İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ZEYNEP KARAÇOR
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT POLİTİKASI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT POLİTİKASI
E-Mail :  zkaracor selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2234363
Adres : Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu-KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Arş.Gör. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 19941995
Arş.Gör. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 19951999
Arş.Gör.Dr. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 19992000
Yrd.Doç.Dr.Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 20002008
Doç.Dr.Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2008 

  Akademik Yayınlar:

YAYINLAR LİSTESİ

1.      Kitaplar ve Kitap Editörlüğü:

1.1.Karaçor, Z. (2012), “Ekonomi Politikası ve Türkiye” 1. Baskı: Çizgi Kitabevi (Temel Eser).

1.2.Karaçor, Z.; Alptekin, V.; Gökmenoğlu, K. (2012), “Finansal Kriz Üzerine Öngörülebilirlik ve Politikalar” 1. Baskı: Çizgi Kitabevi.

1.3.Karaçor, Z.; Kubar, Yeşim; Peker, Ayşe Esra (2011), “Konya İli Gelir Dağılımı” Konya Ticaret Odası.

1.4.Karaçor, Z., (2007), Öğrenen Ekonomi Türkiye Küreselleşme Sürecinde, Kriz Aralıklarında, Çizgi Kitabevi, Konya.

1.5.Karaçor, Z.,  (2000), Enflasyonist Bekleyiş ve Toplumsal Uzlaşma Kuram ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları No:1, Konya.

 

2.      Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı (Ulusal):

2.1.Güvenek, B., Karaçor, Z. ve Alptekin, V. (2013), “Finansal Kriz Olgusu ve İşsizlik Sorununun Krizlere Olan Duyarlılığı: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz”, Türkiye Ekonomisinde Güncel, Ekonomik ve Mali Konular, Editörler: Cansel Oskay, Cihan Yüksel, Ekin Kitabevi, Osmangazi/Bursa.

2.2.Karaçor, Z. (2012), “Para Politikasının Uygulanmasındaki Sorunlar” Para Teorisi ve Politikası, Edt: Çetin Doğan, İnci Parlaktuna, 1. Baskı, Lisans Yayıncılık: İstanbul.

2.3.Karaçor, Z. ve Gökmenoğlu, K. (2011), “Finansal Kriz Modelleri” Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz Türkiye Ekonomisinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Edt: M. Çetinkaya, Nobel Yayınları: Ankara.

2.4.Mucuk, M. ve Karaçor, Z. (2010), “İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi” Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Açık Sorunsalı. Edt: Turan Subaşat, H. Yetkiner, Efil Yayınevi: Ankara.

2.5.Karaçor, Z., (2007), Enflasyon Kültür ve Geleneği: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz, Türkiye Ekonomisi Makro Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ed. A. Ay, 99-142, Çizgi Kitabevi, Konya.

2.6.Karaçor, Z. ve A. Ay, (2006), Afrikalı Örgütler, Uluslararası Örgütler ve Türkiye, ed. Şaban H. Çalış, B. Akgün ve Ö. Kutlu, 437-460, Çizgi Kitabevi, Konya.

2.7.Ay, A. ve Karaçor, Z., (2006), GATT ve DTÖ: Dünya Ticaretinin Düzen Arayışı, Uluslararası Örgütler ve Türkiye, ed. Şaban H. Çalış, B. Akgün ve Ö. Kutlu, 121-152, Çizgi Kitabevi, Konya.

2.8.Karaçor, Z., (2003), Küreselleşme Süreci ve İstikrar Arayışındaki Türkiye Ekonomisi, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim, Ekonomi, ed. M.Akif Çukurçayır, 349-434, Çizgi Kitabevi, Konya.

 

3.      Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı (Uluslararası):

3.1.Develi, A., Ay, A. ve Karaçor, Z. (2012), “Increasing Energy Demand of the EU and Turkey’s Role in Supplying Energy to the EU. Analyzing the Mutual Costs and Benefits” Energy Economies. Eds: A. Develi, Selahattin Kaynak, Peterburg.

