GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Ahmet Dalkıran

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr.Neslihan Kıyar

Farabi Koordinatör: Prof.Dr.Ahmet Dalkıran

Mevlana Koordinatör: Arş.Gör.Mehmet Cihan Gezen

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Dr.Ekin Deveci

Amacı: Resim bölümünün amacı, sekiz yarıyıllık eğitim ve öğretim programı süresince öğrencilere gerekli olacak entelektüel birikimi, teknik beceriyi ve artistik vizyonu kazandırmaktır. Sanatsal problematiklerini belirleyip kendi bakışını oluşturabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, yaşadığı çağın olgularını kavrayabilecek donanımda, kendi sanatsal problematiklerini, sanatsal bir dil ile ifade eden, zihinler yetiştirmek resim bölümünün temel gayesidir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde tercih edilen, bölgesel anlamda öncü, bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Öğrencinin geniş bir perspektif içinde, çağdaş bir görüş ve anlayışla, evrensel düşünce ve değerlere sahip ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışabilen, sanat ve yaratıcılığın temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, gelişime açık, yaratıcı, girişimci ve özgür bireyler yetiştirmektir

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Resim Bölümü 4 yıllık bir öğretim vermektedir. Öğrenciler öğretim süresince, programın amacına uygun olarak, bölüm akademik kurulunca belirlenen ve yetkili kurullar tarafından onaylanan, Anasanat Dalı Dersleri, Yardımcı Sanat Dalı Dersleri, Kültür Dersleri ve Ortak Zorunlu dersleri okurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: İlgili eğitim öğretim yılı için ilan edilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile ön kayıt sonrası Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabulü yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları: 4 yıllık öğretim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersi başarı ile tamamlamış olmak

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Önlisans -Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen koşullar esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da ressam, galeriler ve atölyelerle kurduğu bağlantılar ile sanat danışmanı, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olma hakkı kazanabilir. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlarımız, ortaöğretim kurumlarında resim öğretmeni olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler