FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Tarla Bitkileri alanında lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı bilgilerini, uzmanlık düzeyinde genişletir ve derinleştirir.
P.Ç.2
Uzmanlaştığı alanda yapacağı çalışmalarda disiplinler arası etkileşimin ve çoklu disiplinlerle çalışmanın önemini kavrar.
P.Ç.5
Uzmanlık alanıyla ilgili bitkisel yapı ve metabolizmayı çözümleyebilmek için biyolojik, teknolojik ve biyoteknolojik çalışmalar yapar. Disiplinler arası bilgiyi sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgiler elde eder.
P.Ç.4
Tarım, çevre ve doğal kaynak ilişkisini kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimiyle yorumlar, karşılaşılan sorunlarla çözümler üretir.
P.Ç.3
Tarla Bitkileri ıslahında ve yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlarla ilgili bilimsel yöntemleri ve uzmanlık alanındaki bilgileri kullanarak araştırmalar yapar, elde ettiği sonuçları sebep-sonuç ilişkisi içinde yorumlar.
P.Ç.12
Uzmanlık alanındaki araştırmaları bağımsız olarak yürütür, çalışmanın sorumluluğunu alarak çözüm üretir.
P.Ç.11
Alanı ile ilgili sorunları kapsayan ve piyasa taleplerine uygun ileri ıslah programlarını planlar, oluşturur ve yürütür. Yürüttüğü çalışmalarda biyoteknolojik yöntemlerden de yararlanır.
P.Ç.15
Yaptığı araştırmalarla bilime yenilik getirir, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygular.
P.Ç.6
Farklı tarım sistemlerini ve üretim modellerini planlar. Bölgelere göre natif ekim nöbeti sistemlerine karar verir.
P.Ç.14
Uzmanlık alanıyla ilişkili kaynaklara ulaşır, kazandığı güncel bilgileri ve yeni teknikleri alanında kullanarak değerlendirir.
P.Ç.7
Alanında elde ettiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisini artıracak yaşam boyu uygulamaya ilişkin tutum geliştirir.
P.Ç.16
Yapmış olduğu bilimsel çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.
P.Ç.8
Tarımla ilgili konularda toplumun alışkanlıklarını ve bilgi düzeyini inceler, gerekli durumlarda farkındalık oluşturur.
P.Ç.9
Alanındaki bilginin sınırlarını genişletir, elde ettiği gelişmeleri bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanarak yazılı ve sözlü olarak sunar.
P.Ç.10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. Alanıyla ilgili uygulamalarda bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
P.Ç.13
Alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirir ve uygulama becerisini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ1
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ2
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ3
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ4
Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
TYYÇ5
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
TYYÇ6
Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
TYYÇ7
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ10
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ11
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
TYYÇ12
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ13
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
TYYÇ14
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
TYYÇ15
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır
TYYÇ16
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.