 

4.      Diğer İndekslerde ve Tübitak Yayın Teşvik Listelerinin C Sınıfında Yer alan Yayınlar:

4.1.            Karaçor, Z.; Gökmenoğlu, K. (2012), “Predictability of Financial Crisis: Testing K.R.L. Model in the Case of Turkey, Annals of the, Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Economy Series, Issue 2/2012.

 

5.      Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

5.1.            Karaçor, Z.; Develi, A. (2011), “Energy as an Integration Tool fort he EU and the Role of Turkey” Economic and Environmention Studies, Vol: 1, No: 3 (19/2011).

5.2.            Karaçor, Z. and Develi, (2008), A., Economic Regulatory Reform in the Natural Gas Market in Turkey: Accession to the European Union and Future Gas Projects, Insight Turkey, Vol. 9, Num. 2, 60-72.

6.      Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar:

6.1.            Özşahin, Ş.; Karaçor, Z. (2013), “Ekonomik Büyümenin Belirleyicilerinden Biri Olarak Beşeri Sermaye: Yüksek Öğretimin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi” Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1.ss.148-162

6.2.            Kol, Emine Nida; Karaçor, Z. (2012), “2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve İstihdam Üzerine Etkileri” Maliye Dergisi, Sayı: 162, Ocak-Haziran 2012.ss.379-395

6.3.            Karaçor, Z.; Gerçeker, Mustafa (2012), “Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği (2003-2010)” Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 23. ss.289-312

6.4.            Karaçor, Z.; Özer, Hüseyin; Saraç, Taha Bahadır (2011), “Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama (1988-2007)” Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2. Ss.29-44.

6.5.            Karaçor, Z.; Saraç, T.B. (2011), “Dış Ticaret ile Sanayi Sektörü İstihdam Oranı Arasında Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi: Türkiye Örneği (1963-2009)” Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 18, Sayı: 2. Ss.181-194

6.6.            Karaçor, Z.; Güvenek, B. (2010), “Enerji Piyasası Reformlarının Elektrik Enerjisi Piyasasına Etkisi: EÜAS ve Ayrıcalıklı Şirketler Üzerine Bir Analiz” Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1.ss.148 -166

6.7.            Yamak, R.; Karaçor, Z.; Alptekin, V.; Güvenek, B. (2009), “Türkiye’de Otomotiv Üretiminin Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans ve Coerelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri Yardımıyla Analizi” Finans Politik, Ekonomik Yorumlar, Yıl: 46, Sayı: 537, Kasım 2009. Ss.51-63

6.8.            Karaçor, Z.; Şaylan, Ş.; Üçler, Gülbahar (2009), “Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi (1999-2005)” Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2. Ss.60-74

6.9.            Saraç, T.B., Karaçor, Z. ve Atabey, A., (2006), Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9, Sayı:1-2, 541-563. Ss.541-563

6.10.        Altınok, S., Ay, A., Karaçor, Z., Erdoğan, S. ve Mucuk, M., (2006), Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişki, Mevcut Durum, Geleceğe Yönelik Önlem ve Öneriler, Ülkümüz, Yıl 3, Sayı 5, 55-66. Ss.55-66

6.11.        Karaçor, Z. ve V. Alptekin, (2006), Finansal Krizlerin Önceden Tahmin Yoluyla Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı 2, Cilt 13, 237-256.ss.237-256

6.12.        Ay, A. ve Z. Karaçor, (2006), 2001 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Krizden Büyümeye Geçiş Üzerine Bir Tartışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 67-86. Ss. 67-86

6.13.        Karaçor, Z., (2006), Öğrenen Ekonomi Türkiye: Kasım 2000-Şubat 2001 Krizinin Öğrettikleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 379-392.ss. 379-391

6.14.        Karaçor, Z. ve V. Alptekin, (2006), 1980 Sonrası İstikrar Politikaları Işığında Türkiye Ekonomisinin Trend Analizi Yardımıyla Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F.Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, 307-342 (Nisan 2006). Ss. 307-342

6.15.        Karaçor, Z., A. Ay ve H. Acet, (2005), Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesi Politikaları, Journal of Qafqaz University Series of Social Sciences and Humanities, 16, 1-10

6.16.         Ay, A., Karaçor,Z. (2005). Türkiye Ekonomisinde Büyüme Rakamları: Kaynakları Nedir? Sürdürülebilir Mi? İyi Bir Büyüme Mi? Konya Sanayi Odası Lonca Dergisi, Sayı:19, 16-22

6.17.        Karaçor, Z., A. Ay ve H. Acet, (2005), İnternet ve Ekonomi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 8, Sayı 1-2, 19-40.

