İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET OKAN TAŞAR
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSAT TEORİSİ
E-Mail :  otasar selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2234365
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaaddin Keykubad Kampüsü Selçuklu/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü19931995
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi19952008

  Akademik Yayınlar:

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

     7.2.1. Çevik, Savaş, M. Okan Taşar.”Public Spending on Health Care and Health Outcomes: Cross-Country Comparison”, Journal of Business, Economic & Finance JBEF, Year:2013, Volume:2 Issue:4, (2013).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

7.3.1. Çevik,Savaş, Mehmet Okan Taşar, “Urban-Rural Differences in Subjective Well-Being: Turkish Case”, 3rd. International Conference on Sustainable Agriculture andEnvironment, Warsaw, Poland, September 26-28, (2016)

7.3.2. Taşar, M. O., Savaş Çevik, Perihan Hazel Kaya, “Rural Origins of Poverty And Efficiency of RuralDevelopment Policies: A Cross-Country Comparisaon, 3rd. InternationalConference on Sustainable Agriculture and Environment, Warsaw, Poland, September 26-28, (2016)

7.3.3. Kartal,Mustafa, Mehmet Okan Taşar, ŞevketSüreyya Kodaz, “The Effects of Global Financial Crisis on The EmploymentStructure of Countries”, MAC-EMM 2015 in Prague İnternational Conference,Prague, (2015)

7.3.4. Taşar, Mehmet Okan, SavaşÇevik,“Cultural Determinants of Corruption and Bribery: A Cross-CountryComparison”, IISES 16. International Academic Conference, Amsterdam, (2015)

7.3.5. Çevik,Savaş, Mehmet Okan Taşar , “TheEffect of Double Tax Treaties on Foreign Direct Investments: Evidence fromTurkey’s Outward FDIs”, IISES 16. International Academic Conference, Amsterdam,(2015)     

7.3.5. Taşar, Mehmet Okan, SavaşÇevik, “Financial Liberalization in The Developing Countries and Its Effect onBanking System and Banking Crises”, IISES 12th International AcademicConference Proceedings, Prague, (2014) 

7.3.6. Taşar, M. Okan, “FinancialRegulations in The Process of Global Financial Crisis and Macroeconomics Impactof Basel III”, World Academy of Science Engineering and Technology, Berlin,(2013)

7.3.7. Taşar, M. Okan, Zeynep Karaçor, Savaş Çevik, “Globalizing Poverty and Policies forPreventing Poverty From The Perspective of Transition Economies”, InternationalJournal of Arts&Sciences for Academic Disciplines, Prague-Czech Republic,(2012)

7.3.8. Karaçor, Zeynep, M. Okan Taşar,Savaş Çevik, Fatma Nur Yorgancılar “Inflation Targetting Regime: Case ofTurkey”, International Journal of Arts&Sciences for Academic Disciplines, Prague-CzechRepublic, (2012)

      7.3.9.Taşar,M. Okan, Savaş Çevik, “Eurasian Economies in Context of Competition Policy” InternationalConference on Eurasian Economies, Beykent University, Istanbul, (2010)

7.3.10.Taşar,M. Okan, “Functional Changing of Central Banks: Global Crisis and New Aims”,Topical Problems of Social Economic Development of Region InternationalScientific-Practical Conference Thesis of Reports, Simferepol State PublishingHouse “Tavrida”, (2009)

7.3.11.Taşar,M. Okan, “Financial Regulations and Restructing of The Banking System in TurkicWorld During Global Financial Crisis Process”, Modern Developmental Trends and Turkic World The İnternationalSymposium, Xhazar University, Bakı, (2009)

      7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Taşar M. Okan, “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, 76-97, (2010)

7.5.2. Taşar, M. Okan, Savaş Çevik, “Sosyal Konut ve Konut Sektöründe Devlet Müdahalesi: Avrupa Ülkeleri ve Türkiye”, Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 133-163, (2009)

7.5.3. Taşar, M. Okan, “Finansal Regülasyonlar ve Küresel Kriz Sürecinde Türk Dünyası Bankacılık Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması”, TİKA AvrasyaEtüdleri Yıl:15, Sayı:36, 7-46,(2009)

7.5.4. Taşar, M. Okan, “IMF İstikrar Programlarının Temel Esasları ve ReformGereksinimi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyalve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:12, Yıl:9, Sayı:18, 115-155, (2009)

 7.5.5. Taşar, M. Okan, “Devlet-Ekonomi İlişkisi Ekseninde Küresel Kriz veTürkiye”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, 73-102, (2009)

7.5.6. Taşar, M. Okan,“Ekonomik Özgürlük Kavramı ve Türkiye’de Ekonomik Özgürlüklerin Gelişimi”,Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, 143-167, (2007).

