HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK
Dergi Hakkında

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKKINDA BİLGİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİNİN TARİHİ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1988 yılında yayım hayatına başlamıştır. 2000 yılından beri hakemli dergi olarak çıkarılmaya başlanmıştır.
13. Cilte (2005 yılına kadar), yılda 4 sayı halinde yayımlanan dergi, 13. Ciltten itibaren yılda İki sayı halinde çıkartılmaya başlanmıştır. 2018 yılından itibaren 3 sayı halinde çıkartılmaktadır. 
Derginin editörlüğü Fakülte akademik personeli tarafından yerine getirilmektedir.
Dergi editörlüğünü, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL yürütmekte olup, editör yardımcıları ise Arş. Gör. Kemal ERDOĞAN, Arş. Gör. M. Cemil Türk ve Arş. Gör. Özge PAŞAOĞLU’dur.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Dergi yılda üç kez, Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Kamu hukuku, özel hukuk ve mali hukuk alanlardaki makalelerin yanı sıra mahkeme karar incelemeleri de dergide yer almaktadır.
Derginin Yayın Kurulu’nda ise çeşitli üniversitelerden 12 öğretim üyesi yer almaktadır. Derginin Danışmanlar Kurulu ise, yedi farklı üniversiteden 16 öğretim üyesinden oluşmaktadır.
Derginin Yayın Kurulunda Prof. Dr. Yavuz ATAR, Prof. Dr. Berrin AKBULUT, Prof. Dr. Faruk BİLİR, Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, Prof. Dr. M. Fatih UŞAN, Prof. Dr. Paulo de Tarso Pires de Lara, Prof. Dr. N. Binnur TULUKÇU, Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN, Doç. Dr. Erdal YERDELEN, Dr. Öğr. Üyesi S. Sami AKKURT, Dr. Öğr. Üyesi  Murat AKSAN, Dr. Öğr. Üyesi  Nurşen AYAN  yer almaktadır.
Derginin Danışmanlar Kurulu ise, Prof. Dr. Nizamettin AKTAY (Hacı Bayram Veli Ü.), Prof. Dr. Arslan KAYA (İstanbul Ü.), Prof. Dr. Ramazan ARSLAN (Başkent Ü.), Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ (Hacı Bayram Veli Ü.), Prof. Dr. Rıza AYHAN (Hacı Bayram Veli Ü.), Prof. Dr. Doğan SOYASLAN (Başkent Ü.), Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU (İstanbul Ü.), Prof. Dr.Cumhur ŞAHİN (Hacı Bayram Veli Ü.), Prof. Dr. Halil CİN (Ufuk Ü.), Prof. Dr. Cemal ŞANLI (İstanbul Ü.), Prof. Dr. Ali ERTEN (Bilkent Ü.), Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İ. Kültür Ü.), Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (İstanbul Ü.), Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (Ankara Ü.), Prof. Dr. Aydın GÜLAN (İstanbul Ü.), Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ (Hacı Bayram Veli Ü.)’dan oluşmaktadır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİNE ELEKTRONİK ORTAMDA ERİŞİM
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ülkemizin en önemli veri tabanlarından birisi olan “ULAKBİM Hukuk Veri Tabanı”nda, bu veri tabanının kurulduğu yıldan (2010) beri yer almaktadır. Veri tabanının internet adresinde (http://dergipark.gov.tr/suhfd),  2008 yılı ve sonrasında Dergide yayınlanan makalelerin listesine ulaşılabilmektedir.
Derginin kendine ait web sayfasında da http://www.selcuk.edu.tr/hukuk/birim/web/sayfa/ayrinti/2100/tr dergiyle ilgili bilgiler, yazım kuralları ve yayımlanmış makalelerin listesi bulunmaktadır. Derginin ilk sayısından itibaren yayımlanmış tüm makalelere ilgili internet adresinden tam metin erişimi açıktır.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİNDE MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Dergide, hukuk alanına ilişkin güncel ve özgün makalelerin yer alması amaçlanmakta, hukuk alanına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bilimsel nitelikte hazırlanmış araştırma makalelerine yer verilmektedir. Hukukun tüm alanlarına ilişkin makalelerin yayımlanması mümkündür. Temel bölümleme olarak ise, kamu hukuku, özel hukuk ve mali hukuk şeklinde makaleler tasnif edilebilmektedir. Bunun dışında tez özetlerine de dergide yer verilmektedir. Ayrıca mahkeme kararlarının incelemeleri de dergide yer bulabilmektedir. Fakülte tarafından gerçekleştirilen panel, sempozyum gibi etkinliklerde sunulan tebliğlerin de ayrı bir bildiri kitabında yayımlanmaması halinde, dergide ayrı bir bölümde yayımlanması planlanmaktadır.
Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte, başka dillerde hazırlanmış makalelere de yer verilebilmektedir. Makalelerde Türkçe ve yabancı dilde özet bulunması zorunlu olup; giriş, ana metin, sonuç ve kaynaklar şeklinde bir sıralamanın yapılması tercih edilmektedir.
Değerlendirmeye alınan makalelerin daha önce yayınlanıp yayınlanmadığı, kaynakların doğruluğu, ileri sürülen görüşler gibi hususlar açısından sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir.
Dergi yayın kurallarına uygun olarak hazırlanan makalelerden editörlüğe ulaştırılanlar editörlerce gözden geçirerek konu, bilimsellik ve yayın kuralları açısından denetlemekte; ön düzeltme, ret veya uygunluk kararından birisini vermektedir. Ön düzeltme kararı verilen makale yazarına durum bildirilmekte ve gerekli düzeltmeleri yapması istenmektedir. Makalelerin istenilen formatta hazırlanıp gönderilmesi bu bakımdan büyük önem arz etmektedir. Hakem sürecinin başlatılması için uygun görülen makalelere; gerektiğinde yayın ve danışma kurulunda yer alan öğretim üyelerinin görüşleri de alınarak editör tarafından iki hakem belirlenmektedir. Daha sonra hakemlere yazı yazılarak, makale e-postayla veya elden gönderilmektedir.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde hem hakem hem de yazar isimlerinin saklı tutulmasını ifade eden kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Hakemlere gönderilen makalelerde, yazar ismi, çalıştıkları kurum gibi yazarın tanınmasına imkân verecek bilgilere yer verilmemekte ve hakemlere objektif değerlendirme imkânı hazırlanmaktadır. Aynı şekilde, yazarlara da hakem isimleri bildirilmemektedir.
Hakemler makaleleri; özetler, başlık, yöntem, kullanılan dil ve ifade, kullanılan kaynaklar, kaynakların yeterliliği ve güncelliği gibi açılardan değerlendirmekte ve yazılı bir rapor hazırlamaktadır. Hakemlerden, raporlarında makalenin bu haliyle yayımlanıp yayımlanamayacağını, düzeltme gerekiyorsa düzeltilmiş metni tekrar inceleyip incelemeyeceklerini belirtmeleri istenmektedir.
Bir makaleyle ilgili iki hakemden olumlu rapor alınmışsa, makale yayınlanabilecekler arasına alınmakta ve yazarına bildirilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler gönderilişleri bakımından öncelik sırası gözetilerek editörlükçe içerik ve kapsam bakımından indekslenerek yayına hazırlanmaktadır. Bir makaleyle ilgili iki hakemden olumsuz rapor alınmışsa, makalenin yayınlanamayacağını bildiren resmi bir yazı hakem raporlarıyla birlikte yazara gönderilmektedir.
Bir makaleyle ilgili; bir olumlu - bir olumsuz veya bir düzeltme - bir olumsuz rapor alınmışsa, makale üçüncü bir hakeme gönderilmekte ve bu hakemin kararına göre işlem yapılmaktadır.
