GÜNEYSINIR VOCATIONAL SCHOOL
MEDICAL SERVICES AND TECHNIQUES
MEDICAL SERVICES AND TECHNIQUES
 
 Name and Surname: PROF.DR. MEHMET AKÖZ
Name of the Faculty:  VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SCIENCES DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES AND TECHNIQUES PROGRAM OF MEDICAL LABORATORY TECHNIQUES
 
E-Mail  makoz selcuk.edu.tr
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
DOSSCHE- BELÇİKA19911992
VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI19931998
KARAMAN YEM VE UN GIDA SAN19931993
S.Ü.KARAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU19981999
S.Ü. KARAPINAR AYDOĞANLAR MYO19992015
S.Ü. Sağlık Hizmetleri MYO2015 

  Publications:

ESERLERLİSTESİ

A- Uluslararası Çalışmalar

A-2)TUBİTAK yayınlistesindeki C grubu dergilerde ve SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki diğerdergilerde yayınlanan araştırma makalesi

A-2.1)Ataman, MB., Aköz,  M. and Akman O. (2006) Induction of synchronized oestrus in akkaraman cross-breed ewesduring breeding and anestrus seasons : the use of short-term and long-termprogesterone treatments. Revue Med. Vet., 157, 5, 257-260.

A-2.2) Ataman, MB and Aköz, M. (2006) GnRH-PGF2α and PGF2α - PGF2α Synchronization inAkkaraman Cross-Breed Sheep in the Breeding Season. Bulletin of the VeterinaryInstitute in Pulawy, 50, 1, 101 – 104.

A-2. 3) Aköz, M.,Bülbül, B., Ataman, MB. Dere, S. (2006) Induction of Multiple Births inAkkaraman Cross-Breed Sheep Synchronized with Short Duration and DifferentDoses of Progesterone Treatment Combined with PMSG Outside the BreedingSeason.  Bulletin of the VeterinaryInstitute in Pulawy, 50, 1, 97 - 101. 

A-2.4) Aköz, M., Aydın I and Dinç, DA. (2008)Efficacy of the Presynch-Ovysynch Program on Some reproductive Parameters inPostpartum Dairy Cows. Acta Veterinaria (Beograd),  58, 5-6, 477-486

A-2.5)Ataman, MB., Aköz, M., Fındık, M.,Saban, E.  (2009) Geçiş DönemiBaşındaki Akkaraman Melezi Koyunlarda Farklı Dozda Flourogestene Acetate,Norgestomet ve PGF2α İleSenkronize Östrüslerin Uyarılması. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 15, 5,801-805.

A-2.6) Ataman, MB., Erdem. H., Bülbül, B., Haliloğlu,S., Çınar, M., Aköz, M. (2010)Plasma β-Carotene, Vitamin A and Vitamin C Levels in Cyclic and PregnantCows.  Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16,4, 579-584.

A-2.7)Ataman, MB., Aköz, M., Sarıbay, MK.,Erdem, H., Bucak, MN. (2013) Prevention of embryonic death using differenthormonal treatments in ewes. Turk. J. Vet. Anim. 37, 6-8, ©TUBİTAKDoi:10.3906/vet-1102-795.

A.3-) Diğer uluslararası hakemlidergilerdeki yayınlar

A.3.3) Doğruer G, Ergün Y, Karaca F, Sarıbay MK, Ateş CT, Aköz M, Aydın İ.(2015) FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF2α’nın farklızamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi. Eurasian J Vet Sci, 31,3, 158-162.

A-3.1) Derleme, Vaka Takdimi, Teknik Not, KısaMakale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Tartışma vb.

A.3.1.1)Aköz  M., Bodu M., Acibeava B. (2015)Koyun ve Keçilerde Östrus Senkronizasyonunda Güncel Yöntemler. TurkiyeKlinikleri J Reprod Artif. Insemin-Special Topics 1(2):1-8: 2015.

A.3.1.2)Akoz M., Arık D., Kul M., Çelik B. (2017) Buffalo Breeding: Buffalo Breeding inTurkey from Past to Today. International Journal of Scientific andTechnological Research. 3, 2, 9-14.

A.3.1.3)Cakıcı Y., Akoz M. (2017) Süt İneği Yetiştiriciliğinde Önemli Bir Problem:Repeat Breeder. International Journal of Scientific and Technological Research.3,3, 1-7.

B-Uluslararası Bildiriler

B-1.)Tam Metin

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tammetin yayınlananlar) 

B-1.1.Aköz, M., Bülbül, B., Ataman, MB.,Dere, S. “ Induction of  Multible Birthsin Akkaraman Cross-Breed Sheep Synchronized with Short Duration and Different Dosesof Progesterone Treatment Combined with PMSG Outside the Breeding Season,” 6thİnternational Sheep Veterinary Congress, 123 - 124, Crete, Greece, 2005.