6.18.        Karaçor, Z., A. Ay, H. Acet ve M. Çetinkaya, (2005),  Güvenilirlik İhtiyacı ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesi Politikaları, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı 2, Cilt 12, 211-226.

6.19.        Ay, A., Z. Karaçor, M. Mucuk ve S. Erdoğan, (2004), Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1992-2003), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 75-82.

6.20.        Karaçor, Z. ve T.B. Saraç, (2004), Politik Konjonktür Dalgalanmaları Teorileri Çerçevesinde Seçim Ekonomisi Kavramı ve (1980-2004) Dönemi Türkiye Uygulaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 7, Sayı 1-2, 101-118.

6.21.        Ay, A. ve Z. Karaçor, (2003), Politika Etkisizliği Önermesi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Model Denemesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1, 127-143.

6.22.        Karaçor, Z., (1999), Rasyonel Beklentiler Kuramında Enflasyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 3, 143-150.

6.23.        Karaçor, Z., (1999), 24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Kararları ve Beklentiler, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 1, Cilt 2, 301-308.

6.24.        Karaçor, Z., (1999), Türkiye’de Enflasyonla Mücadelede Toplumsal Uzlaşmanın Etkinliği, S. Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4, 75-81.

6.25.        Karaçor, Z., (1998), Türkiye’de 1980 Sonrası Uygulanan Para Politikaları, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, 195-206.

 

7.      Uluslararası Yabancı Dilde Yapılan Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiriler:

7.1.            Karaçor, Z., Erdoğan, S., Er, P. H., (2013). “Analysis of theEffect of 1980 Transformation on theForeignTrade of TurkeywithChow Test”, World Academy of Science, EngineeringAndTechnology, Issue:77, May 2013, Berlin

7.2.            Karaçor, Z., Taşar, O., Çevik, S., Yorgancılar F. N., (2013). “MacroeconomicEffects on ExplicitInflation Targeting Regime: Turkish Case”, International Journal of MultidisciplinaryThought, ISSN: 2156- 6992:3(1), 69-91 (2013)

7.3.            Karaçor, Z., Özmen, İ. and Yorgancılar, F.N., (2013), “Causal RelationshipBetween Unemployment, Inflation and The Minimum Wage: Case of Turkey(1987-2010)”, The 2nd MultidisciplinaryAcademic Conference in Prague 2013, 06-07 December 2013, ISBN 978-80-905442-2-2, Article no: MAC201312014.

7.4.            Ay, A., Karaçor, Z. ve Şahbaz, N. (2013), “An Assessment on The Importance of the Credit Channel in Eastern Block Countries”, International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September – St. Petersburg, Russia.

7.5.            Karaçor, Z., Soydal, H., Güvenek B. and Yorgancılar, F.N. (2013), “Transition Process of Inflation Targetting in Turkey: Implict Inflation Targeting (2002-2005)” World Acedemy of Science, Engineering and Technology, Issuue 77, May 2013, Berlin.

7.6.            Karaçor, Z., Alptekin, V. and Öztürk, R. H., (2013), “Evaluation of Financial Crisis in Terms of Prediction: Europe Case”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 77, May 2013, Berllin.

7.7.            Karaçor, Z.; Özel, Bilal (2012), “Sustainable Development Crisis Syndrome: The World and Turkey Afer 2007” 1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, 11-13 October 2012 Konya- Akşehir- Turkey. Eds: Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Prof. Dr. Jost Platje, Assoc. Prof. Dr. Mikail Altan, Assist. Prof. Dr. Miruna Lucia Nachescu.

7.8.            Taşar, M. O.; Karaçor, Z.; Çevik, S. (2012), “Globalizing Poverty and Policies for Preventing Poverty From The Perspectives and Transition Economies” Humanities and Social Sciences Review, Volume 01, Number 03, 2012.

