FACULTY OF FINE ARTS
PAINTING DEPARTMENT
PAINTING DEPARTMENT
 
 Name and Surname: PROF.DR. HÜSEYİN ELMAS
Name of the Faculty:  FACULTY OF FINE ARTS DEPARTMENT OF PAINTING DEPARTMENT PROGRAM OF PICTURE
 
E-Mail  helmas selcuk.edu.tr
Phone 05422656443
Address Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı SELÇUKLU/ KONYA
Url: huseyinelmas.com
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
S.Ü.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi A.B.D. Arş.Gör.19912000
S.Ü.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi A.B.D. Yrd.Doç.Dr.20002007
S.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim A.S.D. Yrd.Doç.Dr.20072008
S.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Doç.Dr.20082013
S.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Prof.Dr.2013 

  Publications:
1. Hüseyin Elmas, " Türk Resminin Uluslararsı (laşma) Sorunsalı ", Selçuk Bakış, 25, , 82-85, 2013,( Üniversite Dersgisi )
2. Hüseyin Elmas, " Medaş Sanat Galerisinde Şubat Heyecanı ", Metrepol, 6, , 98-99, 2013,( Diğer )
3. Hüseyin Elmas, " Geçmişten Günümüze Türk Resim Sanatından Esintiler ", Metrepol, 4, , 132-134, 2013,( Diğer )
4. Hüseyin ELMAS, " Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Resminde Değişme ve Yenileşme ", SBARD_Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi, 19, , 133-156, 2012,( Diğer )
5. Hüseyin Elmas, " Türk Resminin Usta Bir Yorumcusu Devrim Erbil ", Diğer, 18, , 98-99, 2012,( Diğer )
6. Hüseyin Elmas, " Konya'da Sanat Üzerine, Metrepol ", Metrepol, 2, , 64-66, 2012,( Diğer )
7. Hüseyin Elmas, " Bir Orta Asya Aşığı Rauf Tuncer ve Resimleri Üzerine ", Metrepol, 15, , 132-134, 2012,( Diğer )
8. Hüseyin Elmas, " Gelenek Işığında 50 Yıl Süleyman Saim Tekcan ", Vizyon, 12, , 82-84, 2011,( Diğer )
9. Hüseyin Elmas, " Osmanlı Minyatürlerinde Kadın ", Vizyon, 10, , 40-41, 2011,( Diğer )
10. Hüseyin Elmas, " Küreselleşme Sürecinde Kültür ve Sanat ", Vizyon, 11, , 76-78, 2011,( Diğer )
11. Hüseyin Elmas, " Günümüz Türk Resim Sanatı ve Uluslar arası Alandaki Yeri ", Vizyon, 16, , 86-88, 2011,( Diğer )
12. Hüseyin Elmas, " Sanat ve Sanatçı Özgürlüğü, ", Vizyon, 14, , 68-69, 2011,( Diğer )
13. Hüseyin Elmas, " Günümüz Türk Resminde Geleneksel Sanatların Yeri ", Vizyon, 15, , , 2011,( Diğer )
14. Hüseyin ELMAS, " 18. Yüzyıl Osmanlı Minyatürlerinde Kadın ", 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ?Kadın?: Edebiyat Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu_MALATYA, , , , 2011,( Üniversite Dersgisi )
15. Hüseyin ELMAS, " 19. Yüzyıl Öncesi Osmanlı Minyatürlerinde Batı Etkisi ", SBARD_Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi, 17, , 27-38, 2011,( Diğer )
16. Hüseyin ELMAS, " Türk Resminin Kimlik Arayışında Özgün Bir Sanatçı; Süleyman Saim Tekcan ", Akademist Dergisi,Işık Üniversitesi, 10, , 73-87, 2011,( Üniversite Dersgisi )
17. Birsen LİMON-Neslihan KIYAR-Hüseyin ELMAS, " Nationality in Art and the Case of Contemporary Turkish Painting ", The International Journal of the Arts in Society, Venedik/ İTALYA, , , , 2009,( Diğer )
18. Hüseyin ELMAS-Ahmet DALKIRAN, " Kadın Varlığının Osmanlı Minyatürlerinde Yer Bulması ", II. Uluslar arası Bir Bilim Kategorisi Olarak ?Kadın?: Edebiyat Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu_AYDIN, , , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
19. Hüseyin ELMAS, " Osmanlı'da Kültürel Değişim Hareketlerinin Minyatür Sanatına Yansıması ", IV. International Turkısh Culture and Arts Congress/Art Activity_Kahire-MISIR, , , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
20. , " Oryantalist Ressam Rudolph Ernst'ün Resimlerinde Türk Dokuma Sanatı Örnekleri ", II. Uluslar arası Türk El Dokumaları (Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri_KONYA, , , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
21. Hüseyin ELMAS, " Geleneksel Kültürün Günümüze Yansıması ve Çağdaş Sanat Örneği ", "Uluslararası Ahmet Yesevi'den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri ve Türk Kültürü Sempozyumu ve Kültür-Sanat Etkinlikleri, , , , 2008,( Diğer )
22. Hüseyin ELMAS, " Gruplaşma Olgusunun Çağdaş Türk Resminin Değişim Sürecine Etkisi ", S.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 21-22, , 114-137, 2006,( Üniversite Dersgisi )
23. Hüseyin ELMAS, " Usage of Tradıtıonal Arts ın Modern Turkısh Paıntıngs ", Internatıonal Symposıum of Tradıtıonal Arts, 1, , 309-312, 2006,( Diğer )
24. Hüseyin ELMAS, " Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Özgürlük Bağlamında Sanat Neydi, Ne Oldu ", S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, , 281-298, 2006,( Üniversite Dersgisi )
25. Hüseyin Elmas, " Günümüz Sanat Eserlerini Algılama Problemimiz ", Altamira, 5, , 13-14, 2005,( Diğer )
26. Hüseyin Elmas, " Resim Sanatı Bağlamında Sanatçı-Sanat Eseri-İzleyici Üçgeni Üzerine ", Altamira, 6, , 10-11, 2005,( Diğer )
27. Hüseyin Elmas, " Sanatta Özgürlük Üzerine ", , 3, , 11, 2004,( Diğer )
28. Hüseyin ELMAS, " Çağdaş Türk Resminde Ulusallık Arayışları ve Ulusallık Arayışlarında Minyatürün Yeri ", S.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, , 293-299, 2000,( Üniversite Dersgisi )
29. Hüseyin ELMAS, " Osmanlı Devrinde Yapılan Bilimsel Konulu Minyatürlerin Plastik Açıdan İncelenmesi ", S.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, , 229-235, 1997,( Üniversite Dersgisi )
30. Hüseyin ELMAS, " Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatının Kaynak Ve Özellikleri ", S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, , 249-256, 1994,( Üniversite Dersgisi )