B-1.2. Ataman, MB., Aköz, M. And Akman, O.“Induction of Synchronized Oestrus in Akkaraman Cross-Breed Ewes During and Outsidethe Breeding Season: Use of Short-Term and Long-Term Progesterone Treatments,”6th İnternational Sheep Veterinary Congress, 130 – 131, Crete, Greece, 2005.

B-1.3. Aköz, M.,Zülkadir, U., Karabacak, A. “ The Distrubition of Births within a Day in SaanenGoats and the Effect of Some Environmental Factors on Birth Weight of Kids and BirthWeight of Goats“ International Animal Science Congress of Turkısh and RelativesCommunities, 40-41, Isparta, Turkey, 2012.

B.1.4. Aköz M.,Aydın İ. Üreme Bilgisi DersininÖğrencilerde Oluşturduğu Stres Ve Öğrenme Üzerine Etkileri. 5th InternationalConference of New Horizons in Education-2014, Paris, France, June- 2014.

B.1.5. Aköz M. Sarayönü’nde Hayvancılık veHayvansal Üretim. Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslar arasıSarayönü Sempozyumu. Konya –Turkey, 2015.

B.1.6.Akoz M, Kul M. (2016) Kastamonu İli ve Batı Karadeniz Bölgesi Hayvancılık veHayvansal Üretim Verilerinin 2005- 2015 Yılları Arasındaki Değişimi ÜzerineDeğerlendirmeler. Ith International Abana Symposium. From Past toPresent Kastamonu/ City- Culture-Identity. Kastamonu – Turkey, 2016

 

 

B-1.1Özet (Abstract)

(Yabancıdilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

B-1.1.1)Aköz, M., Aydın İ., Kamburgil, K.,Handemir, E.” Determination of Toxoplasma gondii Seroprevalence by Indirect FluorescentAntibody (IFA) Test in Abortion Experienced and Abortion Inexperienced Sheep inKarapınar District of Konya” First International Biology Congress inKyrgyzstan, 149, Bişkek, Kırgızistan, 2012.

B.1.1.2)Akoz M., Ataman M.B., Donmez N.” The Effect Of Vitamin A, Vitamin E AndΒ-Carotene Plus Vitamin E On Some Fertility Parameters In Ewes”. InternationalVETistanbul Group Congress St. Petersburg- Russia, 2015.

B.1.1.3) Akoz, M. Citil, O. B. Aydin I. Immunoglobulins andImportance in Ruminants. 18th International Conference on Veterinary andBiomedical Sciences. Paris, France, 2016

B.1.1.4) Akoz M. Histopathological and Microbiological Studies on SubclinicalEndometritis

in Repeat Breeder Cow. 18th International Conference on VeterinaryDentistry and Livestock. Berlin- Germany, 2016.

B.1.1.5) Akoz M. Kul M. Current Medical and NaturalSynchronization Methods in Small Ruminants. 18th International Conference onVeterinary Dentistry and Livestock. Berlin, Germany, 2016

B.1.1.6)Akoz M. The Importance Of Water Buffalo Breeding And Water Buffalo Breeding InTurkey. Internatioınal Human and Nature Sciences Problems and Solution SeekingCongress (IHANAS 2016) October 7 – 9, Sarajevo- Bosna Hersek, 2016.

B.1.1.7)Aköz M., Aydın İ., Çitil ÖB. (2017) Halep KeçilerindeDoğan Yavru Sayısının İmmunoglobulinler ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. TVJDVII. Ulusal &I. Uluslar arası Kongresi Marmaris- Muğla /Türkiye

B.1.1.8)Aköz M., Uysal A., Çitil ÖB. Importance Of Repeat BreederIn Livestock. Ist. Turkısh

B-2. 1. Yabancıdilde poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

B-2.1.1)Ataman, MB.,Aköz M., Sarıbay M., andErdem H. “Prevention of Embriyonic Death Using Different Treatment Proceduresin Ewes ” ESDAR, Reprod. in Dom. Animals, 41, 4, 371, Portoroz-Lipica,Slovenia, 2006.

B-2.1.2)Ataman, MB and Aköz,  M. “ Effect of PGF2α Injection atDifferent Days of the Oestrous Cycle on the Interval to Oestrus and Ovulation andon Fertility in Ewes” ESDAR, Reprod. in Dom. Animals, 41, 4, 371,Portoroz-Lipica, Slovenia, 2006.

B-2.1.3)Ataman, MB.,Aköz, M., Fındık, M.,Saban, E. “ Induction of Oestrus in Akkaraman Cross-bred Ewes ” ESDAR, Reprod. inDom. Animals, 45, 3, 76, Eger, Hungary, 2010.

D-Ulusal Çalışmalar

D-1) Araştırma makalesi (hakemli)         

D-1.1)Ataman, M.B., Kaya, A., Aral F., Aköz M.ve Yıldız C. (1997) Postpartum Dönemde Uygulanan PGF2α`nın Buzağılama-İlkTohumlama Aralığı ve İlk Tohumlamada Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi. KafkasÜniv.Vet. Fak. Derg., 3, 2, 191-194.

