İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AHMET AY
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
E-Mail :  ahmetay selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 30 72
Adres : Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kampüs / Konya
Url : http://www.selcuk.edu.tr/iktisadi_ve_idari_bilimler/iktisat/akademik_personel/bilgi/2386/tr
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ1988 

  Akademik Yayınlar:

YAYINLAR LİSTESİ

 

1. Kitaplar ve Kitap Editörlüğü :

 1.1. Türkiye’de Dış Ticaret ve Kur Politikaları Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, 2007, Konya 

1.2. (Editör) Türkiye Ekonomisi Makroeonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Çizgi Kitabevi, 2007, Konya

 

2.Kitap içinde bölüm yazarlığı (Ulusal) :

2.1. Ay, A., Karaçor, Z., “GATT ve DTÖ: DünyaTicaretinde Düzen Arayışı”, Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Edt. Şaban Çalış,Bürol Akgün, Çizgi, Konya, (2006).

2.2. Karaçor, Z., Ay, A., “Küreselleşme SürecindeAfrika Ekonomisinin Gelişimi”, Uluslararası Örgütler ve Türkiye, Edt. Şaban Çalış, Bürol Akgün,Çizgi,Konya, (2006).

2.3. Ay, A., “Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye’deBüyüme”, Türkiye Ekonomisi, Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ed. A.Ay, 3-53, Çizgi Kitabevi, (2007).

2.4. Ay, A., Erdoğan, S., Uysal, D., “İstikrarPolitikaları ve Türkiye Uluslararası Para Fonu (IMF) İlişkileri”, “TürkiyeEkonomisi, Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ed. A. Ay, 579-613, ÇizgiKitabevi, (2007).

2.5. Ay, A., Mangır, F., “Baltık Ülkeleri: Estonya,Letonya ve Litvanya”, Geçiş Ekonomileri, Edt. İbrahim Örnek, Seyhan Taş, MetinYıldırım, 143-190, Ekin Yayınevi, (2008).

2.6. Mangır, F., Ay, A., “:Uluslar arası SermayeHareketleri, Finansal Krizlere Bir Çözüm: Tobin Vergisi”, Yeni Maliye, DeğişimÇağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar, Yeni Öğretiler, YeniPerspektifler, Edt: Coşkun Can Aktan, Ahmet Kesik, Dilek Dileyici, 395-414,Maliye Bakanlığı, Ankara, 2012.

 

3.Kitap içinde bölüm yazarlığı (Uluslararası) :

 

3.1. Ay,A.; Koçak, İ.; Tuğcu, C.T.; “Foreign Direct Investment in Central AsianCountries”, Central Asian economies in Transition, Ed. E. Ayşen Hiç Gencerand  Cevat Gerni;  Cambridge Scholars Publishing, UK, 2012,pp.101-121.

3.2.Develi, A.; Ay, A.; Karaçor, Z.; “Increasing Energy Demand of the EU andTurkey’s Role in Supplying Energy to the EU: Analyzing the Mutual Costs andBenefits”, Energy Economics, Ed. Abdülkadir Develi and Selahattin Kaynak, PeterLang GmbH, Frankfurt, 2012, pp. 39-50.

 

4.Kitap içinde bölüm çevirisi:

 

4.1. EkonomininTemelleri, "Maliye Politikası", 13. Bölüm, Fundamentals of EconomicsWilliam Boyes, Michael Melvin, Nobel Yayınları, 2013.

4.2.Ekonominin Temelleri, "Para ve Bankacılık", 14. Bölüm, Fundamentalsof Economics William Boyes, Michael Melvin, Nobel Yayınları, 2013

 

5. Diğer indekslerde ve TÜBİTAK Yayın Teşvik Listelerinin C sınıfında yer alan yayınlar:

 

5.1. Ay, A., Köse, N., Sugözü, İ.H., “Vergi YüküDeğişmelerin Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisinin Simetriliği Üzerine Bir İnceleme:Türkiye Örneği(1968-2001)”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl. 20, Sayı.233, 52-61, (2005). (IEF (Institute of European Finance) tarafından yayınlananWorld Banking Abstract ve AEA(Amerikan Ekonomi Kurumu), JEL ve EconLit’deendekslenmektedir.).

