GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
1. Heykel uygulama alanlarında ve akademik ortamda her probleme yaratıcı çözüm üretir,
P.Ç.3
2. Çağın gerektirdiği Heykel sanatının teknik gereksinimlerini bilir ve çözüm üretir,
P.Ç.2
3. Sanatın tarihsel süreci içerisinde Heykel sanatının günümüze değin gelişim teorisini bilir,
P.Ç.1
4. Heykel alanının gerektirdiği her çeşit teknik malzemeyi tanır,
P.Ç.5
5. Heykel alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
P.Ç.7
6. Heykel alanında akademik ve teknik araştırma yapar ve tez üretir,
P.Ç.6
7. Heykel restorasyonunu ve konservasyonunu bilir, projelendirir ve uygular,
P.Ç.9
8. Ekip çalışmalarında etkin bir şekilde çalışır,
P.Ç.8
9. Sanatsal heykel ürünleri tasarlar ve üretir,
P.Ç.11
10. Heykel alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
P.Ç.10
11. Heykel alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir..
P.Ç.12
12. Mimari heykel ve restorasyon arasındaki ilişkileri anlar,
P.Ç.13
13. Zamanını iyi değerlendirir ve çalışmalarında yaratıcı fikirler üretir
P.Ç.14
14. Heykel sanatının fiziksel beceri gerektiren kas koordinasyonunu sağlar,
P.Ç.15
15. Sanatçıyı, Sanat eserini ve Sanat piyasasını, tanır ve değerlendirir,
P.Ç.20
16. Sanatın diğer dallarıyla ve farklı disiplinler arası faaliyetlerde etkin çalışır,
P.Ç.17
17. Toplumsal olaylara duyarlıdır ve öncü sanat üretir,
P.Ç.18
18. Çizgiyi üç boyutlu olarak kavrar ve heykelde uygular,
P.Ç.16
19. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
P.Ç.19
20. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.