HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TAMER BOZKURT
Fakülte Adı:  HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ TİCARET HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TİCARET HUKUKU
E-Mail :  tamer.bozkurt selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi2019 

  Akademik Yayınlar:

A. KİTAPLAR

1.     Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellâllık, Yetkin Yay., Ankara 2007 (Yüksek Lisans Tezi, 424 sayfa). 

2.     Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam), On İki Levha Yay., İstanbul 2016 (Doktora Tezi, 456 sayfa).

3.     Ticari İşletme Hukuku, Ders Kitabı, (Genişletilmiş Yeni Baskı), 2. Baskı, Legem Yayınevi, Ankara 2018.

4.     Şirketler Hukuku, Ders Kitabı, (Genişletilmiş Yeni Baskı), 10. Baskı, Legem Yayınevi, Ankara 2019.

5.     Kıymetli Evrak Hukuku (Özet Kitap), 4. Baskı, Kuram Kitabevi, Kocaeli 2017.

6.     Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak Hukuku-Tek Cilt), 2. Baskı, Kuram Kitap, Kocaeli 2018.

7.     Sigorta Hukuku, 11. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2019.

8.     Deniz Ticareti ve Kara Taşıma Hukuku, 8. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2015.

9.     Ticaret Hukuku (C. I – Ticarî İşletme Hukuku, 2. Baskı) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteler İçin).

10.  Ticaret Hukuku (C. II – Şirketler Hukuku, 2. Baskı) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri İçin).

11.  Ticaret Hukuku (C. III – Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri İçin).

12. Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları, Legem Yayınevi, Ankara 2019 (Dr. Öğr. Üyesi Ebru TÜZEMEN ATİK, Ar. Gör. Oğuz YOLAL, Ar. Gör. Mehmet Cemil TÜRK ile birlikte).


B.MAKALELER

a) Hakemli Makaleler

1.    “Haklarında Özel Bir Sınırlama Nedeni Öngörülmemiş Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sorunsalı: Özellikle Sözleşme Hürriyeti Açısından Durum”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 66, Sayı 1, Kış 2008, s. 134-143. Erişim: 

 http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2008-1/7.pdf

2.    “Teyitli Akreditife İlişkin Hukuk Genel Kurulu’nun «18.12.2002 Tarih ve E. 2002/12-1078, K.2002/1072» Sayılı Kararının İrdelenmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 79, Yıl: 2008, s. 122-141. Erişim:

 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-79-467

3.   “Vergi Yükümlülüğü-Vergi Sorumluluğu Kavramları Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Tek Başına Temsil ve İlzama Yetkili Olanların (Özellikle Murahhas Azaların) Vergisel Sorumluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Aralık 2008, Cilt XXIV, Sayı 4, s. 239-268.

4.    “Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısı Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu: Üyelerin Özellikle Doğrudan Doğruya Verdikleri Zararlardan Doğan Sorumlulukları ve Yargı Uygulaması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 83, Temmuz-Ağustos 2009, s. 155-189. Erişim: 

  http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2009-83-530

5.    “Anayasa Mahkemesi’nin 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Zorunluluğunun Anayasa’ya Uygun Olduğuna Dair Verdiği Karar Üzerine Düşünceler (Özellikle Sözleşme Hürriyeti Açısından)”, Ankara Barosu Dergisi, Bahar 2009, Yıl. 67, S. 2, s. 98-105. Erişim: 

 http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2009-2/9.pdf

6.     “Türk Hukukunda Sigorta Acenteliği”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 481 513.

7.     “Özel İstihdam Büroları (İş ve İşçi Tellâllığı), Prof. Dr. Sarper SÜZEK’e Armağan, İstanbul 2011, C. II, s. 1519-1537.

8.  “Amerikan ve İngiliz Şirketler Hukukunda Şirket Tipleri Ekseninde, Özellikle Sermaye Şirketlerinde Pay Devri ve Devir Sınırlamalarına Kısa Bir Bakış”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 12, Temmuz 2016, s. 125-138. Erişim: 

 https://jurix.com.tr/article/7545

9.   “Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Payını Devretme Hakkı”, Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları Sempozyumu III (22 Mayıs 2017), Kitap Bölümü (Yayında).

10.  “Bankacılık Kanunu’nun 62. Maddesinin Hukukî Niteliği, Uygulama Alanı ile Mülkiyet ve Miras Hakkı Yönünden Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2017/1, C. 3, s. 23-46. Erişim: 

 https://dergipark.org.tr/download/article-file/347069

11.  “Limited Şirket Esas Sermaye Payının Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve Cebri İcra Yoluyla Geçişi Durumunda Müktesibin Bilgi Alma Hakkına İlişkin Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e Armağan (Doç. Dr. Ozan CAN ile birlikte), s.161-172, Ankara 2017.  