5.2. Ay, A., Yardımcı, P., “Türkiye’de İçsel EkonomikBüyüme ve Teknolojik Gelişmede Dış Ticaret ve Beşeri SermayeninRolü(1963-2002): Pesaran’ın Sınır Testi ile Bir Eş-Bütünleşme Analizi”,İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl. 22, Sayı. 252, 99-115, (2007). (IEF (Instituteof European Finance) tarafından yayınlanan World Banking Abstract veAEA(Amerikan Ekonomi Kurumu), JEL ve EconLit’de endekslenmektedir.)

 

6.Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar:

 

6.1. Mangır, F., Ay, A., Saraç, T. B.,"Determinanat of Foreign Direct Investment: A Comparative Analysis ofTurkey and Poland", Economic and Environmental Studies, Vol. 12, No.1,2012

 

 

7. Yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış yayınlar:

 

7.1. Ay,A., “1980 Öncesi Türkiye’de Uygulanan Kur Politikaları”, S.Ü. Karaman İİBFDergisi, Yıl:1999, Cilt:2, Sayı:1, 201-216, (1999).

7.2. Ay,A., “Dışa Açılma Sürecinde Döviz Kuru Politikası”, S. Ü. Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu Dergisi, Yıl:2000, Sayı:4, 15-34, (2000).

7.3. Ay,A., “Döviz Kurlarının Belirlenmesinde Parasal Modellerin Başarısını EtkileyenFaktörler”, S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl.2001,Cilt:1, Sayı:1-2, 125-146, (2001).

7.4.Altınok, S., Ay, A., Acet, H., “Serbest Piyasa Ekonomisi ve DevletinRegülasyonu”, S. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2002,Cilt:5, Sayı: 2, 41-64, (2002).

7.5. Ay,A., Erdoğan, S., Mucuk, M., “İhracatın Ekonomik Büyüme ÜzerineEtkisi(1969-2002)”, S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl:2003,Cilt:6, Sayı:1, 117-126, (2003).

7.6. Ay,A., Karaçor, Z., “Politika Etkisizliği Önermesi: Türkiye Ekonomisi ÜzerineAmpirik Bir Model Denemesi”,   S.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl:2003, Cilt:6, Sayı:1, 127-143,(2003).

7.7. Ay,A., Karaçor, Z., Mucuk, M., Erdoğan, S., “Bütçe açığı-Cari İşlemler AçığıArasındaki İlişki. Türkiye Örneği(1992-2003)”, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2004, Sayı: 12, 75-82,(2004).

7.8. Ay,A., Erdoğan, S., Mucuk, M, “Türkiye’de İhracata Dayalı Büyüme Üzerine BirNedensellik Sınaması(1980-2003)”, S.Ü. Karaman İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, Yıl: 11, Aralık 2004, Sayı:1, Cilt:4, 107-118, (2004).

7.9.  Ay, A., Uçtu, R., “Avrupa Birliği Ortak TarımPolitikasına Uyum sürecinde Türk Tarımında Yaşanan Problemler ve ÇözümÖnerileri”,  S.Ü. Karaman İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 12, Haziran 2005, Sayı:1, Cilt:5,237-260, (2005).

7.10. Ay,A., Yapar, S., “Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması ve Türkiye”, S.Ü. SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2005, Sayı: 13, 57-80, (2005).

7.11..Karaçor, Z., Ay, A., Acet, H., Çetinkaya, M., “Güvenilirlik İhtiyacı veGelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedeflemesi Politikaları”, Celal BayarÜniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:2005, Sayı: 2, 211-226,(2005).

7.12. Ay,A., Karaçor, Z., “Türkiye Ekonomisinde Büyüme Rakamları: Kaynakları Nedir?Sürdürülebilir mi? İyi Bir Büyüme mi?”, Konya Sanayi Odası Lonca Dergisi, Yıl :2005, Sayı: 19, 16-22, (2005).

7.13..Karaçor, Z., Ay, A., Acet, H., “İnternet ve Ekonomi”, S.Ü. Sosyal BilimlerMeslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl:2005,Cilt: 8, Sayı: 1-2, 19-40, (2005).

