GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İlham ENVEROĞLU

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Orhan DİKENER

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Süha SÜZEN

Mevlana Koordinatör: Prof. Dr. M. Lütfi HİDAYETOĞLU

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Süha SÜZEN

Amacı: Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünün kuruluşundaki temel amaç, Güzel Sanatlar Fakültesinin sanat ortamı ve üniversitenin bilimsel, teknolojik ortamının birlikteliği ile Türk sanayicisinin karşı karşıya bulunduğu özgün tasarım ihtiyacını karşılayacak olan donanımlı Endüstri Tasarımcılarının yetiştirilmesini sağlamaktır.

Vizyon: Ürüne yönelik tasarım son 10 yıllık süreçte varlığını ortaya koymuş ve popüler bir bilim dalı haline gelmiştir. Bu alandaki eleman ihtiyacı sadece endüstrinin değil, mühendislik, sanat gibi diğer temel alanların da gündeminde olmuştur. Endüstriyel tasarımın ülke kalkınmasında ve yaşam kalitesinin arttırılmasında etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, toplumun ilgili kesimlerine yönelik aktif bir tanıtım, bilgilendirme stratejisi oluşturmak ve bu yönde çalışmalarda bulunmak programın hedefleri arasındadır.

Misyon: Yukarıda sözü edilen amaç doğrultusunda öğrencilerin kullanıcı araştırmaları, tasarım yöntemleri, yenilikçi fikir geliştirme, prototip oluşturma ve bilgisayarda modelleme gibi konuları içeren geniş bir yelpazede eğitim almaları öngörülmektedir. Üretim, pazarlama ve kullanım süreçlerinde yer alan tüm değerlerin ortak faydasını mesleki, etik ve çevresel duyarlılık çerçevesinde gözeterek yeni ürün ve sistemler yaratmak amacıyla tasarım bilgi ve teknolojilerini doğru kullanabilen, tasarım becerilerinde yetkinleşmiş, yaratıcı, girişimci ve lider nitelikli endüstriyel tasarımcıların yetiştirilmesine yönelik olarak eğitim vermek temel hedeftir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Bölüm kadrosu, alanlarında uluslararası başarılar göstermiş ve çeşitli ödüller almış sektör konusunda deneyimli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Teknolojik ve fiziki altyapısı bakımından en yetkin programlardandır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sistemi ile öğrenci alımaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: 240 AKTS kredi karşılığı ders alan ve staj uygulamamalarını başarıyla tamam layan her öğrenci mezuniyete hak kazanır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev vb.) ve yarıyıl sonu sınavına (finale) tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmaları % 40, yarıyıl sonu sınavının (finalin) katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlirilir. Öğrencilerin, yarıyıl sonu sınavlarından ana sanat dalı dersi olan proje derslerinde başarılı olabilmeleri için en az CB, yardımcı sanat dalı derslerinden başarılı olabilmeleri için en az CC, kültür ve ortak zorunlu derslerden öğrenci ortalaması 2.00 ise başarılı olabilmeleri için en az DC-DD almaları gerekir. Öğrenci ortalaması 2.00ın altında ise bu derslerden başarısız sayılırlar.

İstihdam Olanakları: Endüstriyel tasarım firmaları, Tasarım bölümleri ve ürün üreticileri,Kendi ürününü tasarlamak isteyen girişimciler Ayrıca: Tasarım uzmanı, Stratejik tasarım uzmanı, Kullanılabilirlik uzmanı, Etkileşim tasarımcıları, Arayüz tasarımcıları, Kurum kimliği tasarımcıları, Maket yapımcısı, Film özel efekt üreticileri, Tasarım yöneticileri, Tasarım araştırmacıları, Bilgisayar uzmanı, Oyun tasarımcısı, Yeni ürün gelişimcisi.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun olan öğrencilerin, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerinde devam etme olanakları vardır.