12.  “Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Resmi Bir Makamın İznine Bağlanması ve Bu İznin Hukuki Niteliği Sorunu”, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Armağan Sayısı, İstanbul 2017, s. 421-451.

13.  “Halka Açık Ortaklık Statüsünün Pay Sahibi Sayısına Bağlı Olarak Kazanılmasına Bağlam Yoluyla Engel Olunabilir Mi?”, Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Anısına Armağan (Dr. Serdar HIZIR ile birlikte) (Yayında).

 

2. Hakemsiz  Makaleler

 “Hukuk Eğitiminde Ders Çalışma Yöntemleri Üzerine Düşünce ve Öneriler”, Manisa Barosu Dergisi, Ocak 2009, Yıl: 28, S. 108, s. 149-184. 

Aynı Eser: Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU’na Armağan, Ankara 2010, s. 911-941.

 

C. SEMPOZYUM, KONFERANS ve EĞİTİMLER

(i) KONFERANSLAR

1.   “Hukuk Eğitiminde Ders Çalışma Yöntemleri Üzerine Düşünce ve Öneriler”, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 10 Ekim 2008, 6 Mart 2009, 2 Aralık 2010, 27 Mart 2012 (dört kez); Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2006, 2018, 2019) (üç kez). 

2. “İcra ve İflas Kanunu’nda Yeni Konkordato Düzenlemesi” (TTK’nın 376 vd. hükümleri sunulmuştur), Konya Barosu, 13 Nisan 2018 (Türkiye Barolar Birliği- TÜRAVAK nezdinde, Av. Ömer GÖREN’le birlikte). 

 

(ii) SEMPOZYUMLAR:

1. “Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Devri ve Devir Sınırlamaları”, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İlk İki Kitabı ile İlgili Değişiklik ve Yenilikler Sempozyumu (27 Nisan 2012). 

2. “Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Patentte Zorunlu Lisans”, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (Tasarısının) Getireceği Yenilikler ve Muhtemel Sorunlar Sempozyumu”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Gaziantep (5 Aralık 2016).

3.   “Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Payını Devretme Hakkı”, Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları Sempozyumu III (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi- 22 Mayıs 2017).

4.   “Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesinin Hukukî Niteliği, Uygulama Alanı ile Mülkiyet ve Miras Hakkı Yönünden Anayasa’ya Aykırılığı Sorunu”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, III. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, 26 Mayıs 2017.

5.    “Anonim Şirketlerde Bağlam Sistemi ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar”, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Yılı Uluslararası Sempozyumu (8-10 Kasım2017).

 

(iii) EĞİTİMLER: 

1.     Pano Eğitim ve Danışmanlık Bünyesinde, Avukatlar için Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri, 3-4 Kasım 2012, Ramada Otel Ankara.

2.     Türkiye Barolar Birliği (TÜRAVAK) bünyesinde avukatlar için eğitim çalışmaları:

a)    Finansman Hukuku” (21-22 Ocak / 28-29 Ocak2012; 16-17/23-24 Mart 2013; 28 Şubat - 01 Mart/07-08 Mart 2015; 07-08/14-15 Kasım 2015).

b)    Anonim Şirketler Hukuku” (02-03/09-10 NİSAN 2016 (İSTANBUL); 29-30 EKİM/05-06 KASIM 2016 (ANKARA); 18-19 KASIM/25-26 KASIM 2017 (ANKARA); 22-23-24 KASIM 2019 (ANKARA)

c)    Limited Şirketler Hukuku” (13-14/20-21 Şubat 2016 (ANKARA); 10-11/17-18 ARALIK 2016 (ANKARA); 2-3/7-8 Nisan 2016 (İSTANBUL); 19-20-21 Nisan 2019 (ANKARA)

d)     Banka ve Sermaye Piyasası Hukuku” 20-21, 27-28 Ocak 2018 (ANKARA) 

3.     Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) Bünyesinde, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Eğitimi (7-8 Mayıs 2017).

 

 

 

 

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi
Öğrenci Görüşme Saatleri: Pazartesi 15.30-16.00 - 18.30-19.30/ Salı: 16.30.17.30

 Dersler
Dersin Adı
BUSINESS LAW
TICARET HUKUKU
TİCARET HUKUKU 1