İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ERDAL ARSLAN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TARİHİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT TARİHİ
E-Mail :  erdalarslan selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi20002010
Kara Harp Okulu20102011
Selçuk Üniversitesi20112012
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi20122016
Selçuk Üniversitesi2016 

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ARSLAN ERDAL,ÇETİNER Tuğçe (2019).  Türkiye’de Döviz Kuru ve Avrupa Brent PetrolSpot Fob Fiyatı İlişkisi.  SocialMentaility and Research Thinkers Journal, 5(16), 336-348. (Yayın No: 4857719)

2. BORA ALİ,ARSLAN ERDAL (2016).  1990 – 2013 YILLARI ARASINDA ÖZEL SERMAYELIBANKALARILE YABANCI SERMAYELI BANKALARIN FAALIYETLERININ ORAN ANALIZIYÖNTEMIYLEINCELENMESI.  Finans Ekonomi veSosyal Araştırmaları Dergisi, 1(1), 9-32. (Yayın No: 3624280)

3. ARSLAN ERDAL, (2017).TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE AKTİFBÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İLK YEDİ BANKANIN KARLILIK VE VERİMLİLİK AÇISINDANKARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: 2003 – 2015 DÖNEMİ. Sosyal Ekonomik AraştırmalarDergisi Cilt 17, Sayı 34, 226 – 247. ISSN:2148-3043.

4. ARSLAN ERDAL, ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL (2012).  Conceptual Frame of Globalization. EnergyEducation Science and Technology Part B: Social and Educational Studies,317-319. (Yayın No: 326299)

5. ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL,ARSLAN ERDAL (2011).  Region regionalization and regional development areas.  Energy Education Science and Technology PartB: Social and Educational Studies, 131-133. (Yayın No: 328501)

6. ARSLAN ERDAL (2011). The possible contributions of development agencies on Turkish economy.Energy Education Science and Technology Part B: Social and EducationalStudies(3), 285-292. (Yayın No: 325849)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. ARSLAN ERDAL,ÇETİNER TUĞÇE (2018).  İktisadi Büyüme ve Beşeri SermayeninDemografik Fırsat Penceresi Kapsamında İncelenmesi.  Uluslararası Bİlim ve Akademi Kongresi’xx 18,245-258. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642122)

2. ARSLAN ERDAL,AKACAN Fatma (2018).  Osmanlı İmparatorluğu’nda Bankacılık SistemiVe Gelişimi.  II. Uluslararası Sosyal veEkonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, 198-218. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:4436856)

3. ARSLAN ERDAL,SOLAK Aysun (2018).  Türkiye’de Bölgesel Kalkınma AjanslarınınGelişimSüreci: Ahiler Kalkınma Ajansı. II. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi,556575. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4436850)

4. ARSLAN ERDAL,BORA ALİ,ÖZÇİFTÇİ HAMZA (2017).  TÜRK KAMU BANKALARININ 1991 – 2002 İLE 2003 –2015DÖNEMİNİN KARLILIK VE VERİMLİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ.  1. ULUSLARARASI FARABİ KONGRESİ (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3542898)

 5. ALODALI MUHAMMETFATİH BİLAL, ARSLAN ERDAL (2008). Kutadgu Bilig de Devlet Yönetimi ve Devlet Yöneticileri.  Uluslararası Türk Dünyası Sosyal BilimlerKongresi, 832-840. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:374100)

6. ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL, ARSLAN ERDAL, GÜNEŞ İSA(2007).  Küreselleşme ve KüreselleşmeSürecini Oluşturan Faktörler. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 301-309. (Tam MetinBildiri/)(Yayın No:374755)

7. ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL, ARSLAN ERDAL,GÜNEŞ İSA(2007).  Kamunun Hizmet SunumundaVatandaş Odaklılığın Bir Aracı Olarak BİMER. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 1145-1149. (TamMetin Bildiri/)(Yayın No:374533)

8. ARSLAN ERDAL,ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL (2005).  Bürokrasinin Etkinleştirilmesinde e DevletinRolü.  Uluslararası Türk Dünyası SosyalBilimler Kongresi, 3(7), 45-56. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:373645)

9. ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL,ARSLAN ERDAL (2005).  Kamu Yönetiminde Değişim ve Yeni KamuYönetimi Anlayışı.  Uluslararası TürkDünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2(6), 247-255. (Tam Metin Bildiri/)(YayınNo:373419)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardakibölümler:    

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1. Milenyum Öncesi ve Sonrası  1991 2015 Türkiye deki Bankacılık Sektörü (2016)., ARSLAN ERDAL,BORA ALİ,  Ankara Ofset Basım Matbaacılık, Basımsayısı:1, Sayfa Sayısı 145, ISBN:9786059636063, Türkçe(Bilimsel Kitap), (YayınNo: 3204987)