7.14.Karaçor, Z., Ay, A., Acet, H., “Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon HedeflemesiPolitikaları”, Journal Of Qafqaz University, Yıl:2005, Sayı:16, 1-10, (2005).

7.15. Ay,A., “Türkiye’de Wagner Teorisi Üzerine VAR Analizi (1980-2005)”, S.Ü. İİBFSosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı:12, 293-314, (2006).

7.16. Ay,A., Karaçor, Z., “2001 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Krizden BüyümeyeGeçiş Üzerine bir Tartışma”, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2006,Sayı:16, 67-86, (2006).

7.17. Ay,A., Mangır, F., “Uluslararası Finansal Entegrasyon Bağlamında SermayeninVergilendirilmesi: Tobin Vergisi”, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2007,Sayı:153, 123-141, (2007).

7.18. Ay,A., Şaylan, Ş., Koçak, İ., “Reel Döviz Kuru ve Çıktı Arasındaki Nedensellikİlişkisi: Türkiye Örneği(1990-2006)”, S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik AraştırmalarDergisi, Yıl.2008, Cilt:9, Sayı:15, (2008).

7.19. Ay,A., Üçgöz, S., “Balassa-Samuelson Etkisi: Türkiye Orneği”, Kahraman Maraş Sütçüİmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:1-2, 2008, s. 1-14.

7.20. Köse,N., Ay, A., Topallı, N., “Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi: TürkiyeÖrneği(1995-2008)”, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi, Cilt:10, Sayı:2, 2008, s. 25-46.

7.21. Ay,A., Yardımcı, P., “Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı AK Tipi İçselEkonomik Büyümenin Var Modeli İle Analizi(1995-2000)”,  Maliye Dergisi, Sayı: 155, Temmuz-Aralık2008, s. 39-54.

7.22. Ay,A., Üçler, G., Koçak, İ., “Reel Döviz Kuru Dalgalanmalarının Dış TicaretÜzerine Etkisinin Sınır Testi Yaklaşımı ile Analizi: 1996-2006 Türkiye Örneği”,S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl.2009, Cilt:11, Sayı:17,151-68, (2009).

7.23. Ay,A., Güvenek, B., Saçık, S.Y., “IMF ve Merkez Bankalarının Borç Veren Son MerciOlarak Ekonomik Krizler Üzerindeki Etkinliği”, Karamanoğlu MehmetbeyÜniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:11, Sayı: 17,2009, s.113-123.

7.24.Mangır,F., Ay, A., "Türkiye'de Tekstil-Hazır Giyim Sektörleri ve Rekabet Gücü”,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl:2009,Cilt:12, Sayı:1-2

7.25. Ay,A., Şaylan, Ş., “J Eğrisi Hipotezinin Testi: Türkiye Ekonomisinde Reel DövizKuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi”, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XXVI, Sayı: 1, 2007, s. 1-23.(2010’dabasıldı).

7.26. Ay,A., Gerçeker, M., "İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Nedensellikleri:Türkiye Uygulaması(1998-2010)", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,Nisan 2013, Cilt:50, Sayı:578.

7.27. Ay,A., Kızılkaya, O., Koçak, E., "Sağlık Göstergeleri ile Ekonomik BüyümeArasındaki İlişki: Türkiye Örneği", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2013, Cilt:6, Sayı:1.

7.28. Kızılkaya, O., Ay, A., “ReelDöviz Kuru ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi’ninARDL Yöntemi ile Analizi: Türkiye Örneği”, Asos Journal, Akademil SosyalAraştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı:1, Mart 2014, s. 290-304.

7.29. Ay, A., Sugözü, İ.H., Erdoğan,S., “Türkiye’de Vergi Yükünün, Enflasyonun ve Vergi Affı Beklentisinin KayıtDışı Ekonomiye Etkisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama (1985-2012)”, SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı,2014, s. 23-32.

 

 

8. Uluslararası yabancı dilde yapılan bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanan bildiriler:

 

8.1. Ay,A., Altınok, S., Karaçor, Z., Mangır, F., Alptekin, V., “InternationalFinancial Integration, Main Aspects of Financial Integration In Turkey”,Turkish Economy in a Changing World, Papers on Economic Growth, Trade, Financeand Economic Policies, Vol. 1, 165-180, Ed. Coşkun Can Aktan, FirstInternational Conference on Business, Economics and Management, YaşarUniversity, İzmir, (2005).