7.9.            Soydal, H.; Karaçor, Z.; Özmen, İ. (2010), “The Relationship Between The Public Expenditure and The Growth: Turkey A s an Example (1908-2008)” World Academy of Science Engineering And Technology, Edt: Cemal Ardit, Year: 6, Issue: 71, November 2010.

7.10.        Develi, A.; Ay, A.; Karaçor, Z. (2010), “The Role of Turkey in The Energy Supply of EU: Costs and Benefits Analysis” International Conference On Eurasion Economies, T.C. Beykent University, İstanbul-Turkey, 4-5, November 2010.

7.11.        Karaçor, S. ve Karaçor, Z. (2009). Economic Crises in the Turkish Media, 7.Communication in the Millennium, University of Texas at Austin USA, May 17-20 2009, 133-147.

7.12.        Ay, A., S. Altınok, Z. Karaçor, F. Mangır, ve V. Alptekin, (2005), International Fınancial Integration, Main Aspects of Financial Integration in Turkey, First International Conferance on Bussiness, Management and Economics, Turkish Economy in A Changing World, Turkey, Vol. I, 165-180, İzmir.

 

8.      Uluslar arası Yabancı Dilde Yapılan Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler:

8.1.            Karaçor, Z.; Yorgancılar, F.N. (2011), “Innovation For Sustainable Development: Turkey - Spain Comparison”, The 2011 Barcelona European Academic Conference, June 6-9, June 11-18, 2011.

8.2.            Gökmenoğlu, K. ve Karaçor, Z. (2011), “Predictability of Financial Crises: Testing K.R.L. Model in the Case of Turkey” First International Symposium on Corporate Responsibility & Sustainable Development, Theme: Global Challenges for Sustainability and Equity, London Metropolitan University Business School, 84 Moorgate, London, EC2M 6SQ, UK.

8.3.            Güvenek, B.,Karaçor, Z., Alptekin, V., Acet, H., (2010). The Big Barrier for Sustainable Development: Evaluation of the Financial CrisisandtheTurkishEconomy Using Trend Analysis, The Case of StabilizationProgrammes”, Tenth International Conference on CurrentIssues of Sustainable Development- GovernanceandInstitutionalChange, 18-20 April 2010, Opole, Poland.

8.4.            Karaçor, Z., Ay, A., Develi, A. ve Acet, H. (2007), Regulation of Natural Gas Markets In World And Turkey Evidence From Konya Natural Gas Application, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East Universty, 19-24 February 2007.

8.5.            Altınok, S., Karaçor, Z., Acet H. ve Develi, A. (2007), Regulation of State Regulatory Institutions Turkey, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East Universty, 19-24 February 2007.

8.6.            Ay, A., Karaçor, Z., Acet, A. ve Mangır, F., E-Economy and Electronic Trade: Turkey Case, Knowledge Society Economy and Education Congress, Girne American Universty KSEE 2005, March 24-26 2005.

 

9.      Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Tam Metin Yayınlanan Bildiriler:

9.1.            Karaçor, Z.; Karaçor, S.; Akar, G. (2012), “Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksek Okullarının Yeri ve Önemi: Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Üzerine Bir Araştırma” 1st International Conference on Sustainable Development, 11-13 October 2012 Konya-Akşehir-Turkey. Eds: Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Prof. Dr. Jost Platje, Assoc. Prof. Dr. Mikail Altan, Assist. Prof. Dr. Miruna Lucia Nachescu.

9.2.            Uzer, Y; Karaçor, Z (2012), “Sürdürülebilir Kalkınmada Tarım ve Kiraz Ekonomisi (Akşehir Bölgesinde Bir Uygulama)”. 1st International Conference on Sustainable Development, 11-13 October 2012 Konya-Akşehir-Turkey. Eds: Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Prof. Dr. Jost Platje, Assoc. Prof. Dr. Mikail Altan, Assist. Prof. Dr. Miruna Lucia Nachescu.