2. Regional Development Agencies as a Means of EuropeanUnion (2011)., ARSLAN ERDAL,kaya Mustafa Göktuğ,ALODALI MUHAMMET FATİHBİLAL,  Lambert Academic Publishing,Basım sayısı:1, ISBN:978-3-8473-4263-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:329438)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardakibölümler:    

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Bölümadı:(Yemen Ekonomisinde İşsizliği Belirleyen Faktörler (1991-2016)) (2018).,ARSLAN ERDAL,AL ATHWARI Basheer,  Nobel,Editör:Ali ACARAVCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 954, ISBN:978-605-7928-26-9,Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4436897)

2. Economic and Administrative Sciences, Bölümadı:(Investigating The General Lines Of Yemen Economy After 2011) (2018).,ARSLAN ERDAL,AL ATHWARI Basheer, Academician Publisher, Editör:Azmi YALÇIN, Basım sayısı:1,ISBN:978-605-258-050-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4436878)

3. TURKISH ECONOMY IN A NEW ERA  SELECTED ARTICLES, Bölüm adı:(The Effect of2008 Global Crisis on European Banking Sector and the Applied Policies)(2016)., ARSLAN ERDAL,BORA ALİ, AGP Academic Research, Editör:William Sayers,Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 251, ISBN:978605-83281-5-0, İngilizce(BilimselKitap), (Yayın No: 3205089)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. BORA ALİ,ARSLAN ERDAL (2017).  TÜRK KAMU BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALIANALİZİ: 2003–2015 DÖNEMİ.  OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1),27-47. (Kontrol No: 3546694)

2. BORA ALİ,ARSLAN ERDAL (2017).  Türkiye’de Kurulmuş Yabancı SermayeliBankaların 2015 YılındakiPerformanslarının Oran Analizi Yöntemi ileİncelenmesi.  PESA  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,3(1), 6-32. (Kontrol No: 3452104)

3. ARSLAN ERDAL,KİPER KEREM (2015).  Dış Yardım Nedir  Niçin Yapılır .  Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 15(34),9-26. (Kontrol No: 3204559)

4. ARSLAN ERDAL (2012). Atatürk Komutasındaki Ekonomik Kurtuluş Savaşımız.  Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 22(1),118-130. (Kontrol No: 375442)

5. ARSLAN ERDAL (2010). Kalkınma Ajansları ve Kalkınma Ajanslarının Türkiye Ekonomisine BeklenenKatkıları.  Kamu-İş Dergisi, 11(3),85-108. (Kontrol No: 379741)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

1. ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL,ARSLAN ERDAL (2006).  Vatandaş ile Devlet Arasındaki İletişiminKolaylaştırılması için Bilişim Teknolojileri ve BİMER.  Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 237-247.(Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:373928)

2. BORA ALİ,ARSLAN ERDAL (2017).  Denizbank ve Finans Bank’ın 2006 Öncesi veSonrası Faaliyetlerinin KarşılaştırmalıAnalizi. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO 2017), 58-59. (ÖzetBildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3957189)

3. BORA ALİ,ARSLAN ERDAL (2017).  Türk Kamu Bankalarının KarşılaştırmalıAnalizi: 2003 - 2015 Dönemi.  II. UlusalEconHarran İktisat Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3509874)

4. ARSLAN ERDAL,BİÇER BURHAN (2015).  Türkiye de Nükleer Santral mi .  Türkiye Ekonomi Kurumu Ulusal İktisatSempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3204700)

5. METE OKAN,ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL,ARSLAN ERDAL(2004).  Bilgi Toplumuna Geçişte SivilToplum Kuruluşlarının Önemi Ve Demokratikleşmeye Olan Etkileri.  Yerel Yönetimler Kongresi, 401408. (Tam MetinBildiri/)(Yayın No:376279)

6. ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL,ARSLAN ERDAL,METE OKAN(2004).  Yerel Yönetişim Ve YönetişimdenBeklentiler.  Yerel Yönetimler Kongresi,141-146. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:376704)

7. ALODALI MUHAMMET FATİH BİLAL,ARSLAN ERDAL (2004).  Bilişim Teknolojilerinin Türk Kamu YönetimiÜzerindeki Etkileri.  Yerel YönetimlerKongresi, 391-400. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:376095)  Yönetilen Tezler
1. BASHEER SAEED SAIF AL-ATHWARI, " Yemen Ekonomisi Gelişim Süreci ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2017 - , Devam Ediyor

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ana Bilim Dalı Başkanı20122015
Dekan Yardımcısı20122015
Bölüm Başkanı20122015
Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü2016 
Anabilim Dalı Başkanı2016 
Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜSSAGEM) Müdürü2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli12/12/200002/08/2011
S.Ü. Öğrenci Topluluklari KoordinatörlüğüKoordinatör05/10/2016 
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/12/201607/12/2019
S.Ü. Güvenlik Ve Sav. Strat. Uyg. Ve Arş. Mrk.Merkez Müd.20/03/2017 
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/12/201907/12/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İKTİSAT
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
Sağlık Ekonomisi