8.2.Develi, A., Ay, A., Karaçor, Z., “The Role of Turkey in the Energy Supply ofEU: A Cost and Benefits Analysis”, International Conference on EurasianEconomies, Beykent University, 4-5 November 2010, Istanbul, Turkey.

8.3. Ay,A.; Yorgancılar, F.N.; Gerçeker, M.; “ The Macro Economic Determinants ofExchange Rate: An Analysis of Turkey with ARDL Method”, The 2012 EuropeanInternational Academic Conference, June 6-8, Rome,  Italy, Proceedings pp.871-881.

8.4. Ay,A.; Özcan, C.C.; “The Relationship Between Growth and Economic Fredoms, ACausality Panel Approach: The Case of Transition Economies”, The 2012 EuropeanInternational Academic Conference, June 6-8, Rome,  Italy, Proceedings pp.811-819.The Paper was Awarded the Best Paper ofConference.

8.5.Soydal, H.; Ay, A.; “The Rool-Over Ratio In Turkey for The Period of 2000-2011and It’s Evaluation”, The 2012 European International Academic Conference, June6-8, Rome,  Italy,  Proceedings pp.787-799..

8.6.  Ay, A.;Özel, B.; “Poland and Turkey: A Comparision of Economic Growth and SustainableDevelopment”, 1.st International Conference on Sustainable Business and Transitionsfor Sustainable Development, 11-13 October 2012, Konya-Akşehir, pp. 41-58.

8.7. Ay, A.;Acet, H.; Özcan, C.C.; “Testing theRelationship between Economic Freedoms and Growth by Panel CausalityApplication: Case of Middle East Countries”, World Academy of Science,Engineeringand Technology, İssue 80, August 2013, Amsterdam, pp.71-76.

8.8. Ay, A.;Karaçor, Z.; Şahbaz, N.; “An Assessmenton the Importance of the Credit Channel in Eastern Block Countries”,International Conference on EurasianEconomies, 17-18 September 2013, St.Petersburg, Russia.

8.9. Mucuk, M.;Gerçeker, M.; Ay, A.;”TheRelationship between International Oil Prices and CurrentAccoun tDeficit: TheCase of Turkey”, International Conference on Eurasian Economies, 17-18September 2013, St. Petersburg, Russia.

8.10. Gerçeker, M.; Mucuk, M.; Ay, A.;”CountryandProduct Concentration in Turkey’sForeignTrade: An Analysis overthePeriod2003-2012”, International Conference on EurasianEconomies, 17-18 September2013, St. Petersburg, Russia.

8.11. Kızılkaya, O.; Üçler, G.; Ay, A.; “Reel DövizKuru ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki: 1989 Sonrası TürkiyeÖrneği”, Anadolu International Conference in Economics III, EconAnadolu 2013,June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey.

8.12. Ay, A.;Soydal, H.; Yorgancılar, F.N.;“MeasuringtheEffects of Commercial Innovations on Total Factor ProductivityviaJohansenCo-integration Test: Turkey Sample”, Journal of American Academy ofBuiness, Vol. 19, Num.1, September 2013, pp. 165-172.

8.13. Ay, A.; Al-tel, N.; Özel, B.; “TurkishExperience in Economic Development; “Lessons and Over”, First InternationalConference on “Understanding Global Business Envirement: Its Economic,Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimension”, 30-31 October 2013, WTOChair Program, Organized by the University of Jordan- Faculty of Business,Amman, pp.87-123.

8.14. Ay, A.; Özel, B.; Al-tel, N.; “Effects ofEuropean Debt Crises to the Economies of Turkey and Jordan”, FirstInternational Conference on “Understanding Global Business Envirement: ItsEconomic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimension”, 30-31 October2013, WTO Chair Program, Organized by the University of Jordan- Faculty ofBusiness, Amman, pp.125-136.

