HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Vural DENİZ

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Farih KAYA

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. Habib Furkan HABİBOĞLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Necmiye AKYURT

Amacı: Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun sekretaryalar, bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip elemanlar yetiştirmektir. Bilgisayar, Yabancı Dil, Klavye Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Muhasebe, Sekreterlik Bilgisi, Büro Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon gibi mesleki derslerin yanında seçkin kurum ve kuruluşlarda staj yaptırılır.

Vizyon: Çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren nitelikli ve Meslek Yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olma.

Misyon: Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği program olmak. Öğrencilerin kendi alanlarında bilimsel bilgi ile donanmış, teknolojiyi yakalamış, dinamik, çağdaş, araştırmacı, düşünen özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak topluma ve iş hayatına kazandırmayı amaçlayan öncü bir Yüksekokul programı olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına destek olmak, büro faaliyetlerinin yükünü azaltabilecek derecede bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, iletişim becerileri gelişmiş, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, protokol bilgisine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerisine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmektedir.Öğrenciler tüm modern büro makinelerinin yanı sıra, on parmakla mekanik ve elektronik daktilo ile bilgisayarda Windows tabanlı programları (kelime işlemci, elektronik tablo ve sunum programları gibi) kullanabilirler. Bilgisayar ile ilgili konularda öğrenciler için önemli olan ofis programları ders kapsamında yer almaktadır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayar laboratuarlarında on parmak klavye kullanımı ile ilgili bilgileri de edinmekte ve bu konuda yeterli hızı ve pratiği kazanmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenciler, mesleki yazışma ilkelerini öğrenmekte bu konudaki yeteneklerini geliştirmektedirler.Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı öğrencileri programda yer alan dersler kapsamında ve ders dışında yoğun olarak bilgisayar kullanımı ve büro makineleri kullanımına teşvik edilmektedir. Böylece öğrencinin iş yaşamına, bilgisayar ve büro makineleri kullanımı konusunda deneyim sahibi olarak başlaması hedeflenmektedir.Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı öğrencileri, Meslek Yüksekokulumuzun bilgisayar laboratuarların da kendilerini geliştirebilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Programına kayıt yaptırmak için Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Meslek liselerinin "Büro hizmetleri, Büro yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Sekreterlik Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, bölümlerinden mezun olanlar "Büro Hizmetleri ve Sekreterlik" önlisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sözel (SÖZ)" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: ş imkânları çok geniş olan programımızdan mezun olan öğrencilerimiz hem özel sektör kuruluşlarında hem de kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Kamu personeli seçme sınavı ile personel alan birçok kurum büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı mezunlarını istihdam etmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen, ofis yönetme becerisine sahip, iletişim becerisi güçlü, mesleki yazışma bilgisi ile donatılmış mezunlarımız özel sektör kuruluşlarında da çalışabilmektedir. Bu programda, öğrenciler çağdaş büro yönetimi için gerekli olan bilgisayar ve diğer ofis araçlarını kullanabilecek şekilde eğitilmektedir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.Bu programdan mezun olanlar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı unvanını alırlar. Bu unvan teknikerlikle denktir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlar İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre,Anadolu Üniversitesi İşletme ve diğer ilgili Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) na girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine devam edebilirler.