GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1. Heykel uygulama alanlarında ve akademik ortamda her probleme yaratıcı çözüm üretir,
P.Ç.2 2. Çağın gerektirdiği Heykel sanatının teknik gereksinimlerini bilir ve çözüm üretir,
P.Ç.3 3. Sanatın tarihsel süreci içerisinde Heykel sanatının günümüze değin gelişim teorisini bilir,
P.Ç.4 4. Heykel alanının gerektirdiği her çeşit teknik malzemeyi tanır,
P.Ç.5 5. Heykel alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
P.Ç.6 6. Heykel alanında akademik ve teknik araştırma yapar ve tez üretir,
P.Ç.7 7. Heykel restorasyonunu ve konservasyonunu bilir, projelendirir ve uygular,
P.Ç.8 8. Ekip çalışmalarında etkin bir şekilde çalışır,
P.Ç.9 9. Sanatsal heykel ürünleri tasarlar ve üretir,
P.Ç.10 10. Heykel alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
P.Ç.11 11. Heykel alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir..
P.Ç.12 12. Mimari heykel ve restorasyon arasındaki ilişkileri anlar,
P.Ç.13 13. Zamanını iyi değerlendirir ve çalışmalarında yaratıcı fikirler üretir
P.Ç.14 14. Heykel sanatının fiziksel beceri gerektiren kas koordinasyonunu sağlar,
P.Ç.15 15. Sanatçıyı, Sanat eserini ve Sanat piyasasını, tanır ve değerlendirir,
P.Ç.16 16. Sanatın diğer dallarıyla ve farklı disiplinler arası faaliyetlerde etkin çalışır,
P.Ç.17 17. Toplumsal olaylara duyarlıdır ve öncü sanat üretir,
P.Ç.18 18. Çizgiyi üç boyutlu olarak kavrar ve heykelde uygular,
P.Ç.19 19. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
P.Ç.20 20. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.