8.15. Ay, A.; Özel, B.; “Bağımsızlık sonrası TürkCumhuriyetleri Ekonomilerinde Yabancı Sermaye Belirleyicileri”, InternationalEconomics and Law Sympozium, Investment Opportunities and Problems Met DuringTransition Period to Market Economy in Central Asia Countries, 13-14 June 2013,Mevlana (Rumi) University, Konya Turkey, pp.264-276.

8.16. Ay, A.; Özşahin, Ş.; Gerçeker, M.; “TheRelationship between Nominal Exchange Rate and Sectoral Output: An EmpricalAnalysis”, International Conference on Eurasian Economies, 1-3 July 2014,Skopje, Macedonia, pp. 138-147.

8.17. Kaya, P. H.; Üçler, G.; Ay, A.; “Export,İmport and Economic Grpwth: The Case of Turkish Republic”, Global Conference onBusiness, Economics, Management and Tourism, 30-31 October, Prague, ChechRepublic, pp.

8.18. Gerçeker, M., Özel, B., Ay, A.,“Effects of Entrepereneurship on Economic Growth in Turkey: An EmpricalAnalysis”, Proceedings of the 12th International Academic Conference, IISES,1-4 September,  2014, Prague, s. 438-451.

8.19. Ay, A., Özel, B., Al-Tel, N., “TheRelationship Between R&D, Innovation and Economic Growth: Jordan-Turkey asan Example”, Third International Conference on “Innovation Economy”, 14-15April, 2015, Amman University, Amman.

 

9. Uluslararası yabancı dilde yapılan bilimseltoplantılarda sunulan ve özet yayınlanan bildiriler:

 

9.1.Karaçor, Z., Ay, A., Develi, A., Acet, H., “Regulation of Natural Gas Marketsin World and Turkey: Evidence from Konya Natural Gas Application”,International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near EastUniversity, Northern Cyprus, (2007).

9.2.Mangır, F., Ay, A., Saraç, T. B., “The Impact of FDI on a Country’s Prospectsfor Sustainable Development: A Comparison of Turkey and Poland”,10thInternational Conference on Current Issues of Sustainable Development, OpoleUniversity, 18-20 May 2010, Opole, Poland.

9.3. Ay,A., Yağmur, A., “On Application on Education-Employment Relationship in KonyaManufacturing Industry”, Labour Market & Employment, InternationalConference of Political Economy, Program &Abstract, p. 79, 15-17 September2011 Kocaeli.“Konya İmalat Sanayiinde Eğitim-İstihdam Üzerine Bir Uygulama”,Emek Piyasaları ve İstihdam, Uluslar arası Ekonomi Politik Konferansı, Programve Özetler, 79, 15-17 Eylül Kocaeli.

9.4. Özel, B., Ay, A., Gerçeker, M., “PromotingSustainable Development: A Case Study Between Turkey and Czech Republic”,Proceedings of the 12th International Academic Conference, IISES, 1-4September,  2014, Prague

9.5. Ay, A.; Emin, E.; Duyar, M.N.;“Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, GlobalStability and Growth and the State of Economics, 4. International Conference onEconomics, 18-20 October 2014, Antalya, Turkey.

9.6. Ay, A.; Ertuğrul, H. M.; Ayhan,F.; “İstihdam ve Döviz Kuru Oynaklığı İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneği”,Global Stability and Growth and the State of Economics, 4. InternationalConference on Economics, 18-20 October 2014, Antalya, Turkey.

     9.7.Göküş, M.; Ay, A.; Alpturker, “Evaluation of Officer Behaviour by Citizens inthe Delivery of Public Service”, 14. International Academic Conference, October28-31,  2014, La Valletta, Malta.

9.8. Ay, A.; Mucuk, M.; Gerçeker, M.;“Product and Country Concentration in Foreign Trade: The Case ofTurkey(2003-2013)”, 14. International Academic Conference, October 28-31,  2014, La Valletta, Malta.

.

10. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin yayınlanan bildiriler:

 

10.1. Ay,A., Karaçor, Z., Çetinkaya, M., “Uluslararası Finansal Sistemin Mimarisi:IMF’in Geleceği”, VIII: Ulusal Finans Sempozyumu, “Finans Biliminin YeniVizyonu”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 27-28 Ekim 2004, İstanbul. SempozyumKitabında Basılı, s. 55-60, (2004).

