GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Plastik sanatlar alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.2 Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
P.Ç.3 Resim materyalleri bilgisine, resim yöntem ve teknikleri bilgi sahibidir.
P.Ç.4 Resim sanatı alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.5 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.6 Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.7 Türk Dili ve yabancı dil temel dilbilgisine ve T.C. Atatürk İlke ve İnkılapları bilgisine sahiptir.
P.Ç.8 Resim sanatı alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
P.Ç.9 Plastik sanatlar alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
P.Ç.10 Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir, duyusal algıyı somutlaştırır.
P.Ç.11 Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
P.Ç.12 Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
P.Ç.13 Plastik sanatlar alanında ulusal ve uluslararası proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
P.Ç.14 Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
P.Ç.15 Kendi çalışmalarını sorgular, çözümleyici ve eleştirel düşünür.
P.Ç.16 Yaşam boyu öğrenmenin ve bilgiye ulaşabilmenin önemini özümser, çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.17 Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
P.Ç.18 Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
P.Ç.19 Sanat alanında ulusal ve uluslararası değerlerin estetik farkındalığına sahiptir.
P.Ç.20 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.