HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK
Bölüm Başkanı: (Özel Hukuk) Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER (Kamu Hukuku) Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ARAT

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Sami AKKURT

Amacı: Bölümümüzün amacı, çağdaş hukuk eğitimi ilkeleri çerçevesinde, teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitim ile düzenli olarak ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, konferans, panel ve projeler gibi ders dışı bilimsel çalışmalarla da desteklenerek, yurtiçinde veya yurtdışında çok çeşitli çalışma alanlarında görevler üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Vizyon: Hukukun üstünlüğüne, temel hak ve hürriyetlere saygılı, hukukun oluşumunda ve tatbikinde ön planda yer alan, ülkesel ve bölgesel gelişmelerde aktif rol alabilecek, lisansüstü eğitimin ülkemiz ve kişisel gelişim açısından öneminin farkında, sosyal sorumluluk şuuruna sahip, donanımlı, ulusal alandaki başarılarını uluslararası platforma taşıyacak, teorik bilgileri iyi özümlemiş ve bunları pratik hayata hızlı ve doğru bir şekilde aktarma becerisine sahip mezunları ve akademisyenleri hukuk camiasına kazandıracak bir fakülte olmak.

Misyon: Milli merkezli iyi bir hukuk eğitimi almış, hukuk kültürünün ve adalet anlayışının gelişmesine katkı yapabilecek, memleket ve bölge sorunları ile alakalı, hukukun üstünlüğünü ve temel hürriyetleri müdafaa hususunda kararlı, uygulamada etkin rol oynayan, ülke çapında aranan, rekabete açık, hukuki gelişmelere yön verebilecek, içinde yaşadığı toplumu tanıyan ve hukuki ihtiyaçlarını karşılayabilecek vasıfta hukukçular yetiştirmek.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Kamu ve Özel Hukuk alanlarından oluşur. Özel Hukuk Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku derslerini kapsar. Kamu Hukuku ise, Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Genel Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Mali Hukuk Hukuk Tarihi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Türkiyedeki orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için başvuru şartları Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)den Eşit Ağırlık alanında yeterli puanı almak ve Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak şeklindedir. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de üniversitemizin Hukuk lisans programına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile başvuruları değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması şartını sağlamak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. (2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. (3) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

İstihdam Olanakları: Hukuk Fakültesi mezunlarına tanınan iş imkanları oldukça geniştir. Fakülte mezunları, yarışma sınavlarında başarılı olmak ve mesleğin icrası için gereken bazı şartları (örneğin staj gibi) yerine getirmek koşuluyla, kamu veya özel sektörün her kademesinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Kaymakam, adli hakim-savcı, idari hakim, müsteşar, avukat, noter, müfettişlik (banka-bakanlık...vb), uzman yardımcısı (hukuki) gibi kadrolar Hukuk Fakültesi mezunlarının istihdam edilebileceği kadrolardan bazılarıdır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları, istedikleri takdirde ve gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla lisansüstü eğitime devam edebilmektedir. Lisansüstü programlara lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyurularda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır. Başvuracak adayların Hukuk Fakültesi lisans diplomasına sahip olmaları ve ALESten belirli standart puanı almaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. Başvuracak adayların lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanı sıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavların birinden alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgelere de sahip olmaları gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulları tarafından tespit ve ilan edilir.