İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. SAVAŞ ÇEVİK
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT POLİTİKASI
E-Mail :  scevik selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234373
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Publications in Refereed Journals

Çevik, S. and M. O. Taşar (2016), "Urban-Rural Differences in Subjective Well-being: Turkey Case", Annals of Warsaw University of Life Sciences, 37: 23-29

Çevik, S. Turna, F. and Erdoğdu, M. (2016), "Energy Efficiency and Policy Mix in the European Countries", European Journal of Sustainable Development Research, 1(1), 53-62

Cevik, S. (2015), “Domestic Saving and Tax Structure: Evidence from Turkey”, Sosyo Ekonomi, 23, 87-111

Yeniceri, H. and S.Cevik (2014), “Sosyal ve Politik Etkileşim, Bireysel Değerler ve Vergi Ahlakı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Test Edilmesi”, [Testing the Relationships between Tax Morale, Socio-Political Interactions and Individual Values through the Structural Equation Model], Amme İdaresi Dergisi, 47(3), 69-90

Cevik, S. (2014), Tax Morale in Socio-Political Interactions: Insiders and Outsiders”, Journal of Applied Business and Economics, 16(3), 101-115

Cevik, S. (2014), “Vergi Yapısında ve Vergi Sistemlerinde Uluslararası Eğilimler Üzerine Bir Değerlendirme” [An Evaluation on International Trends of Tax Structure and Tax Mix], TISK Akademi, 9(16),186-206

Cevik, S. and CG Oh (2013),“Tax Structure and Economic Growth: A Panel Data from OECD Countries”, Regional Industry Review, 36(1), 31-54

Cevik, S. and M. O. Taşar (2013), “Public Spending on Health Care and Health Outcomes: A Cross-Country Comparison”, Journal of Business Economics & Finance, 2 (4), 82-100

Cevik, S. (2013), Kamu Sağlık Harcamalarının Sağlık SonuçlarıÜzerindeki Etkisi: Ülkelerin Gelir Seviyelerine Göre Bir Karşılaştırma”, [The Effect of Public Health Spending on the Health Outcomes: A Comparison by Countries’ Income Level], Istanbul University Journal of Faculty of Political Sciences, 48, 113-133

Cevik, S. and H. Yeniceri (2013), “The Relationship between Social Norms and Tax Compliance: The Moderating Role of the Effectiveness of Tax Administration”, International Journal of Economic Sciences,2(3), 166-180

Cevik, S. (2012), “Mükellefin Devlet ve Toplumla Etkileşimi, Bireysel Normlar ve Vergi Ahlakı” [Taxpayers’ Interaction with Government and Society, Individual Norms and Tax Morale], Maliye Dergisi, 163, 258-289

Taşar, M. O., Z. Karaçor, and S. Çevik (2012), “Globalizing Poverty and Policies for Preventing Poverty from the Perspective of Transition Economies”, Humanities and Social Sciences Review, 1(3), 223-237

Cevik, S. (2009), “Geçiş Ekonomilerinde Kamu Maliyesi ve Mali Sistem Reformları” [Public Finance and Fiscal System Reforms in Transition Economies], Journal of Azerbaijani Studies,12(1-2), 558-578

Cevik, S. and M. O. Tasar, (2009),“Sosyal Konut ve Konut Sektörüne Devlet Müdahalesi: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye” [Social Housing and Government Interventions in Housing Sector: European Countries and Turkey], Aksaray University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 1(2), 133-163

Cevik, S. and E. Turan (2007), “Devletin Kurumsal Dönüşümü: Orta Asya Cumhuriyetleri Perspektifinden” [Institutional Transformation of the Government: From Perspective of Central Asian Countries], Journal of Social Sciences of the Turkish World: Bilig, 41, 205–224

Cevik, S. (2007), “AB Ülkelerinde Emek Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Emek Üzerindeki Vergi Yükü” [Taxing Labor Income and Tax Burden on Labor in EU Countries”, Selcuk University Law Faculty Journal, 13(2), 95-131

Cevik, S. and M. Demir (2005), “Devletin Düzenleyici Rolü ve Regülasyon Teorileri” [Regulative Function for the Government and Theories of Regulation],Oneri: Marmara University Institute of Social Sciences Journal, 6(23),249–257

Demir, M., Cevik, S. and Beser, M.K. (2005). “Kamu Kesimi Finansman Açıklarının Ekonomik Etkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”[Economic Effects of Public Sector Deficits: A Study on Turkey], Marmara University Economic and Administrative Sciences Faculty Journal, 20, 235-247

Cevik, S. (2004), “Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında Dönüşüm ve Küresel Sorunlar” [Tax Policy in Globalizing World:Changing in Tax Policy and Global Issues], Vergi Dünyası, 270,154-165

Cevik, S. (2002), “Türk Bütçe Sisteminde Denetim: Geleneksel Denetimden Performans Denetimine” [Audit in Turkish Budget System: To Performance Audit from Traditional Audit]. Selcuk University Law Faculty Journal, 10(1-2), 107-132

Publications in Refereed Conference Proceedings

Çevik, S. (2016), "Tax Morale and Tax Compliance inSocio-Political Context", 7. International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation and Development, June 28-30, İstanbul

Çevik, S. (2016), "Kastamonu'nun Subjektif Refahı: Mutluluğun Belirleyicileri Üzerine Bir İnceleme", 1. Uluslararası Abana Sempozyumu, 201-21 Mayıs 2016 Abana, Kastamonu