Değerlendirme sürecindeki makaleye bir veya iki hakem düzeltme önerisinde bulunmuşsa, durum yazara bir yazıyla bildirilmekte ve önerilen düzeltmeleri yapması istenmektedir. Düzeltilmiş makale editöre ulaşınca, makale tekrar hakem/hakemlere gönderilmekte ve sonucuna göre işlem uygulanmaktadır. Eğer hakem düzeltilmiş makaleyi tekrar incelemek istememişse, gerekli kontroller editör tarafından yapılmaktadır, ancak bu hususta tüm sorumluluk yazara aittir.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisine gönderilen makalelerin hakem sürecinin en geç üç ay içerisinde tamamlanması arzulanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin her sayısı 500 adet basılmakta ve ücretsiz dağıtılmaktadır. Derginin her bir sayısı başta Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik personeli olmak üzere; dergi danışma kurulu üyelerine, Milli Kütüphane’ye, Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne ve diğer üniversite kütüphaneleri, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü ile ilgili sayıdaki makale yazarlarına gönderilmektedir.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİNİN ŞEKLİ ÖZELLİKLERİ
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24*15,5 ebatlarında yayımlanmaktadır. İç kapak, künye, içindekiler sayfasından sonra makaleler yer almaktadır. Makaleler tek sütun halinde yer almakta, metin 11, dipnotlar 10 punto şeklinde dizilmektedir. Tek numaralı sayfaların üst bilgisinde yazar soyadı yer almakta, alt bilgide ise, derginin adı, cilt, sayı ve yıl bilgileri bulunmaktadır. Çift numaralı sayfaların üst bilgisinde ise, makalenin adına yer verilmektedir.
Makale gönderen yazarlardan, makalenin biri isimli diğer ikisi isimsiz olmak üzere üç nüsha istenmektedir. Ancak sürecin hızlı işlemesi bakımından e-mail yoluyla gönderimler de kabul edilmektedir.
Gönderilen makalelerin mutlaka Türkçe ve yabancı dilde özetinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca çalışmanın yabancı dildeki adının, Türkçe ve yabancı dilde beş adet anahtar kelimenin de bulunması zorunludur. Çalışmanın sonunda kaynakçaya yer verilmelidir.
Sayfaların üstünden ve altından 6’şar cm., yanlarından ise 4,5’ar cm. boşluk verilmelidir. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 35 sayfadan fazla olmaması arzulanmaktadır.
Çalışmanın metin yazıları, Times New Roman karakteri ile 11,5 punto tek satır aralığı, ilk satırı özel 1,25 cm değerinde paragraf, paragraf arası boşluklar öncesi ve sonrası 3 nk olmak üzere iki yandan hizalı yazılmalıdır. Başlık 1 biçemi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır. Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak akademik unvanla beraber “adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, gerekli açıklamalar * işareti kullanılarak dipnotta yapılmalıdır.
Dipnot yazıları ise, Times New Roman yazı karakteri, 10,5 punto, Tek satır aralığı, 0,7 asılı, paragraf sonrası 3 nk boşluk biçiminde yazılmalıdır. Yazılarda dipnotlar otomatik olarak ve her sayfa altında verilmeli, dipnotların yazımında genel olarak KİTAPLARDA; Yazar SOYADI Adı, (yayın yılı), Kitap Adı, (varsa) Baskı sayısı, (varsa) Çeviren (veya Editör) SOYADI Adı, Basım yeri, yılı ve sayfa; MAKALELERDE; Yazar SOYADI, Adı (yayın yılı), “Makale Adı” (tırnak içerisinde), Yayın Adı, Cilt, Sayı, yılı ve sayfa; aynı esere yapılan ikinci ve müteakip atıflarda Yazar soyadı (Yayın yılı) ve sayfa biçiminde kısa format kullanılabilir. İnternetten ulaşılan eserler için ilgili link ve linke erişim tarihi anılmalıdır.
Makalenin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yazarlara telif hakkı ödenmemektedir. Yazarlar, yayımlanan yazılar üzerinde Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, her türlü formatta yayımlamak dâhil, tüm yayın haklarına sahip olduğunu kabul ederler.
Derginin Haberleşme Adresi: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi Editörlüğü
Alaaddin Keykubat Kampüsü 42079 KONYA
İnternet adresi: http://www.hukuk.selcuk.edu.tr
e-posta: hukukdergi@selcuk.edu.tr


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Sahibi :
 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına
Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN (Dekan)
 

Editör (Editor) :

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL        : 0 332 2233269; mehmetakcaal@selcuk.edu.tr