FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Tarla Bitkileri alanında lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı bilgilerini, uzmanlık düzeyinde genişletir ve derinleştirir.
P.Ç.2 Uzmanlaştığı alanda yapacağı çalışmalarda disiplinler arası etkileşimin ve çoklu disiplinlerle çalışmanın önemini kavrar.
P.Ç.3 Uzmanlık alanıyla ilgili bitkisel yapı ve metabolizmayı çözümleyebilmek için biyolojik, teknolojik ve biyoteknolojik çalışmalar yapar. Disiplinler arası bilgiyi sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgiler elde eder.
P.Ç.4 Tarım, çevre ve doğal kaynak ilişkisini kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimiyle yorumlar, karşılaşılan sorunlarla çözümler üretir.
P.Ç.5 Tarla Bitkileri ıslahında ve yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlarla ilgili bilimsel yöntemleri ve uzmanlık alanındaki bilgileri kullanarak araştırmalar yapar, elde ettiği sonuçları sebep-sonuç ilişkisi içinde yorumlar.
P.Ç.6 Uzmanlık alanındaki araştırmaları bağımsız olarak yürütür, çalışmanın sorumluluğunu alarak çözüm üretir.
P.Ç.7 Alanı ile ilgili sorunları kapsayan ve piyasa taleplerine uygun ileri ıslah programlarını planlar, oluşturur ve yürütür. Yürüttüğü çalışmalarda biyoteknolojik yöntemlerden de yararlanır.
P.Ç.8 Yaptığı araştırmalarla bilime yenilik getirir, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygular.
P.Ç.9 Farklı tarım sistemlerini ve üretim modellerini planlar. Bölgelere göre natif ekim nöbeti sistemlerine karar verir.
P.Ç.10 Uzmanlık alanıyla ilişkili kaynaklara ulaşır, kazandığı güncel bilgileri ve yeni teknikleri alanında kullanarak değerlendirir.
P.Ç.11 Alanında elde ettiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerisini artıracak yaşam boyu uygulamaya ilişkin tutum geliştirir.
P.Ç.12 Yapmış olduğu bilimsel çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar.
P.Ç.13 Tarımla ilgili konularda toplumun alışkanlıklarını ve bilgi düzeyini inceler, gerekli durumlarda farkındalık oluşturur.
P.Ç.14 Alanındaki bilginin sınırlarını genişletir, elde ettiği gelişmeleri bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanarak yazılı ve sözlü olarak sunar.
P.Ç.15 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. Alanıyla ilgili uygulamalarda bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
P.Ç.16 Alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirir ve uygulama becerisini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.