Çevik, S. and M. O. Taşar (2016), "Urban-RuralDifferences in Subjective Well-being: Turkish Case", 3rd ICSAE, 26-28 Eylül Warsaw, Poland

Taşar, M. O., S. Çevik and P. H. Kaya (2016), "Rural Origins of Poverty and the Efficiency of Rural Development Policies: A Cross-Country Comparison",3rd ICSAE, 26-28 Eylül Warsaw, Poland

Cevik, S., F. Turna and M. Erdoğdu (2015). “Energy Efficiency and Policy Mix in the European Countries”, International Conference on Sustainable Development – ICSD 2015, November 12-15, Belgrade, 19-27

Cevik, S. and O. Tasar (2015),“The Impact of Double Tax Treaties on Foreign Direct Investments: Evidence from Turkey’s Outward FDIs”, IISES 16th International Academic Conference, 12-15 May, Amsterdam, pp. 120-139.

Tasar, O. and S. Cevik (2015), “Cultural Determinants of Corruption and Bribery: A Cross-Country Comparison”, IISES 16th International Academic Conference, 12-15 May, Amsterdam, pp. 520-548

Tasar, O. and S. Cevik (2010), “Rekabet Politikası Ekseninde Avrasya Ekonomileri” [Competition Policy in Eurasian Economies], International Conference on Eurasian Economies, 4-5 November 2010, Istanbul- Turkey

Cevik, S. and E. Turan (2007), “Kamu Kesiminde Performans Odaklı Yönelim: Hesapverme Sorumluluğunun Gelişimi ve PerformansDenetimi”, 5th Turkish World Social Science Congress, 11-13 June, Jalalabad – Kyrgyzstan

Turan, E. and S. Cevik (2007), “Siyasal Karar Alma ve Kamusal Hizmet Tercihlerinin Belirlenmesinde Bürokratik Üretimin Niteliği”, 5th Turkish World Social Science Congress, 11-13 June, Jalalabad – Kyrgyzstan

Beser, M. K., M. Demir, S. Cevik (2006), “A Comparison to the Economic Effects of True Confidence Bounds for Impulse Response Function”, XIth Spring Meeting of Young Economists, 28 May 2006, Seville – Spain

Cevik, S. and E. Turan (2006), “Kamu Yönetiminde Paradigmal Dönüşüm”, 1th International Social Science Congress: Social, Political and Economic Changing in Central Asia Turkish Republics after USSR, September 18–21. Kocaeli-TURKEY

Books and Book Chapters

Çevik, S., H. Şimşek and H. Mittal (2016), Social and Economic Dynamics of Development: Case Studies, London: IJOPEC

Çevik, S. (2016), "Tax Morale and Tax Compliance in Socio-Political Context", in: M. Aydın, S. S. Tan (eds.), Political Economy of Taxation, London: IJOPEC

Çevik, S. (2016), "Tax Systems, Economic Development and Good Governance: A Comparative Analysis of the MENA Countries", in: Erdoğdu, M. and Christiansen, B. (eds.), Handbook of Research on Public Finance in Europe and MENA Region, Hershey PA: IGI Global, pp. 152-171

Çevik, S., M. Erdoğdu and F. Turna (2016), “Energy Efficiency Policies in Some of the European Countries: Instruments and TheirSuccess”, Handbook of Reseacrh on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. M. Erdoğdu, T. Arun veI. H. Ahmad (eds), Region. Hershey, PA, USA: IGI Global.

Cevik, S. (2014), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi [Tax Law and Tax System in Turkey], Konya: Palet Publishing

Cevik, S. (2013), Küresel Ekonomide Uluslararası Vergileme: Yapısı, Ekonomi Politiği ve Ülkeler Arası İşbirliği [International Taxation in Global Economy: Structure and Politics of Cooperation], Konya: Palet Publishing

Cevik, S. (2011), “Devlet Borçlanması” [Government Debts] in Ekrem Karayılmazlar (ed.), Kamu Maliyesi, Istanbul: Lisans Publishing

Cevik, S. and M. Demir (2006), “Tax Harmonization, Freedom of Movement and Taxation of Employment Income in European Union”, Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey within the EU Negotiations, Bursa: Ekin Publishing, 838-849

OtherPublications

RaporUluslararası Karşılaştırmalarla Türk Vergi Sisteminin Genel Görünümü: Sorunlar ve Öneriler [An Overview of Turkish Tax System: International Comparisons, Problems and Suggestions], Türk Akademisi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TASAV), 2014

ÇeviriPublic Goods, Redistribution and Rent Seeking by G. Tullock, Konya: Palet Publishing, 2011

Çeviri: F. Vanistendael, “Avrupa Birliğinin Vergileme Yetkisi Üzerine Bir Not”, çeviren: Savaş Çevik, Vergi Dünyası, 173, Şubat 2003

Çeviri: Wilfrid Legg, "Tarım Politikaları Reformu ve Çevre", çeviren: Savaş Çevik, Türktarım: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 150, Mart-Nisan 2003, ss. 33-38


  Yönetilen Tezler
1. Vasfi Çelik, " Vergi Uyum Maliyetleri ve Vergi Uyumu: Konya İli Küçük İşletmelere Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat A.B.D., - 2015, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
KAMU MALİYESİ
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
PUBLIC FINANCE