HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Fatih KAYA

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. İsmail TONBUL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Furkan Habib HABİBOĞLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Fatih KAYA

Amacı: Programın amacı, ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışacak, nitelikli Meslek Elemanı yetiştirmektir.

Vizyon: Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmet kalitesi ile mesleki anlamda yetkin, sadece ulusal değil, evrensel değerlere ve uluslararası mesleki startlara uygun nitelikte insan kaynağı yetiştirmek.

Misyon: Mesleki alanlarda iş dünyasınca aranan nitelik ve nicelikte ara eleman açığını kapatmak ve ülkemizin bu ala gereksinimi olan nitelikli ve becerili meslek elemanlarını yetiştirmek eğitimde en iyiye ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstermek.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Bölümümüz bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır. Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutları da sahiptirler. Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır. Bölümümüz ders programlarında hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler mevcuttur.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirilir. Diğer liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamışsa ÖSYM sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik? hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları: Bankacılık ve Sigortacılık Programından ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencinin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca 30 iş günlük "Yaz Stajı" da başarı ile tamamlanmış olmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. HARF NOTLARI VE KATSAYILARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımızın çalıştıkları iş alanları -Bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubeleri, -Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlükleri, -Sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteliği ve sigorta broker ofisleri, -Bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlükleri, -Sigorta eksperl ofisleri, -Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarıdır. Ayrıca yasal mevzuatın koşullarını yerine getirerek sigorta acenteliği ve sigorta eksperliği yapabilirler/ yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.