GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
1-Alanında, geleneksel eğitim yöntemleri ile modern eğitim yöntemlerini bir arada kullanabilir.
P.Ç.1
2-Disiplinler arası koordinasyonu sağlayabilir.
P.Ç.4
3-Geleneksel sanat yöntemlerini tanıyabilir.
P.Ç.3
4-Estetik algısı gelişir.
P.Ç.5
5-Geleneksel Türk Sanatlarını tanır.
P.Ç.6
6-Geleneksel Türk Sanatlarını birbirleriyle mukayese edebilir.
P.Ç.7
7-Sanatın sembolik dili hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.9
8-Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazanabilir.
P.Ç.11
9-Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili bir şekilde geçmişten gelen birikimle modern imkânları birleştirebilir.
P.Ç.8
10-Atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip olabilir.
P.Ç.14
11- Geleneksel sanat yöntemlerini yaşatacak şekilde gelecek kuşaklara aktarabilir.
P.Ç.13
12-Türk-İslam kültürünün inceliklerini kavrar ve kültürel/sanatsal yozlaşmaya engel olur.
P.Ç.12
13-Yenilikçi tasarımlar yapabilir.
P.Ç.10
14-Tasarımlarını felsefi bir yorumla zenginleştirebilir.
P.Ç.15
15- Sanatın evrensel dilini kullanarak ürünler verebilir.
P.Ç.19
16- Güzel sanatlar temelini esas alarak, alanında özgün tasarımlar ve eserler verebilir.
P.Ç.18
17-Geleneksel Türk sanatları içerisinde yer alan Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Halı-Kilim, Kalem işi ve Cilt sanatlarında özgün tasarımlar yapabilir ve uygulayabilir.
P.Ç.17
18-Ortaya koyduğu eserlerini özgün bir yaklaşımla sunabilir.
P.Ç.16
19-Vermiş olduğu eserleri sanatın kendine has kavramlarıyla ifade edebilir.
P.Ç.20
20-Uygulamadan edindiği tecrübeyi teorik alana taşıyabilir.
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.
TYYÇ31
Alanla ilgili temel kavramsalbilgilere, uygulamadakiyansımalarını da göz önündebulunduracak şekilde ileridüzeyde sahiptir.
TYYÇ32
Sosyal ve DavranışBilimlerinde temelkavramları kavrayabilme,kavramlar arası ilişkilerehakimdir.
TYYÇ33
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarınadair temel bilgilere sahiptir.
TYYÇ34
Toplumlarının yaşadığıdönüşümlerin nedenleri vesonuçları hakkında temelbilgilere sahiptir.
TYYÇ35
Sosyal Araştırma vePlanlama bilgisine sahiptir.
TYYÇ36
İleri düzeyde veri işleyerekbilgi elde edebilmek içingerekli bilgilere kuramsal veuygulama düzeyinde sahiptir
TYYÇ37
Alanla ilgili kuramsal bilgilerianaliz etme ve uygulamadakiyansımalarını değerlendirmebecerisine sahiptir.
TYYÇ38
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranışbilimleri alanında özgün bilgikaynaklarına ulaşır.
TYYÇ39
Üstlendiği görev vesorumlulukları yerinegetirme bilincine sahiptir.
TYYÇ40
Alana ilişkin bilgileri teknikolanaklarla işleyerek bilgi eldeeder ve bu bilgileri alanıngerektirdiği teknik donanımla(bilgisayar ortamında vb.)rapor haline getirip sunmabecerisine sahiptir.
TYYÇ41
Karar alma, kararı uygulamave davranış haline getirmedealana ilişkin sahip olunanbilgileri kullanabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ42
Alanı ile ilgili alt dallar vediğer sosyal bilimler alanlarıile ilişki kurarakdisiplinlerarası yorum üretirve analiz yapma becerilerinesahiptir ve bu becerilerinigeliştirir.
TYYÇ43
Alanla ilgili bir meseleyigerek ekip olarak gerekse dekendi başına bağımsız birşekilde çözer.
TYYÇ44
Alanla ilgili uygulamadagörülebilecek herhangi biraksaklığı veya sorunuçözmek için bireyseldüzeyde ve ekip olaraksorumluluk yüklenir,gerektiğinde inisiyatif alır.
TYYÇ45
Alanı ve ilgili alt dallardayapılacak çok üyeli gruparaştırmalarının süreçlerinive zamanlamasını planlar,planlanmış görevleriistenildiği ölçüde vezamanında yerine getirir
TYYÇ46
Toplumsal hayatıngerekleri doğrultusundadavranır, tutum vetavırlarıyla topluma örnekolur.
TYYÇ47
Alanla ilgili elde edilenbilgileri neden ? sonuç veeleştiri süzgecinden geçirirve değerlendirir.
TYYÇ48
Neyi nasıl öğreneceğinibilir.
TYYÇ49
Alanla ilgili bilgi veuygulama eksikliklerinitespit eder
TYYÇ50
Alanla ilgili ilgi ve isteğisürekli canlı tutabilecekseviyede olduğunugösterir
TYYÇ51
Öğrenimini aynı alandabir ileri eğitim düzeyineveya aynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ52
Bilgiyi paylaşma vebirlikte öğrenmeyetkinliğine sahiptir.
TYYÇ53
Yaşamboyu öğrenme vesorgulama bilincikazanmıştır.
TYYÇ54
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebecerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
TYYÇ55
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri işyaşamında değerlendirir ve uygulamayetkinliğine sahiptir.
TYYÇ56
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsalaltyapı ve kavramsal zenginliğininyarattığı farklılığı bireysel kariyerineyansıtır.
TYYÇ57
Uzmanlık bilgisini, toplumsalsorumluluk bilinciyle kullanır.
TYYÇ58
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları,sosyal sorumluluk yaklaşımıçerçevesinde proje ve etkinlikleredönüştürür
TYYÇ59
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ60
Alanının gerektirdiği ölçüde AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ61
Alanla ilgili bilgi vebirikimlerin oluşturulması(toplama, yorumlama vesonuçların duyurulması)sürecinde toplumsal,kültürel, bilimsel ve etikdeğerlere uygun hareketeder
TYYÇ62
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyal adalet,kalite ve kültürel değerlerile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ63
Değişime ve yeniliğekarşı açık tutuma sahiptir
TYYÇ64
Sosyal ve davranışsalolgulara dair görüşlerinialanın sağladığı yöntemve bilgi kümesinikullanarak geliştirme veolayları yorumlamadayetkinlik sahibidir.