9.3.            Karaçor, Z., Akar, T., (2012). Bölgesel Kalkınmada İnovasyonun Önemi: Türkiye Açısından Bir Analiz”, 4. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları, 8-10 Ekim 2012.

9.4.            Karaçor, Z.; Telli, Üçler, Y. (2011), “AB Projelerinin Konya’daki Kobiler Üzerine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üçüncü Yerel Ekonomiler Kongresi, Bildiriler Kitabı. Ed: Prof. Dr. A. Buluş, Yrd. Doç. Dr. Savaş Erdoğan.

9.5.            Karaçor, Z.; Saraç, T. B., Karagöz, K. (2010), “Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Sektörel Bir Analiz (2000:1 – 2009:4)” Uluslar arası İktisatçılar Zirvesi – II. Küresel Kriz Sonrası İktisat Politikaları, İstanbul Üniversitesi.

9.6.            Karaçor, Z., Soydal, H. ve Yorgancılar, F.N., (2010), “Küresel Krizin Türkiye’ye Etkilerinin Finansal ve Reel Akım Dengesi Açısından Karşılaştırılması’’ 2. Uluslararsı Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Balkanlardan 2. Yüzyılı okumak: Geçmişin İzinden Geleceğe, Bildiriler Kitabı, Cilt 1.

9.7.            Karaçor, Z.; Yılmaz, M., L.; Topallı, N. (2009), “Dolaysız Yabancı Sermaye’nin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği” 1. Uluslar arası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi.

9.8.            Ay, A., Çetinkaya, M. Ve Karaçor, Z. (2005), “Politik Yolsuzluk ve İsraf: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme”, İsrafı Önleme Sempozyumu Makaleleri, Başkent Üniversitesi, Ankara.

9.9.            Altınok,S. A., Karaçor, Z., Erdoğan,S., Mucuk,M.(2005).”Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişki Mevcut Durum, Geleceğe Yönelik Önlem ve Öneriler”, Türk Dünyasında Sosyal bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, 3. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal bilimler Kongresi, 05-09 Haziran 2005, Celalabat- Kırgızistan.

9.10.        Ay, A., Karaçor, Z. ve Çetinkaya, M. (2004), “Uluslar arası Finansal Sistemin Mimarisi: IMF’in Geleceği”, Sekizinci Ulusal Finans Sempozyumu, “Finans Biliminin Yeni Vizyonu” İstanbul Teknik Üniversitesi, 27-28 Ekim 2004, İstanbul.

9.11.        Karaçor, Z. (2001). “Türkiye İstikrar Politikalarının Tarihsel Süreç İçerisinde Analizi ve Bu süreç İçerisinde Karar Birimlerinin Rolü”, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 21-23 Kasım 2001

 

10.  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler:

10.1.        Karaçor, Z., Alptekin, V., Akar, T. Ve Akar, G., (2012). “İstikrar Mı, İstikrarsızlık Mı? Türkiye’de Üçüz Açık Analizi” Türkiye Ekonomisi Kurumu 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, “Borç Dinamikleri , Finansal İstikrarsızlık ve Büyük Durgunluk”, 1-3 Kasım 2012, İzmir.

Ay, A. ve Karaçor, Z. (2006), “Türkiye Ekonomisi’nde Krizden Büyümeye Geçiş: Kaynakları, Sürdürülebilirliği ve İyi Bir Büyüme Olup Olmadığı Üzerine Bir Tartışma”, TEK Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara.

Yönetilen Tezler ve Danışmanlıklar:

Yüksek Lisans.

1-Yeşim Kubar İktisat -- Kayıt:08/09/2006 -- Mezuniyet:14/07/2009 -- Tez/Proje:Bir İktisat Politikası Amacı Olarak Gelir Dağılımı:Türkiye Örneği (1994-2007 Analizi).