10.2. Ay,A., Mangır, F., Alptekin, V., “Finansal Entegrasyon ve Türkiye Uygulaması”,VIII: Ulusal Finans Sempozyumu, “Finans Biliminin Yeni Vizyonu”, İstanbulTeknik Üniversitesi, 27-28 Ekim 2004, İstanbul. Sempozyum Kitabında Basılı, s.47-54, (2004).

10.3.Altınok, S., Ay, A., Karaçor, Z., Erdoğan, S., Mucuk, M., “Türkiye ile TürkCumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişki, Mevcut Durum, Geleceğe Yönelik Önlemve Öneriler”, Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, 3.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 05-09 Haziran 2005,Celalabat-Kırgızistan. Kongre Kitabında yayınlandı.

10.4. Ay,A, Çetinkaya, M., “Politik Yolsuzluk ve İsraf: Türkiye Ekonomisi Üzerine BirDeğerlendirme”, İsrafı Önleme Sempozyumu Makaleler, Başkent Üniversitesi,Ankara, (2005).

10.5. Ay,A., Yardımcı, P., “Türkiye’de Fiziksel ve Beşeri Sermaye Birikimi ile EkonomikBüyüme Arasındaki İlişkilerin VAR Modeli ile Analizi(1950-2000)”, 5. Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt 1, 491-502, Kocaeli,(2006).

10.6. Ay, A.,Mucuk, M., “Küreselleşme, Kamu Maliyesi ve Yoksulluk İlişkisi”, Güncel EkonomikSoru(n)lar Kongresi 2007, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi ve Avrupa Araştırmalar Merkezi, 26-28 Ekim 2007,Kuşadası, Bildiri Kitabı, 1-21, (2007).

10.7. Ay,A., Mangır, F., “Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Türkiye”, Uluslararası SermayeHareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar”, Uluslararası Sempozyum, BalıkesirÜniversitesi, 24-27 Nisan, (2008).

10.8. Ay,A., Mangır, F., "Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Liberalizasyon veKrizler: Karşılaştırmalı Bir Analiz (Latin Amerika ve Doğu Asya Örneği)",1. Ulusal Yönetim ve EkonomiBilimleri Konferansı, 11-12 Eylül 2008,  Parasal İktisat, Bankacılık ve Finans,Bildiri Kitabı Cilt:5.

10.9. Erdoğan,S., Ay, A., Gerçeker, M., “2008 Küresel Kriz Bağlamında Baltık ve BağımsızDevletler Topluluklarının Karşılaştırmalı Ekonomik Performansları”,  International Conference on EurasianEconomies, Beykent University, 4-5 November 2010, Istanbul, Turkey.

10.10. Ay,A., Koçak, İ., Erdoğan, S., Yağmur, Y., “Global Krizin Konya İmalat SanayiÜzerine Etkisi: Bir Anket Uygulaması”, Üçüncü Yerel ekonomiler Kongresi, SelçukÜniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bildiriler Kitabı, 380-394,Konya 2011..

10.11. Ay,A.; Gerçeker, M.; Özmen, İ.;” Dış Ticarette mal Grupları itibariyleKonsantrasyon Analizi: Konya İli Örneği", IV. Yerel Ekonomiler Kongresi,24-26 Mayıs 2012, Gümüşhane,  BildiriKitabı.

10.12. Ay, A.; Çetinkaya, M.; “Turizm Sektöründe Doğrudan Yabancı SermayeYatırımları ve Dışsallık Etkisi”, 1.Çanakkale Turizm Biyenali, 5-7 Mayıs 2005,Çanakkale, 75-85.

10.13. Ay, A.; Akar, T.; Akar, G.;“Küresel Rekabette BRICS Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması”, Uluslar arasıİstanbul İktisatçılar Zirvesi 5, Küresel ve Bölgesel Değişim Sürecinde YeniTürkiye’nin Ekonomik Vizyonu, İKDER, İstanbul, 2013.

10.14 . B. Özel; Gerçeker, M.; Ay, A.;“Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Kop Bölgesi”, II. KOP Bölgesel KalkınmaSempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Niğde.

10.15. Edirneligil, A.; Özel, B.; Ay,A.; “Kümelenmeye Dayalı Politikalar ve Organize Sanayi Bölgeleri: KonyaÖrneği”, II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Niğde.