7.5.7. Taşar, M.Okan, “Siyasi Yozlaşma Kavramı ve Kamu Ekonomisi”, Selçuk Üniversitesi HukukFakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, 347-368, (2006).

7.5.8. Taşar, M.Okan, “Demokrasinin Finansmanı: Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (S.Ü. Hukuk Fakültesi Armağanı), Cilt:11,Sayı:1-2, 343-353, (2003).

7.5.9. Taşar, M.Okan, “Temel Gösterge ve Kavramlar Açısından Türkiye Ekonomisi-2001”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1-2, 93-103, (2002).

7.5.10. Taşar, M.Okan, “Seçim Ekonomisi ve Kamu Harcamaları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1-2, 515-523, (2000).

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Taşar, M.O., “Küresel Ekonomide Yeni Eğilimler ve Makroekonomik Perspektifte Türkiye”, 1. Uluslararası Abana Sempozyumu, 20-21 Mayıs (2016)

7.6.2. Taşar, M.O., “Kırsal Kalkınma Kavramı ve Makroekonomik Dinamikleri: Avrupa Birliği ve Türkiye Politika Karşılaştırması”, 1. Uluslararası Abana Sempozyumu, 20-21 Mayıs (2016)

7.7. Diğer yayınlar

7.7.1. Taşar, M. O., İktisadi Doktrinler ve Tarihsel Gelişimi, Palet Yayınları, Konya, (2016)

7.7.2. Taşar, M. O.,Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Genişletilmiş 3.B.,Palet Yayınları, Konya, (2016)

7.7.3. Taşar, M. Okan., Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü Makaleler, Palet Yayınları, Konya, (2012)

      7.7.4.Taşar,M. Okan, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Genişletilmiş 2.B., Sayram Yayınları, Konya, (2012)

      7.7.5.Taşar,M. Okan, “Faiz Teorileri”, Ed: Çetin Doğan, İnci Parlaktuna, Lisans Yayıncılık,İstanbul, 161-181, (2012).

      7.7.6.Taşar,M. Okan, “Küresel Ekonomik Krizin Türkiye Penceresinden Yorumu”, Röportaj,Global Politikalar Araştırma Merkezi Dergisi, Yıl:2, Sayı:6, 9-20, (2009)

      7.7.7. Taşar, M. Okan,“Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform”, Sayram Yayınları Konya, (2008).

      7.7.8. Taşar, M.Okan, “Küreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye”, Selçuk İletişim,Sayı:45, Agustos, (2002).

      7.7.9. Taşar, M.Okan, “Olası Irak Savaşının Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Selçuk İletişim,Sayı:48, Kasım, (2002).

      7.7.8.Taşar,M. Okan, “Sektörel Yapıya İlişkin Plan Hedefleri ve Rant Kollama”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Milenyum Armağanı), Cilt:8, Sayı:1-2,505-514, (2000).

      7.7.10.Taşar,M. Okan, “Az Gelişmiş Ekonomilerde Dış Borçlanma Problemi ve Türkiye AçısındanBir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7,Sayı:1-2, 331-347, (1999).

      7.7.11.Taşar,M. Okan, “Rant Kollama ve Ekonomik Kalkınma”, Selçuk Üniversitesi HukukFakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1-2, 349-378, (1999).


  Yönetilen Tezler
1. Perihan Hazel Kaya, " 18. Yüzyılda Konyanın Mali Yapısı ve merkez Maliyesi ile İlişkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, - 2016, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.28/09/201228/09/2015
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.10/10/201709/10/2020

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-I
KAMU MALİYESİ
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I