HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Osman BABAYİĞİT

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. İlhami TUNCER

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Osman BABAYİĞİT

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Osman BABAYİĞİT

Amacı: İlgili bütün kamu kuruluşları ve özel sektörde tekniker ya da teknik ressam sıfatıyla öncelikle tercih edilen teknik elemanlar yetiştirmek.

Vizyon: Bilgi birikimi yüksek, sorumluluk üstlenebilen, grup çalışmasına yatkın, liderlik vasıflarına sahip, sürekli araştırma ve gelişmeyi hedefleyen, sektörden istenilen nitelikleri fazlasıyla sağlayan teknik elemanlar yetiştiren bir kurum olmak.

Misyon: Kendi alanıyla alakalı konularda yeterli alt yapıya sahip, kendisini ifade debilen, tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Makine Resim Konstrüksiyon Programı, teknikerlik seviyesinde, tasarım ve imalat yöntemleri, teknik resim, kalıpçılık bilgisi, malzeme bilgisi, hidrolik ve pnömatik, mühendislik, vb. meslek derslerinin birikimleriyle bilgisayar destekli tasarım yapabilen makine teknikerleri yetiştirir. Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. Ayrıca 30ar günlük 2 staj dönemi bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa kayıt yaptırmak isteyen orta öğrenim mezunu öğrenci, ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Selçuk Üniversitesine bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Selçuk Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Mezuniyet Şartları: Makine Resim ve Konstrüksiyon programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Makine Resim ve Konstrüksiyon programından mezun olan öğrenciler tekniker unvanına sahip olmaktadırlar. Ülkemizde Sanayinin hızla gelişmesi ve büyümesi nedeni ile ara eleman olarak adlandırılan teknikerlere önemli oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Mezun olan öğrenciler, sahip oldukları bilgi ve beceriye de bağlı olarak hemen hemen sanayinin tüm dallarında, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ÖSYMnin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Döküm Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği,Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği,Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine MühendisliğiMakine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği bölümleri gibi 4 yılık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.