GÜNEYSINIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Hasan ULUS

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Hasan ULUS

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Fahriye SARI

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Ahmet DEMİRCİ

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Hasan ULUS

Amacı: İşyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak İş Sağlığı ve Güvenliği Programının amaçları arasındadır. Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliği görevi için yeterli donanıma sahip personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunda sorumluluk üstlenebilecek yetenekte İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon: İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine yeni bakış açıları kazandırmak mezun olduklarında ve işletmelerde görev aldıkça iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını temin etmelerini sağlamak Kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak, hizmette ve üretimde yüksek kazanç ile çalışanlar açısından maksimum güvenlik minimum risk içeren çalışma koşullarının tüm dünyada yerleşmesini sağlayan, çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek.

Misyon: Mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen, çalışanları olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğiterek koruyan iş sağlığı ve güvenliğine bilimin ve teknolojinin getirileriyle beraber artı değer katarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterlilikleri artırmak ve bu etkinin devamlılığını sağlamak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Endüstriyel üretimin gelişmesine paralel olarak, çalışan sayısının da artması İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülke olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş gücü arzı oluşturmak, çalışanların yaşam kalitelerini yükseltmek, işletmelerimizin verimliliğini artırmak ve üretim kalitemizi geliştirmek için iş güvenliğini artıracak adımların en başında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gelmektedir. Programımız işyerlerindeki sağlık risklerinin azaltılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlayacak ara insan gücü yetiştirilmesini sağlayacaktır. Bölümümüzde, Normal Öğretim olarak eğitim verilmektedir. İki yıllık bir program olan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, 4 yarıyıldan oluşmakta olup. 30 günlük 1 staj dönemi bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve yükseköğretime geçiş sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İş Sağlığı ve Güvenliği programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünde (toplamı 120 AKTS) başarılı olması ve birinci öğretim yılı sonunda da yapacağı zorunlu stajını 30 iş günü olarak tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği hususunda insan kaynaklarına olan ihtiyaç giderek artmıştır. Son mevzuat değişiklikleri ile iş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası sınavda başarılı olmaları durumunda ?iş güvenliği uzmanı? olmalarının önü açılmıştır. Program bu yönü ile de geleceğin aranan elemanlarını yetiştirmede büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olan öğrencileri geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, banka ve otellerde kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde istihdam edilme fırsatı bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programdan mezun olan öğrencilerimiz sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak Dikey Geçiş Sınavı ile fakültelerin İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümüne devam edebilirler.