HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Ertuğrul KARATAŞ

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.Dr. İlhami TUNCER

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Dr.Ali ULVİ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Ertuğrul KARATAŞ

Amacı: Harita ve Kadastro Programının amacı, kamu ve özel sektörde planlama ,imar,kadastro,altyapı(yol,kanalizasyon,içme suyu,gaz hattı,haberleşme hattı,metro vb) büyük enerji ve sulama projeleri,kent bilgi sistemleri,taşınmaz değerleme,kamulaştırma,arazi toplulaştırma,baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak ?Harita Teknikeri? unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Vizyon: İş becerisi yüksek, yeterli bilgi birikimine ve görev bilincine sahip,kendi sahasında takım çalışması oluşturan ve lider özellik taşıyan bireyler yetiştiren bir kurum olmaktır.

Misyon: Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiyeli teknik elemana uygulamaya yönelik olarak yeterli bilgileri vermek ve hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayan, karar verebilen sorumluluk alarak yaratıcı düşünen, topluma örnek olan insan yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Harita ve Kadastro programı, arazi üzerinde konuma bağlı planlama ve projelendirme çalışmaları yapan kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak harita teknikerlerini yetiştiren bir ön lisans programıdır. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olup dört yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler yarıyıllıktır. 2. yarıyıl sonunda öğrencilerimiz 30 iş günü kamu kurumlarında veya özel sektörde staj yaparak bilgi becerilerini arttırmaktadır. Ayrıca 4. yarıyıl sonunda yaz tatilinde öğretim elemanlarının gözetiminde arazi uygulaması çalışmaları yapmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin Harita ve Kadastro, İnşaat, Yapı Ressamlığı ve Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olan öğrenciler "Harita ve Kadastro" ön lisan programlarınına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ayrıca boş kontenjan olması durumunda diğer lise ve dengi okullardan ÖSYMye girmiş olmak şartıyla yeterli puanı almış öğrenciler de kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Selçuk Üniversitesine bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Selçuk Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Mezuniyet Şartları: Harita ve Kadastro programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda Arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması faaliyetlerini yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilirler. Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)ne bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinde, TCK il müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri il müdürlüklerinde, vakıflarda, vb kamu kurumlarında istihdam edileceği gibi özel sektörde de özel harita bürolarında, inşaat firmalarında, bankalarda, SPK lisanslı değerleme şirketleri gibi alanlarda da iş bulma imkanlarına sahiptir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ÖSYMnin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği bölümleri gibi 4 yılık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.