D-1.2)Ataman, M.B., Aksoy, M., Kaya, A., Aral, F., Yıldız, C. ve Aköz, M. (1998) Düvelerde Suni Tohumlama Sırasında Farklı YollardanUygulanan Buserelin'in Ovulasyon Zamanı ve Fertilite Üzerine Etkisi. Hay. Araş.Derg.,8, 1-2, 1-4.

D-1.3)Aköz, M. ve Dinç, DA. (2001) DölTutmayan (Repeat Breeder) İneklerde PGF2α ve İntrauterin Köpük Sprey(Rifaximina) Uygulamalarının Gebe Kalma Oranı Üzerine EtkisininAraştırılması.  Hayvancılık AraştırmaDergisi, 11, 2, 51-56.

D-1.4)Ataman, MB. ve Aköz, M.( 2005)Koyunlarda Diöstrüsün Farklı Günlerinde Enjekte Edilen Prostaglandin F2alfanınEnjeksiyon-Östrüs, Enjeksiyon-Ovulasyon Aralığı ve Fertilite Üzerine Etkisi.Veteriner Bilimleri Dergisi, 21, 3-4, 79-82.

D-1.5) Aköz, M., Aydın, İ., Kamburgil, K., Handemir,E. (2009) Konya’nın Karapınar İlçesindeki Abort Yapan ve Yapmayan KoyunlardaToxoplasma Gondii’ nin Seroprevalansının İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) Testiİle Belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 25, 1-2, 37-43.

D-1.6)Aköz, M., Zülkadir, U. ve Karabacak,A. (2008) Saanen Keçilerinde Doğumların Gün İçerisindeki Dağılımı ve KeçilerinDoğurma Ağırlıkları ile Oğlakların Doğum Ağırlıkları Üzerine Bazı ÇevreFaktörlerinin Etkileri,” Hayvancılık Araştırma Dergisi, 18,1: 7-13. (Basımtarihi 2011)

D-1.7)Karabacak, A., Zülkadir U., Aköz, M.(2012) Akkaraman  Koyunlarda Bazı ÜremeDavranışları. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Derg.  26 (4), 55-59.

 

D-1.1)Derleme, Vaka takdimi,Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışmavb. (hakemli)

E-Ulusal Bildiriler

E-1. 1) Özet  (Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

E-1.1.1)    Ataman, MB., Aköz, M., Saban, E., Fındık, M. “ Anöstrüs Dönemindeki KoyunlardaFarklı Yollardan Uygulanan Progesteron ve PGF2α ile Ovaryum AktivitesininUyarılması, I.Veteriner Jinekoloji Kongresi, 108-109, Konya, 2003.

E-1.1.2)  Ataman, MB. ve Aköz, M. “Akkaraman Irkı Melezi Koyunlarında GnRH-PGF2α vePGF2α-PGF2α Yöntemleri Kullanılarak Mevsim İçi Östrüs Senkronizasyonu,”3.UlusalRepr. Ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 29-30, Antalya, 2004.

E-1.1.3) Aköz, M., Dinç, DA., Aydın, İ.,Taşçı, Ö.,“ İneklerde Postpartum Erken Dönemde Presynch-Ovsynch Protokolü ileÖstrüs ve Ovulasyonun Senkronizasyonu ve Reprodüktif PerformansınDeğerlendirilmesi ,” II.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar ArasıKatılımlı), 126-127, Antalya, 2005.

E-1.1.4) Aydın, İ.,Aköz, M., Dinç, DA., “ Postpartum Dönemdeki Süt İneklerinde ModifiyeEdilmiş Ovsynch Protokolünün Ovulatör Follikül Gelişimi ve Gebelik OranıÜzerine Etkisi,” III. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı),8-9, Antalya, 2008.

E-1.1.5) Karabacak, A., Zülkadir U., Aköz,M. “Akkaraman  Koyunlarda Bazı ÜremeDavranışları” 7. ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 144, 14-16 Eylül, Adana, 2011


  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
S.Ü.KARAPINAR MYO TEKNİK PROG.BÖL.BAŞK.20012004
S.Ü.KARAPINAR MYO MÜD.YRD20042005
S.Ü.KARAPINAR MYO TEKNİK PROG.BÖL.BAŞK.20052008
S.Ü.KARAPINAR MYO SAĞLIK PROG. BÖL.BAŞK.20082009
S.Ü.KARAPINAR MYO BİTK.VE HAYV. ÜRETİM BÖL.BŞK.20092012
S.Ü.KARAPINAR MYO VETERİNERLİK BÖL.BŞK.2012 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluBölüm Başkani15/02/201027/08/2012
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Veterinerlik BölümüBölüm Başkani05/09/201229/09/2015
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.17/06/201518/09/2015
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tibbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü13. Mad. Görev.29/09/201521/05/2018
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi Ve Rehabilitasyon BölümüBölüm Başkani05/07/2018 
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tibbi Hizmetler Ve Teknikler BölümüBölüm Başkan V.29/01/201929/01/2022

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
TERMINOLOGY
TERMİNOLOGY