2-Emine Nida Kol İktisat -- Kayıt:14/09/2005 -- Mezuniyet:27/06/2007 -- Tez/Proje:2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Ve İstihdam Üzerine Etkileri

3-Fatih Ekşi İktisat -- Kayıt:14/09/2007 -- Mezuniyet:28/06/2010 -- Tez/Proje:Türkiye'de Cari Açık Ve Finansmanı (1980-2009)

4-Çiğdem İrey İktisat -- Kayıt:16/09/2008 -- Mezuniyet:29/06/2011 -- Tez/Proje:Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü,Selçuk Üniversitesi Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

5-Zehra Feryal Akman İktisat -- Kayıt:26/09/2003 -- Mezuniyet:11/12/2006 -- Tez/Proje:Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Sorunları Ve Avrupa Birliği Normlarına Göre Yeniden Yapılandırılmaları

6-Abdulkadir Develi İktisat -- Kayıt: -- Mezuniyet:18/07/2005 -- Tez/Proje:"Regülasyon Ve Düzenleyici Kurumlar: Konya Doğalgaz Örneği"

7-Özlem Alkan İktisat -- Kayıt:19/09/2002 -- Mezuniyet:20/02/2006 -- Tez/Proje:Finansal Krizler Ve Türkiye'de Yaşanan Finansal Kriz Örnekleri

8-Bilge Afşar İktisat -- Kayıt:16/09/2002 -- Mezuniyet:30/06/2005 -- Tez/Proje:Merkez Bankası Bağımsızlığı Sorunu: Enflasyon Ve Ekonomik İstikrar Üzerine Türkiye Uygulaması (1980-2004)

9-Taha Bahadır Saraç İktisat -- Kayıt:16/09/2002 -- Mezuniyet:28/06/2005 -- Tez/Proje:"Politik Konjöktür Dalgalanmaları Teorileri Çerçevesinde Seçim Ekonomisi Kavramı Ve (1980-2004) Dönemi Türkiye Uygulaası"

10-Yedibay Bayramdurdıyev İktisat -- Kayıt:30/03/2000 -- Mezuniyet:11/06/2003 -- Tez/Proje:Türkmenistan Ekonomisinin Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci Ve Bu Süreçte Türkiye Ekonomisinin Rolü (1991-2002)

11-Bilal Kargı İktisat -- Kayıt: -- Mezuniyet:04/09/2003 -- Tez/Proje:İktisadi Gelişme Sürecinde Vergi Politikaları (Türkiye Örneği 1980-2001 Dönemi)

12-Kutlu Tekin Coşkun İktisat -- Kayıt:06/05/2002 -- Mezuniyet:09/03/2004 -- Tez/Proje:"Türkiye'de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (1923-2001)

Doktora

1-Taha Bahadır Saraç İktisat -- Kayıt:15/09/2005 -- Mezuniyet:16/10/2009 -- Tez/Proje:Enflasyon Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama (1988-2007)

2-Burcu Güvenek İktisat -- Kayıt:21/09/2004 -- Mezuniyet:23/10/2009 -- Tez/Proje:Enerji Piyasası Reformları Ve Bu Reformların Elektrik Enerjisi Piyasası Üzerine Etkisi:Elektrik Enerjisi Üreten Kuruluşlar Üzerine Bir Uygulama

3-Korhan Gökmenoğlu Karakaya İktisat -- Kayıt:17/09/2009 -- Mezuniyet:21/09/2012 -- Tez/Proje:1980 Sonrası Türkiye'de Reel Faiz Oranı Serilerinin Özellikleri Ve Politika Etkileri.

4-Şerife Gamze Albayrak İktisat -- Kayıt:14/09/2007 -- Mezuniyet:17/12/2012 -- Tez/Proje:Reel Döviz Kuru Oynaklığının Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Üzerine Etkisi:Türkiye Örneği (1992-2008)

5-Yılmaz Uzer İktisat -- Kayıt:12/08/2005 -- Mezuniyet:19/07/2012 -- Tez/Proje:Türkiye Kiraz Üretiminin Arz-Talep Ve İhracatının Belirleyicileri.