 

31. Elmas, H.- Kanaç, A.R., "Resim SanatındaManipülasyon", İDİL Sanat ve Dil Dergisi, Cilt:7, Sayı: 52, Aralık 2018,1513-1521

32. Elmas, H.-Özsan, M., "Diego Velazquez Eserlerinde BarokDönemi Modasının Yansımaları", İDİL Sanat ve Dil Dergisi,Cİlt.8,Sayı: 64, Aralık 2019, 1633-1651

33. Çiloğlu, M.- Elmas, H., "Lale Devrinde(1718-1730) Jean Baptiste Van Mour'un Tablolarındaki Erkek Giyimlerininİncelenmesi", İDİL Sanat ve Dil Dergisi,Cİlt.8, Sayı: 64, Aralık 2019,1757-1766

34. Elmas, H.- Gezen,C., "ÇağdaşTürk Resminde Figüratif Bağlamda Sokak Temasıı", İDİL Sanat ve Dil Dergisi,Cİlt.8, Sayı: 64, Aralık 2019,1727-1739

35. Yılmaz, M.- Laçinbay, K.-Elmas, H.- Yağcı, N., Görsel Sanatlar Öğretmeni İstihdamında Öğretmenlik AlanBilgisi Testinin Gerekliliği ve KPSS' ye Yönelik Algı Ölçeği GeliştirmeÇalışması, E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, Ağustos 2018,40-49

36. Elmas,H.-Aksoy,M., (2018).  "Marksistİdeolojinin Rus Resim Sanatındaki Teorisi ve Pratiği Üzerinden İktidar ve Sanatİlişkisi",  UluslararasıMultidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 51-62. (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum),5

