ECON. AND ADM. SCIENCE
ECONOMICS
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERDAL ARSLAN
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF ECONOMICS PROGRAM OF ECONOMIC HISTORY
 
E-Mail  erdalarslan selcuk.edu.tr
Phone +903322234379
Address Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Selçuklu/KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi20002010
Kara Harp Okulu20102011
Selçuk Üniversitesi20112012
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi20122016
Selçuk Üniversitesi2016 

  Publications:

Yayınlar

A. Uluslararası Çalışmalar :

A-1. E. ARSLAN, "The PossibleContributions of Development Agencies on Turkish Economy", EnergyEducation Science and Technology Part B: Social and Educational Studies (ISI),285-292, 2011 .


A-3-1. E. ARSLAN, M. F. B. ALODALI, "Conceptual Frame of Globalization",Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies,317-319, 2012.


A-3-2. M.F.B.ALODALI, E.ARSLAN, "Region, Regionalization and RegionalDevelopment Areas", Energy Education Science and Technology Part B:Social and Educational Studies , 131-133, 2012


B. UluslararasıBildiriler :


B-1-1. E. ARSLAN, "Serbest Bölgelerin TürkiyeEkonomisine Katkıları Ve Türk Cumhuriyetlerinde Serbest BölgeUygulamaları" Of The International Scientific Conference on "AzerbaijanModel Of National Economıc Development" Dedicated To 83 Anniversary ofHeyder Aliyev" Bakü-Azerbaycan 12-13 Mayıs 2006


B-1-2. E. ARSLAN, BurhanBİÇER, “Sosyal Sermaye, Kadına VerilenDeğer ve Kalkınmışlık”, 1stInternational Congress on Applied Sciences: Social Capital, Konya, 23-24Ekim 2015.


B-1-3. M. F. B. ALODALI, E. ARSLAN, “KutadguBilig'de Devlet Yönetimi ve Devlet Yöneticileri”, VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,Kırgızistan, 25-28 Mayıs 2008.


B-1-4. M. F. B. ALODALI,E. ARSLAN, İ. GÜNEŞ,  Küreselleşme ve Küreselleşme Sürecini Oluşturan Faktörler”, V.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal BilimlerKongresi, Kırgızistan, 10-13 Haziran 2007.


B-1-5. M. F. B.  ALODALI, E. ARSLAN, İ. GÜNEŞ, “Kamunun Hizmet Sunumunda VatandaşOdaklılığın Bir Aracı Olarak BİMER”, V.UluslararasıTürk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan, 10-13 Haziran 2007.


B-1-6. M. F. B. ALODALI,E. ARSLAN,  Kamu Yönetiminde Değişim ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, III. Uluslararası Sosyal Bilimler KongresiTürk Dünyasında Sosyal Bilimler:Kuram, Yöntem ve Uygulama, Celalabad- KIRGIZİSTAN 7-9 Haziran 2005.


B-1-7. E. ARSLAN, M. F.B. ALODALI, “BürokrasininEtkinleştirilmesinde e-Devletin Rolü”, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem veUygulama, Celalabad- KIRGIZİSTAN 7-9 Haziran, 2005.


C. Uluslararası Kitap :


C-1. E.ARSLAN, M.G.KAYA, M.F.B. ALODALI, “RegionalDevelopment Agencies as a Means of Europen Union”, Lambert AcademicPublishing, ISBN: 978-3-8473-4263-2, 2011.


D. UlusalÇalışmalar :


D-1-1.E.ARSLAN, Kerem KİPER "Dış YardımNedir? Niçin Yapılır?", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi (ISI), 9-26,2015, ISSN: 2128-9424


D-1-2.E.ARSLAN, "Atatürk KomutasındakiEkonomik Kurtuluş Savaşımız", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi (ISI) ,118-130, 2012, DOI: ISSN: 1302-2741

E. Ulusal Bildiriler:

E-1-1. E. ARSLAN, BurhanBİÇER, “Türkiye’de Nükleer Santral mi?”,Türkiye Ekonomi Kurumu Ulusal İktisatSempozyumu, Konya, 8-9 Ekim 2015.


E-1-2. M. F. B. ALODALI,E. ARSLAN,  Vatandaş ile Devlet Arasındaki İletişimin Kolaylaştırılması içinBilişim Teknolojileri ve BİMER”, V.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 3-4-5 Kasım 2006.


E-1-3. M. Fatih BilalALODALI, E. ARSLAN, “Küreselleşme SürecindeYerel Yönetimler”, YerelYönetimler Kongresi, Çanakkale 3-4 Aralık 2004.


E-1-4. M. Fatih BilalALODALI, E. ARSLAN, “BilişimTeknolojilerinin Türk Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri”, Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale3-4 Aralık 2004.


E-1-5. O. METE, M. FatihBilal ALODALI, E. ARSLAN, “BilgiToplumuna Geçişte Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi Ve Demokratikleşmeye OlanEtkileri”, Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale 3-4Aralık 2004.


E-1-6. M. F. B. ALODALI,E. ARSLAN, O. METE, “Yerel Yönetişim Ve YönetişimdenBeklentiler”, Yerel YönetimlerKongresi, Çanakkale 3-4 Aralık 2004.

G. Atıflar :

G-1-1. B. TARMAN, M.F. YİĞİT “Turkish Economy and Vocational Education System: Regressive orProgressive”, Energy Education Science and Technology Part B: Social andEducational Studies, Volume (Issue) 5(1), 159-170, 2013


G-1-2. S. DURDYEV, A. IHTIYAR, S. ISMAİL, F.Sh. AHMAD “Marketing Constraints to Real EstateSector and Improvement Measures: Case Study of Turkey”, Energy EducationScience and Technology Part B: Social and Educational Studies, Volume (Issue)4(4), 2595-2600, 2012


G-2-1. F.K.H. MOGHADAM, M. POURAZAR “Comparision of the Orientation Target ofProvident Sports Managers: Educational Management”, Academic Sports Scholar,Vol: 3, Issue:5, 1-11, May 2014


G-2-2. A. ÖZASLAN, H. ÜNLÜ “Türkiye’deBölgesel Kalkınma Politikalarında Değişim ve Kalkınma Ajansları”, MehmetAkif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı:13,64-83, Aralık 2015


G-2-3. Z. MARIAN, H.B. AYDIN, B. ANIELA “Aspects of Labor Force Evolution andRegional Development in Romania and Turkey in 2004-2010. A Statistical Approach”,Inonu University International Journal of Osial Science AdministrativeSciences, Vol: 2, No: 1, 1-16, 2013


G-2-4. T. BUDAK, O. EROĞLU “BölgeselKalkınma Ajanslarının Denetiminde Sayıtay’ın Rolünün Değerlendirilmesi”, SüleymanDemirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18,Sayı:2, 65-84, 2013


G-2-5. A. KÜÇÜKALİ “SosyalPolitika Uygulamalarında Kalkınma Ajansları: Kudaka Örneği”, AtatürkÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı:3,205-220, 2013


 

G-2-6. E.D. EROL “KüreselRekabet Sürecinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü”, Hukuk ve İktisatAraştırmaları Dergisi, Cilt: 4, No:1, 87-95, 2012


G-2-7. F.D. ÖZAKTAŞ, F. KONUR “Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımında Bölgesel Kalkınma AjanslarınınRolü ve Uygulama Örnekleri”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, 63-82, 2012


G-2-8. A. İNCEKARA, B.K. SAVRUL “Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”,Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı:44, 91-132, 2011


G-2-9. Y. CERAN “KalkınmaAjanslarında İç Denetim”, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 3,Sayı:2, 19-34, 2010


G-3-1. A. BAŞ, M.A. YÜZER,“An Analysis in Order to Measure ofRegional Development Agencies Performance and Their Impacts to the RegionalGrowth in Turkey”, 54 th Congressof Regional Science Association, St. Petersburg, Russia, 26-29 August,2014


G-3-2. N. EROĞLU, İ. EROĞLU,M. ÖZTÜRK, H.B. AYDIN “DevelopmentAgencies on the Way to Regional Development: Romania-Turkey Comparision”, InternationalConference on Economic Sciences and Business Administration ICESBA, Burcharest, Romania, 24-25October, 2014


G-3-3. A. İNCEKARA, B.K. SAVRUL “Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları: Yapısal Fonlar ve DiğerMali Araçlar Çerçevesinde Bir Değerlendirme”,  International Conference onEurasian Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 12-14 October 2011


  Theses
1. BASHEER SAEED SAIF AL-ATHWARI, " Yemen Ekonomisi Gelişim Süreci ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2017 - , Devam Ediyor

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Ana Bilim Dalı Başkanı20122015
Dekan Yardımcısı20122015
Bölüm Başkanı20122015
Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü2016 
Anabilim Dalı Başkanı2016 
Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜSSAGEM) Müdürü2017 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli12/12/200002/08/2011
S.Ü. Öğrenci Topluluklari KoordinatörlüğüKoordinatör05/10/201605/10/2019
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.07/12/2016 
S.Ü. Güvenlik Ve Sav. Strat. Uyg. Ve Arş. Mrk.Merkez Müd.20/03/2017 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
PRINCIPLES OF ECONOMICS
SOCIOLOGY OF ECONOMICS
BACHELOR'S DEGREE DISSERTATION-I
BACHELOR'S DEGREE DISSERTATION-II
Health Economics