GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.6
Plastik sanatlar alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.7
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
P.Ç.5
Resim materyalleri bilgisine, resim yöntem ve teknikleri bilgi sahibidir.
P.Ç.2
Resim sanatı alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.1
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.3
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.4
Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisine ve T.C. Atatürk İlke ve İnkılapları bilgisine sahiptir.
P.Ç.9
Resim sanatı alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
P.Ç.8
Plastik sanatlar alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
P.Ç.10
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir, duyusal algıyı somutlaştırır.
P.Ç.11
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
P.Ç.14
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
P.Ç.15
Plastik sanatlar alanında ulusal ve uluslararası proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
P.Ç.20
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
P.Ç.17
Kendi çalışmalarını sorgular, çözümleyici ve eleştirel düşünür.
P.Ç.12
Yaşam boyu öğrenmenin ve bilgiye ulaşabilmenin önemini özümser, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.13
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
P.Ç.18
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
P.Ç.19
Sanat alanında ulusal ve uluslararası değerlerin estetik farkındalığına sahiptir.
P.Ç.16
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.