal Alanda Kadın Emek Gücü”, 3.Yerel Ekonomiler Kongresi, Konya

9. Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitabında Özeti Yayınlanan Eserler:
Mangır, F., Yılmaz, S. Ülkü, Yılmaz, M. Levent,(2009), “Understanding The Macroeconomic Impacts Of Natural Disasters”, Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu, Turkey

   Yönetilen Tezler
1. Erkan Oltulu , " Bütçe Açığı Ve Cari Açık İlişkisi: 1980-2011 Türkiye Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2010 - 2012, Tamamlandı
2. Muharrem Korkmaz, " Türkiye'de Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktıisat, 2010 - 2012, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Selçuklu Tip Fakültesi13. Mad. Görev.01/02/200228/06/2002
S.Ü. Bariş Çaliş. Ve Uyuşmazlik Yön. Uyg. Ve Arş. Mrk.Merkez Müd.29/01/201628/03/2016
S.Ü. Stratejik Araştirmalar Merkez MüdürlüğüMerkez Müdür V.18/08/201626/10/2016
S.Ü. Stratejik Araştirmalar Merkez MüdürlüğüMerkez Müd.27/10/201627/10/2019
S.Ü. Stratejik Araştirmalar Merkez MüdürlüğüMerkez Müdür V.27/10/201927/10/2019

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
KALKINMA EKONOMİSİ
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