37. Elmas, H., MelihaYılmaz'ın Resimlerinde Varlık Bulan Petroglifer, Hayal Kültür Sanat EdebiyatDergisi, Sayı:69, Nisan-Mayıs-Haziran 2019, 67-70

   Theses
1. Neslihan Öztürk, " Çağdaş Türk Resminde Masalsı Anlatım ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Resim, 2011 - 2013, Tamamlandı
2. Neslihan Kıyar, " 20.YÜZYIL SANATINI ALGILAMA SORUNSALI ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2007 - 2010, Tamamlandı
3. Birsen Limon, " Çağdaş Türk Resminde Örgütlü Sanat Hareketlerinin Türk Toplumunda Sanat Alt Kültürünün Oluşmasına Etkisiintisitkısı ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2005 - 2008, Tamamlandı
4. Neslihan Kıyar, " Çağdaş Türk Sanatında Figüratif Resmin Kültürel Değişim ile İlintisitkısı ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2004 - 2007, Tamamlandı
5. Mutluhan Taş, " XIII. Yüzyılda Anadolu'da Hakim Olan Tasavvuf Düşüncelerinin 1980 Sonrası Çağdaş Türk Resim Sanatına Yansımaları ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2003 - 2010, Tamamlandı
6. Ahmet Dalkıran, " 'Günümüzde Soyut Sanat Anlayışının Eğitim Fakülteleri Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalların'da Resim Anasanat Atölye Derslerine Yansıması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2003 - 2006, Tamamlandı
7. Derya Yılmaz, " Cumhuriyetten Günümüze Toplumsal Olayların Türk Resmine Yansıması ve Sanat Eğitimindeki Yeriı ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2002 - 2005, Tamamlandı
8. Fatih Başbuğ, " Çağdaş Türk Resminde Çocuk Teması ve Sanat Eğitimine Katkısı ", SELÇUK üNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2002 - 2005, Tamamlandı
9. Latife Esra İncel, " Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türk Resminde Köy ve Köy Yaşantısının Resim Eğitimine Katkısı ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2001 - 2005, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanlığı20052014
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı20112014
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı2013____

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim. A.S.D.13. Mad. Görev.07/01/200504/10/2007
S.Ü. Güzel Sanatlar FakültesiDekan Yrd.12/02/200822/04/2013
S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim BölümüBölüm Başkani18/05/201118/05/2014
S.Ü. Güzel Sanatlar FakültesiDekan Vekili22/04/201327/06/2013
S.Ü. Güzel Sanatlar FakültesiDekan27/06/201327/06/2016

 Additional Information
KİŞİSEL SERGİLER 1999 Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ Konya 2000 Anamur Kültür Merkezi Sanat Galerisi/ Mersin 2003 Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ Konya 2004 Mahfel Mado Sanat Galerisi/ Bursa 2005 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/ Nevşehir 2005 İdea Kültür Sanat Merkezi/ Konya 2006 Altamira Sanat Galerisi/ Mersin 2006 İlayda Sanat Galerisi/ Ankara 2007 Art&Life/ İstanbul 2009 Çağdaş Sanatlar Merkezi (ANKART)/ Ankara 2009 Anamur Mine Sanat Merkezi/ Mersin 2010 İş Bankası Sanat Galerisi/ İzmir 2010 Atatürk Sanat Galerisi / Çorum 2011 Vakıfbank Sanat Galerisi / İstanbul 2013 Altamira Sanat Galerisi/ Mersin 2013 Medaş Sanat Galerisi/ Konya 2014 Akcabat Güzel Sanatlar Lisesi/ Trabzon 2017 Artforum /Ankara 2017 Güray Müze /Avanos_Nevşehir 2017 Bakraç Sanat Galerisi /İstanbul

 The Courses
Name of the Course
MODERN TURKISH OFFICIAL
Contemporary Turkish Painting
TRADITIONAL TURKISH OFFICIAL (ELECTIVE)
PAINTING WORKSHOP III
PAINTING WORKSHOP IV
PAINTING WORKSHOP-I
PAINTING WORKSHOP-II
TURKISH OFFICIAL ORIGINAL PRINT SEÇ.GELENEKSEL