GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERAMİK
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
Astar Hazırlar
P.Ç.1
Artistik ve Endüstriyel Sır Hazırlar
P.Ç.3
Çamur Hazırlar
P.Ç.4
Elektrikli Pişirim ve İlkel Pişirim Tekniklerini Uygular
P.Ç.9
Araştırma Yöntem ve Tekniklerini Bilir
P.Ç.6
Sanatın Gelişim Sürecini Bilir
P.Ç.7
Estetik ve Sanat Felsefesini Bilir
P.Ç.8
Seramik Tarihi ve Çağdaş Seramik Gelişim Sürecini Bilir ve Takip Eder
P.Ç.5
Bilgisayar Tasarım Programlarını Kullanır
P.Ç.18
Soyut ve Somut kavramlardan yola çıkarak, özgün iki ve üç boyutlu artistik ve endüstriyel tasarım yapar
P.Ç.14
Tasarımlarını projelendirir ve sunar
P.Ç.10
Seramik şekillendirmede kullanılan araç, gereç ve cihazları kullanır
P.Ç.11
Seramik şekillendirme yöntem ve tekniklerini uygular
P.Ç.15
Çamuru elle, şablonla, çamur tornada veya kalıpla şekillendirir
P.Ç.16
Seramik dekor tekniklerini uygular
P.Ç.17
Farklı malzemelerle seramik malzemeyi birleştirerek kullanır
P.Ç.13
Seramik alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder.
P.Ç.12
Grup ve bireysel çalışma yapar
P.Ç.20
Seramik alanında üretim yapan bir atölye işletir
P.Ç.19
Mesleğini Öğretme Yeterliliğine Sahiptir.
P.Ç.21
Akademik Çalışma Yapar
P.Ç.22
Sanatsal ve endüstriyel seramik tasarımı alanında problem çözer
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.
TYYÇ31
Matematik, fenbilimleri ve kendidalları ile ilgilimühendislikkonularında yeterlialtyapıya sahiptir.
TYYÇ32
Matematik, fen bilimleri vekendi alanlardaki kuramsalve uygulamalı bilgilerimühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ33
Mühendislik problemlerinisaptar, tanımlar, formüleeder ve çözer, bu amaçlauygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçerve uygular.
TYYÇ34
Bir sistemi, sistem bileşeniniya da süreci analiz eder veistenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçikısıtlar altında tasarlar; budoğrultuda modern tasarımyöntemlerini uygular.
TYYÇ35
Mühendislik uygulamalarıiçin gerekli olan modernteknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ36
Deney tasarlar, deney yapar,veri toplar sonuçları analizeder ve yorumlar.
TYYÇ37
Bireysel olarak ve çokdisiplinli takımlardaetkin olarak çalışır.
TYYÇ38
Bilgiye erişir ve buamaçla kaynakaraştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ39
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veri tabanları ve diğerbilgi kaynaklarını kullanır.
TYYÇ40
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğibilincindedir; bilim ve teknolojidekigelişmeleri izler ve kendini sürekliyeniler.
TYYÇ41
Matematik, fen bilimleri ve kendialanlardaki kuramsal ve uygulamalıbilgileri mühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ42
Mühendislik problemlerini saptar,tanımlar, formüle eder ve çözer, buamaçla uygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçer veuygular.
TYYÇ43
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da sürecianaliz eder ve istenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçi kısıtlaraltında tasarlar; bu doğrultuda moderntasarım yöntemlerini uygular.
TYYÇ44
Mühendislik uygulamaları için gerekliolan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ45
Bireysel olarak ve çok disiplinlitakımlarda etkin olarak çalışır.
TYYÇ46
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ47
Sözlü ve yazılı etkin iletişimkurar; bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1 GenelDüzeyinde kullanır.
TYYÇ48
Teknik resim kullanarakiletişim kurar.
TYYÇ49
Bilgiye erişir ve bu amaçlakaynak araştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ50
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincinde olur;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkında olur veçağın sorunları hakkındabilgiye sahiptir.
TYYÇ51
Mesleki ve etik sorumlulukbilincine sahiptir.
TYYÇ52
Proje yönetimi, işyeriuygulamaları, çalışanlarınsağlığı, çevre ve iş güvenliğikonularında bilinç;mühendislik uygulamalarınınhukuksal sonuçları hakkındafarkındalığa sahiptir.
TYYÇ53
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincindeolduğunu gösterir;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkındadır veçağın sorunları hakkındabilgi sahibidir.