 

11. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özetiyayınlanan bildiriler:

 

11.1. Ay,A., Çetinkaya, M., “Turizm Sektöründe Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları veDışsallık Etkisi”,  I. Çanakkale TurizmBiyenali, 5-7 Mayıs 2005, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. (2005).

11.2. Ay,A., Karaçor, Z., “Türkiye Ekonomisi’nde Krizden Büyümeye Geçiş: Kaynakları,Sürdürülebilirliği ve İyi Bir Büyüme Olup Olmadığı Üzerine Bir Tartışma”, TEKUluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, (2006).

11.3. Gerçeker, M.; Edirneligil, M.;Ay, A.; “KOP Bölgesi İlleri Dış Ticaretinde Ürün ve Ülke Bazında YoğunlaşmaAnalizi (2002-2013)”, II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014,Niğde.

 


  Yönetilen Tezler
1. Sinem Yapar, " Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması ve Türk Tarımına Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2004, Tamamlandı
2. Fatih Mangır, " Finansal Deregülasyonun (1989-2001) Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2003, Tamamlandı
3. Daniyar İsaev , " Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan Ekonomisi ve Yabancı Sermayenin Ülke Ekonomisindeki Rolü ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2009, Tamamlandı
4. Ramazan Uçtu, " Avrupa Birilği Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımının Ortak Tarım Politikasına uyumu ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2005, Tamamlandı
5. Yasin Aslan, " Kamu Harcamaları, İç Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği81980-2004) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2004, Tamamlandı
6. Şerife Şaylan, " Finansal Liberalizasyon, Gelir Dağılımı İlişkisi ve Türkiye Örneği(1980- 2004) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2006, Tamamlandı
7. Melike Arıcı, " Konya'da İmalat Sanayinin Gelişimi(1980-2001) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2008, Tamamlandı
8. Tülay Demirel, " Dış Borçlanama ve İstikrar Programları İlişkisi Türkiye Örneği (1980-2004) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2006, Tamamlandı
9. Murat Birekul, " Konya İli Dış Ticaret Yapısının Analizi (1996-2005) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2008, Tamamlandı
10. Ayten Yağmur, " İstihdam Edilebilirlik Açısından Eğitim-İstihdam İlişkisi: Konya Bölgesi İmalat Sanayi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2009, Tamamlandı
11. Mustafa Gerçeker, " Vektör Otoregresif Model Yardımıyla Türkiye Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2010, Tamamlandı
12. İsa Güneş, " Dışa Açılma Sürecinde Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri ", İktisat, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2004, Tamamlandı
13. Albülbaki Pınar, " Elektronik Ticaretin Kobiler Üzerine Olası Etkilerinin Analizi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İktisat, - 2005, Tamamlandı
14. Mustafa Göktuğ Kaya, " Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Programı Sonrası Etkinlik Analizi: Ampirik Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2008 - 2012, Tamamlandı
15. Oktay Kızılkaya, " Reel Döviz Kuru, Yabancı Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2007 - 2012, Tamamlandı
16. Pınar Yardımcı, " İçsel Büyüme ve Türkiye'de İçsel Büyümeyi Etkileyen Faktörlerin Amprik Analizi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İktisat, 2002 - 2006, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Editörlüğü20012003
DEKAN YARDIMCILIĞI20012003
Bölüm başkan Yardımcılığı20042007
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD Başkanlığı2004 
Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliğ2011 
Bölüm Başkanlığı2013 
Dekan Vekilliği2016 
Dekan2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme Ve Uluslararasi İktisat A.B.D.Anabilim Dali Bşk.21/01/200421/01/2022
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat BölümüBölüm Başkani23/07/2013 
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Vekili25/03/201622/07/2016
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yrd.24/07/201609/08/2016
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi Ticaret BölümüBölüm Başkan V.27/07/2016 
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Vekili09/08/201607/12/2017
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan07/12/2017 
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasi Ticaret Bölümü Lojistik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.18/03/201918/03/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
MAKRO İKTİSAT-I
MAKRO İKTİSAT-I
Uluslararası Örgütler ve Kuruluşlar
Uluslararası Örgütler ve Kuruluşlar