6-Altay İsmayılov İktisat -- Kayıt:28/02/2001 -- Mezuniyet:30/11/2007 -- Tez/Proje:Azgelişmiş Ülkelerin İktisadi Kalkınma Sorunu:Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Ekonomisi Örneği

7-Abdulkadir Develi İktisat -- Kayıt:13/09/2005 -- Mezuniyet:04/08/2010 -- Tez/Proje:Avrupa Birliği İçin Entegrasyon Aracı Olarak Enerji Ve Türkiye'nin Rolü


  Yönetilen Tezler
1. Abdulkadir Develi , " Regülasyon Ve Düzenleyici Kurumlar: Konya Doğalgaz Örneği ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2005, Tamamlandı
2. Bilal Kargı , " İktisadi Gelişme Sürecinde Vergi Politikaları (Türkiye Örneği 1980-2001 Dönemi) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2003, Tamamlandı
3. Korhan Gökmenoğlu Karakaya , " 1980 Sonrası Türkiye'de Reel Faiz Oranı Serilerinin Özellikleri Ve Politika Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat , 2009 - 2012, Tamamlandı
4. Çiğdem İrey , " Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü,Selçuk Üniversitesi Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2008 - 2011, Tamamlandı
5. Şerife Gamze Albayrak , " Reel Döviz Kuru Oynaklığının Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Üzerine Etkisi:Türkiye Örneği (1992-2008) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2007 - 2012, Tamamlandı
6. Fatih Ekşi , " Türkiye'de Cari Açık Ve Finansmanı (1980-2009) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat , 2007 - 2010, Tamamlandı
7. Yeşim Kubar, " Bir İktisat Politikası Amacı Olarak Gelir Dağılımı:Türkiye Örneği (1994-2007 Analizi) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2006 - 2009, Tamamlandı
8. Taha Bahadır Saraç , " Enflasyon Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama (1988-2007) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2005 - 2009, Tamamlandı
9. Emine Nida Kol , " 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Ve İstihdam Üzerine Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2005 - 2007, Tamamlandı
10. Yılmaz Uzer , " Türkiye Kiraz Üretiminin Arz-Talep Ve İhracatının Belirleyicileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2005 - 2012, Tamamlandı
11. Abdulkadir Develi , " Avrupa Birliği İçin Entegrasyon Aracı Olarak Enerji Ve Türkiye'nin Rolü ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2005 - 2010, Tamamlandı
12. Burcu Güvenek , " Enerji Piyasası Reformları Ve Bu Reformların Elektrik Enerjisi Piyasası Üzerine Etkisi:Elektrik Enerjisi Üreten Kuruluşlar Üzerine Bir Uygulama ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2004 - 2009, Tamamlandı
13. Zehra Feryal Akman , " Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Sorunları Ve Avrupa Birliği Normlarına Göre Yeniden Yapılandırılmaları ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2003 - 2006, Tamamlandı
14. Özlem Alkan , " Finansal Krizler Ve Türkiye'de Yaşanan Finansal Kriz Örnekleri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2002 - 2006, Tamamlandı
15. Bilge Afşar, " Merkez Bankası Bağımsızlığı Sorunu: Enflasyon Ve Ekonomik İstikrar Üzerine Türkiye Uygulaması (1980-2004) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2002 - 2005, Tamamlandı
16. Taha Bahadır Saraç , " Politik Konjöktür Dalgalanmaları Teorileri Çerçevesinde Seçim Ekonomisi Kavramı Ve (1980-2004) Dönemi Türkiye Uygulaması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2002 - 2005, Tamamlandı
17. Kutlu Tekin Coşkun , " Türkiye'de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (1923-2001) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2002 - 2004, Tamamlandı
18. Altay İsmayılov , " Azgelişmiş Ülkelerin İktisadi Kalkınma Sorunu:Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Ekonomisi Örneği ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2001 - 2007, Tamamlandı
19. Yedibay Bayramdurdıyev , " Türkmenistan Ekonomisinin Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci Ve Bu Süreçte Türkiye Ekonomisinin Rolü (1991-2002) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, 2000 - 2003, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İktisat Politikası Anabilim dalı Başkanlığı 20062009
İktisat Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı20092010
Fakülte Kurulu Üyeliği S.Ü. İ.İ.B.F.2013 
Bölüm Başkan Yrd. S.Ü. İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2013 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.04/05/201507/12/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
TÜRKİYE EKONOMİSİ-I
TÜRKİYE EKONOMİSİ-I